Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2023

Talousarvioesitys 2023PDF-versio

  euroa
TULOARVIOT
11. VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT 64 507 486 000
01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot 30 857 000 000
01. Ansio- ja pääomatuloverot 23 876 000 000
02. Yhteisövero 5 998 000 000
03. Korkotulojen lähdevero 80 000 000
04. Perintö- ja lahjavero 903 000 000
04. Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut 23 461 000 000
01. Arvonlisävero 22 333 000 000
02. Eräistä vakuutusmaksuista suoritettava vero 921 000 000
03. Apteekkivero 207 000 000
08. Valmisteverot 7 417 000 000
01. Tupakkavero 1 215 000 000
04. Alkoholijuomavero 1 518 000 000
05. Virvoitusjuomavero 213 000 000
07. Energiaverot 4 455 000 000
08. Eräiden juomapakkausten valmistevero 16 000 000
10. Muut verot 2 653 000 000
03. Autovero 541 000 000
05. Varainsiirtovero 984 000 000
06. Arpajaisvero 60 000 000
07. Ajoneuvovero 1 060 000 000
08. Jätevero 8 000 000
19. Muut veronluonteiset tulot 119 486 000
04. Eräät viestinnän maksut 30 312 000
05. Eräät liikenteen maksut 23 438 000
06. Väylämaksut 45 000 000
09. Muut verotulot 8 965 000
10. Sähkö- ja maakaasuverkkomaksut ja Perämeren tuulivoima-alueella perittävä tuulivoimamaksu 5 530 000
11. Rahoitusvakausviraston hallintomaksut 3 408 000
12. Säteilytoimintavero 2 833 000
12. SEKALAISET TULOT 6 512 665 000
23. Valtioneuvoston kanslia 50 000
99. Valtioneuvoston kanslian muut tulot 50 000
24. Ulkoministeriön hallinnonala 16 188 000
20. Tiede- ja kulttuuri-instituuttikiinteistöjen vuokratulot 1 005 000
99. Ulkoministeriön hallinnonalan tulot 15 183 000
25. Oikeusministeriön hallinnonala 159 755 000
10. Tuomioistuintulot 44 860 000
15. Yleisen edunvalvonnan tulot 30 144 000
20. Ulosottomaksut 82 000 000
21. Korot ulosoton säilytettävänä olevista varoista 1 000
99. Oikeusministeriön hallinnonalan muut tulot 2 750 000
26. Sisäministeriön hallinnonala 50 835 000
98. EU:lta saatavat tulot 48 735 000
99. Sisäministeriön hallinnonalan muut tulot 2 100 000
27. Puolustusministeriön hallinnonala 2 760 000
20. Tulot irtaimen omaisuuden myynnistä ja rojaltimaksuista 18 000
99. Puolustusministeriön hallinnonalan muut tulot 2 742 000
28. Valtiovarainministeriön hallinnonala 2 644 323 000
11. Kuntien osuudet verotuskustannuksista 58 822 000
12. Kansaneläkelaitoksen osuus verotuskustannuksista 23 197 000
13. Evankelisluterilaisten seurakuntien osuudet verotuskustannuksista 13 255 000
20. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen eräät tulot 11 540 000
50. Siirto valtion eläkerahastosta 2 118 119 000
51. Muiden eläkelaitosten puolesta maksettujen eläkemenojen hyvitykset 322 540 000
52. Vakuutusmaksuja vastaavat maksut 19 670 000
60. Työturvallisuusmaksu 980 000
92. Euroopan unionin perinteisten omien varojen kantopalkkiot 50 000 000
93. Euroopan unionilta saatavat tulot matkamenojen korvaamiseen 1 000 000
99. Valtiovarainministeriön hallinnonalan muut tulot 25 200 000
29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala 423 550 000
70. Opintotukitoiminnan tulot 33 300 000
88. Opetus- ja kulttuuriministeriön osuus rahapelitoiminnan tuotoista 386 250 000
99. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan muut tulot 4 000 000
30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 944 684 000
01. EU:n maataloustukirahastosta saatavat tulot 531 430 000
02. Maaseudun kehittämiseen saatavat tulot EU:lta 340 000 000
03. Elinkeinokalatalouden kehittämiseen saatavat tulot EU:lta 9 000 000
04. EU:lta saatavat muut tulot 410 000
20. Maa- ja metsätalousministeriön osuus rahapelitoiminnan tuotosta 29 000 000
40. Vesioikeudelliset kalatalousmaksut 2 800 000
41. Tenojoen kalastuslupamaksut 50 000
42. Hirvieläinten metsästysmaksut 4 760 000
44. Kalastonhoitomaksut 10 175 000
45. Riistanhoitomaksut 13 059 000
99. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan muut tulot 4 000 000
31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala 4 350 000
10. Hallinnonalan virastojen tulot 3 500 000
99. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut tulot 850 000
32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala 819 974 000
20. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston tulot 3 744 000
31. Palkkaturvamaksujen palautukset 33 230 000
50. EU:n alue- ja rakennepolitiikan ja muista koheesiopolitiikan rahastoista saatavat tulot 257 000 000
99. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan muut tulot 526 000 000
33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala 537 840 000
02. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston tulot 2 690 000
03. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tulot 100 000
90. Sosiaali- ja terveysministeriön osuus rahapelitoiminnan tuotosta 361 750 000
98. Valtionapujen palautukset 163 200 000
99. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan muut tulot 10 100 000
35. Ympäristöministeriön hallinnonala 1 356 000
10. Korvaukset ympäristövahinkojen torjuntatoimista 150 000
20. Siirto Valtion asuntorahastosta 400 000
99. Ympäristöministeriön hallinnonalan muut tulot 806 000
39. Muut sekalaiset tulot 907 000 000
01. Sakkotulot ja tulot hallinnollisista maksuseuraamuksista 130 000 000
02. Verotukseen liittyvät korkotulot 79 000 000
04. Siirrettyjen määrärahojen peruutukset 300 000 000
10. Muut sekalaiset tulot 7 000 000
20. Elpymis- ja palautumistukivälineen tulot 391 000 000
13. KORKOTULOT, OSAKKEIDEN MYYNTITULOT JA VOITON TULOUTUKSET 1 331 135 000
01. Korkotulot 54 135 000
04. Korot valtion lainoista liikelaitoksille 2 000 000
05. Korot muista lainoista 20 994 000
07. Korot talletuksista 7 100 000
09. Muiden eläkelaitosten puolesta maksettujen eläkemenojen ja valtion muille eläkelaitoksille maksamien ennakoiden korkotulot 24 041 000
03. Osinkotulot ja osakkeiden myyntitulot 1 023 000 000
01. Osinkotulot, pääomanpalautukset ja osakkeiden myyntitulot 1 023 000 000
04. Osuus valtion rahalaitosten voitosta 100 000 000
01. Osuus Suomen Pankin voitosta 100 000 000
05. Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset 154 000 000
01. Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset 154 000 000
