Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2014

30. OikeuskanslerinvirastoPDF-versio

Selvitysosa:Oikeuskansleri seuraa, että asiat ratkaistaan valtioneuvostossa laillista järjestystä ja voimassa olevia säännöksiä noudattaen. Valvonnassa tarkastetaan yleisistuntojen ja tasavallan presidentin istuntojen esittelylistat ennakolta siten, että havaitut virheet voidaan korjata. Tavoitteena on, että valvonta ei sinänsä hidasta tai hankaloita valtioneuvoston toimintaa. Viikoittain tarkastetaan kaikki lista-asiat. Vuonna 2012 tarkastettiin 1 823 lista-asiaa. Kanteluasioiden osalta tavoitteena on käsitellä asiat mahdollisimman nopeasti ja antaa oikeita, asianmukaisesti perusteltuja ja laadukkaita ratkaisuja. Vuosittain pyritään ratkaisemaan vähintään sama määrä asioita kuin mitä on saapunut. Vuoden 2013 alusta lukien myös luvan saaneet oikeudenkäyntiavustajat ovat tulleet oikeuskanslerin valvottavien piiriin. Tämä lisännee saapuvien kanteluiden ja tarkastettaviksi saapuvien Suomen Asianajajaliiton valvontalautakunnan päätösten määriä.

Kanteluasiat

  2012
toteutuma
2013
arvio
2014
arvio
       
saapuneet 1 808 1 900 2 000
ratkaistut 1 823 1 900 2 000

Saapuneiden kanteluiden määrissä on ollut suurta vuosittaista vaihtelua. Vuonna 2012 kanteluasioiden käsittelyajan mediaani oli 6,4 viikkoa ja keskiarvo 23,6 viikkoa. Vuonna 2012 ns. toimenpideratkaisujen osuus on ollut 17 % tutkituista kanteluasioista.

Omat aloitteet ja tarkastukset

  2012
toteutuma
2013
arvio
2014
arvio
       
aloitteet 15 20 20
tarkastukset 31 30 30

Omista aloitteista ja tarkastus- ja tutustumiskäynneistä aiheutui vuonna 2012 yhteensä 12 toimenpidettä.

  2012
toteutuma
2013
arvio
2014
arvio
       
Rangaistustuomioiden tarkastus 5 704 6 000 6 000

Oikeusrekisterikeskus lähettää annettujen ohjeiden mukaisesti muodostuvan otoksen rangaistustuomioista tarkastettavaksi. Rangaistustuomioiden tarkastuksen perusteella pantiin vuonna 2012 vireille 117 asiaa.

Asianajajien, julkisten oikeusavustajien ja luvan saaneiden oikeudenkäyntiavustajien valvonta

  2012
toteutuma
2013
arvio
2014
arvio
       
saapuneet 443 500 600
tutkitut 463 500 600

01. Oikeuskanslerinviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 3 709 000 euroa.

Selvitysosa:

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO) -12
Palkkausten tarkistukset 11
Raamisopimuksen mukaisten koulutusrahojen keskittäminen -8
Yhteensä -9

2014 talousarvio 3 709 000
2013 talousarvio 3 718 000
2012 tilinpäätös 3 681 000