Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
     21. Eduskunta
       01. Hallinto
       02. Valvonta
       20. Työttömyysturva
       30. Sairausvakuutus
       40. Eläkkeet

Talousarvioesitys 2014

40. EläkkeetPDF-versio

Selvitysosa:Luvun menot aiheutuvat valtion osuuksista eläkejärjestelmien sekä osuudesta maatalousyrittäjien ja apurahansaajien tapaturmavakuutuksen ja sairauspäivärahan omavastuuajan rahoittamiseen sekä vammaisetuuksien ja eläkkeen saajan asumistuen rahoittamisesta.

Eläketurva muodostuu työeläkkeestä sekä sitä täydentävästä kansaneläkkeestä. Työeläkkeen tehtävänä on turvata kohtuullinen toimeentulo ja kansaneläkkeen tehtävänä on turvata vähimmäistoimeentulo vanhuuden, työkyvyttömyyden, työttömyyden ja perheenhuoltajan kuoleman varalta. Eläkkeensaajia oli 31.12.2011 yhteensä 1 483 041, joista vanhuuseläkkeellä 1 134 942, perhe-eläkkeellä 284 499, työkyvyttömyyseläkkeellä 260 453, työttömyyseläkkeellä 23 017, osa-aikaeläkkeellä 27 521 sekä muilla eläkkeillä 22 152. Henkilön on mahdollista saada samanaikaisesti usean lajin mukaista eläkettä.

Vuosina 2010—2012 maksetut eläkkeet (milj. euroa)

  2010 2011 2012
       
Yksityinen sektori 12 245 12 895 13 832
Kunnalliset eläkkeet 3 354 3 569 3 859
Valtion eläkkeet 3 673 3 802 4 009,8
Muut julkiset yhteensä 254 271 293
Työeläkkeet yhteensä 19 526 20 537 21 993
Solita-eläkkeet 510 507 510
Kelan eläkkeet 2 495 2 550 2 596
Lakisääteiset eläkkeet yhteensä 22 531 23 594 25 099
       
Keskimääräinen kokonaiseläke (oma eläke) euroa/kk 1 228 1 272 1 333

Työeläkkeet rahoitetaan työnantajien ja vakuutettujen vakuutusmaksuilla. Työeläkkeet ovat talousarvion ulkopuolella lukuun ottamatta valtion eläkkeitä, joiden rahoitus kuuluu valtiovarainministeriön pääluokkaan. Valtio osallistuu merimieseläkkeiden, yrittäjäeläkkeiden, maatalousyrittäjäeläkkeiden ja lapsen hoidon ja opiskelun ajalta kertyvän eläkkeen rahoitukseen. Kansaneläkkeet, yleiset perhe-eläkkeet ja takuueläkkeet rahoitetaan valtion varoista.

Toiminnan laajuus 2011—2014

Eläkkeen saajia 2011
toteutunut
2012
toteutunut
2013
arvio
2014
arvio
         
Merimieseläkkeen saajia 10 600 8 684 8 834 9 000
Maatalousyrittäjäeläkkeen saajia 174 400 169 704 164 000 157 800
Yrittäjäeläkkeen saajia 200 448 215 345 222 796 230 423
Tapaturmavakuutustapahtumia, maatalousyrittäjät 4 463 4 372 4 250 4 130
Sairausvakuutuslain mukaisen omavastuuajan päivärahatapauksia, maatalousyrittäjät ja apurahansaajat 12 053 11 907 11 500 11 200
Lapseneläkkeen saajia 20 446 19 813 19 700 19 500
Leskeneläkkeen saajia 6 631 6 224 6 200 6 100
Maahanmuuttajan erityistukea saavia keskimäärin (maksetaan 1.3.2011 lukien takuueläkkeenä) 5 380 - - -
Kansaneläkkeen saajia 659 561 648 316 641 000 637 500
Takuueläkkeen saajia 1.3.2011 lukien 105 031 103 840 102 600 100 400

Toiminnan laajuus 2011—2014

Vakuutettujen lukumäärä 2011
toteutunut
2012
toteutunut
2013
arvio
2014
arvio
         
MEL-vakuutettuja 7 600 7 600 7 600 7 600
MYEL-vakuutettuja 75 980 73 334 70 938 68 898
YEL-vakuutettuja 235 443 238 500 237 500 236 800
MYEL-vakuutettuja apurahansaajia 2 589 2 600 2 600 2 600
Tapaturmavakuutettuja maatalousyrittäjiä 94 164 91 900 89 600 89 600