15. LAINAT 8 194 511 000
01. Valtiolle takaisin maksettavat lainat 149 948 000
02. Takaisinmaksut valtion lainoista liikelaitoksille 11 500 000
04. Muiden lainojen lyhennykset 138 448 000
03. Valtion nettolainanotto ja velanhallinta 8 044 563 000
01. Nettolainanotto ja velanhallinta 8 044 563 000
Tuloarvioiden kokonaismäärä 80 545 797 000
  euroa
MÄÄRÄRAHAT
21. EDUSKUNTA 137 076 000
01. Kansanedustajat 22 743 000
01. Kansanedustajien toimintamenot (arviomääräraha) 22 743 000
10. Eduskunnan kanslia 78 592 000
01. Eduskunnan kanslian toimintamenot (arviomääräraha) 61 122 000
29. Arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 6 200 000
51. Avustajatuki eduskuntaryhmille (arviomääräraha) 6 270 000
70. Tietohallinnon laitehankinnat ja kehittämishankkeet (siirtomääräraha 3 v) 5 000 000
20. Eduskunnan oikeusasiamies 8 531 000
01. Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian toimintamenot (arviomääräraha) 8 531 000
30. Ulkopoliittinen instituutti 4 539 000
01. Ulkopoliittisen instituutin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 4 309 000
29. Arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 230 000
40. Valtiontalouden tarkastusvirasto 17 791 000
01. Valtiontalouden tarkastusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 17 041 000
29. Arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 750 000
90. Eduskunnan muut menot 4 880 000
50. Eduskuntaryhmien ryhmäkanslioiden tukeminen (arviomääräraha) 4 880 000
22. TASAVALLAN PRESIDENTTI 39 883 000
01. Tasavallan presidentti 126 000
01. Tasavallan presidentin palkkio (kiinteä määräraha) 126 000
02. Tasavallan presidentin kanslia 39 757 000
01. Tasavallan presidentin kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 8 707 000
02. Entisten tasavallan presidenttien menot (siirtomääräraha 2 v) 500 000
20. Vierailuista ja kokousmatkoista aiheutuvat menot (siirtomääräraha 2 v) 2 550 000
29. Arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 8 000 000
75. Perusparannukset (siirtomääräraha 5 v) 20 000 000
23. VALTIONEUVOSTON KANSLIA 232 494 000
01. Hallinto 184 234 000
01. Valtioneuvoston kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 145 191 000
02. Ministereiden, heidän valtiosihteeriensä ja erityisavustajiensa palkkaukset (arviomääräraha) 10 366 000
03. Euroopan unionin kansallisten asiantuntijoiden palkkamenot (siirtomääräraha 2 v) 980 000
22. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta (siirtomääräraha 3 v) 7 759 000
25. Terveet tilat 2028 (siirtomääräraha 3 v) 500 000
26. Saamelaisten totuus- ja sovintoprosessin edistäminen (siirtomääräraha 3 v) 0
27. Kuurojen totuus- ja sovintoprosessi (siirtomääräraha 3 v) 438 000
29. Arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 19 000 000
10. Omistajaohjaus 5 700 000
88. Osakehankinnat (siirtomääräraha 3 v) 5 700 000
20. Poliittisen toiminnan avustaminen 35 635 000
50. Puoluetoiminnan tukeminen (kiinteä määräraha) 35 635 000
30. Oikeuskanslerinvirasto 4 365 000
01. Oikeuskanslerinviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 4 365 000
90. Muut menot 2 560 000
21. Kunniamerkit (arviomääräraha) 700 000
66. Osallistumismaksut ja maksuosuudet Euroopan hybridiuhkien torjunnan osaamiskeskukselle (siirtomääräraha 2 v) 1 860 000
24. ULKOMINISTERIÖN HALLINNONALA 1 318 162 000
01. Ulkoasiainhallinto 279 314 000
01. Ulkoasiainhallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 256 089 000
20. Tiede- ja kulttuuri-instituuttikiinteistöjen menot (siirtomääräraha 3 v) 1 005 000
29. Ulkoministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 14 220 000
74. Talonrakennukset (siirtomääräraha 3 v) 8 000 000
10. Kriisinhallinta 71 778 000
20. Suomalaisten kriisinhallintajoukkojen ylläpitomenot (arviomääräraha) 50 680 000
21. Siviilihenkilöstön osallistuminen kriisinhallintaan (siirtomääräraha 2 v) 19 248 000
66. Rauhanvälitys (siirtomääräraha 2 v) 1 850 000
30. Kansainvälinen kehitysyhteistyö 855 902 000
50. Valtionapu Teollisen yhteistyön rahasto Oy:lle 0
66. Varsinainen kehitysyhteistyö (siirtomääräraha 3 v) 713 212 000
67. Demokratia- ja oikeusvaltiotuki (siirtomääräraha 2 v) 2 960 000
88. Finnfundin (Teollisen yhteistyön rahasto Oy) pääoman korottaminen (siirtomääräraha 3 v) 10 000 000
89. Laina- ja investointimuotoinen kehitysyhteistyö (siirtomääräraha 3 v) 129 730 000
90. Ulkoministeriön hallinnonalan muut menot 111 168 000
20. Itämeren, Barentsin ja arktisen alueen yhteistyö (siirtomääräraha 3 v) 3 000 000
23. Etyj-puheenjohtajuus (siirtomääräraha 2 v) 1 569 000
50. Eräät valtionavut (kiinteä määräraha) 1 641 000
51. Hädänalaisten avustaminen (arviomääräraha) 45 000
66. Eräät jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (siirtomääräraha 2 v) 104 113 000
87. Pääomasijoitus Instex S.A.S.:lle (siirtomääräraha 3 v) 300 000
95. Kurssivaihtelut (arviomääräraha) 500 000
25. OIKEUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 1 076 795 000
01. Ministeriö ja hallinto 164 042 000
01. Oikeusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 23 284 000
03. Oikeusministeriön yhteydessä toimivien viranomaisten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 13 192 000
05. Oikeusrekisterikeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 10 168 000
20. Erityismenot (arviomääräraha) 12 013 000
21. Oikeusministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v) 23 583 000
29. Oikeusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 50 660 000
50. Avustukset (kiinteä määräraha) 11 692 000
51. Eräät valtion maksamat korvaukset (arviomääräraha) 19 000 000
66. Kansainväliset jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (arviomääräraha) 450 000
10. Tuomioistuimet ja oikeusapu 477 618 000
01. Korkeimman oikeuden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 9 095 000
02. Korkeimman hallinto-oikeuden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 14 782 000
03. Muiden tuomioistuinten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 292 594 000
04. Oikeusapu- ja edunvalvontapiirien ja kuluttajariitalautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 84 377 000
