Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2021

10. Maaseudun kehittäminenPDF-versio

40. Maatalouden aloittamis- ja investointiavustukset (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään lisäystä 6 250 000 euroa.

Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää:

1) ohjelmakauden 2014—2020 ja siirtymäkauden 2021—2022 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa toteuttavien nuorten viljelijöiden ja nuorten elinkeinonharjoittajien tilanpidon aloitusavustusten sekä maatalouden investointiavustusten Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahasto) maksettavan EU:n rahoitusosuuden sekä valtion rahoitusosuuden maksamiseen

2) ohjelmakauden 2014—2020 ja siirtymäkauden 2021—2022 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman sitoumuksista aiheutuneiden velvoitteiden maksamiseen sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU 1306/2013) artiklojen 52 (sääntöjenmukaisuuden tarkastaminen) sekä 54 ja 56 (yhteiset säännökset ja maaseuturahastoa koskevat erityissäännökset sääntöjenvastaisuuksista) mukaisten Suomen velvoitteiden maksamiseen.

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää maaseuturahaston elpymisvälineestä maksettavien maatalouden investointiavustusten EU:n rahoitusosuuden maksamiseen.

Valtuus

Momentin perusteluja muutetaan siten, että vuonna 2021 saa tehdä siirtymäkauteen 2021—2022 kohdistuvia myöntämispäätöksiä 68 000 000 eurolla ja maaseuturahaston elpymisvälineeseen kohdistuvia myöntämispäätöksiä 25 000 000 eurolla.

Selvitysosa:Määrärahan 6 250 000 euron ja valtuuden 25 000 000 euron lisäyksillä sekä momentin perustelujen täydennyksellä varaudutaan maksamaan maaseuturahaston elpymisvälineestä rahoitettavista maatalouden investoinneista aiheutuvia menoja. Maaseuturahaston elpymisvälineen lisärahoitus on kokonaan EU:n rahoittamaa.

Lisäksi momentin perustelujen muutoksessa on otettu huomioon Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014—2020 siirtymäkauden jatkuminen vuodelle 2022.

Momentin vuoden 2021 määrärahojen arvioitu jakautuminen (euroa)

  Talousarvio III lisätalousarvioesitys Yhteensä
       
— EU-osuus 25 725 000 - 25 725 000
— valtion osuus 35 525 000 - 35 525 000
— maaseuturahaston elpymisväline (EU-osuus 100 %) - 6 250 000 6 250 000
— kokonaan kansallisesti rahoitettavat toimet 4 000 000 - 4 000 000
Yhteensä 65 250 000 6 250 000 71 500 000

Valtuuden arvioitu jakautuminen (euroa)

  Talousarvio III lisätalousarvioesitys Yhteensä
       
— EU-osuus 28 560 000 - 28 560 000
— valtion osuus 39 440 000 - 39 440 000
— maaseuturahaston elpymisväline (EU-osuus 100 %) - 25 000 000 25 000 000
— kokonaan kansallisesti rahoitettavat toimet - - -
Yhteensä 68 000 000 25 000 000 93 000 000

2021 III lisätalousarvio 6 250 000
2021 I lisätalousarvio
2021 talousarvio 65 250 000
2020 tilinpäätös 88 326 000
2019 tilinpäätös 84 976 000

43. Eläinten hyvinvointikorvaukset (siirtomääräraha 3 v)

Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää:

1) ohjelmakauden 2014—2020 ja siirtymäkauden 2021—2022 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa toteuttavien eläinten hyvinvointikorvausten Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahasto) maksettavan EU:n rahoitusosuuden sekä valtion rahoitusosuuden maksamiseen

2) EU:n aikaisempien ohjelmakausien sekä ohjelmakauden 2014—2020 ja siirtymäkauden 2021—2022 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman sitoumuksista aiheutuneiden velvoitteiden maksamiseen sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU 1306/2013) artiklojen 52 (sääntöjenmukaisuuden tarkastaminen) sekä 54 ja 56 (yhteiset säännökset ja maaseuturahastoa koskevat erityissäännökset sääntöjenvastaisuuksista) sekä aikaisempien ohjelmakausien vastaavien säädösten mukaisten Suomen velvoitteiden maksamiseen.

