Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
     21. Eduskunta
       01. Hallinto
       02. Valvonta
       20. Työttömyysturva
       30. Sairausvakuutus
       40. Eläkkeet

Talousarvioesitys 2014

02. ValvontaPDF-versio

Selvitysosa:Luvun menot aiheutuvat sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan valvontaa lakisääteisesti harjoittavien laitosten toimintamenoista sekä oikeuslääketieteellisen kuolemansyyn selvittämisen menoista. Valvontalaitoksia ovat Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto, Säteilyturvakeskus ja Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus. Oikeuslääkinnän tehtävät hoitaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Valvontalaitosten toiminta kohdistuu sosiaali- ja terveysministeriön strategisista tavoitteista seuraaviin:

 • — hyvinvoinnille vahva perusta
 • — kaikille mahdollisuus hyvinvointiin
 • — elinympäristö tukemaan terveyttä ja turvallisuutta.
Vaikuttavuus
 • — oikeusturvan varmistaminen
 • — lupa-, rekisteri- ja valvonta-asioiden asiantuntevan ja hyvän hallintotavan mukainen käsittely
 • — ennakkovalvonnan toimivuuden varmistaminen lainsäädännön edellyttämällä palvelutasolla.
Toiminnallinen tuloksellisuus

Oikeuslääketieteellisen kuolemansyyn selvittämisen tavoitteena on kansalaisen oikeusturvan ja kuolinsyyn oikeellisuuden varmistaminen. Tavoitteena on, että oikeuslääketieteellisten ruumiinavausten määrä on enintään 20 % kaikista vainajista. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää toimenpiteitä ja yhteistyön lisäämistä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja poliisitoimen välillä oikeuslääketieteellisessä kuolemansyyn selvittämistoiminnassa.

Toiminnan laajuus 2012—2014

  2012
toteutunut
2013
arvio
2014
arvio
       
Menot, euroa 9 900 000 9 700 000 9 700 000
Oikeustieteellisten avausten määrä, kpl 10 033 9 800 9 800

03. Säteilyturvakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 16 372 000 euroa.

Määrärahasta saa käyttää enintään 1 500 000 euroa Suomen ja Venäjän välisen säteily- ja ydinturvallisuuden yhteistyöhön:

1) ensisijaisesti Venäjän Federaation ydinturvallisuusviranomaisen ja toiminnanharjoittajien kanssa toteutettaviin ydin- ja säteilyturvallisuutta edistäviin hankkeisiin

2) ydin- ja säteilyturvallisuusyhteistyöhön liittyvien valtion siirtomenojen maksamiseen.

Selvitysosa:Sosiaali- ja terveysministeriö on alustavasti asettanut Säteilyturvakeskukselle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2014. Tavoitteet määritellään ministeriön ja viraston välisessä tulossopimuksessa.

Toiminnallinen tuloksellisuus

Tavoitteena on, että säteilylähteiden käytössä ei satu onnettomuuksia tai vakavia turvallisuuteen vaikuttavia tapahtumia ja että jokaisen työntekijän säteilyannos pysyy henkilökohtaisen annosrajan alapuolella.

Ydinlaitosten valvonnassa tavoitteena on, että laitoksilla ei satu onnettomuuksia tai vakavia turvallisuuteen vaikuttavia tapahtumia, radioaktiivisten aineiden normaalikäytön aikaiset päästöt laitoksilta ovat pieniä ja niistä lasketut vuotuiset säteilyannokset ovat alle yksi prosentti valtioneuvoston asetuksessa (733/2008) asetetusta raja-arvosta. Ydinjätteiden käsittely, varastointi ja loppusijoitus suunnitellaan ja toteutetaan siten, että jätteiden määrä pysyy mahdollisimman pienenä eikä toiminnasta aiheudu käytännöllisesti katsoen lainkaan päästöjä. Ympäristön säteilyvalvonnan tavoitteena on, että Säteilyturvakeskus on jatkuvasti tietoinen ympäristön säteilytasosta.