50. Yksityisille oikeusavustajille maksettavat korvaukset (arviomääräraha) 76 770 000
20. Maksuhäiriöt, ulosotto ja konkurssivalvonta 107 655 000
01. Ulosottolaitoksen ja konkurssivalvonnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 107 395 000
95. Ulosoton säilytettävänä olevien varojen korkomenot (arviomääräraha) 260 000
30. Syyttäjät 56 812 000
01. Syyttäjälaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 56 812 000
40. Rangaistusten täytäntöönpano 245 332 000
01. Rikosseuraamuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 240 632 000
74. Avolaitostyöt (siirtomääräraha 3 v) 4 700 000
50. Vaalimenot 25 336 000
20. Vaalimenot (arviomääräraha) 25 336 000
26. SISÄMINISTERIÖN HALLINNONALA 2 274 072 000
01. Hallinto 250 342 000
01. Sisäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 16 917 000
04. Kriisinhallintakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 2 315 000
21. Sisäministeriön hallinnonalan kehittäminen (siirtomääräraha 2 v) 1 342 000
24. EU:n osuus sisäisen turvallisuuden ja maahanmuuton hallintaan (siirtomääräraha 3 v) 0
25. Öljy- ja kemikaalivahinkojen torjunta (siirtomääräraha 3 v) 5 500 000
26. EU:n osuus sisäisen turvallisuuden ja maahanmuuton hallintaan ohjelmakaudella 2021—2027 (siirtomääräraha 3 v) 42 828 000
29. Sisäministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 180 200 000
50. Eräät avustukset (siirtomääräraha 2 v) 280 000
66. Kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksut ja maksuosuudet ulkomaille (arviomääräraha) 960 000
87. Osakehankinnat (kiinteä määräraha) 0
10. Poliisitoimi 914 032 000
01. Poliisitoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 854 320 000
02. Suojelupoliisin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 45 194 000
20. Maasta poistamis- ja noutokuljetuksista aiheutuvat menot (siirtomääräraha 2 v) 7 668 000
21. KEJO-hankkeen yhteiset menot (siirtomääräraha 2 v) 6 850 000
20. Rajavartiolaitos 489 023 000
01. Rajavartiolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 303 023 000
70. Ilma- ja vartioalusten hankinta (siirtomääräraha 5 v) 186 000 000
30. Pelastustoimi ja hätäkeskustoiminta 95 026 000
01. Pelastustoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 4 367 000
02. Hätäkeskuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 70 550 000
03. Pelastusopiston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 17 109 000
20. Erityismenot (arviomääräraha) 3 000 000
40. Maahanmuutto 525 649 000
01. Maahanmuuttoviraston ja valtion vastaanottokeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 65 021 000
21. Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanotto (arviomääräraha) 371 152 000
22. Vapaaehtoinen paluu (siirtomääräraha 2 v) 2 318 000
63. Vastaanottotoiminnan asiakkaille maksettavat tuet (arviomääräraha) 87 158 000
27. PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 6 103 425 000
01. Puolustuspolitiikka ja hallinto 943 315 000
01. Puolustusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 16 646 000
21. Puolustusministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v) 2 875 000
29. Puolustusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 923 794 000
10. Sotilaallinen maanpuolustus 5 096 112 000
01. Puolustusvoimien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 2 097 208 000
18. Puolustusmateriaalihankinnat (siirtomääräraha 5 v) 1 585 192 000
19. Monitoimihävittäjien hankinta (siirtomääräraha 5 v) 1 405 697 000
50. Maanpuolustusjärjestöjen toiminnan tukeminen (kiinteä määräraha) 8 015 000
30. Sotilaallinen kriisinhallinta 63 998 000
20. Sotilaallisen kriisinhallinnan kalusto- ja hallintomenot (siirtomääräraha 2 v) 63 988 000
95. Kurssivaihtelut (arviomääräraha) 10 000
28. VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA 34 170 824 000
01. Hallinto 203 910 000
01. Valtiovarainministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 34 979 000
20. Valtion kiinteistöstrategian toteuttaminen ja hallinnonalan omistajaohjaus (arviomääräraha) 345 000
21. Valtiovarainministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v) 3 306 000
25. Metallirahamenot (arviomääräraha) 5 460 000
29. Valtiovarainministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 155 000 000
50. Elpymis- ja palautumissuunnitelman rahoitus työkykyhankkeeseen (siirtomääräraha 3 v) 1 500 000
66. Kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (siirtomääräraha 2 v) 1 000 000
69. Suomen Pankin eräiden sijoitustuottojen siirto Kreikan valtiolle (siirtomääräraha 3 v) 2 320 000
10. Verotus ja tulli 654 605 000
01. Verohallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 395 961 000
02. Tullin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 193 396 000
03. Kansallisen tulorekisterin toimintamenot (siirtomääräraha 3 v) 34 748 000
63. Takaisin maksetut verot (arviomääräraha) 2 000 000
95. Verotukseen liittyvät korkomenot (arviomääräraha) 18 500 000
97. Autoveron vientipalautus (arviomääräraha) 10 000 000
20. Palvelut valtioyhteisölle 62 051 000
01. Valtiokonttorin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 37 251 000
02. Keskitettyjen valuuttatilien kurssierot (arviomääräraha) 600 000
03. Huoltovarmuuspankin palvelumaksu (arviomääräraha) 1 700 000
07. Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v) 2 000 000
09. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 5 000 000
10. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen investointimenot (siirtomääräraha 2 v) 15 000 000
11. Verkkomaksaminen (siirtomääräraha 2 v) 500 000
88. Senaatti-konsernin liikelaitokset 0
30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto 132 343 000
01. Tilastokeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 52 120 000
02. Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 4 389 000
03. Digi- ja väestötietoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 67 834 000
04. Sähköinen tunnistautuminen (arviomääräraha) 8 000 000
40. Valtion alue- ja paikallishallinto 70 698 000
01. Aluehallintoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 69 180 000
03. Palvelurakenteiden ja valtion hallintorakenteiden kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 1 518 000
