Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
            44. Kalastonhoitomaksut
            45. Riistanhoitomaksut
     15. Lainat

Talousarvioesitys 2017

30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalaPDF-versio

01. EU:n maataloustukirahastosta saatavat tulot

Momentille arvioidaan kertyvän 534 503 000 euroa.

Tulojen kohdentamisperusteena ovat EU:n toimielimen varainhoitovuonna tekemät maksupäätökset.

Selvitysosa:EU:n yhteisen maatalouspolitiikan ja kalastuspolitiikan toteuttamiseksi Suomen osuuden Euroopan maatalouden tukirahastosta (maataloustukirahasto) arvioidaan olevan yhteensä 534 903 000 euroa. Kun tästä tuloutetaan talousarvion ulkopuoliseen Maatalouden interventiorahastoon 400 000 euroa, momentille arvioidaan tuloutuvan 534 503 000 euroa. Tuloarviota laskee vuoteen 2016 nähden muun muassa momentilla 30.20.41 olevien EU-tulotukien maksuaikataulujen normalisoituminen ja vientituesta luopuminen WTO:n päätöksen mukaisesti.

Tulokertymässä ei ole otettu huomioon Ahvenanmaan tuloja sen toimivaltaan kuuluvien tehtävien osalta.

Arvio maataloustukirahaston tuloista

  Yhteensä milj. € Vastaavia menoja
momenteilla
     
Talousarvioon    
EU-tulotuki 525,000 30.20.41
EU-kriisituki - 30.20.41
EU-markkinatuki 5,000 30.20.41
Tuottajaorganisaatiot 2,200 30.20.46
Hunajantuotanto 0,103 30.20.46
Menekinedistäminen 2,200 30.20.46
Yhteensä 534,503  
Maatalouden interventiorahastoon 0,400 Maatalouden
interventiorahastossa
Kaikki yhteensä 534,903  

2017 talousarvio 534 503 000
2016 talousarvio 599 903 000
2015 tilinpäätös 537 849 554

02. Maaseudun kehittämiseen saatavat tulot EU:lta

Momentille arvioidaan kertyvän 310 000 000 euroa.

Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena.

Selvitysosa:Tulokertymä sisältää Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahasto) valtion talousarvioon tuloutuvan Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman välimaksut ohjelmakauden 2014—2020 osalta.


2017 talousarvio 310 000 000
2016 talousarvio 325 000 000
2015 tilinpäätös 401 548 943

03. Elinkeinokalatalouden kehittämiseen saatavat tulot EU:lta

Momentille arvioidaan kertyvän 8 000 000 euroa.

Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena.

Selvitysosa: Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta (EMKR) arvioidaan tuloutuvan ohjelmakauden 2014—2020 tuloja yhteensä 8 000 000 euroa.

EU:lta saatavien tulojen mitoituksessa on otettu huomioon myös Ahvenanmaan osuus.


2017 talousarvio 8 000 000
2016 talousarvio 10 000 000
2015 tilinpäätös 5 932 570

04. EU:lta saatavat muut tulot

Momentille arvioidaan kertyvän 718 000 euroa.

Selvitysosa:Momentin tuloina on otettu huomioon EU:lta maa- ja metsätalousministeriön tehtäväalueelle saatavat muut kuin momenteille 12.30.01 ja 12.30.02 sekä laitosten rahoittamiin hankkeisiin EU:sta tuloutuvat tulot. Tulot kertyvät EU-säädösten mukaisesti.

Arvio tuloista

  Tulot € Momentti
 
Eläintaudit ja kasvintuhoojat, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 652/2014, josta 718 000  
— TSE-, AI-, BT-ohjelmat ja mikrobilääkeresistenssiseurantaohjelma 150 000 30.20.02
— Rabies-ohjelma 210 000 30.20.20
Kasvinsuojelutoimien tukeminen 358 000 30.20.02 ja 30.20.20

Momentille tuloutuvat eläintautien osalta EU:n osarahoittamien TSE-, AI-, BT- ja mikrobilääkeresistenssiseurantaohjelmien sekä rabies-ohjelman tukemisesta EU:lta saatavat tulot. Kasvintuhoojien osalta momentille tuloutuvat EU:n osarahoittamien kartoitusohjelmien ja torjuntatoimenpiteiden tulot.


2017 talousarvio 718 000
2016 talousarvio 477 000
2015 tilinpäätös 854 938

20. Valtion osuus totopeleistä saadusta tulosta

Momentille arvioidaan kertyvän 1 080 000 euroa.

Totopelien tuottojen käyttämisestä annetun lain (1055/2001) mukaisten käyttötarkoitusten lisäksi valtion osuutena saadusta tulosta voidaan käyttää 168 000 euroa hevostalouden tutkimukseen.

Tuloarvio budjetoidaan suoriteperusteisena.

