Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
     21. Eduskunta
       01. Hallinto
       02. Valvonta
       20. Työttömyysturva
       30. Sairausvakuutus
       40. Eläkkeet

Talousarvioesitys 2014

80. Maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomitustoimintaPDF-versio

Selvitysosa:Lomitustoiminnan tarkoituksena on edistää maatalousyrittäjien ja turkistuottajien työssä jaksamista, terveyttä ja toimintakykyä. Maatalousyrittäjien lomituspalvelujen järjestämisestä aiheutuneet kustannukset korvataan valtion varoista kustannusperusteisesti. Turkistuottajien ja poronhoitajien lomituspalveluista aiheutuvat kustannukset korvataan valtion talousarviossa tarkoitukseen osoitetun siirtomäärärahan rajoissa.

Maatalousyrittäjillä on oikeus 26 päivän vuosilomaan. Vuosiloma kuuluu vain kotieläintaloutta harjoittaville maatalousyrittäjille. Sijaisapua voi saada myös kasvinviljelyn harjoittaja. Sijaisapua annetaan maatalousyrittäjälle, joka on sairauden tai muun tilapäisen syyn vuoksi estynyt hoitamasta maatalousyrityksen hoitoon kuuluvia välttämättömiä tehtäviä. Vuosiloma on maksuton, mutta sijaisavusta peritään maksu. Maatalousyrittäjä voi lisäksi tietyin edellytyksin ostaa lomittaja-apua tuettuun hintaan enintään 120 tuntia vuodessa.

Turkistuottajalle arvioidaan järjestettävän tarkoitukseen varatun määrärahan rajoissa vuosilomalomitusta enintään 18 päivää ja maksullista lisävapaata enintään 120 tuntia vuonna 2014.

Lomituspalvelujen yleinen johto, ohjaus ja valvonta kuuluvat sosiaali- ja terveysministeriölle. Vastuu lomituspalvelujen toimeenpanosta on Maatalousyrittäjien eläkelaitoksella (Mela). Lomituspalvelujen järjestämisestä vastaavina paikallisyksikköinä toimivat kunnat Melan kanssa tekemiensä toimeksiantosopimusten perusteella. Melalle ja paikallisyksiköille suoritetaan valtion varoista laskennallinen korvaus lomituspalvelujen hallintokustannuksiin.

Toiminnan laajuus 2011—2014

  2011
toteutunut
2012
toteutunut
2013
arvio
2014
arvio
         
Maatalousyrittäjät        
1. Vuosilomatoiminta        
Palvelujen käyttäjien lukumäärä 24 637 23 144 22 100 21 100
Lomituspäivien lukumäärä 628 391 589 669 563 200 537 900
Lomituspäiviä/käyttäjä 25,51 25,48 25,48 25,49
Lomitustuntien lukumäärä 4 187 617 3 928 515 3 751 700 3 582 900
Lomituspäivien keskim. kesto tunteina 6,66 6,66 6,66 6,66
         
2. Sijaisaputoiminta        
Palvelujen käyttäjien lukumäärä 10 179 9 500 9 000 8 700
Lomituspäivien lukumäärä 439 507 427 830 396 400 382 500
Lomituspäiviä/käyttäjä 43,18 45,03 44,04 43,97
Lomitustuntien lukumäärä 3 064 386 3 001 390 2 774 400 2 677 300
Lomituspäivän keskim. kesto tunteina 6,97 7,02 7,00 7,00
         
3. Tuettu maksullinen lomittaja-apu        
Maksullisen lomittaja-avun käyttäjien lukumäärä 12 460 11 722 11 400 11 100
Lomituspäivien lukumäärä 102 877 102 058 101 800 101 800
Lomituspäiviä/käyttäjä 8,26 8,71 8,93 9,17
Maksullisen lomittaja-aputuntien lukumäärä 695 002 691 369 689 200 689 200
Lomituspäivien keskim. kesto tunteina 6,76 6,77 6,77 6,77
         
Turkistuottajat        
1. Vuosiloma        
Palvelujen käyttäjien lukumäärä 665 768 768 768
Lomituspäivien lukumäärä 10 176 11 700 13 800 13 800
Lomituspäiviä/käyttäjä 15,3 15,2 18 18
Lomitustuntien lukumäärä 69 441 81 900 96 600 96 600
Lomituspäivien keskim. kesto tunteina 6,8 7,00 7,00 7,00
         
2. Lisävapaa        
Palvelujen käyttäjien lukumäärä 391 400 400 400
Lomitustuntien lukumäärä 32 917 40 000 40 000 40 000
Lomitustunteja/käyttäjä 84 100 100 100
         
Poronhoitajien sijaisapu        
Palvelujen käyttäjien lukumäärä 100 120 - 220
Lomitustunnit 13 000 15 000 - 16 000
Lomitustunteja/käyttäjä 100 125 - 132
         
Lomituspalvelun hallinto        
Koko- ja osapäiväisiä toimihenkilöitä        
— Melassa 6 6 7 7
— Paikallisyksiköissä, josta 313 299 295 295
    — Vastuuhenkilöitä 51 45 45 45
    — Toimistohenkilöitä 30 23 20 20
    — Johtavia lomittajia 232 231 230 230
Paikallisyksikköjen lukumäärä 47 47 45 45
Vakinaisten lomittajien lukumäärä 4 463 4 498 4 400 4 400

