Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
       12. Sekalaiset tulot
         23. Valtioneuvoston kanslia
              98. Valtionapujen palautukset
         39. Muut sekalaiset tulot
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2023

33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalaPDF-versio

02. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston tulot

Momentille arvioidaan kertyvän 2 690 000 euroa.

Selvitysosa:Tulot ovat valtion maksuperustelain (150/1992) nojalla sosiaali- ja terveysministeriön määräämien perusteiden mukaisia alkoholilain (1102/2017) tarkoittamia lupa- ja valvontamaksuja, terveydensuojelulain (763/1994) 20 b ja 28 a §:ssä tarkoitettujen suoritteiden maksuja, yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain (152/1990) ja yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain (922/2011) mukaisia vuosimaksuja sekä tupakkalain (549/2016) valvontamaksuja.


2023 talousarvio 2 690 000
2022 II lisätalousarvio 870 000
2022 talousarvio 1 600 000
2021 tilinpäätös 2 345 189

03. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tulot

Momentille arvioidaan kertyvän 100 000 euroa.

Selvitysosa:Tulot ovat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta annetun lain (668/2008) 7 §:n mukaisia maksuja ja sekalaisia tuloja.

Tulot kertyvät rokotteiden myynnistä ja välitystoiminnasta sekä sekalaisista tuloista. Vastaavat menot on merkitty momenteille 33.03.04 ja 33.70.20.


2023 talousarvio 100 000
2022 talousarvio 100 000
2021 tilinpäätös

90. Sosiaali- ja terveysministeriön osuus rahapelitoiminnan tuotosta

Momentille arvioidaan kertyvän 361 750 000 euroa.

Jakamattomat voittovarat budjetoidaan suoriteperusteisena.

Selvitysosa:Tulot ovat arpajaislain (1047/2001) 18 §:n mukaisia tuottoja. Tuloarviosta 311 750 000 euroa on Veikkauksen vuoden 2023 arvioitua tilitystä ja 50 000 000 euroa on ns. jakamattoman purkua. Tuottoa käytetään momentilta 33.90.50 yhteensä 309 250 000 euroa avustuksina yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen sekä momenteilta 33.50.52, 55 ja 56 yhteensä 37 600 000 euroa valtion korvauksena sotainvalidien laitosten käyttökustannuksiin, eräisiin kuntoutustoiminnan menoihin ja rintamaveteraanien kuntoutustoiminnan menoihin. Edelleen viitaten momentin 33.50.51 perusteluihin tuloarvion mitoituksessa on otettu huomioon 12 000 000 euroa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä vastaavalle viranomaiselle korvattavien avohuoltokustannusten kattamiseen. Momentilta 33.01.01 katetaan 2 900 000 euroa sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimivan sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen hallinnollisia menoja.


2023 talousarvio 361 750 000
2022 talousarvio 356 028 000
2021 tilinpäätös 415 800 000

98. Valtionapujen palautukset

Momentille arvioidaan kertyvän 163 200 000 euroa.

Selvitysosa:Tulot ovat sosiaali- ja terveydenhuollon ja sosiaalivakuutuksen erityislakien nojalla maksettujen valtionapujen ja valtion osuuksien palautuksia.


2023 talousarvio 163 200 000
2022 talousarvio 163 200 000
2021 tilinpäätös 170 301 482

99. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan muut tulot

Momentille arvioidaan kertyvän 10 100 000 euroa.

Selvitysosa:

Tulojen arvioitu kertymä (euroa)

   
Avopalveluennakoiden palautukset (sotilasvammalaki 404/1948) 9 700 000
Sotilasvammakorvauksiin liittyvät regressit (sotilasvammalaki 404/1948) 300 000
Muut tulot 100 000
Yhteensä 10 100 000

2023 talousarvio 10 100 000
2022 talousarvio 7 050 000
2021 tilinpäätös 47 157 351