Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2021

40. LuonnonvaratalousPDF-versio

22. Luonnonvara- ja biotalouden edistäminen (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään lisäystä 845 000 euroa.

Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa ja vuodelta 2020 siirtynyttä määrärahaa saa käyttää enintään 118 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamiseen määräaikaisiin tehtäviin.

Vuoden 2019 talousarviossa myönnetystä kolmevuotisesta siirtomäärärahasta peruutetaan 700 000 euroa.

Selvitysosa:Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 700 000 euroa bioinnovaatio-ohjelmaan osoitetun määrärahan osittaisesta uudelleenbudjetoinnista ja 750 000 euroa käytöstä poistuneiden turvetuotantoalueiden jatkokäyttövaihtoehtoja koskevasta selvityksestä ja tietopaketista sekä vähennyksenä 500 000 euroa siirtona momentille 30.40.47 joutoalueiden metsitystukeen ja 105 000 euroa siirtona momentille 32.01.02 joutoalueiden metsitystuen hallinnointiin.

Momentin henkilötyövuosien enimmäismäärää korotetaan 30 henkilötyövuodella vuosien 2022—2023 tarvetta varten.

Määrärahan peruuttaminen on otettu huomioon momentin 12.39.04 tuloarviossa.


2021 III lisätalousarvio 845 000
2021 talousarvio 32 652 000
2020 tilinpäätös 31 895 000
2019 tilinpäätös 6 450 000

40. Eräät luonnonvaratalouden korvaukset (arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 6 000 000 euroa.

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös enintään 6 000 000 euroa porotaloutta kohdanneiden vahinkojen korvaamisesta annetun lain (987/2011) mukaisten korvausten maksamiseen.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu talvikaudella 2019—2020 porotaloutta kohdanneen vahingon korvaamisesta.


2021 III lisätalousarvio 6 000 000
2021 talousarvio 1 745 000
2020 tilinpäätös 1 603 378
2019 tilinpäätös 1 400 659

47. Tuki joutoalueiden metsitykseen (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään lisäystä 900 000 euroa.

Valtuus

Momentin perusteluja muutetaan siten, että vuonna 2021 saa tehdä uusia metsityksen tukemisen määräaikaisen lain mukaisia tukipäätöksiä enintään 16 400 000 eurolla.

Selvitysosa:Määrärahan 900 000 euron ja myöntämisvaltuuden 11 000 000 euron lisäys aiheutuu maanomistajien odotettua suuremmasta kiinnostuksesta uuteen metsitystukeen. Tukea myönnetään maataloustuotannon ulkopuolelle jääneiden peltojen ja muiden avointen alueiden sekä käytöstä poisjääneiden turvetuotantoalueiden metsittämiseen. Myöntämisvaltuuden lisäys mahdollistaa metsitystoimenpiteiden käynnistämisen noin 2 760 hehtaarin pinta-alalla.

Määrärahan lisäyksestä 500 000 euroa on siirtoa momentin 30.40.22 maankäyttösektorin ilmastotoimenpiderahoituksesta ja 400 000 euroa aiheutuu turvetuotannosta luopumiseen osoitetusta tukirahoituksesta.

Myöntämisvaltuuden lisäyksestä arvioidaan valtiolle aiheutuvan menoja 900 000 euroa vuonna 2021, 4 140 000 euroa vuonna 2022, 2 430 000 euroa vuonna 2023, 1 110 000 euroa vuonna 2024 ja 2 420 000 euroa vuonna 2025 ja myöhempinä vuosina.


2021 III lisätalousarvio 900 000
2021 talousarvio 1 360 000

62. Elinkeinokalatalouden edistäminen (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään lisäystä 7 270 000 euroa.

Momentin perusteluja täydennetään siten, että vuodelta 2020 siirtynyttä määrärahaa saa käyttää Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta rahoitettaviin toimenpiteisiin, joilla nopeutetaan kalatalouden yrityksien elpymistä koronavirusepidemiasta.

Momentin perusteluja muutetaan siten, että vuoden 2020 talousarvion määrärahasta on varattu 15 960 000 euroa ja vuoden 2021 määrärahasta 16 145 000 euroa EU:n osarahoittamien hankkeiden valtion rahoitusosuutta varten.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu EMKR:n 2014—2020 ohjelmakauden rahoituksen osalta käyttämättä jääneen määrärahan uudelleen budjetoinnista, jotta hankkeet saadaan maksettua sitoumusten mukaisesti.

Lisäyksestä 6 940 000 euroa on kansallista rahoitusosuutta ja 330 000 euroa EU:n rahoitusosuutta.

Perustelujen täydennyksellä mahdollistetaan vuoden 2020 toisessa lisätalousarviossa kalatalouden koronakriisitukeen osoitetun määrärahan käyttäminen myös kalatalouden elpymistoimenpiteisiin. Toimenpiteillä vauhditetaan kalatalousalan kestävä kasvua ja uudistumista. Kalatalouden yrityksillä on suunnitteilla huomattavia kasvuhankkeita, jotka perustuvat uusiin innovatiivisiin ratkaisuihin sekä hyödyntämättömien resurssien ja raaka-aineiden käyttöön. Elpymisrahoitus kohdennetaan Euroopan meri- ja kalatalousrahaston kautta Suomen toimintaohjelman valtion rahoitusosuutta lisäämällä. Elvytysvarojen käyttöönotto edellyttää EU:n komission hyväksynnän kansallisen EMKR-ohjelman muuttamiselle.


2021 III lisätalousarvio 7 270 000
2021 talousarvio 21 888 000
2020 tilinpäätös 33 243 000
2019 tilinpäätös 20 476 000