Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2015

20. Maksuhäiriöt, ulosotto ja konkurssivalvontaPDF-versio

Selvitysosa:Ulosotto-organisaatio on kaksiportainen. Se muodostuu keskushallinnosta ja sen alaisesta 22 paikallisesta ulosottovirastosta. Keskushallinnon tehtävät kuuluvat Valtakunnanvoudinvirastolle. Asetus ulosottovirastojen toimipaikoista tuli voimaan 1.1.2013. Sen mukaan ulosottovirastot siirtyvät toimimaan vuoden 2015 alusta 66 toimipaikassa entisen 178 sijaan. Ulosottolaitoksessa on meneillään v. 2012 aloitettu tuottavuuden ja taloudellisuuden parantamiseen liittyvä selvitystyö, jossa pohditaan ulosottolaitoksen tehtäviä ja työmenetelmiä sekä niiden edellyttämää virkarakennetta (rakenneuudistus). Erityisesti selvitetään mahdollisuuksia toimistohenkilöstön entistä laajempaan käyttöön täytäntöönpanotoimituksissa, sähköisen asioinnin ja menettelyn lisäämiseen sekä asioiden ja tehtävien keskittämiseen. Selvitystyötä on tarkoitus jatkaa konkreettisella suunnittelutyöllä sekä pilotoinneilla v. 2015.

Talousrikollisuuden torjuntaan ja harmaan talouden vastaiseen toimintaan keskittyvä erikoisperintä toimii maanlaajuisesti jaettuna kuuteen erikoisperintäalueeseen. Erikoisperinnän toimintaedellytyksiä on parannettu harmaan talouden torjunnan lisärahoituksen turvin nimittämällä jokaiselle alueelle päätoiminen erikoisperinnästä vastaava kihlakunnanvouti ja hänen alaisenaan toimiva erikoisperintätehtäviin erikoistunut henkilöstö, joka on saatu pääosin ulosoton nykyhenkilöstöstä. Erikoisperinnän hallinnollista ohjausta on tehostettu Valtakunnanvoudinvirastossa. Tavoitteena on jatkaa tehokasta velkojen maksamisen välttelyyn liittyvien väärinkäytösten käsittelyä, väärinkäytösten ennaltaehkäisyä sekä erikoisperintään liittyvää viranomaisyhteistyön kehittämistä. Tavoitteena on myös menettelytapojen ja seulontamenettelyn kehittäminen uusien erikoisperintävelallisten yhä paremmaksi tunnistamiseksi ulosotossa vireillä olevien velallisten joukosta. Vuonna 2015 on myös kartoitettava erikoisperinnän toiminta tulevaisuudessa, koska nykyinen harmaan talouden lisärahoitus päättyy vuoden 2015 lopussa.

Konkurssiasiamiehen toimisto on konkurssipesien hallinnon valvontaa hoitava viranomainen.

Tietoja henkilöstöstä

  2013
toteutuma
2014
arvio
2015
arvio
       
Valtakunnanvoudinvirasto      
Henkilötyövuodet 23 24 24
Keski-ikä 44 45 45
Naisten osuus, % 68 67 66
Sairauspoissaolot, työpäivää/htv 4,4 4,4 5,0
       
Ulosottovirastot      
Henkilötyövuodet 1 254 1 250 1 247
Keski-ikä 49 48 48
Naisten osuus, % 67 67 67
Sairauspoissaolot, työpäivää/htv 9,5 9,5 9,6
       
Konkurssiasiamiehen toimisto      
Henkilötyövuodet 10 10 10
Keski-ikä 49 50 51
Naisten osuus, % 40 40 40
Sairauspoissaolot, työpäivää/htv 5,8 6,0 6,0

01. Ulosottolaitoksen ja konkurssivalvonnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 102 450 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää Valtakunnanvoudinviraston, ulosottovirastojen, Ahvenanmaan maakunnanvoudinviraston ja Konkurssiasiamiehen toimiston toimintamenojen maksamiseen.

Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon EU:lta saatavat tulot, yhteistoiminnasta virastojen, laitosten ja talousarvion ulkopuolisten osapuolten kanssa saatavat tulot sekä Konkurssiasiamiehen toimiston erityistilintarkastuksista takaisin perittävät korvaukset.

Selvitysosa:Ulosottoon arvioidaan v. 2015 saapuvan 2,8 milj. asiaa (v. 2013 3,1 milj. asiaa, v. 2014 arviolta 2,8 milj. asiaa). Vuosittain ulosotossa olevien velallisten määrä on hieman noussut (527 000 eri velallista v. 2011, 529 000 eri velallista v. 2012 ja 538 000 eri velallista v. 2013). Vuoden 2013 lopussa ulosotossa oli kaikkiaan 238 000 velallista, joista pitkäkestoisessa ulosotossa eli yli kolme vuotta ulosotossa yhtäjaksoisesti oli ollut 19 % ja alle vuoden 58 %.

Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen oikeusministeriö on asettanut ulosottolaitoksen toiminnalle vuodelle 2015 alustavasti seuraavat tulostavoitteet:

Tunnuslukutaulukko

  2013
toteutuma
2014
arvio
2015
tavoite/arvio
       
Käsitellyt asiat (1 000 kpl) 3 008 2 900 2 900
Peritty (milj. euroa) 1 031 950 950
Perityn euron kustannukset (euroa) 0,1 0,1 0,1
Perittyjen ja varattomien rahasaamisten suhde      
Asiamääristä, % 46 45 45
Rahamääristä, % 50 45 45
Keskimääräinen käsittelyaika, kk 6,9 6,9 7,0
Taloudellisuus (euroa/käsitelty asia) 33 37 37
Tuottavuus (käsitellyt asiat/htv) 2 408 2 245 2 251
Erikoisperinnästä tilitetty suoraan velkojille (milj. euroa) 39 25 20
Erikoisperinnän käsiteltäväksi otettu euromäärä (milj. euroa) 117 90 90
Konkurssipesien erityistarkastuksia 124 140 130
Aloitetaan konkurssipesien julkisselvityksiä 92 80 70
Ulosottokanteluiden määrä 65 70 70
Ulosottokanteluiden käsittelyaika, kk 5 5,2 5,2

Ulosoton tavoitteena on tehokas velkojen perintä samalla asianosaisten oikeusturvasta huolehtien. Ulosottovirastojen toiminnassa pyritään etupainotteiseen toimintaan, jossa velallisen taloudellinen tilanne saadaan selvitettyä, syrjääntymistä ehkäistyä ja oikeat toimenpiteet valittua mahdollisimman nopeasti asian vireille tultua. Lyhyiden käsittelyaikojen tavoitteena on velallisen lisävelkaantumisen ehkäiseminen ja luottotappioiden torjunta.

Erikoisperinnän ja vaativan perinnän avulla pyritään puuttumaan myös aikaa vieviin ja laajaa selvitystyötä edellyttäviin tapauksiin, joissa ulosottoa pyritään tarkoituksellisesti välttelemään erilaisin omaisuusjärjestelyin.

Hallitusohjelman mukaisesti harmaan talouden vastaisia toimenpiteitä on tehostettu kehittämällä erikoisperintää ja lisäämällä konkurssipesien erityistarkastuksia.

Konkurssien määrä on pysynyt korkealla tasolla ja se on lisännyt Konkurssiasiamiehen toimiston työmäärää. Vuoden 2014 keväällä Konkurssiasiamiehen toimiston valvonnassa oli noin 3 860 vireillä olevaa konkurssimenettelyä, joista 450 on julkisselvitystä sekä noin 900 yrityssaneerausta. Konkurssiasiamiehen toimiston toimintaa tehostetaan kehittämällä työmenetelmiä ja hyödyntämällä konkurssien ja yrityssaneerausten tietohallintajärjestelmää, joka otettiin tuotantokäyttöön v. 2013.

Konkurssimenettelyä voidaan konkurssiasiamiehen hakemuksesta jatkaa julkisselvityksenä, jos sitä voidaan pitää perusteltuna pesän vähävaraisuuden taikka velalliseen tai konkurssipesään kohdistuvien selvitystarpeiden vuoksi. Erityistarkastusten kohteena ovat raukeavat ja vähävaraiset konkurssipesät, joihin erityistarkastus tehdään konkurssivelallisen tekemien talousrikosten ja väärinkäytösten selvittämiseksi. Sekä julkisselvitysmenettelyllä että erityistarkastuksilla pyritään torjumaan harmaata taloutta ja talousrikollisuutta. Erityistarkastusmenoista arvioidaan saatavan perityksi valtiolle takaisin 14 %. Tavoitteena on käynnistää vuosittain 60—80 julkisselvitystä sekä tehdä 130—150 velallisen ja konkurssipesän hallinnon erityistarkastusta. Talousrikollisuuden ja harmaan talouden torjuntaan liittyvää viranomaisyhteistyötä jatketaan ja hyvää pesänhoitotapaa kehitetään pesänhoitajien koulutuksella sekä hyvää pesänhoitotapaa koskevien suositusten päivityksellä yhdessä konkurssiasiain neuvottelukunnan kanssa.

Ulosottomaksutuloina arvioidaan momentille 12.25.20 kertyvän 72 000 000 euroa. Ulosottomaksutulojen määrä vastaa noin 70 % ulosottovirastojen kokonaismenoista.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2013
toteutuma
2014
varsinainen
talousarvio
2015
esitys
       
Bruttomenot 104 778 105 491 102 570
Bruttotulot 119 114 120
Nettomenot 104 659 105 377 102 450
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 8 550    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 10 105    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tuottavuustoimet (uusi tuottavuusohjelma -21 000 euroa, tuottavuusmääräraha 8 000 euroa) -13
Vankeusrangaistuksen täytäntöönpanon aloittamistehtävien keskittäminen Rikosseuraamuslaitokselle (siirto momentille 25.40.01) -274
Hallinnon tilatehokkuus (HO) -50
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO) -26
Palkkaliukumasäästö -373
Palkkausten tarkistukset 581
Säästöpäätös -1 000
Toimintamenojen -50 milj. euron lisäsäästö -1 213
Toimintamenojen tuottavuussäästö -529
Vuokramenojen indeksikorotus 118
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö -148
Yhteensä -2 927

2015 talousarvio 102 450 000
2014 talousarvio 105 377 000
2013 tilinpäätös 106 214 000