50. Eläkkeet ja korvaukset 5 737 361 000
15. Eläkkeet (arviomääräraha) 5 354 108 000
16. Ylimääräiset eläkkeet ja muut eläkemenot (arviomääräraha) 3 038 000
50. Vahingonkorvaukset (arviomääräraha) 39 440 000
63. Muiden eläkelaitosten vastattavaksi kuuluvat eläkemenot (arviomääräraha) 316 734 000
95. Muiden eläkelaitosten valtion puolesta maksamien eläkemenojen ja valtiolle maksamien ennakoiden korkomenot (arviomääräraha) 24 041 000
60. Valtionhallinnon yhteiset henkilöstömenot 18 480 000
02. Erikseen budjetoidut henkilöstömenot (arviomääräraha) 2 500 000
10. Työturvallisuuden edistäminen (siirtomääräraha 2 v) 980 000
12. Osaamisen kehittäminen (arviomääräraha) 15 000 000
70. Valtionhallinnon kehittäminen 59 724 000
01. Julkisen hallinnon ICT:n ohjaus ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 13 933 000
02. Valtion talous-, henkilöstö- ja toimitilahallinnon tietojärjestelmät (siirtomääräraha 3 v) 8 600 000
05. Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistuksen valmistelun ja toimeenpanon tuki ja ohjaus (siirtomääräraha 3 v) 5 100 000
20. Tuottavuuden edistäminen (siirtomääräraha 3 v) 9 800 000
23. Valtionavustustoiminnan kehittämis- ja digitalisointihanke (siirtomääräraha 3 v) 1 091 000
40. Turvallisuusviranomaisten viestintäverkot (siirtomääräraha 3 v) 21 200 000
80. Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle 296 066 000
30. Ahvenanmaan tasoitusmaksu (arviomääräraha) 200 066 000
31. Verohyvitys Ahvenanmaan maakunnalle (arviomääräraha) 0
34. Ahvenanmaan verotasoitus (arviomääräraha) 96 000 000
35. Elpymis- ja palautumisvälineen rahoitus Ahvenanmaan maakunnalle (siirtomääräraha 3 v) 0
89. Hyvinvointialueiden ja HUS-yhtymän rahoitus 20 658 872 000
30. Hyvinvointialueiden ja HUS-yhtymän sekä Helsingin kaupungin eräiden tehtävien rahoitus (siirtomääräraha 3 v) 0
31. Hyvinvointialueiden ja HUS-yhtymän sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen rahoitus (arviomääräraha) 20 657 872 000
32. Hyvinvointialueiden lisärahoitus (arviomääräraha) 1 000 000
90. Kuntien tukeminen 3 617 300 000
30. Valtionosuus kunnille peruspalvelujen järjestämiseen (arviomääräraha) 2 743 900 000
31. Kuntien yhdistymisen taloudellinen tuki (arviomääräraha) 11 400 000
32. Valtionavustus kuntien kannustinjärjestelmiin (siirtomääräraha 3 v) 0
35. Valtion korvaus kunnille veroperustemuutoksista aiheutuvista verotulojen menetyksistä (kiinteä määräraha) 862 000 000
91. Työllisyyden ja elinkeinoelämän tukeminen 89 500 000
41. Energiaverotuki (arviomääräraha) 89 500 000
92. EU ja kansainväliset järjestöt 2 559 064 000
03. Rahoitusvakausviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 3 408 000
20. Euroopan unionin osallistuminen matkamenojen korvauksiin (siirtomääräraha 2 v) 1 000 000
40. Isäntämaakorvaus Pohjoismaiden Investointipankille (kiinteä määräraha) 13 256 000
67. Kansainvälisille rahoituslaitoksille annettujen sitoumusten lunastaminen (arviomääräraha) 170 000
68. Suomen osuus Kansainvälisen jälleenrakennus- ja kehityspankin sekä Kansainvälisen rahoitusyhtiön peruspääoman korottamisesta (arviomääräraha) 14 600 000
69. Maksut Euroopan unionille (arviomääräraha) 2 498 000 000
95. Valtion takaus- ja takuusuoritukset (arviomääräraha) 28 630 000
99. Erikseen budjetoidut valtionhallinnon menot 10 850 000
95. Satunnaiset säädösperusteiset menot (arviomääräraha) 300 000
96. Ennakoimattomat menot (siirtomääräraha 3 v) 2 000 000
97. Valtion saatavien turvaaminen (arviomääräraha) 250 000
98. Kassasijoitusten riskienhallinta (arviomääräraha) 8 300 000
29. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA 7 692 652 000
01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot 328 131 000
01. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 22 012 000
02. Opetushallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 62 076 000
03. Opetushallituksen yhteydessä toimivien viranomaisten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 9 598 000
04. Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 39 820 000
21. Kansainvälinen yhteistyö (siirtomääräraha 2 v) 2 516 000
29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 34 000 000
30. Lasten ja nuorten harrastustoiminta (siirtomääräraha 2 v) 14 500 000
50. Eräät avustukset (kiinteä määräraha) 1 547 000
51. Avustukset kirkolliseen ja uskonnolliseen toimintaan (kiinteä määräraha) 3 807 000
52. Valtion rahoitus evankelis-luterilaisen kirkon yhteiskunnallisiin tehtäviin (arviomääräraha) 122 661 000
53. Jatkuvan oppimisen ja osaamisen kehittäminen (siirtomääräraha 2 v) 13 348 000
66. Rahoitusosuudet kansainvälisille järjestöille (arviomääräraha) 2 246 000
10. Varhaiskasvatus, esi- ja perusopetus ja vapaa sivistystyö 921 992 000
01. Valtion yleissivistävän koulutuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 40 066 000
20. Perusopetuksen, varhaiskasvatuksen ja vapaan sivistystyön yhteiset menot (siirtomääräraha 3 v) 25 305 000
30. Valtionosuus ja -avustus esi- ja perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen käyttökustannuksiin (arviomääräraha) 666 777 000
31. Valtionosuus ja -avustus vapaan sivistystyön oppilaitosten käyttökustannuksiin (arviomääräraha) 182 081 000
51. Valtionavustus järjestöille (kiinteä määräraha) 7 763 000
20. Ammatillinen koulutus ja lukiokoulutus 1 332 660 000
01. Valtion ammatillisen koulutuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 8 617 000
21. Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteiset menot (siirtomääräraha 3 v) 13 296 000
30. Valtionosuus ja -avustus ammatilliseen koulutukseen (arviomääräraha) 1 032 841 000
35. Valtionosuus ja -avustus lukiokoulutuksen käyttökustannuksiin (arviomääräraha) 277 906 000
40. Korkeakouluopetus ja tutkimus 3 522 422 000
01. Suomen Akatemian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 11 935 000
02. Kansallisarkiston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 19 658 000
03. Kotimaisten kielten keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 4 459 000
04. Varastokirjaston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 2 181 000
20. Korkeakoululaitoksen ja tieteen yhteiset menot (siirtomääräraha 3 v) 39 746 000
