Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2013

YLEISPERUSTELUTPDF-versio

Eduskunnalle annetaan hallituksen esitys vuoden 2013 neljänneksi lisätalousarvioksi.

Talouden näkymät

Vuonna 2013 Suomen BKT supistuu ½ prosenttia. Talouden ennustetaan pääsevän hitaalle kasvu-uralle vasta vuoden lopulla. Ensi vuonna kokonaistuotanto lisääntyy 1,2 % kotimaisen kulutuksen ja viennin tukemana. Kasvua tukee euroalueen asteittainen elpyminen, vientikysynnän lisääntyminen ja edelleen alhaisena säilyvä korkotaso.

Vaimea kotimainen talouskehitys on heijastunut kuluttajahintojen kehitykseen ja myös hintapaineet kansainvälisiltä raaka-ainemarkkinoilta ovat jääneet vähäisiksi. Kuluvan vuoden keskimääräinen inflaatio on 1,6 %. Välillisen verotuksen kiristäminen nostaa hintoja 0,6 prosenttiyksikköä. Työttömyysaste nousee tänä vuonna 8,3 prosenttiin, ja tulevina vuosina työttömyys vähenee vain hitaasti verkkaisen talouskasvun ja työmarkkinoiden kohtaanto-ongelmien vuoksi.

Kokonaistuotannon aleneminen kahtena vuonna peräkkäin heijastuu julkisen talouden rahoitusasemaan niin, että julkinen talous pysyy alijäämäisenä lähivuodet. Vuonna 2013 julkisen talouden alijäämä on noin 2,6 % suhteessa kokonaistuotantoon. Valtio ja kunnat ovat selvästi alijäämäisiä, työeläkesektori ylijäämäinen ja muut sosiaaliturvarahastot suunnilleen tasapainossa. Valtiontalouden alijäämä on vuonna 2013 noin 3,8 % suhteessa kokonaistuotantoon.

Tuloarviot

Tuloarviota ehdotetaan korotettavaksi nettomääräisesti 48 milj. eurolla, mikä johtuu sekalaisten tulojen arvion korotuksesta. Lisäyksestä 21,5 milj. euroa aiheutuu päästöoikeuksien huutokauppatuloista, jotka otetaan vastaavasti huomioon varsinaisen kehitysyhteistyön määrärahassa sekä Finnfundin pääoman korotuksessa.

Tasapaino ja valtionvelka

Varsinaisten tulojen 48 milj. euron lisäys ja määrärahojen 189 milj. euron lisäys huomioon ottaen vuoden 2013 neljäs lisätalousarvioesitys kasvattaa valtion nettolainanoton tarvetta 141 milj. eurolla. Valtion nettolainanotoksi vuonna 2013 ehdotetaan 9,2 mrd. euroa. Valtionvelan määrän vuoden 2013 lopussa arvioidaan budjetoidun perusteella olevan noin 93 mrd. euroa, mikä on noin 48 % suhteessa bruttokansantuotteeseen.

Budjettitalouden tuloarviot, määrärahat ja tasapaino, milj. euroa

  2012
Tilinpäätös
2013
Hyväksytty
talousarvio
(TA+LTA:t)
2013
Hallituksen
esitys
2013
Yhteensä
         
Määrärahat yhteensä
(pl. valtionvelan vähentäminen)
53 446 55 067 189 55 256
— Valtionvelan korot (pääluokka 36) 1 864 1 763 - 1 763
         
Tuloarviot yhteensä
(pl. nettolainanotto ja velanhallinta)
45 733 46 012 48 46 060
— Verotulot 37 321 38 775 - 38 775
— Muut tulot 8 413 7 237 48 7 285
Nettolainanotto ja velanhallinta
(mom. 15.03.01)
4 703 9 055 141 9 196
— Nettolainanotto 4 767 9 105 141 9 246
— Velanhallinta -64 -50 - -50

Vaalikauden kehys

Menokehys vuodelle 2013 oli kolmannen lisätalousarvioesityksen jälkeen 42 980 milj. euroa. Uudet 34,3 milj. euron kehyksen rakennekorjaukset huomioon ottaen vuoden 2013 kehystaso on 43 015 milj. euroa.