Toiminnan laajuus 2011—2014

Keskimääräisiä eläkkeitä 2011
toteutunut
2012
toteutunut
2013
arvio
2014
arvio
         
Keskimääräinen merimieseläke (€/kk) 1 187 1 236 1 473 1 540
Keskimääräinen maatalousyrittäjäeläke (€/kk) 315 3476 375 406
Keskimääräinen yrittäjäeläke (€/kk) 946 1 003 1 143  
Keskimääräinen tapaturmaeläke (€/kk), maatalousyrittäjät 555 575 591 607
Keskimääräinen leskeneläke (€/kk) 173 174 179 182
Keskimääräinen maahanmuuttajan erityistuki (€/kk) maksetaan 1.3.2011 lukien takuueläkkeenä 374 - - -
Keskimääräinen kansaneläke (€/kk) 290 298 305 304
Keskimääräinen takuueläke (€/kk), 1.3.2011 lukien 115 122 125 128

Toiminnan laajuus 2011—2014, eläkkeen saajan asumistuki ja vammaisetuudet

  2011
toteutunut
2012
toteutunut
2013
arvio
2014
arvio
         
Eläkkeensaajan asumistuki, saajat 179 300 184 186 187 000 189 000
Maksetut eläkkeensaajan asumistuet, milj. 420,2 441,5 466,4 491,6
Eläkettä saavan hoitotuki, saajat 226 000 229 693 232 300 234 300
Vammaistuki, saajat 43 700 45 000 45 500 45 800
Ruokavaliokorvaukset, saajat 29 000 31 300 32 500 33 600
Maksetut vammaisetuudet, milj. 531,6 554,9 586,4 600,0

Yksityisen työnantajan työsuhteessa olevat merimiehet on vakuutettu merimiesten eläkelain (MEL) mukaisesti. Itsenäisten liikkeen- ja ammatinharjoittajien sekä osan yrityksen omistajista on vakuutettava ansiotoimintansa yrittäjän eläkelain (YEL) mukaisesti ja maanviljelijöiden, kalastajien, apurahansaajien ja poronhoitajien maatalousyrittäjän eläkelain (MYEL) mukaisesti. Valtio osallistuu näiden rahoitukseen. Valtio korvaa alle kolmivuotiaan lapsen hoidon ja opiskelun ajalta karttuvat eläkkeet.

Työtapaturmasta ja ammattitaudista suoritetaan korvauksia tapaturmavakuutuslainsäädännön mukaisesti työntekijöille ja maatalousyrittäjille. Korvauksia maksetaan muun muassa sairaanhoidosta ja ansionmenetyksestä. Maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslaki koskee niitä henkilöitä, joille MYEL-vakuutus on pakollinen. Tapaturmavakuutus rahoitetaan työnantajien tapaturmavakuutusmaksuin, mutta valtio osallistuu maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuksen rahoitukseen.

Omaeläkkeen lisäksi eläkettä voidaan maksaa perheenhuoltajan kuoltua. Yleisen perhe-eläkkeen tavoitteena on turvata vähimmäistoimeentulo perheenhuoltajan kuoltua. Perhe-eläkettä maksetaan leskelle ja alaikäiselle lapselle. Leskeneläkettä yhteensovitetaan laskennallisen omaeläkkeen kanssa.

Kansaneläkkeen tavoitteena on turvata vähimmäistoimeentulo niille eläkkeensaajille, jotka eivät saa muuta eläkettä tai joiden muu eläketurva on vähäinen. Kansaneläkkeen määrä pienenee työeläketulojen kasvaessa, eikä kansaneläkettä jää maksettavaksi työeläkkeiden ylitettyä tietyn määrän. Eläkkeeseen voi kuulua myös eläkettä saavan hoitotuki, asumistuki ja lapsikorotus. Kansaneläkejärjestelmästä maksetaan myös työkyvyttömyyseläkettä, kuntoutustukea ja yksilöllistä varhaiseläkettä, jos henkilö ei saa muuta eläkettä tai eläke on pieni.

