Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2015

Pääluokka 23

VALTIONEUVOSTON KANSLIAPDF-versio

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Selvitysosa:Valtioneuvoston kanslia vastaa toimialaansa kuuluvina pääministerin avustamisesta valtioneuvoston yleisessä johtamisessa sekä hallituksen ja eduskunnan työn yhteensovittamisessa; Euroopan unionissa päätettävien asioiden valmistelun ja käsittelyn yhteensovittamisesta sekä Euroopan unionin kehittämisen kannalta keskeisistä horisontaalisista ja institutionaalisista asioista; valtioneuvoston viestinnästä ja valtionhallinnon viestinnän yhteensovittamisesta; valtioneuvoston yleisten toimintaedellytysten ja palvelujen järjestämisestä; valtionyhtiöiden ja valtion osakkuusyhtiöiden yleisestä omistajapolitiikasta. Valtioneuvoston kanslian toiminnassa noudatettavia arvoja ovat asiantuntemus, avoimuus, dynaamisuus ja vastuullisuus.

Toimintaympäristö

Valtioneuvoston kanslia hoitaa toimialansa mukaiset tehtävät kulloinkin voimassa olevan hallitusohjelman mukaisesti. Vuonna 2014 vaihtuva hallitus määrittelee ne tehtävät, joihin valtioneuvoston kansliassa keskitytään vuoden 2015 eduskuntavaalien jälkeisen hallituksen aloittamiseen asti. Huhtikuussa 2015 pidettävien eduskuntavaalien jälkeen aloittava hallitus määrittelee uudet tavoitteet hallitusohjelmassaan ja ne tulevat näkymään valtioneuvoston kanslian yhteiskunnallisissa ja tulostavoitteissa vuoden 2015 loppupuoliskolla.

Valtioneuvosto hyväksyi 5.9.2013 yleisistunnossaan periaatepäätöksen valtion tutkimuslaitosten ja tutkimusrahoituksen kokonaisuudistuksesta. Periaatepäätöksessä on määritelty tutkimuslaitosten ja tutkimusrahoituksen uudistuksen toimenpidekokonaisuudet ja täsmennetty kunkin vastuuministeriöt. Valtioneuvoston kanslian tehtävänä on huolehtia toimeenpanon kokonaiskoordinaatiosta ja toimeenpanon seurannasta. Uudistuksen toimenpidekokonaisuuksia ovat rakenteelliset uudistukset ja tutkimusrahoitusta koskevat uudistukset sekä uudistuksen toimeenpano ja seuranta. Uudistus toteutetaan vuosina 2014—2017.

Maaliskuun alusta 2015 aloitetaan valtioneuvoston hallintoyksikön toiminta. Valtioneuvoston hallintoyksikkö johtaa, sovittaa yhteen ja kehittää valtioneuvoston ja sen ministeriöiden yhteisiä hallinto- ja palvelutoimintoja, sisäistä toiminnan ja talouden suunnittelua ja toimintatapoja sekä tuottaa yhteisiä palveluja ja kehittää valtioneuvoston yhteistä toimintakulttuuria. Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää muutoksia paitsi rakenteissa myös prosesseissa ja toimintakulttuurissa. Tuottavuuden paranemisen osalta tavoitteena on 0,5 prosentin vuotuinen lisääntyminen.

Valtioneuvoston kanslian yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet:

Pääministerin toiminnan tukeminen valtioneuvoston johtamisessa: Hallituspolitiikan keskeiset tavoitteet toteutuvat ja hallitus pystyy päättämään tarvittavista politiikkatoimista hyvän tiedon pohjalta ja oikea-aikaisesti kaikissa tilanteissa.

Suomen tavoitteita Euroopan unionissa edistetään ennakoivasti, aktiivisesti ja tuloksellisesti.

Valtion yritysvarallisuutta hoidetaan tuloksellisesti.

Suomen taloudellisia ulkosuhteita, suomalaisten yritysten kansainvälistymistä, Suomeen suuntautuvia ulkomaisia investointeja sekä Suomen maakuvaa koskevat julkisrahoitteiset toiminnot on organisoitu tehokkaasti ja tuloksellisesti.

Valtion tutkimuslaitosten ja tutkimusrahoituksen kokonaisuudistuksesta annettu valtioneuvoston periaatepäätös toimeenpannaan.

Valtioneuvoston yhteisten hallinto- ja palvelutoimintojen organisoinnin toimeenpano.

Oikeuskanslerinvirasto

Oikeuskanslerinvirasto on itsenäinen virasto, jonka määrärahat ovat valtioneuvoston kanslian pääluokassa omassa luvussaan, jossa todetaan myös viraston yhteiskuntapoliittiset ja toiminnalliset tavoitteet.

Oikeuskanslerinvirasto tukee oikeuskansleria ja apulaisoikeuskansleria valtioneuvoston ja tasavallan presidentin virkatointen lainmukaisuuden valvonnassa, tuomioistuinten, muiden viranomaisten ja muiden julkista tehtävää hoitavien laillisuusvalvonnassa sekä asianajajien toiminnan valvonnassa.

Hallinnonalan määrärahat

    TA
1000 €
LTA I
1000 €
LTA II
1000 €
LTA III
1000 €
LTA IV
1000 €
Yhteensä
1000 €
01. Hallinto 146 421 0 0 0 157 146 578
01. Valtioneuvoston kanslian toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
114 712 0 -145 114 567
02. Ministereiden, heidän valtiosihteeriensä ja erityisavustajiensa palkkaukset
(arviomääräraha)
6 744 6 744
03. Euroopan unionin kansallisten asiantuntijoiden palkkamenot
(siirtomääräraha 2 v)
1 000 1 000
20. Pääministerin ja hänen avustajiensa matkat
(arviomääräraha)
867 867
22. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta
(siirtomääräraha 3 v)
6 400 0 6 400
29. Arvonlisäveromenot
(arviomääräraha)
16 698 302 17 000
10. Omistajaohjaus 1 700 0 0 0 0 1 700
88. Osakehankinnat
(siirtomääräraha 3 v)
1 700 1 700
20. Poliittisen toiminnan avustaminen 32 000 0 0 0 0 32 000
50. Puoluetoiminnan tukeminen
(kiinteä määräraha)
32 000 32 000
30. Oikeuskanslerinvirasto 3 699 0 0 0 0 3 699
01. Oikeuskanslerinviraston toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
3 699 3 699
90. Muut menot 2 640 0 0 0 0 2 640
21. Kunniamerkit
(arviomääräraha)
640 640
26. Suomi 100
(siirtomääräraha 3 v)
2 000 0 2 000
  Yhteensä 186 460 0 0 0 157 186 617

  Henkilöstön kokonaismäärä 301 309 3211)    

1) Valtioneuvoston kanslian henkilötyövuosiarvio on 237 henkilötyövuotta, oikeuskanslerinviraston 37 henkilötyövuotta sekä 35 erityisavustajaa ja 12 valtiosihteeriä. Valtioneuvoston jäsenet eivät sisälly henkilötyövuosiin.