Säteilyturvakeskuksen toiminta perustuu tehokkaaseen valvontaan, nopean onnettomuusvalmiuden ylläpitoon sekä vaikuttamiseen olennaisten toimijoiden kautta siten, että ydin- ja säteilyturvallisuuden kannalta tärkeät kohteet turvataan. Säteilyturvakeskus suuntaa mm. valmiustoiminnan kannalta olennaista tutkimustoimintaa yhteiskunnan tarpeiden ja linjausten mukaisesti. Säteilyturvakeskus turvaa tehokkaalla riskiviestinnällään eri yhteyksissä eri toimijoiden ja kansalaisten säteily- ja ydinturvallisuuteen liittyvät tietotarpeet. Säteilyturvakeskus järjestää tehokkaan valvonnan organisoitumalla joustavasti ja se pyrkii varmistamaan suunnitelmallisella osaamisen johtamisella ydin- ja säteilyturvallisuuden viranomaistoiminnan osaamisen erityisesti suurissa ydinturvallisuushankkeissa sekä säteilyn ympäristövalvonnassa. Säteilyturvakeskus pyrkii kehittämään palvelutoimintaansa osana talouden vakauttamista.

Viraston rahoitusrakenne ja henkilötyövuodet

  2012
toteutuma
1 000 €
htv 2013
varsinainen talousarvio
1 000 €
htv 2014
esitys
1 000 €
htv
             
Budjettirahoitus 13 960 118 13 872 124 16 372 121
Maksullinen toiminta 24 154 222 25 833 213 32 843 249
Yhteisrahoitteinen toiminta 1 018 23 1 000 25 800 20
Yhteensä 39 132 363 40 705 362 50 015 390

Säteilyturvakeskuksen tulosalueittaiset kustannukset ja henkilötyövuodet

  2012
tilinpäätös
1 000 €
htv 2013
tavoite
1 000 €
htv 2014
tavoite
1 000 €
htv1)
             
Ydinenergia 18 553 121 18 800 121 28 122 146
Säteilytoiminta 4 473 33 4 150 31 4 126 32
Valmiustoiminta 1 779 12 1 700 12 1 893 12
Tutkimus ja kehitys 6 589 45 7 500 51 6 262 35
Palvelut 4 483 25 4 500 24 5 243 27
Viestintä 1 039 7 1 100 7 1 214 7
Ympäristö 2 183 10 2 530 10 3 155 14
Yhteiset palvelut2) - 42 - 41 - 45
Yhteensä 39 099 295 40 280 297 50 015 318

1) Taulukko ei sisällä lomia ja poissaoloja. Vuonna 2014 niiden osuudeksi arvioidaan 72 htv.

2) Yhteisten palveluiden kustannukset on vyörytetty muille tulosalueille.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2012
toteutuma
2013
varsinainen
talousarvio
2014
esitys
       
Bruttomenot 38 967 40 705 50 015
Bruttotulot 25 510 26 833 33 643
Nettomenot 13 457 13 872 16 372
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 2 570    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 3 073    

Julkisoikeudellisen ja muun maksullisen toiminnan tavoitteena on kustannusvastaavuus.

Ydinturvallisuusvalvonnan maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelmat (1 000 euroa)

  2012
toteutuma
2013
varsinainen
talousarvio
2014
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntitulot 17 008 19 073 25 129
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 16 947 19 073 25 129
       
Kustannusvastaavuus, % 100 100 100

Erillislakien mukaiset julkisoikeudelliset suoritteet (1 000 euroa)

  2012
toteutuma
2013
varsinainen
talousarvio
2014
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntitulot 2 663 2 440 2 814
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 2 625 2 440 2 814
       
Kustannusvastaavuus, % 101 100 100

Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2012
toteutuma
2013
varsinainen
talousarvio
2014
esitys
       
Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot      
— muilta valtion virastoilta saatava rahoitus 149 200 100
— EU:lta saatava rahoitus 717 700 600
— muu valtionhallinnon ulkopuolinen rahoitus 152 100 100
Tuotot yhteensä 1 018 1 000 800
       
Hankkeiden kokonaiskustannukset 2 320 2 000 1 600
       
Omarahoitusosuus (tuotot - kustannukset) -1 302 -1 000 -800
Omarahoitusosuus, % 56 50 50
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

Tavoitteena on, että henkilöstön osaaminen ja ammattitaito ovat korkealla tasolla, henkilöstön koulutukseen käyttämä aika on 3—4 % kokonaistyöajasta ja henkilöstön työtyytyväisyys ja motivaatio kehittyvät myönteisesti. Tavoitteena on lisäksi, että henkilöstön omasta sairaudesta ja työtapaturmista johtuvien poissaolopäivien määrä on alle 8,5 henkilötyövuotta kohden.

