Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2015

40. Rangaistusten täytäntöönpanoPDF-versio

Selvitysosa:Vankeusrangaistusten ja yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanossa huolehditaan täytäntöönpanon varmuudesta, luotettavuudesta ja turvallisuudesta. Rangaistusta suorittavien edellytyksiä rikoksettomaan elämäntapaan parannetaan ja riskiä syyllistyä uusiin rikoksiin vähennetään. Rangaistusten täytäntöönpanon sisältöjä kehitetään erityisesti yhteiskunnan normaalipalvelujen käyttöä tehostamalla jatkumoiden turvaamiseksi.

Vankiluvun arvioidaan v. 2015 hieman laskevan edellisestä vuodesta. Valvotun koevapauden ja valvontarangaistuksen käytön lisääminen alentavat vankilassa olevien vankien määrää. Pitkäaikais-, tutkinta- ja ulkomaalaisten vankien suhteellinen osuus on koko 2000-luvun ajan noussut. Yksinomaan elinkautisvankien osuus vangeista on jo lähes 7 %. Toisaalta enemmistöllä vangeista vankilassaoloaika on enintään kolme kuukautta. Seuraamuksiin liittyvien asiantuntijalausuntojen ja yhdyskuntaseuraamusten määrän arvioidaan pysyvän vuoden 2014 tasolla.

Toiminnan laajuus

  2013
toteutuma
2014
arvio
2015
arvio
       
Vankeja keskimäärin 3 175 3 175 3 150
Vapaudesta vankilaan tulleet 5 809 5 700 5 650
Yhdyskuntaseuraamuksia täytäntöönpanossa keskimäärin 3 324 3 250 3 250
Täytäntöönpantaviksi tulleet yhdyskuntaseuraamukset 4 270 4 200 4 200
Seuraamuksiin liittyvät pyydetyt asiantuntijalausunnot 7 940 7 400 7 400

Rikosseuraamuslaitos päivittää sopeuttamissuunnitelmansa ja toimitilasuunnitelmansa. Vähentyvä henkilöstömäärä edellyttää toimitilaverkoston tiivistämistä yksiköitä yhdistämällä ja niiden määrää vähentämällä vuoden 2015 jälkeen. Toiminnan nykytason ylläpitäminen hankaloituu.

Mikkelin vankilan peruskorjaus valmistuu ja Helsingin vankilan peruskorjaus käynnistyy vuoden 2015 aikana.

Yhdyskuntaseuraamusten ja vankeuden täytäntöönpanon aloittamiseen liittyvät tehtävät siirretään ulosotolta Rikosseuraamuslaitokselle. Muutos mahdollistaa täytäntöönpanon aloitusprosessin sisällöllisen kehittämisen. Resursseja kohdennetaan valvontarangaistuksen toimeenpanoon, valvotun koevapauden valmisteluun ja valvontaan sekä vapauttamisvaiheen verkostoyhteistyöhön. Vapautumista suoraan suljetuista vankiloista vähennetään. Tavoitteena on, että v. 2015 valvotussa koevapaudessa on päivittäin keskimäärin 190 vankia. Yhdyskuntaseuraamusten toimeenpanon sisältöjä kehitetään. Rikosseuraamuslaitoksen toiminnan kehittämis- ja asiakastietojärjestelmähankkeessa (Roti) jatketaan tuottavuutta parantavien toiminta- ja työprosessien kehittämistä.

Tietoja henkilöstöstä

  2013
toteutuma
2014
arvio
2015
arvio
       
Henkilöstömäärä, htv 2 768 2 742 2 709
Keski-ikä 45,1 45,2 46,1
Sairauspoissaolot, työpäivää/htv 14,0 13,0 12,5

01. Rikosseuraamuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 224 962 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää Rikosseuraamuslaitoksen ja Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksen toimintamenojen maksamiseen.

Määrärahasta saa käyttää Rikosseuraamuslaitoksen toiminnallisista tarpeista aiheutuvien henkilökunnan asuntojen vuokraosuuksien alentamiseen enintään 2 000 000 euroa.

