Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2023

04. Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksutPDF-versio

01. Arvonlisävero

Momentille arvioidaan kertyvän 22 333 000 000 euroa.

Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena pois lukien tuloarvioon kohdistuvat oikaisut, jotka kirjataan verotuksen oikaisupäätöksen perusteella, sekä valtion virastojen ja laitosten arvonlisäverollisten suoritteiden myynnistä saatavat tulot, jotka kirjataan suoriteperusteisesti.

Selvitysosa:Vero perustuu arvonlisäverolakiin (1501/1993). Merkittävimmän osan arvonlisäverotuksen veropohjasta muodostaa kotitalouksien kulutus, josta kertyy noin 66 % arvonlisäveron tuotosta. Arvonlisäveroa kertyy myös verovapailta sektoreilta ja toimialoilta. Niillä ei ole veron vähennysoikeutta, joten ostojen sisältämät arvonlisäverot kerryttävät valtion verotuottoa. Arvonlisäveroa kertyy siten valtiosektorin ja julkisen sektoriin luettavien sosiaaliturvarahastojen välituotekäytöstä ja investoinneista. Kuntien, kuntayhtymien ja hyvinvointialueiden välituotekäytöstä ja investoinneista kerätään myös arvonlisäveroa, mutta koska kerätyt verot palautetaan paikallishallinnolle, ne eivät lisää valtionbudjetissa näytettäviä arvonlisäverotuottoja.

Lisäksi arvonlisäveroa kertyy ns. muun verovapaan toiminnan välituotekäytöstä ja investoinneista. Näitä ovat rahoitus- ja vakuutustoiminta, asuntojen omistus ja vuokraus sekä yksityinen terveydenhuolto ja sosiaalipalvelut. Arvonlisäveroa kertyy myös mm. kotitalouksia palvelevien voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen välituotekäytöstä ja investoinneista.

Arvonlisäveron veropohjan keskeisten erien muutos, %

  2021 2022
ennuste
2023
ennuste
       
Kotitalouksien verollisten kulutusmenojen veropohja 5,9 8,4 4,2
Valtiosektorin ja sosiaaliturvarahastojen toiminnan välituotekäyttö 5,4 10,6 7,4
Muun verovapaan toiminnan välituotekäyttö 5,6 6,9 3,6

Arvonlisäveron kertymä koostuu Verohallinnon ja Tullin kantamista arvonlisäveroista sekä muiden valtion kirjanpitoyksiköiden suoraan arvonlisäveromomentille kirjaamista määristä.

Arvonlisäverokertymästä vähennettävät palautukset koostuvat arvonlisäverovelvollisille ilmoitusten, hakemusten ja muutosten johdosta palautetuista veroista. Varsinaisen veron lisäksi palautuksiin sisältyy kunnille palautettu arvonlisävero, joka on viime vuosina ollut keskimäärin n. 3,0 mrd. euroa vuosittain.

Arvonlisäveron kertymät (milj. euroa)

  2021
tilinpäätös
2022
talousarvio
2023
esitys
       
Verohallinnon bruttokertymä 34 865 38 640 41 905
Tullin nettokertymä 39 46 52
Arvonlisäverokertymä muista valtion tilivirastoista 79 84 87
Verohallinnon maksamat palautukset -14 831 -17 308 -18 711
Yhteensä 20 152 21 462 22 333

Arvonlisäveroennusteen osuvuus riippuu keskeisesti siitä, miten kulutuksen kokonaisarvon kehitys ja kohdentuminen kyetään ennakoimaan. Muutokset kulutuksessa vaikuttavat nykyisen kulutuksen lisäksi ennustettuun tulevaan kulutukseen ja sitä kautta ennustettuun arvonlisäveropohjaan. Ennusteessa on huomioitu vuosien 2020, 2021 ja 2022 arvonlisäverojen maksujärjestelyä koskevien huojennusten vaikutukset vuoden 2021, 2022 ja 2023 verotuottoihin.