Ydin- ja säteilyturvallisuuden yhteistyö Venäjän federaation kanssa on kohdistunut kuuteen eri aihepiiriin: Leningradin ydinvoimalaitos, Kuolan ydinvoimalaitos, ydinturvallisuusvalvonta, radioaktiiviset jätteet, ympäristön säteilyvalvonta ja onnettomuusvalmius sekä ydinmateriaalivalvonta. Pääosa resursseista on kohdistettu mainittujen kahden ydinvoimalaitoksen turvallisuuden kohentamiseen siten, että pääkohde on Leningradin ydinvoimalaitos, jonka sijainti ja Tshernobyl-tyyppiset reaktorit korostavat jatkuvan parantamisen tarvetta. Hankkeisiin on sisältynyt mm. koulutustoimintaa, turvallisuusanalyysejä, teknisiä turvallisuusparannuksia ja laitetoimituksia, laitteistojen tarkastustekniikan kehittämistä ja säännöstöjen kehittämistä. Leningradin ja Kuolan laitoksen ympäristön säteilyvalvontajärjestelmät on toteutettu lähialueyhteistyön puitteissa.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Julkisen hallinnon atk-menosäästö (HO) (uudelleenkohdennus momentille 33.01.21) 30
Palkkausten tarkistukset 42
Siirto momentilta 33.02.66 1 500
Säteilyvalvonnan ja valmiustoiminnan laitekannan uusiminen 1 200
Tuottavuussäästö -162
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO) -50
Raamisopimuksen mukaisten koulutusrahojen keskittäminen -30
Tasomuutos -30
Yhteensä 2 500

2014 talousarvio 16 372 000
2013 talousarvio 13 872 000
2012 tilinpäätös 13 960 000

05. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 11 736 000 euroa.

Selvitysosa:Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto edistää väestön terveyttä ja toimintakykyä valvonnan edellyttämän ohjauksen sekä ennakoivan ja jälkikäteisen valvonnan keinoin.

Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle alustavasti seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2014. Tavoitteet määritellään ministeriön ja viraston välisessä tulossopimuksessa.

Toiminnallinen tuloksellisuus

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston tavoitteena on

 • — tunnistaa ja ennakoida väestön terveyteen ja hyvinvointiin sekä palvelujärjestelmään liittyvät riskit ja kohdentaa työtä tämän perusteella
 • — huolehtia erityisesti niiden oikeuksista, jotka eivät itse niitä pysty puolustamaan
 • — yhdenmukaistaa sosiaali- ja terveysalan valvonnan edellyttämä ohjaus saumattomaksi kokonaisuudeksi koko maassa
 • — ohjata toiminnanharjoittajia tehostamaan omavalvontaa
 • — toimia ja vaikuttaa aktiivisesti EU:ssa ja kansainvälisessä yhteistyössä.

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto on lupa- ja valvontaviranomainen, jonka toiminnan vaikutus yhteiskunnallisiin vaikutustavoitteisiin on luonteeltaan välillistä. Yhteiskunnallisiin tavoitteisiin vaikuttaa samanaikaisesti valtiokonsernin toiminta kokonaisuutena, yhteiskunnan toimijat muutoin sekä kansainvälinen kehitys.

Toiminnallinen tehokkuus

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston talousarvio perustuu osittaiseen nettobudjetointiin. Bruttobudjetoidut tulot on budjetoitu momentille 12.33.02. Toimintamenomomentille kirjattavat tulot ovat terveydenhuollon ammattihenkilöitä ja valtakunnallisia sosiaali- ja terveydenhuollon sekä yksityisten palveluntuottajien lupia koskevien suoritteiden maksuja ja viraston suoritteista liiketaloudellisin perustein määrättäviä maksuja. Lisäksi Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle yksityisten palvelunantajien rekisteristä aiheutuvia ylläpitokustannuksia vastaavasti aluehallintovirastot suorittavat osan saamistaan vuosimaksuista virastolle.