Selvitysosa:Talousarvioesityksen valmistelun yhteydessä oikeusministeriö on asettanut vuodelle 2015 alustavasti seuraavat tavoitteet:

  2013
toteutuma
2014
arvio
2015
tavoite
       
Toiminnalliset tavoitteet      
Laitosten säilytysvarmuus, % 99,2 99,2 99,2
Vangeista avolaitoksissa keskimäärin päivässä, % 35 37 37
Vankeusvangeista toiminnoissa keskimäärin päivässä, % 63 62 60
Valvotun koevapauden loppuun suorittaneet, % aloitetuista 87 80 80
Yhdyskuntapalvelun loppuun suorittaneet, % päättyneistä 85 83 83
Tuottavuus      
Vangit, keskimäärin päivässä/htv 1,36 1,33 1,35
Yhdyskuntaseuraamuksia täytäntöönpanossa, keskimäärin päivässä/htv 12,0 11,9 12,0
Seuraamuksiin liittyvät pyydetyt asiantuntijalausunnot vuodessa/htv 261 260 260
Taloudellisuus      
Toimintamenot (netto)/vanki 61 896 63 085 64 527
Toimintamenot (netto)/yhdyskuntaseuraamusta suorittava 5 327 6 074 6 074

Määrärahan arvioitu käyttö (1 000 euroa)

   
Rangaistusten täytäntöönpano 191 111
Täytäntöönpanon ohjaus, kehittäminen ja hallinto (keskushallinto) 6 699
Rikosseuraamusalan koulutuskeskus 2 291
Terveydenhuoltoyksikkö 14 879
Ostopalvelut palvelukeskuksilta 9 982
Yhteensä 224 962

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2013
toteutuma
2014
varsinainen
talousarvio
2015
esitys
       
Bruttomenot 238 275 243 771 238 732
Bruttotulot 14 291 14 565 13 770
Nettomenot 223 984 229 206 224 962
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 9 635    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 11 614    

Rikosseuraamuslaitoksen maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)1)

  2013
toteutuma
2014
arvio
2015
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 10 105 10 000 9 700
— muut tuotot 889 955 800
Tuotot yhteensä 10 994 10 955 10 500
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 10 574 10 300 9 500
— osuus yhteiskustannuksista 10 726 10 800 10 850
Kustannukset yhteensä 21 300 21 100 20 350
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -10 306 -10 145 -9 850
Kustannusvastaavuus, % 52 52 52

1) Ei sisällä ateriakorvauksia ja palvelussuhdeasunnoista saatavia vuokratuloja.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Toiminnan kehittämis- ja asiakastietojärjestelmähanke (Roti, aiemmin ATJ) (siirto momentilta 28.70.20) 530
Toiminnan kehittämis- ja asiakastietojärjestelmähanke (Roti, aiemmin ATJ) (vuoden 2014 talousarvion siirto momentilta 28.70.20) -1 670
Toimitilamenot 800
Tuottavuustoimet (uusi tuottavuusohjelma -47 000 euroa, tuottavuusmääräraha 17 000 euroa) -30
Vankeusrangaistuksen täytäntöönpanon aloittamistehtävien keskittäminen Rikosseuraamuslaitokselle (siirto momentilta 25.20.01) 274
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO) -155
Palkkaliukumasäästö -644
Palkkausten tarkistukset 1 158
Säästöpäätös -1 000
Toimintamenojen -50 milj. euron lisäsäästö -2 663
Toimintamenojen tuottavuussäästö -1 159
Vuokramenojen indeksikorotus 639
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö -324
Yhteensä -4 244

2015 talousarvio 224 962 000
2014 talousarvio 229 206 000
2013 tilinpäätös 225 963 000

74. Avolaitostyöt (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 5 400 000 euroa.

Määrärahasta saa käyttää enintään 1 700 000 euroa avolaitostöihin kunnan, seurakunnan tai yleishyödyllisen yhteisön työkohteissa. Määrärahaa saa käyttää myös maanrakennustöihin ja kansallisomaisuuden kunnon ylläpitämiseen. Työkohteet ovat kulttuurihistoriallisesti arvokkaita tai niihin voidaan liittää kuntouttavaa toimintaa, jonka kustannuksiin asianomainen yhteisö osallistuu. Määrärahaa voi käyttää erityisesti pitkäaikaishankkeissa myös avolaitostyönä toteutettavien rakentamisprojektien edellytysten luomiseksi vaadittavien tarpeellisten tukitoimintojen menoihin, kuten vankien asuintilojen kunnostamiseen.

Selvitysosa:Avolaitosmäärärahalla kyetään työllistämään vankeja ja kunnostamaan kulttuurihistoriallisesti arvokkaita kohteita. Tavoitteena on työllistää keskimäärin 165 avolaitosvankia. Avolaitosten majoituskapasiteettia käytetään myös ko. laitoksiin sijoitettavien arviolta keskimäärin 40 laitoksen ulkopuolella siviilityössä tai opiskelemassa käyvän vangin majoittamiseen. Työllistämis- ja ylläpitomenot ovat noin 31 000 euroa vankia kohti vuodessa.


2015 talousarvio 5 400 000
2014 talousarvio 5 400 000
2013 tilinpäätös 5 400 000