Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2015

30. SyyttäjätPDF-versio

Selvitysosa:Syyttäjälaitoksen vaikuttavuustavoitteena on huolehtia rikosvastuun toteuttamisesta osana rikosasioiden käsittelyketjua tehokkaasti ja laadukkaasti asianosaisten oikeusturva huomioon ottaen. Asianosaisten kannalta keskeisiä mitattavissa olevia laatuun ja yhdenvertaisuuteen vaikuttavia tekijöitä ovat käsittelyn nopeus ja erot syyttäjänvirastojen välisissä syyteharkinta-ajoissa.

Rikosprosessin laatua ja nopeutta parannetaan kehittämällä syyttäjän ja poliisin esitutkintayhteistyötä ja käyttämällä tarkoituksenmukaisinta prosessimenettelyä. Vuoden 2014 alusta voimaan tulleen uuden esitutkintalain velvoitteet sitovat syyttäjien työpanosta enenevässä määrin esitutkintayhteistyöhön, mutta nopeuttavat siirtymävaiheen jälkeen syyteharkintaa.

Toimintaa sopeutetaan aleneviin määrärahakehyksiin työprosesseja ja lainsäädäntöä kehittämällä oikeudenhoidon uudistamisohjelman 2013—2025 linjausten mukaisesti.

Talousrikosasioiden käsittelyä tehostetaan hallitusohjelman ja talousrikollisuuden ja harmaan talouden vähentämistä koskevan torjuntaohjelman mukaisesti.

Paikallissyyttäjille saapui v. 2013 yhteensä 83 720 asiaa. Ratkaistujen asioiden määrä oli 82 829 asiaa. Lisäksi ratkaistiin noin 180 000 summaarista asiaa. Kun summaaristen asioiden uusi lainsäädäntö tulee voimaan, syyttäjät käsittelevät jatkossa noin 60 000 summaarista asiaa. Sekä saapuvien että ratkaistujen asioiden määrän arvioidaan olevan noin 86 000 asiaa.

Tietoja henkilöstöstä

  2013
toteutuma
2014
arvio
2015
arvio
       
Syyttäjälaitos      
Henkilötyövuodet 543 533 510
— joista syyttäjiä1) 370 361 343
— joista paikallissyyttäjät 349 340 322
Keski-ikä 46,4 46,0 46,6
Sairauspoissaolot, työpäivää/htv 6,4 7,0 7,5

1) Syyttäjiin lasketaan myös valtakunnansyyttäjänviraston neuvotteleva virkamies, ylitarkastajat ja lakimies.

01. Syyttäjälaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 44 439 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää valtakunnansyyttäjänviraston, syyttäjänvirastojen ja Ahvenanmaan maakunnansyyttäjänviraston toimintamenojen maksamiseen.

Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon EU:lta saatavat tulot sekä yhteistoiminnasta virastojen, laitosten ja talousarvion ulkopuolisten osapuolten kanssa saatavat tulot.

Selvitysosa:Talousarvioesityksen valmistelun yhteydessä oikeusministeriö on asettanut syyttäjälaitoksen toiminnalle vuodelle 2015 alustavasti seuraavat tavoitteet:

  2013
toteutuma
2014
arvio
2015
tavoite
       
Joutuisuus      
— keskimääräinen syyteharkinta-aika, kk 1,9 2,0 2,1
— yli 6 kk syyteharkinnassa olleita asioita avoinna 1 791 2 000 2 450
— yli vuoden syyteharkinnassa olleita asioita avoinna 169 150 180
Tuottavuus      
— ratkaistut asiat/htv (koko henkilöstö) 152 171 171
— ratkaistut asiat (painotettu työmäärä/htv, koko henkilöstö1) 828 827 827
— ratkaistut asiat/htv (syyttäjät) 224 248 248
— ratkaistut asiat (painotettu työmäärä/htv, syyttäjät) 1 215 1 223 1 223
Taloudellisuus      
— toimintamenot/ratkaisu, euroa 553,3 458,0 458,0
— toimintamenot/ratkaisu (painotettu työmäärä), euroa 101,9 102,12 102,0

1) Painotetussa työmäärässä huomioidaan se, että tietyt juttutyypit ovat toisia työläämmät ja sitovat enemmän resursseja. Painotettu työmäärä lasketaan ratkaistuista jutuista, joiden aiheuttama työmäärä arvioidaan rikosnimikkeidensä perusteella keskimääräisen työmäärän mukaan. Painotettuun työmäärään vaikuttavat myös vähintään viisi istuntopäivää kestäneet käräjäoikeuskäsittelyt.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2013
toteutuma
2014
varsinainen
talousarvio
2015
esitys
       
Bruttomenot 45 542 45 983 44 499
Bruttotulot 102 60 60
Nettomenot 45 440 45 923 44 439
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 5 708    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 6 097    

Määrärahan arvioitu käyttö (1 000 euroa)

   
Valtakunnansyyttäjänvirasto 4 571
Paikalliset syyttäjäyksiköt 37 638
Yhteiset menot 2 230
Yhteensä 44 439

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Hallinnon tilatehokkuus (HO) -45
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO) -31
Palkkaliukumasäästö -172
Palkkausten tarkistukset 224
Säästöpäätös -700
Toimintamenojen -50 milj. euron lisäsäästö -526
Toimintamenojen tuottavuussäästö -227
Vuokramenojen indeksikorotus 56
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö -63
Yhteensä -1 484

2015 talousarvio 44 439 000
2014 talousarvio 45 923 000
2013 tilinpäätös 45 829 000