Lisätalousarvioesityksessä kehykseen luettavia menoja ehdotetaan lisättäväksi 67 milj. eurolla, jolloin vuoden 2013 kehysmenojen taso olisi 42 937 milj. euroa. Näin ollen jakamattomaksi varaukseksi jää noin 78 milj. euroa, minkä lisäksi vuodelta 2012 on edelleen käytettävissä käyttämättä jäänyttä jakamatonta varausta 55 milj. euroa.

Jakamaton varaus, noin 78 milj. euroa, voidaan siirtää vuodelle 2014 käytettäväksi kertaluonteisiin menoihin, ellei se tule käytetyksi vuonna 2013 myöhemmissä lisätalousarvioesityksissä.

Kehyksen rakennemuutokset, milj. euroa

Momentti Asia 2013
     
24.30.66 Päästöhuutokauppatulojen ohjaaminen kertaluonteisiin kehitysyhteistyön ja ilmastorahoituksen hankkeisiin (hallitusohjelman mukaan voidaan toteuttaa kehyksen ulkopuolella) 15,1
31.10.40 Avustus Finavialle Tampereen lentoaseman korjausinvestointiin peruutetaan ja uudelleenbudjetoidaan viivästymisen takia 1,1
31.10.77 EU:n TEN-tuloja vastaavat menot (tulot momentilla 12.31.10) 2,0
26.30.02, 27.10.01, 27.10.18, 28.10.01, 28.40.03, 30.01.40, 33.60.40, 35.10.61 Kertaluonteisten menojen rahoittaminen vuonna 2012 käyttämättä jääneestä kehysvarauksesta 16,0
Yhteensä   34,3

Puolustusvoimien menot

Ilmavoimien vaurioituneen konekaluston korjaamiseen ehdotetaan 1,3 milj. euron lisäystä. Muihin puolustusmateriaalihankintamenoihin ehdotetaan 2,2 milj. euron lisäystä käytettäväksi varaosien hankintaan. Lisäksi puolustusmateriaalihankintojen menoja vähennetään 2 milj. eurolla maksatusten siirtona myöhemmille vuosille.

Valtiontakuu Eurenco Vihtavuori Oy:lle

Ehdotetaan enintään 25 milj. euron suuruisen valtiontakuun myöntämistä Eurenco Vihtavuori Oy:lle ennen vuotta 1998 syntyneistä kiinteistön hallintaan perustuvista julkisoikeudellisista ympäristövastuista. Valtiontakuujärjestelyllä varmistetaan, ettei uusi toiminnanharjoittaja joudu vastaamaan Vihtavuoren tehdasalueen aiempien toimijoiden aiheuttamasta pilaantumisesta. Valtiontakuun tavoitteena on varmistaa huoltovarmuuden ja maanpuolustuksen kannalta tärkeän ruudintuotannon jatkuminen Suomessa.

Valtuus kiinteistöjen luovuttamiseksi

Senaatti-kiinteistöille ehdotetaan valtuutta saada luovuttaa Lapis Rakennus Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun Helsingin kaupungissa Ullanlinnan kaupunginosassa sijaitseva kiinteistö rakennuksineen 11 milj. euron kauppahinnalla ja Technopolis Oyj:lle perustettavan yhtiön lukuun Tampereen kaupungissa sijaitsevan määräalan kiinteistöstä noin 10,7 milj. euron kauppahinnalla.

Lääkärihelikopteritoiminta

Lääkäri- ja lääkintähelikoptereiden valtion rahoitukseen ehdotetaan yhteensä runsaan 2 milj. euron lisämäärärahaa, josta hieman yli puolet käytetään kiireellisten tukikohtainvestointien rahoitukseen ja loppuosa lentopalvelun arvioitua suurempien käyttökustannusten korvaamiseen.