Selvitysosa:Momentin perustelujen muutoksessa on otettu huomioon Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014—2020 siirtymäkauden jatkuminen vuodelle 2022.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2021 III lisätalousarvio
2021 talousarvio 65 000 000
2020 tilinpäätös 62 767 000
2019 tilinpäätös 47 767 000

64. EU:n ja valtion rahoitusosuus alueelliseen ja paikalliseen maaseudun kehittämiseen (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään lisäystä 111 495 000 euroa.

Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää:

1) ohjelmakauden 2014—2020 ja siirtymäkauden 2021—2022 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa toteuttavien hankkeiden ja niiden toteutukseen liittyvän teknisen avun Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahasto) maksettavan EU:n rahoitusosuuden ja valtion rahoitusosuuden sekä perustelluissa tapauksissa ennakon maksamiseen

2) ohjelmakauden 2014—2020 ja siirtymäkauden 2021—2022 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman toteuttamiseen tarvittavan yhteensä enintään 223 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamiseen sekä muiden välttämättömien kulutusmenojen maksamiseen

3) EU:n aikaisempien ohjelmakausien sekä ohjelmakauden 2014—2020 ja siirtymäkauden 2021—2022 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman sitoumuksista aiheutuneiden velvoitteiden maksamiseen sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU 1306/2013) artiklojen 52 (sääntöjenmukaisuuden tarkastaminen) sekä 54 ja 56 (yhteiset säännökset ja maaseuturahastoa koskevat erityissäännökset sääntöjenvastaisuuksista) sekä aikaisempien ohjelmakausien vastaavien säädösten mukaisten Suomen velvoitteiden maksamiseen.

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää maaseuturahaston elpymisvälineestä rahoitettavista hankkeista aiheutuvien menojen EU:n rahoitusosuuden maksamiseen.

Valtuus

Momentin perusteluja muutetaan siten, että vuonna 2021 saa tehdä siirtymäkauteen 2021—2022 kohdistuvia myöntämispäätöksiä 108 507 000 eurolla, josta osoitetaan 30 000 000 euroa paikalliseen kehittämiseen liittyviä toimia varten sekä 70 307 000 euroa muita tältä momentilta rahoitettavia toimia varten sekä 8 200 000 euroa teknistä apua varten. Maaseuturahaston elpymisvälineeseen kohdistuvia myöntämispäätöksiä saa tehdä 31 000 000 eurolla.

Selvitysosa:Määrärahan lisäyksestä 99 095 000 euroa on vuosina 2018, 2019 ja 2020 käyttämättä jääneen arviomäärärahan uudelleenbudjetointia ottaen huomioon koko ohjelmakautena 2014—2020 käytettävissä oleva EU:n ja valtion rahoitusosuus.

Määrärahan 12 400 000 euron ja valtuuden 31 000 000 euron lisäyksillä sekä momentin perustelujen täydennyksellä varaudutaan maksamaan maaseuturahaston elpymisvälineestä rahoitettavista toimenpiteistä aiheutuvia menoja.

Valtuuden maaseuturahaston elpymisvälineeseen liittyvästä lisäyksestä osoitetaan 20 000 000 euroa yritysrahoitukseen, 8 000 000 euroa laajakaistainvestointeihin sekä 3 000 000 euroa innovaatiot- ja yhteistyötoimiin. Maaseuturahaston elpymisvälineen lisärahoitus on kokonaan EU:n rahoittamaa.

Lisäksi momentin perustelujen muutoksessa on otettu huomioon Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014—2020 siirtymäkauden jatkuminen vuodelle 2022.

Vuoden 2021 määrärahojen arvioitu jakautuminen (euroa)

  Talousarvio III lisätalousarvioesitys Yhteensä
     
— EU-osuus 81 803 000 45 070 000 126 873 000
— valtion osuus 100 288 000 54 025 000 154 313 000
— maaseuturahaston elpymisväline (EU-osuus 100 %) - 12 400 000 12 400 000
Yhteensä 182 091 000 111 495 000 293 586 000

Valtuuden arvioitu jakautuminen (euroa)

  Talousarvio III lisätalousarvioesitys Yhteensä
     
— EU-osuus 49 507 000 - 49 507 000
— valtion osuus 59 000 000 - 59 000 000
— maaseuturahaston elpymisväline (EU-osuus 100 %) - 31 000 000 31 000 000
Yhteensä 108 507 000 31 000 000 139 507 000

2021 III lisätalousarvio 111 495 000
2021 talousarvio 182 091 000
2020 tilinpäätös 136 063 276
2019 tilinpäätös 144 056 640