Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2005

YLEISPERUSTELUTPDF-versio

Eduskunnalle annetaan toinen vuoden 2005 talousarvioesitystä (HE 151/2004 vp) täydentävä hallituksen esitys. Hallituksen esitys vuoden 2005 talousarvioksi annettiin eduskunnalle 14.9.2004 ja hallituksen täydentävä esitys 26.11.2004, eikä valtiovarainvaliokunta ole vielä antanut niistä mietintöään.

Työllisyyttä, ostovoimaa ja kilpailukykyä tukevat toimenpiteet

Työmarkkinoiden keskusjärjestöt ovat 29.11.2004 saavuttaneet tulopoliittista sopimusta vuosille 2005—2007 koskevan neuvottelutuloksen. Hallitus sitoutuu omasta puolestaan 30.11.2004 antamassaan kannanotossa tiettyihin vuoden 2005 talousarviota koskeviin toimenpiteisiin sekä lukuisiin muihin toimenpiteisiin. Mikäli neuvottelutulos ei tule riittävän kattavana hyväksytyksi liittotason neuvotteluissa hallitus toteaa, että muut kuin vuoden 2005 talousarviota koskevat toimenpiteet raukeavat.

Työllisyyden ja palkansaajien ostovoiman lisäämiseksi hallitus ehdottaa työn verotuksen keventämistä vuonna 2005 vuositasolla noin 350 milj. eurolla, josta valtion osuus on 208 milj. euroa. Kevennys toteutetaan muuttamalla valtion tuloveroasteikkoa ja kasvattamalla kunnallisverotuksen ansiotulovähennystä. Lisäksi valtion tuloveroasteikkoon tehdään kahden prosentin inflaatiotarkistus. Ansiotulovähennyksen kasvattamisesta seuraavat verotuottomenetykset kompensoidaan kunnille lisäämällä sosiaali- ja terveystoimen valtionosuuksia ja seurakunnille nostamalla niiden osuutta yhteisöverosta.

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalle ehdotetaan kertaluonteisesti yhteensä 10 milj. euron lisäys (sis. alv) vuodelle 2005 jo ehdotettuihin perustienpidon määrärahoihin.

Kuntien ja valtion välisen kustannustenjaon tarkistuksen vuodelle 2008 jaksotettua osuutta aikaistetaan 20 milj. eurolla vuodelle 2005.

Vaalikauden kehys

Täydentävässä esityksessä lisätään kehykseen kuuluvia määrärahoja yhteensä 30 milj. eurolla. Siten vaalikauden kehykseen kuuluvien määrärahojen yhteismääräksi vuodelle 2005 ehdotetaan 28 471 milj. euroa. Jakamattomaksi varaukseksi jää 377 milj. euroa. Ennakoimattomien lisäbudjettitarpeiden ohella jakamattomasta varauksesta on tarkoitus rahoittaa mm. uusissa työ- ja virkaehtosopimuksissa sovittavat palkankorotukset, jotka on tarkoitus budjetoida virastoille ja laitoksille vuoden 2005 ensimmäisessä lisätalousarviossa.

Kehyksen ulkopuolisiin menohin ehdotetaan 121 milj. euron lisäystä, joka johtuu ansiotulojen veronkevennysten aiheuttaman tulojen menetyksen korvaamisesta kunnille sosiaali- ja terveystoimen valtionosuuksien lisäyksenä. Kehyksen ulkopuolisiin menoihin vuodelle 2005 ehdotetaan 9 314 milj. euroa.

Menot, tulot ja tasapaino

Hallitus esittää vuoden 2005 talousarvion määrärahoiksi tämä täydentävä esitys mukaan lukien 37 785 milj. euroa ja tuloarvioksi ilman lainanottoa 36 916 milj. euroa. Talousarvion kattamiseksi ehdotetaan uutta lainanottoa 870 milj. euroa.

Käsiteltävänä olevien ja nyt arvioitujen tuloarviomuutosten jakaantuminen osastoittain, euroa
  Osasto Hallituksen esitys talousarvioksi + ensimmäinen
täydentävä esitys
Toinen
täydentävä
esitys
Yhteensä
         
11. Verot ja veronluonteiset tulot 31 261 908 000 -197 000 000 31 064 908  000
12. Sekalaiset tulot 4 569 013 000 - 4 569 013 000
13. Korkotulot ja voiton tuloutukset 929 280 000 - 929 280 000
15. Lainat (pl. nettolainanotto ja velanhallinta) 352 390 000 - 352 390 000
Yhteensä (pl. nettolainanotto ja velanhallinta) 37 112 591 000 -197 000 000 36 915 591 000
         
Nettolainanotto ja velanhallinta (mom.15.03.01) 522 012 000 347 813 000 869 825 000
Yhteensä 37 634 603 000 150 813 000 37 785 416 000

Käsiteltävänä olevien ja nyt ehdotettujen määrärahamuutosten jakaantuminen pääluokittain, euroa
  Pääluokka Hallituksen esitys talousarvioksi + ensimmäinen
täydentävä esitys
Toinen
täydentävä
esitys
Yhteensä
         
21. Eduskunta 97 461 000 - 97 461 000
22. Tasavallan presidentti 8 505 000 - 8 505 000
23. Valtioneuvosto 49 137 000 - 49 137 000
24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala 825 174 000 - 825 174 000
25. Oikeusministeriön hallinnonala 662 312 000 - 662 312 000
26. Sisäasiainministeriön hallinnonala 1 503 674 000 - 1 503 674 000
27. Puolustusministeriön hallinnonala 2 148 871 000 - 2 148 871 000
28. Valtiovarainministeriön hallinnonala 5 564 129 000 -887 000 5 563 242 000
29. Opetusministeriön hallinnonala 6 168 162 000 5 000 000 6 173 162 000
30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 2 721 554 000 - 2 721 554 000
31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala 1 749 664 000 10 000 000 1 759 664 000
32. Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonala 975 743 000 - 975 743 000
33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala 9 861 454 000 136 700 000 9 998 154 000
34. Työministeriön hallinnonala 2 164 015 000 - 2 164 015 000
35. Ympäristöministeriön hallinnonala 687 748 000 - 687 748 000
36. Valtionvelan korot 2 447 000 000 - 2 447 000 000
Yhteensä 37 634 603 000 150 813 000 37 785 416 000