50. Valtionrahoitus yliopistojen toimintaan (siirtomääräraha 2 v) 1 992 888 000
51. Suomen Akatemian tutkimusmäärärahat (arviomääräraha) 345 566 000
53. Rahapelitoiminnan tuotot tieteen edistämiseen (arviomääräraha) 74 715 000
54. Strateginen tutkimusrahoitus (arviomääräraha) 55 631 000
55. Valtionrahoitus ammattikorkeakoulujen toimintaan (siirtomääräraha 2 v) 954 190 000
66. Rahoitusosuudet kansainvälisille järjestöille (arviomääräraha) 21 453 000
89. Valtion rahoitus yliopistojen pääomasijoituksiin (kiinteä määräraha) 0
70. Opintotuki 757 108 000
01. Opintotuen muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 644 000
52. Opintolainojen valtiontakaus (arviomääräraha) 132 600 000
53. Alueellisen opintolainahyvityksen kokeilu (siirtomääräraha 3 v) 6 000 000
55. Opintoraha ja asumislisä (arviomääräraha) 515 200 000
57. Korkeakouluopiskelijoiden ateriatuki (arviomääräraha) 35 564 000
59. Koulumatkatuki (arviomääräraha) 67 100 000
80. Taide ja kulttuuri 599 355 000
01. Taiteen edistämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 4 427 000
03. Suomenlinnan hoitokunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 2 115 000
04. Museoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 23 925 000
05. Saavutettavuuskirjasto Celian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 5 581 000
06. Kansallisen audiovisuaalisen instituutin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 7 351 000
16. Ylimääräiset taiteilija- ja sanomalehtimieseläkkeet (arviomääräraha) 21 307 000
20. Museoviraston kulttuuri- ja nähtävyyskohteiden tilakustannukset (siirtomääräraha 2 v) 17 264 000
30. Valtionavustukset yleisten kirjastojen toimintaan (kiinteä määräraha) 4 000 000
31. Valtionosuus ja -avustus esittävän taiteen ja museoiden käyttökustannuksiin (arviomääräraha) 141 111 000
34. Valtionosuus ja -avustus taiteen perusopetuksen käyttökustannuksiin (arviomääräraha) 94 387 000
40. Korvaus Suomenlinnan huoltoliikenteen käyttötappioon (arviomääräraha) 252 000
41. Eräät käyttöoikeuskorvaukset (siirtomääräraha 3 v) 26 648 000
50. Eräät avustukset (siirtomääräraha 3 v) 18 790 000
51. Apurahat taiteilijoille, kirjailijoille ja kääntäjille (arviomääräraha) 17 256 000
52. Rahapelitoiminnan tuotot taiteen edistämiseen (arviomääräraha) 179 753 000
53. Valtionavustus tilakustannuksiin (kiinteä määräraha) 26 160 000
55. Digitaalisen kulttuuriperinnön saatavuus ja säilyttäminen (siirtomääräraha 3 v) 2 200 000
58. Valtionrahoitus luovia aloja ja kulttuuritoimintaa tukevan rahaston pääomaan (siirtomääräraha 3 v) 0
72. Kansallisgallerian kokoelman kartuttaminen (siirtomääräraha 3 v) 739 000
75. Toimitilojen ja kiinteistövarallisuuden perusparannukset ja kunnossapito (siirtomääräraha 3 v) 4 049 000
89. Rahoitus Suomen arkkitehtuuri- ja designmuseosäätiölle ja kiinteistöosakeyhtiölle (siirtomääräraha 3 v) 2 000 000
95. Kulttuuriympäristön suojelusta aiheutuvat menot (arviomääräraha) 40 000
90. Liikuntatoimi 153 702 000
50. Rahapelitoiminnan tuotot urheilun ja liikuntakasvatuksen edistämiseen (arviomääräraha) 115 404 000
52. Valtionosuudet kunnille ja liikunnan koulutuskeskuksille (arviomääräraha) 33 798 000
56. Liikunnan ja huippu-urheilun edistäminen (siirtomääräraha 3 v) 4 500 000
91. Nuorisotyö 77 282 000
50. Rahapelitoiminnan tuotot nuorisotyön edistämiseen (arviomääräraha) 41 530 000
51. Nuorten työpajatoiminta ja etsivä nuorisotyö (siirtomääräraha 2 v) 22 272 000
52. Valtionosuudet kuntien nuorisotoimeen ja eräät avustukset (siirtomääräraha 2 v) 13 480 000
30. MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 2 652 537 000
01. Hallinto ja tutkimus 140 773 000
01. Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 24 544 000
05. Luonnonvarakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 79 195 000
22. Tutkimus ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 1 943 000
23. Hallinnolliset järjestelyt (siirtomääräraha 2 v) 0
29. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 30 652 000
66. Eräät jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (arviomääräraha) 4 439 000
10. Maaseudun kehittäminen 443 512 000
40. Maatalouden aloittamis- ja investointiavustukset (siirtomääräraha 3 v) 139 500 000
41. Maaseutuelinkeinotoiminnan korkotuki (arviomääräraha) 15 000 000
42. Luopumistuet ja -eläkkeet (siirtomääräraha 2 v) 21 800 000
43. Eläinten hyvinvointikorvaukset (siirtomääräraha 3 v) 74 000 000
50. Valtionapu maaseudun elinkeinojen kehittämiseen (siirtomääräraha 3 v) 5 356 000
51. Porotalouden edistäminen (siirtomääräraha 2 v) 1 843 000
54. Rahapelitoiminnan tuotolla rahoitettava hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistäminen (siirtomääräraha 3 v) 39 192 000
55. Valtionapu 4H-toimintaan (siirtomääräraha 2 v) 3 805 000
63. Maaseudun kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 4 000 000
64. EU:n ja valtion rahoitusosuus alueelliseen ja paikalliseen maaseudun kehittämiseen (siirtomääräraha 3 v) 139 016 000
20. Maa- ja elintarviketalous 1 791 762 000
01. Ruokaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 81 205 000
20. Eläinlääkintähuolto ja kasvintuhoojien torjunta (arviomääräraha) 7 929 000
40. Maa- ja puutarhatalouden kansallinen tuki (siirtomääräraha 2 v) 350 000 000
41. EU-tulotuki ja EU-markkinatuki (arviomääräraha) 520 600 000
42. Turvepeltojen ilmastotoimet (siirtomääräraha 3 v) 30 000 000
43. Ympäristökorvaukset, luonnonmukainen tuotanto, neuvonta ja ei-tuotannolliset investoinnit (siirtomääräraha 3 v) 286 560 000
44. Luonnonhaittakorvaukset (siirtomääräraha 3 v) 495 884 000
46. EU-rahoitteinen ruokaketjun kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 11 030 000
47. Ruokaketjun kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 2 287 000
48. Peltorakenteen kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 0
60. Siirto interventiorahastoon (kiinteä määräraha) 400 000
62. Eräät valtionavut (siirtomääräraha 2 v) 5 867 000
40. Luonnonvaratalous 219 881 000
20. Kalakannan hoitovelvoitteet (siirtomääräraha 3 v) 2 800 000
21. Vesivarojen käytön ja hoidon menot (siirtomääräraha 3 v) 15 847 000
