Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2023

07. EnergiaverotPDF-versio

Momentille arvioidaan kertyvän 4 455 000 000 euroa.

Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena pois lukien tuloarvioon kohdistuvat oikaisut, jotka kirjataan verotuksen oikaisupäätöksen perusteella.

Selvitysosa:Vero perustuu lakiin nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta (1472/1994) sekä lakiin sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta (1260/1996).

Energiaverojen tuottoennusteessa hyödynnetään Teknologian tutkimuskeskus VTT:n laatimaa liikenteen kasvihuonekaasujen ennustetta ja työ- ja elinkeinoministeriön energiaosastolla laadittavaa energiatasetta.

Energiaverojen veropohjien arvioitu kehitys (%)

  2021
tilinpäätös
2022
ennuste
2023
ennuste
       
Moottoribensiini 1,7 -3,2 -1,7
Dieselöljy -6,3 -0,6 -0,9
Sähkö I (kotitaloudet, palveluala jne.) 9,2 -1,3 -0,4
Sähkö II (teollisuus, kasvihuoneet ja konesalit) 3,8 -1,7 7,6
Muut (mm. kevyt polttoöljy, raskas polttoöljy, maakaasu, kivihiili, polttoturve, nestekaasu) 3,8 -1,1 -11,9

Energiaverojen verotasoja

  Verotaso v. 2022
(sis. huoltovarmuusmaksu)
   
Moottoribensiini, snt/l 75,96
Dieselöljy, snt/l 59,48
Kevyt polttoöljy, snt/l 30,23
Raskas polttoöljy, snt/kg 30,54
Sähkö I (kotitaloudet, palveluala jne.), snt/kWh 2,253
Sähkö II (teollisuus, kasvihuoneet ja konesalit), snt/kWh 0,063
Kivihiili, €/t 220,44
Maakaasu, €/MWh 23,354
Nestekaasu, snt/kg 31,49
Polttoturve, €/MWh 5,70

Verokertymän arvioitu kehitys energiatuotteittain (milj. euroa)

  2021
tilinpäätös
2022
talousarvio
2023
esitys
       
Moottoribensiini1) 1 200 1 275 1 266
Diesel1) 1 307 1 521 1 524
Sähkö 886 942 960
Muut 736 766 705
Yhteensä 4 129 4 504 4 455

1) Sisältää korvaavat biopolttoaineet.

Energiaverotuloihin on tunnistettu kohdistuvan 16 verotukea. Verotuet muodostuvat alennetuista verokannoista ja verotuen määräksi on katsottu vertailutason ja alennetun verokannan mukainen erotus. Energiaverotuet eivät ole aina yhteismitallisia, mistä johtuen niiden summaamista tulee välttää. Vuosimuutos voi myös johtua monesta syystä, kuten verotason muutoksesta, volyymin muutoksesta tai vertailutason muutoksesta. Vertailutasoista ja verotukien laskennasta löytyy lisätietoa valtiovarainministeriön verkkosivuilta osoitteesta www.vm.fi/verotuet.

Energiaverotulomomentille kuuluvat verotuet (milj. euroa)

  2021 2022 2023
       
Dieselpolttoaineen alempi verokanta1) 718 720 715
Parafiinisen dieselöljyn verotuki 72 31 0
Raideliikenteen dieselmoottoreissa käytettävä kevyt polttoöljy 13 13 13
Työkoneissa käytetyn kevyen polttoöljyn normia alempi verokanta 478 472 465
Turpeen alempi verokanta2) 146 104 96
Turpeen verottoman käytön yläraja 18 25 25
Puupohjaisten polttoaineiden verottomuus 418 418 418
Jätteenpolton verottomuus 63 63 63
CHP-laitosten verotuki 131 120 96
Teollisuuden ja kasvihuoneiden sähkön alempi verokanta sekä lämpöpumppujen, konesalien ym. sähkön alempi verokanta 810 833 848
Raideliikenteen sähkön verottomuus 16 16 16
Liikenteessä käytetyn sähkön normia alempi verokanta 8 12 17
Liikenteessä käytetyn kaasun normia alempi verokanta 14 14 17
Biokaasun verotuki lämmityskäytössä 5 5 4

1) Tämän verotuen osalta on otettava huomioon verosanktioksi luettava henkilö- ja pakettiautojen ajoneuvoveron käyttövoimavero.

2) Turpeen vero ei noudata nykyistä energiaveromallia.

Lisäksi energiaverotuiksi luetaan maatalouden energiaveronpalautus, jonka suuruudeksi arvioidaan n. 48,5 milj. euroa vuonna 2023, sekä energiaintensiivisten yritysten veronpalautus, jonka suuruudeksi arvioidaan n. 41 milj. euroa vuonna 2023. Edellä mainitut verotuet kuuluvat menomomentille 28.91.41 eivätkä siten vähennä energiaverojen tulomomentin verokertymää.

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi uusiutuvien polttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä (jakeluvelvoite) annetun lain 4 ja 5 §:n muuttamisesta ja 5 b §:n väliaikaisesta muuttamisesta, mikä nostaa vuoden 2023 energiaverotuottoja 61 milj. eurolla ja vuoden 2024 energiaverotuottoja 12 milj. eurolla. Samassa yhteydessä esitetään jakeluvelvoitteen korottamista vuodesta 2024 alkaen, mikä vastaavasti vähentää energiaverotuottoja keskimäärin noin 33 milj. eurolla vuodessa vuosina 2024—2030.

Hallitus antaa lisäksi eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän energiaverotusta koskevan esityksen koskien niin sanottujen sähköpolttoaineiden ja lämmityksessä käytettävän biokaasun verotusta. Lämmityksessä käytettävän biokaasun verotukea ehdotetaan pienennettäväksi maltillisesti asettamalla sille EU:n vähimmäisveroa vastaava energiasisältövero toimintaympäristön ennakoitavuuden ja oikeusvarmuuden parantamiseksi. Sähköpolttoaineiden verotusta ehdotetaan tarkennettavaksi sen selkeyttämiseksi, mitä verotasoa niihin sovelletaan liikenne-, lämmitys- ja työkonekäytössä.

Valmisteverotuksen verotusmenettelyiden muutoksen takia veron maksu myöhentyi vuoden 2021 alusta, mikä aiheutti kertaluonteisen n. 400 milj. euron vähennyksen energiaverojen tuottoon vuonna 2021.


2023 talousarvio 4 455 000 000
2022 II lisätalousarvio -2 000 000
2022 talousarvio 4 506 000 000
2021 tilinpäätös 4 129 214 750