Valtio rahoittaa eläkkeensaajan asumistuet ja vammaisetuudet kokonaisuudessaan. Eläkkeensaajan asumistuen tavoitteena on korvata pienituloisten eläkeläisten asumismenoja ja vammaisetuuksien tarkoituksena on tukea vammaisten ja pitkäaikaisesti sairaiden henkilöiden itsenäistä selviytymistä ja elämänlaatua. Vammaisetuuksia ovat eläkettä saavan hoitotuki, alle 16-vuotiaan vammaistuki, 16 vuotta täyttäneen vammaistuki ja ruokavaliokorvaukset.

50. Valtion osuus merimieseläkekassan menoista (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 62 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää merimieseläkelain (1290/2006) 152 §:n mukaisen valtion osuuden maksamiseen.

Selvitysosa:Valtion osuus merimieseläkemenoista on 1/3.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tarvearvion muutos 3 642
Yhteensä 3 642

2014 talousarvio 62 000 000
2013 talousarvio 58 358 000
2012 tilinpäätös 54 100 000

51. Valtion osuus maatalousyrittäjän eläkelaista johtuvista menoista (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 604 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 135 §:n ja 135 a §:n mukaisen valtion osuuden maksamiseen

2) sukupolvenvaihdoseläkkeestä annetun lain (1317/1990) 41 §:n mukaisen valtion osuuden maksamiseen.

Selvitysosa:Valtio korvaa maatalousyrittäjien eläkkeiden aiheuttamat kustannukset siltä osin kuin vakuutusmaksut ja sijoitusten tuotto eivät niihin riitä, ryhmähenkivakuutuksen korvausmenoista valtion osuus on kuitenkin 1/3. Valtion osuuden etuusmenoista arvioidaan vuonna 2014 olevan 77 %.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tarvearvion muutos 24 000
Yhteensä 24 000

2014 talousarvio 604 000 000
2013 talousarvio 580 000 000
2012 tilinpäätös 564 900 000

52. Valtion osuus yrittäjän eläkelaista johtuvista menoista (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 73 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää yrittäjän eläkelain (1272/2006) 140 §:n mukaisen valtion osuuden maksamiseen.

Selvitysosa:Valtio korvaa yrittäjäeläkkeiden aiheuttamat kustannukset siltä osin kuin vakuutusmaksurahasto ei niihin riitä.

Yrittäjien maksuprosentin on vuonna 2014 oletettu olevan 23,3 % alle 53-vuotiaiden osalta ja 24,8 % 53-vuotiaiden ja sitä vanhempien osalta, jolloin vakuutusmaksutulo olisi 1 055 400 000 euroa. Kokonaiseläkemenoksi arvioidaan 982 900 000 euroa. Valtion osuuteen vaikuttavat lisäksi YEL 10 §:n 2 momentissa tarkoitetut avoimet maksut, joiden määräksi on arvioitu 92 000 000 euroa.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Menosäästöpäätöksen tarkistaminen 2 100
Tarvearvion muutos 900
Yhteensä 3 000

2014 talousarvio 73 000 000
2013 talousarvio 70 000 000
2012 tilinpäätös 29 100 010

53. Valtion korvaus lapsen hoidon ja opiskelun ajalta kertyvästä eläkkeestä (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 3 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää valtion varoista suoritettavasta eläkkeen korvaamisesta alle kolmivuotiaan lapsen hoidon tai opiskelun ajalta annetun lain (644/2003) 8 §:n mukaiseen valtion korvaukseen.

Selvitysosa:Alle kolmivuotiaan lapsen hoidon tai opiskelun ajalta myönnetyn eläkkeen aiheuttamat kustannukset korvataan kokonaan valtion varoista.

Valtion korvaus maksetaan vuoden viiveellä. Talousarvioon varattava määräraha koskee vuoteen 2013 kohdistuvia korvauksia.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tarvearvion muutos 611
Yhteensä 611

2014 talousarvio 3 000 000
2013 talousarvio 2 389 000
2012 tilinpäätös 1 246 425

54. Valtion osuus maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuksen kustannuksista (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 17 200 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain (1026/1981) 15 §:n ja 16 §:n mukaisen valtion osuuden maksamiseen

2) sairausvakuutuslain mukaisen omavastuuajan korvaamisesta maatalousyrittäjille annetun lain (118/1991) 10 §:n mukaisen valtion osuuden maksamiseen.