22. Luonnonvara- ja biotalouden edistäminen (siirtomääräraha 3 v) 14 966 000
31. Vesi- ja kalataloushankkeiden tukeminen (siirtomääräraha 3 v) 8 636 000
40. Eräät luonnonvaratalouden korvaukset (arviomääräraha) 1 632 000
41. Hirvieläinten aiheuttamien vahinkojen korvaaminen (siirtomääräraha 3 v) 4 760 000
42. Petoeläinten aiheuttamien vahinkojen korvaaminen (siirtomääräraha 2 v) 8 850 000
44. Tuki puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen (arviomääräraha) 47 497 000
45. Metsäluonnon hoidon edistäminen (siirtomääräraha 3 v) 17 500 000
46. Valtionapu Suomen metsäkeskukselle (siirtomääräraha 2 v) 44 989 000
47. Tuki joutoalueiden metsitykseen (siirtomääräraha 3 v) 5 400 000
50. Riistatalouden edistäminen (siirtomääräraha 3 v) 13 059 000
51. Kalatalouden edistäminen (siirtomääräraha 3 v) 10 775 000
53. Eräät luonnonvaratalouden valtionavut (siirtomääräraha 2 v) 1 132 000
62. Elinkeinokalatalouden edistäminen (siirtomääräraha 3 v) 22 038 000
64. Metsähallitus 8 604 000
50. Metsähallituksen eräät julkiset hallintotehtävät (siirtomääräraha 3 v) 8 604 000
70. Maanmittaus ja asunto-osakkeiden kirjaaminen 48 005 000
01. Maanmittauslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 46 005 000
40. Kiinteistötoimitusten tukemisesta aiheutuvat menot (siirtomääräraha 2 v) 2 000 000
31. LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA 3 335 814 000
01. Hallinto ja toimialan yhteiset menot 656 428 000
01. Liikenne- ja viestintäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 20 448 000
02. Liikenne- ja viestintäviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 101 380 000
03. Väyläviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 58 338 000
04. Ilmatieteen laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 45 012 000
29. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 431 250 000
10. Liikenne- ja viestintäverkot 1 850 883 000
20. Perusväylänpito (siirtomääräraha 3 v) 1 290 206 000
30. Avustukset liikenne- ja viestintäverkkoihin (siirtomääräraha 3 v) 24 530 000
31. Eräät avustukset (siirtomääräraha 3 v) 27 400 000
76. Maa- ja vesialueiden hankinnat ja korvaukset (arviomääräraha) 34 997 000
77. Väyläverkon kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 365 750 000
79. Elinkaarirahoitushankkeet (siirtomääräraha 3 v) 108 000 000
20. Liikenteen ja viestinnän palvelut 828 503 000
20. Saaristo- ja yhteysalusliikenteen ostot ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 17 886 000
43. Meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantaminen (arviomääräraha) 89 000 000
50. Valtionavustus valtakunnallisen laajakaistahankkeen toteuttamiseen (siirtomääräraha 3 v) 16 950 000
51. Avustukset liikenteen ja viestinnän palveluihin (siirtomääräraha 3 v) 28 141 000
55. Julkisen henkilöliikenteen palvelujen ostot ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 100 724 000
60. Siirto valtion televisio- ja radiorahastoon (kiinteä määräraha) 575 802 000
32. TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA 3 710 235 000
01. Hallinto 958 726 000
01. Työ- ja elinkeinoministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 35 449 000
02. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 208 708 000
03. Työ- ja elinkeinotoimistojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 273 576 000
04. Geologian tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 31 515 000
05. Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandin toimintamenot (siirtomääräraha 3 v) 103 642 000
06. Kilpailu- ja kuluttajaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 19 261 000
07. Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v) 10 892 000
08. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 22 880 000
09. Energiaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 9 117 000
10. Digitalisaation kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 44 500 000
20. Siviilipalvelus (arviomääräraha) 6 139 000
29. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 62 072 000
40. Valtionavustus kestävää kasvupolitiikkaa edistäville toimijoille (siirtomääräraha 3 v) 4 171 000
41. Erityisavustus Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n tutkimusinfrastruktuuriin (arviomääräraha) 6 850 000
49. Valtionavustus Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n toimintaan (siirtomääräraha 2 v) 97 020 000
50. Valtionavustus kuluttajajärjestölle (kiinteä määräraha) 1 322 000
51. Valtion osuus merimiespalvelutoiminnasta (arviomääräraha) 2 572 000
53. Matkustajien paluukuljetukset ja korvaukset (siirtomääräraha 3 v) 400 000
54. Korvaukset matkustajille matkapakettien peruuntumisesta (arviomääräraha) 0
66. Kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (siirtomääräraha 2 v) 18 590 000
95. Eräät oikeudenkäyntikulut ja korvaukset (arviomääräraha) 50 000
20. Uudistuminen ja vähähiilisyys 1 358 652 000
20. Energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian käytön edistäminen (siirtomääräraha 3 v) 4 400 000
40. Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tukeminen (arviomääräraha) 479 254 000
41. Energiatuki (arviomääräraha) 364 090 000
43. Energiaintensiivisen teollisuuden sähköistämistuki (arviomääräraha) 150 000 000
45. LNG-terminaalien investointituki (arviomääräraha) 0
46. Laivanrakennuksen innovaatiotuki (arviomääräraha) 18 592 000
47. Julkisen liikennesähkön ja -kaasun lataus- ja tankkausinfrastruktuurin edistäminen (siirtomääräraha 3 v) 21 500 000
48. Uusiutuvan energian tuotantotuki (arviomääräraha) 135 406 000
83. Lainat tutkimus- ja innovaatiotoimintaan (arviomääräraha) 157 160 000
87. Pääomalainat teollisuuden uudistumiseen ja yritysvetoisten liiketoimintaekosysteemien kehittämiseen (arviomääräraha) 8 250 000
89. Pääomasijoitus Lääkekehityskeskus Oy:lle (siirtomääräraha 3 v) 20 000 000
30. Työllisyys ja yrittäjyys 978 093 000
32. Valtionavustus kunnille Ohjaamoiden monialaisuuden vahvistamiseen (siirtomääräraha 2 v) 0
33. Turveyrittäjien avustaminen (siirtomääräraha 2 v) 30 585 000
40. Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (siirtomääräraha 3 v) 1 500 000
41. Valtionavustus Työkanava Oy:n toimintaan (siirtomääräraha 3 v) 10 000 000
