Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
       12. Sekalaiset tulot
         23. Valtioneuvoston kanslia
              60. Työturvallisuusmaksu
         39. Muut sekalaiset tulot
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2023

28. Valtiovarainministeriön hallinnonalaPDF-versio

11. Kuntien osuudet verotuskustannuksista

Momentille arvioidaan kertyvän 58 822 000 euroa.


2023 talousarvio 58 822 000
2022 talousarvio 127 069 000
2021 tilinpäätös 133 622 932

12. Kansaneläkelaitoksen osuus verotuskustannuksista

Momentille arvioidaan kertyvän 23 197 000 euroa.


2023 talousarvio 23 197 000
2022 talousarvio 24 453 000
2021 tilinpäätös 25 714 379

13. Evankelisluterilaisten seurakuntien osuudet verotuskustannuksista

Momentille arvioidaan kertyvän 13 255 000 euroa.


2023 talousarvio 13 255 000
2022 talousarvio 13 973 000
2021 tilinpäätös 14 693 931

20. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen eräät tulot

Momentille arvioidaan kertyvän 11 540 000 euroa.

Selvitysosa:Tulot perustuvat valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen kehittämis- ja laajennusinvestointeja varten osoitetun määrärahan käyttöä vastaavaan, useammalle vuodelle jaksotettuun tuloutukseen.

Vastaavat menot on budjetoitu momentille 28.20.10.


2023 talousarvio 11 540 000
2022 talousarvio 13 842 000
2021 tilinpäätös 10 942 463

50. Siirto valtion eläkerahastosta

Momentille arvioidaan kertyvän 2 118 119 000 euroa.

Siirron kuukausittaisen määrän päättää Valtion Eläkerahasto.

Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena.

Selvitysosa:Siirrosta säädetään valtion eläkerahastosta annetun lain (1297/2006) 6 § 1 momentissa. Valtion eläkerahastosta siirretään vuosittain valtion talousarvioon määrä, joka vuonna 2023 on 40 % julkisten alojen eläkelain piiriin kuuluvaan valtion palvelukseen perustuvista eläkkeistä ja muista valtion eläketurvan rahoituksen piiriin kuuluvista eläkkeistä aiheutuvasta vuotuisesta menosta.

Tuloarvio on laskettu vuodelle 2023 arvioidussa TyEL-indeksitasossa (2864).


2023 talousarvio 2 118 119 000
2022 talousarvio 1 997 618 000
2021 tilinpäätös 1 940 950 705

51. Muiden eläkelaitosten puolesta maksettujen eläkemenojen hyvitykset

Momentille arvioidaan kertyvän 322 540 000 euroa.

Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena.

Selvitysosa:Momentille kertyy tuloja muiden eläkelaitosten valtiolle suorittamina niiden vastuulla olevien eläkemenojen korvauksena julkisten alojen eläkelain (81/2016) nojalla.

Vastaavat menot on budjetoitu momentille 28.50.63. Tuloarvion ja vastaavan määrärahan ero johtuu vuodelle 2023 tuloutuvasta valtion ja kuntien välisen korvausliikenteen kertasuorituksesta.

Tuloarvio on laskettu vuodelle 2023 arvioidussa TyEL-indeksitasossa (2864).


2023 talousarvio 322 540 000
2022 talousarvio 291 139 000
2021 tilinpäätös 265 133 934

52. Vakuutusmaksuja vastaavat maksut

Momentille arvioidaan kertyvän 19 670 000 euroa.

Selvitysosa:Tulot kertyvät Valtiokonttorista annetun lain (305/1991) perusteella valtion virastoilta ja laitoksilta sekä valtion liikelaitoksilta perittävistä Valtiokonttorin suorittamista tapaturmakorvauksista, ryhmähenkivakuutusta vastaavista eduista, liikennevahinkokorvauksista sekä muita korvauksia vastaavista maksuista.

