Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
   Tuloarviot
       01. Hallinto
       60. Energiapolitiikka

Talousarvioesitys 2018

20. Elinkeino- ja innovaatiopolitiikkaPDF-versio

01. Geologian tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 228 000 euroa.

Selvitysosa:Lisämäärärahan tarve aiheutuu palkkausten tarkistuksista.


2018 I lisätalousarvio 228 000
2018 talousarvio 30 714 000
2017 tilinpäätös 31 557 000
2016 tilinpäätös 32 665 000

06. Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandin toimintamenot (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään lisäystä 679 000 euroa.

Selvitysosa:Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 170 000 euroa siirtona momentilta 32.01.02 Work in Finland -sivuston päivittämiseen, 760 000 euroa siirtona momentilta 28.70.20 tuottavuutta edistävien tekoälysovellusten kehittämiseen ja 249 000 euroa palkkausten tarkistuksiin sekä vähennyksenä 500 000 euroa EEN-ohjelmatoiminnan kansallisen rahoitusosuuden siirtona momentille 32.20.40.


2018 I lisätalousarvio 679 000
2018 talousarvio 84 021 000
2017 tilinpäätös 42 153 000
2016 tilinpäätös 38 152 000

40. Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tukeminen (arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 30 500 000 euroa.

Valtuus

Momentin perusteluja muutetaan siten, että vuonna 2018 saa tehdä uusia rahoituspäätöksiä enintään 271 015 000 eurolla.

Selvitysosa:Määrärahan lisäyksestä 30 000 000 euroa aiheutuu rahoituspäätösten maksatusarvioiden tarkentumisesta. Määrärahan ja valtuuden lisäys 500 000 euroa aiheutuu EEN-ohjelmatoiminnan kansallisen rahoitusosuuden siirrosta momentilta 32.20.06.


2018 I lisätalousarvio 30 500 000
2018 talousarvio 250 900 000
2017 tilinpäätös 335 441 666
2016 tilinpäätös 335 351 786

47. Finnvera Oyj:n korkotuet ja tappiokorvaukset (arviomääräraha)

Momentilta vähennetään 26 153 000 euroa.

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös Finnvera Oyj:n ja sitä edeltäneen Kera Oyj:n toiminnan rahoittamiseen myönnettävään korkotukeen valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta annetun lain (445/1998) ja sitä edeltäneen Kera Oyj:stä annetun lain (65/1971) nojalla annettujen valtioneuvoston sitoumusten mukaisesti.

Selvitysosa:Valtioneuvosto on antanut valtion erityisrahoitusyhtiön luotto-, takaus- ja pääomasijoitustoiminnasta annetun lain (445/1998) 8 §:n 1 momentin 3 kohdan nojalla sitoumuksen siitä, että valtio korvaa Finnvera Oyj:lle osan niistä luotto- ja takaustappioista, jotka ovat syntyneet kyseisen lain 3 ja 4 §:ssä tarkoitetussa toiminnassa myöntämistä luotoista ja takauksista. Valtio korvaa Finnvera Oyj:lle 50 % luotto- ja takaustappioiden kokonaismäärästä.

Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon vähennyksenä 26 622 000 euroa ennakoitua pienemmistä valtiolle maksettavaksi tulevista Finnvera Oyj:n tappiokorvauksista ja lisäyksenä 469 000 euroa korkotukien maksamisen palautuksesta momentille.

Momentin nimike on muutettu.


2018 I lisätalousarvio -26 153 000
2018 talousarvio 56 159 000
2017 tilinpäätös 27 993 447
2016 tilinpäätös 36 044 150

80. Lainat Suomen Vientiluotto Oy:n jälleenrahoitustoimintaan (arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 39 300 000 euroa.

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös jälleenrahoitustoimintaan myönnettyjen lainojen ennenaikaista takaisinmaksua koskevista järjestelyistä aiheutuvien kustannusten maksamiseen.

Selvitysosa:Lisämäärärahan tarve aiheutuu lainan ennenaikaisesta takaisinmaksusta aiheutuvista kustannuksista. Takaisinmaksussa Vientiluotto Oy maksaa ennenaikaisesti takaisin Suomen valtiolta saamat jälleenrahoitusluotot noin 1,655 mrd. euroa. Takaisinmaksu lisää tuloja momenteilla 13.01.05 noin 7 milj. euroa ja 15.01.04 noin 1,4 mrd. euroa, josta 1,37 mrd. euroa on aikaistettujen lainojen lyhennyksiä ja noin 64 milj. euroa kurssivoittoja.


2018 I lisätalousarvio 39 300 000
2018 talousarvio 96 986 000
2017 tilinpäätös 92 882 703
2016 tilinpäätös 97 976 810

83. Lainat tutkimus- ja innovaatiotoimintaan (arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 5 800 000 euroa.

Valtuus

Momentin perusteluja muutetaan siten, että vuonna 2018 uusia lainoja saa myöntää enintään 162 623 000 eurolla.

Selvitysosa:Valtuuden ja määrärahan lisäys 5 800 000 euroa on siirtoa momentilta 32.20.89 ja tarkoitettu käytettäväksi start-up- ja pk-yritysten projekteihin.


2018 I lisätalousarvio 5 800 000
2018 talousarvio 141 000 000
2017 tilinpäätös 141 827 409
2016 tilinpäätös 141 613 291

88. Pääomasijoitus Suomen Teollisuussijoitus Oy:lle (siirtomääräraha 3 v)

Vuoden 2016 talousarviossa myönnetty 30 000 000 euron kolmevuotinen siirtomääräraha peruutetaan.

Lisäksi vuoden 2017 talousarviossa myönnetystä 29 500 000 euron kolmevuotisesta siirtomäärärahasta peruutetaan 15 000 000 euroa.

Selvitysosa:Määrärahan peruuttaminen on otettu huomioon momentin 12.39.04 tuloarviossa.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2018 I lisätalousarvio
2017 tilinpäätös 29 500 000
2016 tilinpäätös 30 000 000

89. Pääomasijoitus Tekes Pääomasijoitus Oy:lle (siirtomääräraha 3 v)

Momentilta vähennetään 5 800 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennys on siirtoa momentille 32.20.83 ja johtuu Tekes Pääomasijoitus Oy:n vähentyneestä pääomantarpeesta vuonna 2018.


2018 I lisätalousarvio -5 800 000
2018 talousarvio 11 800 000
2017 tilinpäätös 15 700 000
2016 tilinpäätös 30 000 000