42. Yritysten kehittämishankkeiden tukeminen (arviomääräraha) 25 030 000
44. Alueellinen kuljetustuki (siirtomääräraha 3 v) 6 300 000
45. Valtionavustus turvetuotantokoneiden romutukseen (siirtomääräraha 3 v) 0
51. Julkiset työvoima- ja yrityspalvelut (siirtomääräraha 2 v) 182 902 000
52. Palkkaturva (arviomääräraha) 33 460 000
55. Toimet työurien pidentämiseksi (arviomääräraha) 58 500 000
64. EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n alue- ja rakennepolitiikan ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin (arviomääräraha) 613 316 000
87. Pääomasijoitus Työkanava Oy:lle (siirtomääräraha 2 v) 7 000 000
95. Vaikuttavuusinvestointien tuotonmaksu (arviomääräraha) 9 500 000
40. Yritysten erityisrahoitus 128 814 000
41. Avustus digitaaliseen lentopaikkatoimintaan (siirtomääräraha 3 v) 0
42. Valtiontuki sähköhuollon varmistamiseksi (arviomääräraha) 750 000
44. Tapahtumatakuu (arviomääräraha) 0
46. Yöjunarungon vaunukaluston hankinta (arviomääräraha) 490 000
47. Finnvera Oyj:n tappiokorvaukset (arviomääräraha) 65 071 000
48. Korko- ja muu tuki julkisesti tuetuille vienti- ja alusluotoille (arviomääräraha) 42 400 000
60. Siirrot hallinnonalan rahastoihin (arviomääräraha) 20 000
82. Lainat Finnvera Oyj:n varainhankintaan (arviomääräraha) 10 000
89. Pääomasijoitus Business Finland Venture Capital Oy:lle (siirtomääräraha 3 v) 20 000 000
95. Tuotonvaihtosopimus- ja suojausmenot (arviomääräraha) 73 000
50. Kotoutuminen ja kansainvälinen osaaminen 285 950 000
03. Kotoutumisen ja työvoiman maahanmuuton edistäminen (siirtomääräraha 2 v) 7 391 000
30. Valtion korvaukset kotoutumisen edistämisestä (arviomääräraha) 278 559 000
33. SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALA 15 934 469 000
01. Hallinto 134 524 000
01. Sosiaali- ja terveysministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 31 923 000
04. Valtion mielisairaaloiden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 966 000
05. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen alaisten lastensuojeluyksiköiden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 2 810 000
06. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen alaisen vankiterveydenhuollon yksikön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 19 363 000
07. Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 3 v) 8 856 000
08. Vankiterveydenhuollon yksikön ulkopuoliset terveyspalvelut (arviomääräraha) 2 800 000
25. Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallinen tiedonhallinta (siirtomääräraha 3 v) 40 210 000
29. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 22 000 000
66. Kansainväliset jäsenmaksut ja maksuosuudet (siirtomääräraha 2 v) 5 596 000
02. Valvonta 79 762 000
03. Säteilyturvakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 17 318 000
05. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 14 144 000
06. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 4 739 000
07. Työsuojelun aluehallintoviranomaisten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 28 320 000
08. Sosiaali- ja terveydenhuollon tietolupaviranomaisen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 2 200 000
09. Lääkeasioiden tiekartan toimeenpano (siirtomääräraha 3 v) 1 000 000
20. Oikeuslääketieteellisen kuolemansyyn selvittämisen menot (arviomääräraha) 12 041 000
03. Tutkimus- ja kehittämistoiminta 98 283 000
04. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 72 304 000
25. Kansalliset osaamiskeskittymät (siirtomääräraha 3 v) 0
31. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen (siirtomääräraha 3 v) 0
50. Valtionosuus Työterveyslaitoksen toimintaan (siirtomääräraha 2 v) 23 042 000
63. Eräät erityishankkeet (siirtomääräraha 3 v) 2 937 000
10. Perhe- ja asumiskustannusten tasaus, perustoimeentulotuki ja eräät palvelut 4 602 600 000
50. Perhe-etuudet (arviomääräraha) 1 606 300 000
53. Sotilasavustus (arviomääräraha) 20 200 000
54. Asumistuki (arviomääräraha) 1 676 200 000
56. Vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelut (arviomääräraha) 58 500 000
57. Perustoimeentulotuki (arviomääräraha) 733 600 000
60. Kansaneläkelaitoksen sosiaaliturvarahastojen toimintakulut (siirtomääräraha 2 v) 507 800 000
20. Työttömyysturva 2 321 144 000
31. Valtion korvaus hyvinvointialueille kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä (arviomääräraha) 30 484 000
50. Valtionosuus työttömyysetuuksien ansioturvasta ja vuorottelukorvauksesta (arviomääräraha) 855 260 000
52. Valtionosuus työttömyysetuuksien perusturvasta (arviomääräraha) 1 431 900 000
55. Valtionosuudet Työllisyysrahastolle (arviomääräraha) 3 500 000
30. Sairausvakuutus 2 287 488 000
50. Korvaukset rajat ylittävästä terveydenhuollosta (arviomääräraha) 10 000 000
60. Valtion osuus sairausvakuutuslaista johtuvista menoista (arviomääräraha) 2 277 488 000
40. Eläkkeet 5 256 800 000
50. Valtion osuus merimieseläkekassan menoista (arviomääräraha) 63 000 000
51. Valtion osuus maatalousyrittäjän eläkelaista johtuvista menoista (arviomääräraha) 778 300 000
52. Valtion osuus yrittäjän eläkelaista johtuvista menoista (arviomääräraha) 503 500 000
53. Valtion korvaus lapsen hoidon ja opiskelun ajalta kertyvästä eläkkeestä (arviomääräraha) 18 200 000
54. Valtion osuus maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuksen kustannuksista (arviomääräraha) 13 000 000
60. Valtion osuus kansaneläkelaista ja eräistä muista laeista johtuvista menoista (arviomääräraha) 3 880 800 000
50. Veteraanien tukeminen 158 381 000
30. Valtion korvaus sodista kärsineiden huoltoon (arviomääräraha) 700 000
50. Rintamalisät (arviomääräraha) 5 700 000
51. Sotilasvammakorvaukset (arviomääräraha) 33 000 000
52. Valtion korvaus sota- ja sotilasinvalidien kuntoutus- ja hoitolaitosten kustannuksiin (siirtomääräraha 2 v) 17 000 000
53. Valtionapu sotainvalidien puolisoiden kuntoutustoimintaan (siirtomääräraha 2 v) 1 360 000
54. Rintama-avustus eräille ulkomaalaisille vapaaehtoisille rintamasotilaille (siirtomääräraha 2 v) 13 000
55. Eräät kuntoutustoiminnan menot (siirtomääräraha 2 v) 600 000
56. Rintamaveteraanien kuntoutustoiminnan menot (siirtomääräraha 2 v) 20 000 000