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen hintojen nousun vaikutusten helpottamiseksi kotitalouksille. Esityksessä ehdotetaan sähköenergian arvonlisäverokannan alentamista määräaikaisesti 10 prosenttiin ajalle 1.12.2022—30.4.2023, jonka arvioidaan vähentävän valtion verotuloja 209 milj. euroa vuonna 2023. Samassa esityksessä ehdotetaan alennettavaksi myös henkilökuljetusten arvonlisäverokanta määräaikaisesti 0 prosenttiin ajalle 1.1.2023—30.4.2023 kotitalouksien ostovoiman parantamiseksi korkean inflaation johdosta. Henkilökuljetusten arvonlisäverokannan määräaikaisen alentamisen arvioidaan vähentävän valtion verotuloja noin 52 milj. euroa vuonna 2023.

Tuottoennusteessa on otettu huomioon arvonlisäveron verotuet, jotka muodostuvat alennetuista verokannoista. Verotuiksi määritellään myös joitain EU:n arvonlisäverodirektiivistä poikkeavia eriä sekä arvonlisäveron alarajaan liittyvä huojennus. Arvonlisäverotukseen kohdistuu 20 verotukea vuonna 2023.

Arvonlisäveroon kohdistuvat verotuet (milj. euroa)

  2021 2022 2023
       
Elintarvikkeiden ja rehujen alennettu alv-kanta (14 %) 1 442 1 547 1 590
Ravintola- ja ateriapalvelujen alennettu alv-kanta (14 %) 498 529 553
Lääkkeiden alennettu alv-kanta (10 %) 355 372 381
Henkilökuljetusteen alennettu alv-kanta (10 %, 0 % 2023) 198 210 372
Majoituspalvelujen alennettu alv-kanta (10 %) 89 94 98
Sähköenergian alennettu alv-kanta (10 %)     293
Muut verotuet 650 669 677
Yhteensä 3 232 3 421 3 964

2023 talousarvio 22 333 000 000
2022 talousarvio 21 462 000 000
2021 tilinpäätös 20 152 197 587

02. Eräistä vakuutusmaksuista suoritettava vero

Momentille arvioidaan kertyvän 921 000 000 euroa.

Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena pois lukien tuloarvioon kohdistuvat oikaisut, jotka kirjataan verotuksen oikaisupäätöksen perusteella.

Selvitysosa:Vero perustuu lakiin eräistä vakuutusmaksuista suoritettavasta verosta (664/1966). Vero on tarkoitettu ensi vaiheessa vakuutuslaitosten kannettavaksi ja siirrettäväksi vakuutuksenottajien rasitukseksi. Esimerkiksi henkilövakuutukset on kuitenkin vapautettu verosta. Vakuutusmaksuvero täydentää arvonlisäveroa, koska arvonlisäverotuksessa vakuutuspalvelut on jätetty verotuksen ulkopuolelle. Vakuutusmaksuveron verokanta on seurannut yleisen arvonlisäverokannan kehitystä. Vuonna 2023 vero on 24 % vakuutusmaksun verottomasta arvosta.


2023 talousarvio 921 000 000
2022 talousarvio 885 000 000
2021 tilinpäätös 847 513 980

03. Apteekkivero

Momentille arvioidaan kertyvän 207 000 000 euroa.

Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena, pois lukien tuloarvioon kohdistuvat oikaisut, jotka kirjataan verotuksen oikaisupäätöksen perusteella.

Selvitysosa:Tulot ovat apteekkiverosta annetun lain (770/2016) mukaisia maksuja.

Apteekkiverosta annetun lain taulukkoa on tarkoitus tarkistaa siten, että tarkistus perustuu toteutuneeseen kokonaisliikevaihdon muutokseen. Tarkistettua apteekkiverotaulukkoa sovelletaan vuonna 2023 apteekkiveroon, joka määrätään vuoden 2022 liikevaihdon perusteella.


2023 talousarvio 207 000 000
2022 talousarvio 204 600 000
2021 tilinpäätös 200 520 793