Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2023

08. ValmisteverotPDF-versio

01. Tupakkavero

Momentille arvioidaan kertyvän 1 215 000 000 euroa.

Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena pois lukien tuloarvioon kohdistuvat oikaisut, jotka kirjataan verotuksen oikaisupäätöksen perusteella.

Selvitysosa:Vero perustuu lakiin tupakkaverosta (1470/1994). Lain mukaan savukkeista kannetaan yksikköperusteista veroa 8,69 senttiä kappaletta kohti ja arvoon perustuvaa veroa 52 % vähittäismyyntihinnasta laskettuna, kuitenkin vähintään 33,28 senttiä kappaletta kohti. Sikareista ja pikkusikareista kannetaan veroa 8,54 senttiä kappaleelta ja lisäksi 34 % vähittäismyyntihinnasta, kuitenkin vähintään 33,28 senttiä kappaleelta. Piippu- ja savuketupakasta veroa kannetaan 9,15 senttiä grammalta ja lisäksi 48 % vähittäismyyntihinnasta. Savukkeiksi käärittävästä hienoksi leikatusta tupakasta kannetaan veroa 6,65 senttiä grammalta ja lisäksi 52 % vähittäismyyntihinnasta, kuitenkin vähintään 23,41 senttiä grammalta. Muista tupakkaa sisältävistä tuotteista ja savukepaperista kannetaan veroa 60 % vähittäismyyntihinnasta. Sähkösavukenesteiden vero on 30 senttiä millilitralta ja kuumennettavien tupakkatuotteiden vero 30 senttiä grammalta.

Tupakkaveroa korotetaan yhteensä 117 milj. eurolla vuosina 2022 ja 2023. Vuonna 2023 korotukset astuvat voimaan 1.1. ja 1.7.2023.

Tupakkaveron kertymän arvioitu kehitys (milj. euroa)

  2021
tilinpäätös
2022
talousarvio
2023
esitys
       
Savukkeet 867 1 012 990
Muut tupakkatuotteet 164 200 225
Yhteensä 1 031 1 212 1 215

Tupakkaveroon ei kohdistu verotukia.

Valmisteverotuksen verotusmenettelyiden muutoksen takia veron maksu myöhentyi vuoden 2021 alusta, mikä aiheutti kertaluonteisen n. 148 milj. euron vähennyksen tupakkaveron tuottoon vuonna 2021.


2023 talousarvio 1 215 000 000
2022 talousarvio 1 212 000 000
2021 tilinpäätös 1 031 459 446

04. Alkoholijuomavero

Momentille arvioidaan kertyvän 1 518 000 000 euroa.

Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena pois lukien tuloarvioon kohdistuvat oikaisut, jotka kirjataan verotuksen oikaisupäätöksen perusteella.

Selvitysosa:Vero perustuu lakiin alkoholi- ja alkoholijuomaverosta (1471/1994). Veron määrä on väkevien alkoholijuomien osalta 50,35 euroa litralta laskettuna sataprosenttisena alkoholina. Välituotteiden vero (21 tilavuusprosenttia) on vastaavasti 36,71 euroa ja viinien vero (12,5 tilavuusprosenttia) 33,68 euroa litralta laskettuna sataprosenttisena alkoholina. Oluen vero litrassa sataprosenttista alkoholia on 38,05 euroa.

Alkoholijuomien kulutusarviot perustuvat valtiovarainministeriön yhteistyössä eri toimijoiden kanssa laatimiin ennusteisiin alkoholin kulutuksesta.

Alkoholiveron kertymän arvioitu kehitys (milj. euroa)

  2021
tilinpäätös
2022
talousarvio
2023
esitys
       
Olut 610 669 649
Miedot käymisteitse valmistetut juomat 75 84 80
Viinit 238 253 247
Välituotteet 12 13 12
Etyylialkoholi 487 521 529
Yhteensä 1 423 1 540 1 518

Alkoholijuomaveron verotuottoa pienentää pienpanimoiden veronhuojennus, jonka määrän arvioidaan olevan n. 17 milj. euroa vuonna 2023.

Valmisteverotuksen verotusmenettelyiden muutoksen takia veron maksu myöhentyi vuoden 2021 alusta, mikä aiheutti kertaluonteisen n. 129 milj. euron vähennyksen alkoholiveron tuottoon vuonna 2021.


2023 talousarvio 1 518 000 000
2022 talousarvio 1 540 000 000
2021 tilinpäätös 1 423 174 911

05. Virvoitusjuomavero

Momentille arvioidaan kertyvän 213 000 000 euroa.

Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena pois lukien tuloarvioon kohdistuvat oikaisut, jotka kirjataan verotuksen oikaisupäätöksen perusteella.

Selvitysosa:Vero perustuu lakiin virvoitusjuomaverosta (1127/2010). Veroa kannetaan alkoholittomista tai vain vähän alkoholia sisältävistä juomista ja veron määrä on 13 senttiä litralta valmista juomaa sokerittomilla juomilla ja 32 senttiä litralta valmista juomaa sokeripitoisilla juomilla.

Verotukena momentin kertymää pienentää kliinisten ravintovalmisteiden, äidinmaidonkorvikkeiden ja vieroitusvalmisteiden, lastenruokien, laihdutusvalmisteiden ja ravintolisien vapautus verosta. Verotuen määrän arvioidaan olevan verotuottojen kannalta vähäinen.

Valmisteverotuksen verotusmenettelyiden muutoksen takia veron maksu myöhentyi vuoden 2021 alusta, mikä aiheutti kertaluonteisen n. 19 milj. euron vähennyksen virvoitusjuomaveron tuottoon vuonna 2021.


2023 talousarvio 213 000 000
2022 talousarvio 211 000 000
2021 tilinpäätös 203 383 765

07. Energiaverot

Momentille arvioidaan kertyvän 4 455 000 000 euroa.

Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena pois lukien tuloarvioon kohdistuvat oikaisut, jotka kirjataan verotuksen oikaisupäätöksen perusteella.

Selvitysosa:Vero perustuu lakiin nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta (1472/1994) sekä lakiin sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta (1260/1996).

Energiaverojen tuottoennusteessa hyödynnetään Teknologian tutkimuskeskus VTT:n laatimaa liikenteen kasvihuonekaasujen ennustetta ja työ- ja elinkeinoministeriön energiaosastolla laadittavaa energiatasetta.

Energiaverojen veropohjien arvioitu kehitys (%)

  2021
tilinpäätös
2022
ennuste
2023
ennuste
       
Moottoribensiini 1,7 -3,2 -1,7
Dieselöljy -6,3 -0,6 -0,9
Sähkö I (kotitaloudet, palveluala jne.) 9,2 -1,3 -0,4
Sähkö II (teollisuus, kasvihuoneet ja konesalit) 3,8 -1,7 7,6
Muut (mm. kevyt polttoöljy, raskas polttoöljy, maakaasu, kivihiili, polttoturve, nestekaasu) 3,8 -1,1 -11,9

Energiaverojen verotasoja

  Verotaso v. 2022
(sis. huoltovarmuusmaksu)
   
Moottoribensiini, snt/l 75,96
Dieselöljy, snt/l 59,48
Kevyt polttoöljy, snt/l 30,23
Raskas polttoöljy, snt/kg 30,54
Sähkö I (kotitaloudet, palveluala jne.), snt/kWh 2,253
Sähkö II (teollisuus, kasvihuoneet ja konesalit), snt/kWh 0,063
Kivihiili, €/t 220,44
Maakaasu, €/MWh 23,354
Nestekaasu, snt/kg 31,49
Polttoturve, €/MWh 5,70

Verokertymän arvioitu kehitys energiatuotteittain (milj. euroa)

  2021
tilinpäätös
2022
talousarvio
2023
esitys
       
Moottoribensiini1) 1 200 1 275 1 266
Diesel1) 1 307 1 521 1 524
Sähkö 886 942 960
Muut 736 766 705
Yhteensä 4 129 4 504 4 455

1) Sisältää korvaavat biopolttoaineet.

Energiaverotuloihin on tunnistettu kohdistuvan 16 verotukea. Verotuet muodostuvat alennetuista verokannoista ja verotuen määräksi on katsottu vertailutason ja alennetun verokannan mukainen erotus. Energiaverotuet eivät ole aina yhteismitallisia, mistä johtuen niiden summaamista tulee välttää. Vuosimuutos voi myös johtua monesta syystä, kuten verotason muutoksesta, volyymin muutoksesta tai vertailutason muutoksesta. Vertailutasoista ja verotukien laskennasta löytyy lisätietoa valtiovarainministeriön verkkosivuilta osoitteesta www.vm.fi/verotuet.