Oy PP-Recycling Ltd:n vaaralliset jätteet

Teollisuuskemikaalijätteiden käsittelyä harjoittaneen Oy PP-Recycling Ltd:n käytössä olleisiin tiloihin ja kiinteistölle varastoitujen vaarallisten jätteiden varastointiin, poiskuljettamiseen, hävittämiseen sekä jätteiden muuhun vaarattomaksi tekemiseen liittyvien kustannusten maksamiseen ehdotetaan 2 milj. euron lisäystä. Padasjoella toimineen Oy PP-Recycling Ltd:n konkurssi raukesi elokuussa 2013 varojen puutteeseen.

Muutoksia toimintamenomäärärahoissa

Toimintamenomomenteilla otetaan vähennyksenä huomioon raamisopimuksen mukaisten yhteensä noin 12,4 milj. euron koulutusmäärärahojen poistaminen vuodelta 2013. Tilanne on muuttunut siten, että ratkaisu tulee voimaan vasta vuonna 2014.

Käräjäoikeuksille osoitetaan kertaluonteinen 0,75 milj. euron lisäys johtuen käsittelyaikojen lyhentämistarpeesta.

Hätäkeskuslaitokselle ehdotetaan 4,4 milj. euroa Joensuussa ja Kouvolassa sijaitsevien, hätäkeskusuudistuksen johdosta vapautuneiden toimitilojen vuokrasopimusten ennenaikaisesta päättämisestä aiheutuviin kertamenoihin.

Verohallinnolle ehdotetaan 5,94 milj. euron lisäystä, joka aiheutuu tietojärjestelmiin tehtävistä muutoksista sekä mahdollisten vahingonkorvausten kuluista.

Valtiokonttorille ehdotetaan 1,1 milj. euron lisäystä luottojen hallinnoinnin ja vahingonkorvaustoiminnan digitalisointihankkeiden sekä keskitetyn valuuttakaupan hankkeen menoja varten siirtona tuottavuuden edistämisen määrärahasta.

Eräiden menojen tarvearviot tarkentuneet

Yksityisille oikeusavustajille sekä syytteistä vapautetuille maksettaviin korvauksiin osoitetaan lisäystä 15,6 milj. euroa johtuen mm. oikeusavun asiamäärien kasvusta sekä poikkeuksellisen suurten oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta.

Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanottoon ehdotetaan 5,2 milj. euron lisäystä vastaanottokeskuksissa olevan ennakoitua suuremman asukasmäärän takia.

Energiaverotukea ehdotetaan vähennettäväksi 35 milj. euroa energiaintensiivisten yritysten veronpalautusten määrän arvion tarkentumisen vuoksi.

Ahvenanmaan tasoitusmaksuun ehdotetaan 2,3 milj. euron lisäystä perustuen valtion vuodelle 2013 arvioitujen tulojen muutoksiin sekä vuoden 2012 vahvistettuun tasoituksen määrään. Arpajaisveron tuoton palautusta Ahvenanmaan maakunnalle puolestaan ehdotetaan vähennettäväksi 2,6 milj. euroa perustuen vuonna 2012 maksetun arpajaisveron määrän jäämiseen ennakoitua pienemmäksi.

EU-maksun määrärahaa ehdotetaan lisättäväksi 90 milj. eurolla EU:n lisätalousarvioiden mukaisten maksujen kattamiseksi.

Johtuen alhaisesta korkotasosta ja ennakoitua vähäisemmästä investointimäärästä maaseutuelinkeinotoiminnan korkotuen määrärahaa ehdotetaan alennettavaksi 40,9 milj. eurolla.

Finnveran tappiokorvauksiin ehdotetaan 12 milj. euron määrärahalisäystä johtuen ennakoitua suuremmista luotto- ja takaustappioista.

Maksatusaikatauluissa tai arvioissa tapahtuneiden muutosten myötä viennin jälleenrahoituslainojen määrärahaan ehdotetaan 10 milj. euron korotusta, palkkaturvaan 8 milj. euron korotusta sekä työllisyysperusteisiin siirtomenoihin 8 milj. euron korotusta.