57. Valtionapu rintamaveteraanien kuntoutustoimintaan (siirtomääräraha 2 v) 8 000
58. Rintamaveteraanien kotiin vietävät palvelut (arviomääräraha) 80 000 000
60. Sosiaali- ja terveydenhuollon tukeminen 416 709 000
01. Kansallinen lapsistrategia-toiminto (siirtomääräraha 2 v) 500 000
30. Valtion korvaus terveydenhuollon ja sosiaalihuollon valtakunnallisen valmiuden kustannuksiin (siirtomääräraha 3 v) 350 000
31. Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 2 800 000
32. Valtion rahoitus terveydenhuollon yksiköille yliopistotasoiseen tutkimukseen sekä sosiaalityön yliopistotasoiseen tutkimukseen (kiinteä määräraha) 30 000 000
33. Valtion korvaus sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköille sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön erikoistumiskoulutukseen (arviomääräraha) 108 000 000
34. Valtion korvaus terveydenhuollon toimintayksiköille oikeuspsykiatrisista tutkimuksista, potilassiirroista ja lääketieteellisistä asiantuntijalausunnoista aiheutuviin kustannuksiin (arviomääräraha) 15 200 000
35. Valtion rahoitus Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön opiskeluterveydenhuoltoon (siirtomääräraha 2 v) 66 412 000
36. Valtionavustus sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamiseksi (kiinteä määräraha) 1 662 000
37. Valtion korvaus hyvinvointialueille kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden henkilöiden kiireellisen sosiaalihuollon kustannuksiin (arviomääräraha) 2 000 000
39. Palvelurakenteen kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 0
40. Valtion rahoitus lääkäri- ja lääkintähelikopteritoiminnan menoihin (siirtomääräraha 2 v) 36 635 000
52. Valtion rahoitus turvakotitoiminnan menoihin (siirtomääräraha 2 v) 24 550 000
61. Elpymis- ja palautumissuunnitelman rahoitus sosiaali- ja terveydenhuoltoon (siirtomääräraha 3 v) 118 500 000
63. Valtionavustus sosiaalialan osaamiskeskusten toimintaan (kiinteä määräraha) 3 000 000
64. Valtion korvaus rikosasioiden sovittelun järjestämisen kustannuksiin (siirtomääräraha 3 v) 7 100 000
70. Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen 78 488 000
20. Rokotteiden hankinta (siirtomääräraha 3 v) 71 940 000
21. Terveysvalvonta (siirtomääräraha 2 v) 460 000
22. Tartuntatautien valvonta (siirtomääräraha 2 v) 460 000
50. Terveyden edistäminen (siirtomääräraha 3 v) 1 800 000
51. Valtion korvaus työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksesta aiheutuviin kustannuksiin (siirtomääräraha 3 v) 2 900 000
52. Valtionavustus UKK-instituutin toimintaan (kiinteä määräraha) 928 000
80. Maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomitustoiminta 126 690 000
40. Valtion korvaus maatalousyrittäjien lomituspalvelujen kustannuksiin (arviomääräraha) 107 200 000
41. Valtion korvaus turkistuottajien lomituspalvelujen kustannuksiin (siirtomääräraha 2 v) 1 900 000
42. Valtion korvaus poronhoitajien sijaisavun kustannuksiin (siirtomääräraha 2 v) 450 000
50. Valtion korvaus maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomituspalvelujen hallintomenoihin (siirtomääräraha 2 v) 17 140 000
90. Avustukset terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen 373 600 000
50. Avustukset yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen (arviomääräraha) 373 600 000
35. YMPÄRISTÖMINISTERIÖN HALLINNONALA 336 599 000
01. Ympäristöhallinnon toimintamenot 72 322 000
01. Ympäristöministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 31 856 000
04. Suomen ympäristökeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 25 901 000
29. Ympäristöministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 12 435 000
65. Avustukset järjestöille ja ympäristönhoitoon (siirtomääräraha 3 v) 2 130 000
10. Ympäristön- ja luonnonsuojelu 186 020 000
20. Ympäristövahinkojen ehkäiseminen ja jälkihoito (siirtomääräraha 3 v) 5 620 000
21. Eräät luonnonsuojelun menot (siirtomääräraha 3 v) 15 740 000
22. Eräät ympäristömenot (siirtomääräraha 3 v) 10 020 000
23. Itämeren ja vesien suojelun edistäminen (siirtomääräraha 3 v) 11 635 000
31. Avustukset kuntien ilmastosuunnitelmiin (siirtomääräraha 3 v) 2 631 000
52. Metsähallituksen julkiset hallintotehtävät (siirtomääräraha 3 v) 43 140 000
60. Siirto Öljysuojarahastoon (siirtomääräraha 3 v) 4 000 000
61. Vesien- ja ympäristönhoidon tukeminen (siirtomääräraha 3 v) 47 842 000
63. Luonnonsuojelualueiden hankinta- ja korvausmenot (siirtomääräraha 3 v) 43 630 000
66. Kansainvälisen yhteistyön jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (siirtomääräraha 2 v) 1 762 000
20. Yhdyskunnat, rakentaminen ja asuminen 78 257 000
01. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 6 827 000
04. Rakennetun ympäristön digitaalisen rekisterin ja alustan luominen (siirtomääräraha 3 v) 2 300 000
06. Vähähiilisen rakennetun ympäristön ohjelma (siirtomääräraha 3 v) 2 000 000
31. Asumisneuvonnan kehittäminen ja laajentaminen (siirtomääräraha 3 v) 4 000 000
32. Avustukset asunnottomuuden poistamiseksi ja asunnottomuuden tilastoinnin kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 0
34. Avustukset kuntien, seurakuntien ja yhdistysten kiinteistöjen öljylämmityksestä luopumiseen (siirtomääräraha 3 v) 0
35. Avustukset alueiden käytön ja rakentamisen digitalisaatioon (siirtomääräraha 3 v) 2 880 000
37. Avustukset vihreää siirtymää tukevan rakentamisen toteuttamiseen (siirtomääräraha 3 v) 2 500 000
52. Avustukset asuinrakennusten sähköisen liikenteen infrastruktuurin edistämiseen (siirtomääräraha 3 v) 9 000 000
53. Avustukset työpaikkakiinteistöjen sähköisen liikenteen infrastruktuurin edistämiseen (siirtomääräraha 3 v) 1 000 000
55. Avustukset korjaustoimintaan (siirtomääräraha 3 v) 450 000
56. Avustukset asuinrakennusten öljy- ja kaasulämmityksestä luopumiseksi (siirtomääräraha 3 v) 45 600 000
60. Siirto Valtion asuntorahastoon 0
64. Avustukset rakennusperinnön hoitoon (siirtomääräraha 3 v) 1 700 000
36. VALTIONVELAN KOROT 1 530 760 000
01. Valtionvelan korko 1 513 000 000
90. Valtionvelan korko (arviomääräraha) 1 513 000 000
09. Muut menot valtionvelasta 17 760 000
20. Palkkiot ja muut menot valtionvelasta (arviomääräraha) 17 760 000
Määrärahojen kokonaismäärä 80 545 797 000