40. Valtion korvaus maatalousyrittäjien lomituspalvelujen kustannuksiin (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 206 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) maatalousyrittäjien lomituspalvelulain (1231/1996) 35 §:ssä tarkoitettuihin lomituspalvelujen käyttökustannuksiin lain 37 §:n nojalla kunnille suoritettavan valtion korvauksen maksamiseen

2) enintään 182 000 euroa maatalouslomittajien oppisopimuskoulutuksesta paikallisyksiköille aiheutuneiden nettokustannusten korvaamiseen.

Selvitysosa:Määrärahan mitoitus perustuu vuoden 2012 kustannuksia kuvaaviin alustaviin toteutumatietoihin ja niiden perusteella tehtyihin arvioihin toiminnan laajuuden ja kustannusten kehityksestä vuosina 2013 ja 2014.

Määrärahasta arvioidaan käytettävän vuosilomatoimintaan 122 000 000 euroa, sijaisaputoimintaan 69 000 000 euroa ja maksulliseen lomittaja-apuun 15 000 000 euroa.

Määrärahasta arvioidaan tarvittavan 200 000 000 euroa valtion korvausten ennakoiden ja 6 000 000 euroa valtion korvausten loppuerien maksamiseen.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tasomuutos 1 000
Yhteensä 1 000

2014 talousarvio 206 000 000
2013 talousarvio 205 000 000
2012 tilinpäätös 206 673 279

41. Valtion korvaus turkistuottajien lomituspalvelujen kustannuksiin (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 1 700 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää turkistuottajien lomituspalvelulain (1264/2009) 25 §:n mukaiseen turkistuottajien lomituspalvelujen käyttökustannuksiin suoritettavan valtion korvauksen maksamiseen lomituksen paikallisyksiköille.

Selvitysosa:Turkistuottajille järjestetään maksutonta vuosilomaa ja maksullista lisävapaata tarkoitukseen varatun määrärahan rajoissa. Lomituspalvelujen enimmäismäärät vahvistetaan vuosittain sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Siirto momentille 33.80.50 -900
Yhteensä -900

2014 talousarvio 1 700 000
2013 talousarvio 2 600 000
2012 tilinpäätös 2 600 000

42. Valtion korvaus poronhoitajien sijaisapukokeilun kustannuksiin (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 300 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää poronhoitajien sijaisapukokeilun jatkamisesta annetun lain mukaisiin käyttökustannuksiin suoritettavan valtion korvauksen maksamiseen Maatalousyrittäjien eläkelaitokselle.

Selvitysosa:Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi poronhoitajien sijaisapukokeilun jatkamisesta. Laki vastaa sisällöltään poronhoitajien sijaisapukokeilusta annettua lakia (1265/2009). Lain mukaan poronhoitajalla on tarkoitukseen varatun määrärahan rajoissa mahdollisuus saada sijaisapua työkyvyttömyyden perusteella. Poronhoitaja hankkii lomittajan itse ja saa siitä aiheutuviin kustannuksiinsa korvausta valtion varoista.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Sijaisapukokeilun jatkaminen vuodella 300
Yhteensä 300

2014 talousarvio 300 000
2012 tilinpäätös 300 000

50. Valtion korvaus maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomituspalvelujen hallintomenoihin (kiinteä määräraha)

Momentille myönnetään 17 040 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) maatalousyrittäjien lomituspalvelulain 31 ja 32 §:n nojalla Maatalousyrittäjien eläkelaitokselle ja kunnille lomituspalvelujen hallinnon järjestämisestä aiheutuviin kustannuksiin suoritettavan valtion korvauksen maksamiseen

2) enintään 94 000 euroa lain 12 §:n 3 momentin mukaisen harkinnanvaraisen lisäkorvauksen maksamiseen paikallisyksiköille

3) turkistuottajien lomituspalveluista annetun lain 24 §:n nojalla palvelujen hallinnoinnista aiheutuviin kustannuksiin.

Selvitysosa:Määrärahasta arvioidaan käytettävän kuntien lomituspalvelujen kustannuksiin 15 040 000 euroa, mihin sisältyvät turkistuottajien lomituspalveluista kunnille aiheutuvat kustannukset sekä eräille kunnille maksettava harkinnanvarainen lisäkorvaus. Maataloustuottajien eläkelaitokselle lomituspalvelujen hallinnosta aiheutuviin kustannuksiin arvioidaan käytettävän 2 000 000 euroa, mihin sisältyvät turkistuottajien lomituspalvelujen hallinnosta eläkelaitokselle aiheutuvat kustannukset.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Kohonneet hallintokustannukset (siirto momentilta 33.80.41) 724
Lomitusnetti-sovelluksen kehittäminen (siirto momentilta 33.80.41) 176
Yhteensä 900

2014 talousarvio 17 040 000
2013 talousarvio 16 140 000
2012 tilinpäätös 16 139 945