Selvitysosa:Valtion välitön osuus kokonaiskustannuksista on 29,5 % ja maatalousyrittäjien osuus on 33,5 %. Perusturvaosuus rahoitetaan Kansaneläkelaitoksen ja Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen kautta. Kansaneläkelaitoksen osuus on kokonaiskustannuksista 27,6 % ja Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen 9,4 %.

Sairausvakuutuslain mukaisen omavastuuajan korvaamisesta maatalousyrittäjille aiheutuvat kustannukset maksetaan kokonaan valtion varoista. Momentilta maksetaan myös apurahansaajille maksettavat tapaturmavakuutuksen mukaiset korvaukset ja sairausvakuutuslain mukaisen omavastuuajan korvaamisesta aiheutuvat kustannukset.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Kuolevuus- ja elinaikamallinnuksen päivittäminen 1 000
Tarvearvion muutos 439
Yhteensä 1 439

2014 talousarvio 17 200 000
2013 talousarvio 15 761 000
2012 tilinpäätös 15 020 000

60. Valtion osuus kansaneläkelaista ja eräistä muista laeista johtuvista menoista (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 3 750 100 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) kansaneläkelain (568/2007) 101—103 §:n mukaisen valtion osuuden maksamiseen

2) vammaisetuuksista annetun lain (570/2007) 53 §:n mukaisten etuuksien maksamiseen

3) eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain (571/2007) 57 §:n mukaisten etuuksien maksamiseen

4) maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain (1026/1981) 16 §:n mukaisen valtion osuuden maksamiseen

5) eräiden pitkäaikaisesti työttömien henkilöiden eläketuesta annetun lain (39/2005) mukaisten vuosien 2005—2009 etuuksien maksatuksen oikaisuun

6) takuueläkelain (703/2010) 36 §:n mukaisen valtion osuuden maksamiseen

7) maahanmuuttajien erityistuesta annetun lain (1192/2002) mukaisten etuuksien maksatuksen oikaisuun.

Selvitysosa:Valtio rahoittaa kansaneläkkeet, takuueläkkeet, perhe-eläkkeet, eläkkeensaajan asumistuet ja vammaisetuudet kokonaisuudessaan. Lisäksi valtio turvaa kansaneläkerahaston maksuvalmiuden.

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi työkyvyttömyyseläkkeellä olevien työhönpaluun edistämisestä annetun lain muuttamisesta siten, että sitä jatketaan. Määrärahan mitoituksessa on vähennyksenä otettu huomioon 500 000 euroa.

Viitaten momentin 33.10.53 selvitysosaan määrärahan mitoituksessa on vähennyksenä otettu huomioon 12 500 000 euroa vuoden 2014 indeksitarkistuksen aikaistuksesta johtuen.

Määrärahan mitoituksessa on vähennyksenä otettu huomioon 1 000 000 euroa kansaneläkkeen varhennetun vanhuuseläkkeen ikärajan nostamisesta 63 vuoteen.

Kun hallituksen esitykset on otettu huomioon kansaneläkevakuutuksen valtion osuudet, muut menot ja tulot vuonna 2014 ovat arviolta seuraavat (milj. euroa)

   
Menot  
Kansaneläkemenot 2 427
Takuueläke 157
Vammaisetuudet 600
Eläkkeensaajan asumistuki 492
Toimintamenot 74
Siirrot eläkevakuutusrahastoon 32
Yhteensä 3 782
   
Tulot  
Omaisuuden tuotot 2
Valtion osuudet etuuksista 3 676
Valtion osuus toimintakuluista 74
Rahoitusomaisuuden vähimmäismäärän turvaaminen (valtio) -
Yhteensä 3 752

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tarvearvion muutos 30 100
Työkyvyttömyyseläkkeen lepäämäänjättämislain jatkaminen (osatyökykyryhmä) -500
Varhennetun vanhuuseläkkeen ikärajan nosto 63 vuoteen -1 000
Vuoden 2014 indeksitarkistuksen aikaistaminen (ks. momentti 33.10.53) -12 500
Yhteensä 16 100

2014 talousarvio 3 750 100 000
2013 talousarvio 3 734 000 000
2012 tilinpäätös 3 615 506 421