Tulojen arvioitu kertymä (euroa)

   
Tapaturmat (tapaturmamaksut) 17 000 000
Ryhmähenkivakuutusta vastaava etu 1 000 000
Vanhat liikelaitokset 20 000
Työvoimapalvelulaki, maahanmuutto, lautamiehet 350 000
Liikennevahingot 1 300 000
Yhteensä 19 670 000

2023 talousarvio 19 670 000
2022 talousarvio 19 135 000
2021 tilinpäätös 21 471 150

60. Työturvallisuusmaksu

Momentille arvioidaan kertyvän 980 000 euroa.

Selvitysosa:Tuloarvio perustuu lakiin työsuojelurahastosta (407/1979), työtapaturma- ja ammattitautilakiin (459/2015) ja lakiin Valtiokonttorista (305/1991). Tuloarvio lasketaan siten, että se on 0,23 promillea valtion henkilöstölle maksetuista palkoista.

Vastaavat menot on budjetoitu momentille 28.60.10.


2023 talousarvio 980 000
2022 talousarvio 940 000
2021 tilinpäätös 960 785

92. Euroopan unionin perinteisten omien varojen kantopalkkiot

Momentille arvioidaan kertyvän 50 000 000 euroa.

Selvitysosa:Euroopan unionin neuvoston tekemän omien varojen päätöksen (EU/Euratom 2020/2053) mukaan jäsenvaltiot saavat unionin puolesta keräämiään tullituloja, maatalousmaksuja ja sokerikustannuksia EU:lle tilittäessään vähentää kertyneistä tuloista 25 % jäsenvaltiolle aiheutuvien keruukustannusten kattamiseen.


2023 talousarvio 50 000 000
2022 talousarvio 47 900 000
2021 tilinpäätös 48 141 464

93. Euroopan unionilta saatavat tulot matkamenojen korvaamiseen

Momentille arvioidaan kertyvän 1 000 000 euroa.

Selvitysosa:Euroopan unioni maksaa matkamenojen korvauksen ennakkoon jäsenmaille. Jäsenvaltio saa vuotuisen kokonaismäärärahan, joka on kullekin jäsenvaltiolle vahvistettu prosentuaalinen osuus EU:n talousarvion yleiset kokouskulut -alamomentin määrärahasta.

Vastaavat menot on budjetoitu momentille 28.92.20.


2023 talousarvio 1 000 000
2022 talousarvio 1 800 000
2021 tilinpäätös 467 728

99. Valtiovarainministeriön hallinnonalan muut tulot

Momentille arvioidaan kertyvän 25 200 000 euroa.

Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena.

Selvitysosa:Tulot perustuvat seuraaviin säädöksiin:

1) vakuutuskorvausten regressit: tapaturmavakuutuslaki (608/1948) ja sotilastapaturmalaki (1211/1990)

2) valtionperinnöt: perintökaari (40/1965)

3) liikelaitosten ottamista lainoista perityt takausmaksut: laki valtion lainanannosta sekä valtiontakauksesta ja valtiontakuusta (449/1988)

4) eläkkeiden palautukset: julkisten alojen eläkelaki (81/2016)

5) korvaus eräistä karttuneista eläkeosista: laki valtion varoista suoritettavasta eläkkeen korvaamisesta alle kolmivuotiaan lapsen hoidon tai opiskelun ajalta (644/2003)

6) maksettujen oikeudenkäynnin viivästyshyvitysten perintätulot: laki oikeudenkäynnin viivästymisestä (362/2009).

Tulojen arvioitu kertymä (euroa)

   
Vakuutuskorvausten regressit 2 500 000
Valtionperinnöt 8 000 000
Saadut maksut myönnetyistä takauksista 11 700 000
Eläkkeiden palautukset 400 000
Korvaus eräistä karttuneista eläkeosista 1 180 000
Maksettujen oikeudenkäynnin viivästyshyvitysten perintätulot 100 000
Muut tulot 1 320 000
Yhteensä 25 200 000

2023 talousarvio 25 200 000
2022 II lisätalousarvio 55 000 000
2022 talousarvio 30 000 000
2021 tilinpäätös 39 099 320