Selvitysosa:Tulot perustuvat arpajaislakiin (1047/2001). Totopeleistä arvioidaan kertyvän valtion osuutena 1 080 000 euroa. Tuloja vastaavasti myönnetään määrärahoja 912 000 euroa momentilla 30.10.54 hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen sekä 168 000 euroa momentilla 30.01.05 Luonnonvarakeskukselle hevostalouden tutkimukseen.


2017 talousarvio 1 080 000
2016 talousarvio 1 040 000
2015 tilinpäätös 919 179

40. Vesioikeudelliset kalatalousmaksut

Momentille arvioidaan kertyvän 3 000 000 euroa.

Selvitysosa:Tulot kertyvät vesilain (587/2011) 3 luvun 14 ja 22 §:n sekä ympäristönsuojelulain (527/2014) nojalla määrätyistä kalatalousmaksuista sekä muista vastaavista maksuista. Vastaavat menot on merkitty momentille 30.40.20.


2017 talousarvio 3 000 000
2016 talousarvio 3 000 000
2015 tilinpäätös 2 940 013

41. Tenojoen kalastuslupamaksut

Momentille arvioidaan kertyvän 500 000 euroa.

Selvitysosa:Tulot kertyvät Tenojoen kalastuspiirin yhteisestä kalastussäännöstä Norjan kuningaskunnan kanssa tehdyn sopimuksen (Sops 94/1989) 5 artiklan ja kalastussäännön 2 §:n mukaisista kalastuslupamaksuista. Vuoden 2016 tulokertymää vastaavista menoista valtiolle kuuluva osuus on merkitty momentille 30.40.22 sekä kalastuskunnille ja muille yksityisille vesialueen omistajille kuuluva osuus momentille 30.40.40.


2017 talousarvio 500 000
2016 talousarvio 500 000
2015 tilinpäätös 440 290

42. Hirvieläinten metsästysmaksut

Momentille arvioidaan kertyvän 3 400 000 euroa.

Selvitysosa:Tulot kertyvät riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain (616/1993) 4 §:n mukaisista pyyntilupamaksuista saatavina tuloina. Aikuisen hirven pyyntilupamaksu on 120 euroa ja hirvenvasan 50 euroa riistanhoitomaksuista ja pyyntilupamaksuista annetun valtioneuvoston asetuksen (491/2007) 2 §:n mukaan. Maksujen taso säilyy ennallaan. Vastaavat menot on momentilla 30.40.41.


2017 talousarvio 3 400 000
2016 talousarvio 3 400 000
2015 tilinpäätös 3 710 714

44. Kalastonhoitomaksut

Momentille arvioidaan kertyvän 8 700 000 euroa.

Selvitysosa:Tulot perustuvat kalastuslain (379/2015) 79 §:ään.

Kalastonhoitomaksu on 39 euroa kalenterivuodelta, 12 euroa seitsemän vuorokauden kalastusjaksolta ja viisi euroa vuorokaudelta. Kun kalenterivuotta koskevia kalastonhoitomaksuja arvioidaan vuonna 2017 kertyvän 210 000 kpl, seitsemän vuorokauden maksuja 40 000 kpl ja vuorokausimaksuja 10 000 kappaletta, momentille arvioidaan kertyvän yhteensä 8 700 000 euroa.


2017 talousarvio 8 700 000
2016 talousarvio 10 400 000
2015 tilinpäätös 8 357 066

45. Riistanhoitomaksut

Momentille arvioidaan kertyvän 10 130 000 euroa.

Selvitysosa:Tulot perustuvat riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain (616/1993) 1 §:ään. Jokaisen, joka harjoittaa metsästystä tai toimii metsästyslain (615/1993) 28 §:ssä tarkoitettuna metsästyksen johtajana, on metsästysvuosittain suoritettava valtiolle riistanhoitomaksu. Riistanhoitomaksun suuruus on 33 euroa ja arvioitu metsästäjämäärä vuodelle 2017 on noin 307 000. Arvioitu kertymä on siten 10 130 000 euroa. Riistatalouden edistämiseen käytettävät menot on merkitty momentille 30.40.50.


2017 talousarvio 10 130 000
2016 talousarvio 10 130 000
2015 tilinpäätös 10 174 031

99. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan muut tulot

Momentille arvioidaan kertyvän 6 000 000 euroa.

Selvitysosa:Tulokertymässä otetaan huomioon ne hallinnonalan tulot, joita varten ei ole erillistä tulomomenttia tai joita ei oteta huomioon nettoutettavina tuloina. Lisäksi momentille tuloutetaan puutarhakasvien jalostusmaksutulot, joita vastaava meno on momentilla 30.01.05 sekä momentin 30.10.64 takaisinperinnästä aiheutuvat erät.


2017 talousarvio 6 000 000
2016 talousarvio 6 000 000
2015 tilinpäätös 22 453 203