Toiminnan tehokkuus

  2012 tilinpäätös 2013 tavoite 2014 tavoite
       
Työn tuottavuusindeksi 96,07 muutos>0 muutos>0
Kokonaistuottavuusindeksi 98,96 muutos>0 muutos>0

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2012
toteutuma
2013
varsinainen
talousarvio
2014
esitys
       
Bruttomenot 17 278 14 460 14 236
Bruttotulot 2 015 2 340 2 500
Nettomenot 15 263 12 120 11 736
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 4 628    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 4 108    

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2012
toteutuma
2013
varsinainen
talousarvio
2014
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot 3 606 3 300 3 850
— tästä toimintamenomomentille nettouttamattomat tuotot 1 103 970 1 150
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset yhteensä 2 586 2 200 2 750
— osuus yhteiskustannuksista yhteensä 1 370 1 100 1 100
Kokonaiskustannukset yhteensä 3 956 3 300 3 850
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -350 0 0
Kustannusvastaavuus, % 91 100 100
Tuotokset ja laadunhallinta

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston käsiteltäväksi saapuvien asioiden määriä

  2012
toteutuma
2013
ennuste
2014
ennuste
2013/2014
muutos-%
         
Terveydenhuollon ammatinharjoittamista koskevat päätökset 18 760 17 000 18 800 10,6
Valvonta-asiat 1 247 1 200 1 300 8,3
Raskauden keskeyttämistä koskevat luvat 1 020 900 1 000 11,1
Palvelukyky 2012
toteutuma
2013
arvio
2014
arvio
       
Ammattioikeutta koskevat laillistamispäätökset, 90 % hakemuksista käsitelty asetetussa määräajassa      
— suomalainen säännelty koulutus, 5 pv 5 pv tavoitteen
mukainen
tavoitteen
mukainen
— EU/ETA-maiden koulutus, 3 tai 4 kk 80—85 % käsiteltiin 4 kk:ssa tavoitteen
mukainen
tavoitteen
mukainen
— EU/ETA-maiden ulkopuolisten maiden koulutus, 4 kk 80 % käsiteltiin 4 kk:ssa tavoitteen
mukainen
tavoitteen
mukainen
Raskauden keskeyttämistä koskevat asiat, 4 työpäivän kuluessa 4 työpäivän kuluessa tavoitteen
mukainen
tavoitteen
mukainen
Yksityisen terveydenhuollon lupa-asiat, käsittelyaikojen mediaani 6 kk ja 70 % lupa-asioista käsitellään 8 kk:ssa käsittelyaikojen mediaani 3,5 kk ja keskiarvo 5,5 kk tavoitteen
mukainen
tavoitteen
mukainen
Terveydenhuollon valvonta-asiat, käsittelyaikojen mediaani 9 kk ja 80 % asioista käsitellään 20 kk:ssa käsittelyajan mediaani 6 kk ja 80 % asioista käsiteltiin vajaassa 16 kk:ssa tavoitteen
mukainen
tavoitteen
mukainen
Yksityisten sosiaalipalveluiden lupa-asiat, käsittelyaikojen mediaani 7 kk ja 70 % lupa-asioista käsitellään 7 kk:ssa mediaani 4 kk ja keskiarvo 4 kk tavoitteen
mukainen
tavoitteen
mukainen
Sosiaalihuollon valvonta-asiat, käsittelyaikojen mediaani 11,5 kk ja 80 % asioista käsitellään 18 kk:ssa mediaani 5 kk ja keskimääräinen käsittelyaika 9 kk tavoitteen
mukainen
tavoitteen
mukainen
Alkoholilupa-asiat      
— alkoholin valmistuslupien käsittely, 90 pv 132 pv tavoitteen
mukainen
tavoitteen
mukainen
— alkoholin tukkumyyntilupien käsittely, 90 pv 96 pv tavoitteen
mukainen
tavoitteen
mukainen
— alkoholin teollisen käytön lupien käsittely, 30 pv 14 pv tavoitteen
mukainen
tavoitteen
mukainen
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

Henkilöstöä ja henkilöstörakennetta kehitetään siten, että viraston ydintehtävien tuottaminen kyetään varmistamaan.

Tarvittavien kehittämistoimenpiteiden suunnittelu edellyttää viraston ydintehtävien selkiyttämistä sekä toissijaisten tehtävien ja toimintojen karsimista. Henkilöstön osaamista kehitetään ydintehtävien edellyttämällä tavalla. Vaihtuvuudesta huolehditaan siten, että poistuvan henkilöstön asiantuntemus pystytään tarvittaessa korvaamaan ja että vaihtuvuutta hyödynnetään uuden osaamisen hankkimisessa.