Rakennerahastojen peruuntuneet ja vuosien 2013—2015 aikana peruuntuviksi tulevat 50,52 milj. euron myöntämisvaltuudet ehdotetaan uudelleen budjetoitavaksi ohjelmakauden 2007—2013 täysimääräisen toteutumisen varmistamiseksi.

Uusiutuvan energian tuotantotuen määrärahaa ehdotetaan alennettavaksi 30 milj. eurolla johtuen tuulivoimainvestointien ennakoitua hitaammasta käynnistymisestä.

Asumistukeen ehdotetaan 20 milj. euron määrärahalisäystä. Tarve aiheutuu työllisyystilanteen heikentymisestä ja tukea saavien ruokakuntien lukumäärän arvioitua suuremmasta kasvusta.

Työttömyysturvan määrärahantarve alenee ansiopäivärahojen osalta 64 milj. eurolla mutta kasvaa vastaavasti peruspäivärahan osalta noin 25 milj. eurolla ja työmarkkinatuen osalta noin 100 milj. eurolla. Muutokset aiheutuvat etuusmenoarvioiden tarkentumisesta.

Aikuiskoulutustuen määrärahantarve kasvaa etuusmenoarvioiden tarkentuessa noin 13 milj. eurolla. Myös vuorottelukorvausmenot kasvavat 1,2 milj. eurolla.

Eduskunnan vuodelle 2013 hyväksymät määrärahat ja nyt ehdotettavat määrärahojen muutokset pääluokittain, euroa

  Pääluokka Hyväksytty
talousarvio
(TA+LTA:t)
Hallituksen
esitys
Yhteensä
         
21. Eduskunta 168 452 000 5 100 000 173 552 000
22. Tasavallan presidentti 39 901 000 -15 000 39 886 000
23. Valtioneuvoston kanslia 199 057 000 -53 000 199 004 000
24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala 1 339 212 000 23 346 000 1 362 558 000
25. Oikeusministeriön hallinnonala 871 165 000 21 280 000 892 445 000
26. Sisäasiainministeriön hallinnonala 1 346 814 000 6 999 000 1 353 813 000
27. Puolustusministeriön hallinnonala 2 873 008 000 -1 134 000 2 871 874 000
28. Valtiovarainministeriön hallinnonala 16 993 271 000 59 664 000 17 052 935 000
29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala 6 721 138 000 -213 000 6 720 925 000
30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 2 737 897 000 -44 027 000 2 693 870 000
31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala 3 195 258 000 2 825 000 3 198 083 000
32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala 3 913 976 000 4 756 000 3 918 732 000
33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala 12 608 187 000 106 938 000 12 715 125 000
35. Ympäristöministeriön hallinnonala 296 655 000 3 558 000 300 213 000
36. Valtionvelan korot 1 762 600 000 - 1 762 600 000
Yhteensä 55 066 591 000 189 024 000 55 255 615 000

Eduskunnan vuodelle 2013 hyväksymät tuloarviot ja nyt ehdotettavat tuloarvioiden muutokset osastoittain, euroa

  Osasto Hyväksytty
talousarvio
(TA+LTA:t)
Hallituksen
esitys
Yhteensä
         
11. Verot ja veronluonteiset tulot 38 774 702 000 - 38 774 702 000
12. Sekalaiset tulot 4 966 340 000 47 990 000 5 014 330 000
13. Korkotulot, osakkeiden myyntitulot ja voiton tuloutukset 2 019 400 000 - 2 019 400 000
15. Lainat (pl. nettolainanotto ja velanhallinta) 251 500 000 - 251 500 000
Yhteensä (pl. nettolainanotto ja velanhallinta) 46 011 942 000 47 990 000 46 059 932 000
       
15.03.01 Nettolainanotto ja velanhallinta 9 054 649 000 141 034 000 9 195 683 000
Yhteensä 55 066 591 000 189 024 000 55 255 615 000