Energiaverotulomomentille kuuluvat verotuet (milj. euroa)

  2021 2022 2023
       
Dieselpolttoaineen alempi verokanta1) 718 720 715
Parafiinisen dieselöljyn verotuki 72 31 0
Raideliikenteen dieselmoottoreissa käytettävä kevyt polttoöljy 13 13 13
Työkoneissa käytetyn kevyen polttoöljyn normia alempi verokanta 478 472 465
Turpeen alempi verokanta2) 146 104 96
Turpeen verottoman käytön yläraja 18 25 25
Puupohjaisten polttoaineiden verottomuus 418 418 418
Jätteenpolton verottomuus 63 63 63
CHP-laitosten verotuki 131 120 96
Teollisuuden ja kasvihuoneiden sähkön alempi verokanta sekä lämpöpumppujen, konesalien ym. sähkön alempi verokanta 810 833 848
Raideliikenteen sähkön verottomuus 16 16 16
Liikenteessä käytetyn sähkön normia alempi verokanta 8 12 17
Liikenteessä käytetyn kaasun normia alempi verokanta 14 14 17
Biokaasun verotuki lämmityskäytössä 5 5 4

1) Tämän verotuen osalta on otettava huomioon verosanktioksi luettava henkilö- ja pakettiautojen ajoneuvoveron käyttövoimavero.

2) Turpeen vero ei noudata nykyistä energiaveromallia.

Lisäksi energiaverotuiksi luetaan maatalouden energiaveronpalautus, jonka suuruudeksi arvioidaan n. 48,5 milj. euroa vuonna 2023, sekä energiaintensiivisten yritysten veronpalautus, jonka suuruudeksi arvioidaan n. 41 milj. euroa vuonna 2023. Edellä mainitut verotuet kuuluvat menomomentille 28.91.41 eivätkä siten vähennä energiaverojen tulomomentin verokertymää.

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi uusiutuvien polttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä (jakeluvelvoite) annetun lain 4 ja 5 §:n muuttamisesta ja 5 b §:n väliaikaisesta muuttamisesta, mikä nostaa vuoden 2023 energiaverotuottoja 61 milj. eurolla ja vuoden 2024 energiaverotuottoja 12 milj. eurolla. Samassa yhteydessä esitetään jakeluvelvoitteen korottamista vuodesta 2024 alkaen, mikä vastaavasti vähentää energiaverotuottoja keskimäärin noin 33 milj. eurolla vuodessa vuosina 2024—2030.

Hallitus antaa lisäksi eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän energiaverotusta koskevan esityksen koskien niin sanottujen sähköpolttoaineiden ja lämmityksessä käytettävän biokaasun verotusta. Lämmityksessä käytettävän biokaasun verotukea ehdotetaan pienennettäväksi maltillisesti asettamalla sille EU:n vähimmäisveroa vastaava energiasisältövero toimintaympäristön ennakoitavuuden ja oikeusvarmuuden parantamiseksi. Sähköpolttoaineiden verotusta ehdotetaan tarkennettavaksi sen selkeyttämiseksi, mitä verotasoa niihin sovelletaan liikenne-, lämmitys- ja työkonekäytössä.

Valmisteverotuksen verotusmenettelyiden muutoksen takia veron maksu myöhentyi vuoden 2021 alusta, mikä aiheutti kertaluonteisen n. 400 milj. euron vähennyksen energiaverojen tuottoon vuonna 2021.


2023 talousarvio 4 455 000 000
2022 II lisätalousarvio -2 000 000
2022 talousarvio 4 506 000 000
2021 tilinpäätös 4 129 214 750

08. Eräiden juomapakkausten valmistevero

Momentille arvioidaan kertyvän 16 000 000 euroa.

Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena pois lukien tuloarvioon kohdistuvat oikaisut, jotka kirjataan verotuksen oikaisupäätöksen perusteella.

Selvitysosa:Vero perustuu lakiin eräiden juomapakkausten valmisteverosta (1037/2004). Alkoholijuomien, virvoitusjuomien, vesien ja eräiden muiden sellaisenaan juotavien juomien eri materiaalista valmistetut juomapakkaukset, lukuun ottamatta nestepakkauskartongista valmistettuja pakkauksia, ovat veronalaisia. Verosta vapaita puolestaan ovat juomapakkaukset, jotka ovat uudelleenkäytettäviä ja kuuluvat panttiin perustuvaan palautusjärjestelmään. Kertakäyttöisten, hyväksyttyyn palautusjärjestelmään kuulumattomien juomapakkausten vero on 51 senttiä litralta. Veronalaisten pakkausten määrän oletetaan säilyvän vuonna 2023 likimain vuoden 2022 tasolla.

Valmisteverotuksen verotusmenettelyiden muutoksen takia veron maksu myöhentyi vuoden 2021 alusta, mikä aiheutti kertaluonteisen n. 1 milj. euron vähennyksen juomapakkausveron tuottoon vuonna 2021.


2023 talousarvio 16 000 000
2022 talousarvio 16 000 000
2021 tilinpäätös 15 370 213