Henkilöstön työhyvinvointia tukevia toimenpiteitä jatketaan painopisteenä edelleen ennakointi. Suunnitelmallisella toiminnalla, työelämän joustojen hyödyntämisellä sekä varhaisella puuttumisella ylläpidetään henkilöstön työkykyä ja motivaatiota.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Alkoholielinkeinorekisterin uusiminen (siirto momentilta 33.01.21) 50
Biopankkilain toimeenpanoon liittyvä siirto momentilta 33.03.04 (1 htv) 70
Palkkausten tarkistaminen 35
Potilasjärjestelmien sertifiointi (siirto momentilta 33.01.25) 70
Tarvearvion muutos -72
Varmennepalvelun toteutus -500
Yhteishankinnat -12
Raamisopimuksen mukaisten koulutusrahojen keskittäminen -25
Yhteensä -384

2014 talousarvio 11 736 000
2013 talousarvio 12 120 000
2012 tilinpäätös 14 743 000

06. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 5 494 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen hyväksymien, viraston ulkopuolella toteutettavien tutkimus-, koulutus- ja kehittämishankkeiden rahoittamiseen

2) viraston alueellistamisen aiheuttamien lisämenojen maksamiseen.

Selvitysosa:Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus aloitti toimintansa 1.11.2009. Keskuksen kaikki virat sijoitetaan Kuopioon viimeistään vuoden 2018 loppuun mennessä. Keskuksella on tarvittaessa toimitiloja toiminnan kannalta keskeisissä kaupungeissa, kuten Helsingissä ja Lontoossa. Keskuksen alueellistamisesta aiheutuvien lisämenojen kattamiseen vuonna 2014 varataan 2 300 000 euroa. Lisämenoja aiheutuu muutto- ja matkakustannuksista, uusien toimitilojen muutostöistä, hankinnoista sekä tietoliikenneyhteyksien ja muun ICT-infrastruktuurin rakentamisesta.

Sosiaali- ja terveysministeriö on alustavasti asettanut Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskukselle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2014. Tavoitteet määritellään ministeriön ja viraston välisessä tulossopimuksessa.

Toiminnallinen tuloksellisuus
Toiminnallinen tehokkuus (taloudellisuus, tuottavuus, kannattavuus, kustannusvastaavuus)

Tavoitteena on, että viraston maksullisen toiminnan suoritteet tuotetaan kustannusvastaavasti. Keskus seuraa tuottavuuden kehitystä Tilastokeskuksen määrittelemien tuottavuusindikaattorien avulla.

Toiminnan tehokkuus (indeksi 100 = vuosi 2011)

  2012
tilinpäätös
2013
tavoite
2014
tavoite
       
Työn tuottavuusindeksi 101,7 101 103
Kokonaistuottavuusindeksi 100,7 101 103

Viraston henkilötyövuosien määrät (htv)

  2012
toteutuma
2013
arvio
2014
arvio
       
Maksullinen toiminta 188 191 197
Ei-maksullinen toiminta 39 39 38
Yhteensä 227 230 235

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2012
toteutuma
2013
varsinainen
talousarvio
2014
esitys
       
Bruttomenot 25 903 24 684 26 894
Bruttotulot 20 651 21 100 21 400
Nettomenot 5 252 3 584 5 494
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 3 686    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 2 581    

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen rahoitusrakenne (1 000 euroa)

  2012
toteutuma
2013
varsinainen
talousarvio
2014
esitys
       
Budjettirahoitus 4 147 3 584 5 494
       
Maksullisen toiminnan tuotot yhteensä 20 651 21 100 21 400
— julkisoikeudelliset suoritteet 18 703 19 200 19 500
— liiketaloudelliset suoritteet 4 - -
— erillislakien mukaiset suoritteet 1 839 1 900 1 900
Muut tuotot 105 - -
Edelliseltä vuodelta siirtynyt 3 686 2 581 -
Yhteensä 28 473 27 265 26 894

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (maksuperustelain mukaiset suoritteet, 1 000 euroa)

  2012
toteutuma
2013
varsinainen
talousarvio
2014
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntitulot 18 707 19 200 19 500
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 13 662 14 601 14 800
— osuus yhteiskustannuksista 3 775 4 599 4 700
Kustannukset yhteensä 17 437 19 200 19 500
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 1 270 0 0
Kustannusvastaavuus, % 107 100 100

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (erillislakien mukaiset suoritteet, 1 000 euroa)

  2012
toteutuma
2013
varsinainen
talousarvio
2014
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot,suoritteiden myyntitulot 1 839 1 900 1 900
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 1 374 1 363 1 480
— osuus yhteiskustannuksista 391 537 420
Kustannukset yhteensä 1 765 1 900 1 900
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 74 0 0
Kustannusvastaavuus, % 104 100 100
Tuotokset ja laadunhallinta
 • — Parannetaan tuottavuutta toimintatapoja uudistamalla ja prosesseja tehostamalla.
 • — Lisätään yhteistyötä terveydenhuollon toimijoiden kanssa lääketurvallisuusasioissa lääke- ja lääkitysturvallisuuden parantamiseksi.
 • — Kehitetään viranomaisneuvontaa paremmin uusien alalle pyrkivien yritysten tarpeita vastaavaksi lääkekehityksen edistämiseksi.
 • — Lisätään valvontaviranomaisten ja toimijoiden ennakoivaa ohjaamista valvonnan kattavuuden ja vaikuttavuuden edistämiseksi.
 • — Tuotetaan tietoa ja moniammatillisia toimintamalleja järkevän lääkehoidon sekä tietoa lääkepoliittisen päätöksenteon tueksi.
 • — Lääkeinformaatioverkosto kehittää lääkeinformaatiotoimintaa asiakaskeskeisesti.
 • — Lääkehoitojen arviointitoimintaa toteutetaan verkostoyhteistyönä kotimaisten ja valittujen kansainvälisten toimijoiden kanssa.
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen henkilöstön osaamista ja työkykyä ylläpidetään, tuetaan ja kehitetään.

Tunnusluvut 2012
toteutuma
2013
tavoite
2014
tavoite
       
Henkilöstön hyvinvointi      
— työtyytyväisyysindeksi 3,5 3,6 3,6
— sairauspoissaolot pv/htv vähenevät 11,3 <10 <10

Määrärahasta on tarkoitettu 150 000 euroa tutkimushankkeiden rahoittamiseen. Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon nettobudjetoitavina maksullisen toiminnan tuloina maksuperustelain mukaisista julkisoikeudellisista suoritteista saadut tulot ja lääkelaissa (84 b §, 595/2009) tarkoitetut tulot.

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen talousarvio perustuu nettobudjetointiin. Menot katetaan pääasiassa valvonta- ja palvelutoiminnasta perittävillä maksuilla. Maksullisen toiminnan palvelut tuotetaan omakustannushintaan. Suoritteista perittävät maksut ovat maksuperustelain mukaisia. Lääkkeiden laadunvalvonnan kustannukset katetaan lääkelain (84 b §, 595/2009) mukaisella maksulla.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Kuopioon alueellistamisesta aiheutuva muutos 1 168
Palkkauksen tarkistukset 9
Tuottavuustoiminta -40
Vuonna 2011 käyttämättä jääneen alueellistamisrahan uudelleen budjetointi 832
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO) -25
Raamisopimuksen mukaisten koulutusrahojen keskittäminen -6
Tasomuutos -28
Yhteensä 1 910

2014 talousarvio 5 494 000
2013 talousarvio 3 584 000
2012 tilinpäätös 4 147 000

20. Oikeuslääketieteellisen kuolemansyyn selvittämisen menot (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 10 300 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) kuolemansyyn selvittämisestä annetun lain (459/1973) 12 §:n mukaisen oikeuslääketieteellisen kuolemansyyn selvittämisen menojen maksamiseen

2) oikeuslääkeopillisista tutkimuksista suoritettavista korvauksista annetun asetuksen (862/2004) mukaisten palkkioiden ja korvausten maksamiseen

3) yliopistoilta ostopalveluna tehtävän oikeuslääketieteen erikoislääkärikoulutuksen menojen maksamiseen.


2014 talousarvio 10 300 000
2013 talousarvio 10 300 000
2012 tilinpäätös 9 895 725

(66.) Suomen ja Venäjän välisen säteily- ja ydinturvallisuuden yhteistyö (siirtomääräraha 3 v)

Selvitysosa:Momentti ja sen määräraha ehdotetaan poistettavaksi talousarviosta.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Siirto momentille 33.02.03 -1 500
Yhteensä -1 500

2013 talousarvio 1 500 000
2012 tilinpäätös 1 500 000