Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
     21. Eduskunta
       01. Hallinto
       10. Verotus ja tulli
       90. Kuntien tukeminen

Talousarvioesitys 2021

Pääluokka 28

VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALAPDF-versio

Selvitysosa:

Hallinnonalan toimintaympäristö

Koronakriisi on heikentänyt julkista taloutta voimakkaasti vuonna 2020 vähentämällä verotuloja, kasvattamalla työttömyysmenoja ja lisäämällä koronavirusepidemian vaikutusten lieventämisestä aiheutuvia menoja. Valtiontaloudessa vaikutus on suurin mutta myös paikallishallinnon talous kiristyy jo valmiiksi vaikeasta tilanteesta. Lisäksi sosiaaliturvarahastot painuvat alijäämäisiksi ensimmäistä kertaa koskaan.

Globalisoituneessa ja digitalisoituvassa maailmassa suomalaiseen yhteiskuntaan vaikuttaa neljä keskeistä kehityskulkua, joilla on suoria vaikutuksia valtiovarainministeriön toimialalla:

 • — Ilmastonmuutoksen hillintä
 • — Väestön ikääntyminen vähentää talouden työpanosta ja lisää julkisia menoja
 • — Maailmantalouden muutokset vaikuttavat merkittävästi Suomen talouden kasvuun
 • — Yhteiskunnan digitalisoituminen etenee ja sen vaikutus näkyy laajasti kaikilla sektoreilla. Samalla globaali kilpailu voimistuu.

Suomessa ilmastonmuutosta hillitään tavoittelemalla hiilineutraalia ja resurssiviisasta Suomea. Kulutukseen ja päästöihin voidaan vaikuttaa muun muassa verotuksen keinoin.

Väestön ikääntyminen heikentää yhä voimakkaammin huoltosuhdetta ja kasvuedellytyksiä ja lisää julkisia menoja. Suomen ikärakenteen vanhenemiskehitys on vasta alussa, ja kehityksen vaikutus palvelutuotannon kustannuksiin ja talouskasvun hidastumiseen tasaantuu vasta 2030-luvulla. Ikääntyminen ei ole yhtenäistä koko Suomessa. Kaupunkiseudut kasvavat, ja haja-asutusalueilla väestö vähenee.

Euroopan ja euroalueen maiden taloudellinen tilanne on rahoitus- ja velkakriisien jäljiltä edelleen häiriöaltis. Kansainvälinen toimintaympäristö ja turvallisuuspoliittinen tilanne on poikkeuksellisen epävakaa, ja samaan aikaan monilla Euroopan mailla on erittäin heikko kyky kestää uusia talouden sokkeja. Digitaalisen toimintaympäristön uhat monimutkaistuvat.

Kilpailukykyhaasteet eivät poistu. Vaikka perinteinen tavaratuotannon globalisaatio on finanssikriisin jälkeen hidastunut ja ehkä jopa pysähtynyt, digitaalisuuden vaikutukset ulkomaankauppaan ja talouteen yleisemminkin ovat vasta aluillaan. Verkkokauppa kasvaa, ja yhä suurempi osa palveluista välitetään verkossa. Siten rajanveto avoimen ja suljetun sektorin välillä käy yhä vaikeammaksi. Kehityksellä on vaikutuksia niin markkinoiden muotoutumiseen kuin veropohjaan ja valtion tuloihin. Uusien teknologioiden, digitalisaation ja tietovarantojen hyödyntäminen tarjoavat uusia mahdollisuuksia Suomen julkiselle taloudelle.

Yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet

Valtiovarainministeriö asettaa toimialalleen seuraavat yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet. Lukuperusteluissa on kuvattu toiminnallisia tavoitteita, joilla edistetään yhteiskunnallisten vaikuttavuustavoitteiden saavuttamista.

Taloudellisesti kestävä julkinen talous
 • — Kestävyysvaje pienenee
 • — Valtionhallinnon nettorahoitusvarat/BKT-suhde nousee
 • — Julkisyhteisöjen velkaantumisaste alenee, % BKT:sta
 • — Verovaje on alhainen.
Sosiaalisesti kestävä talouskasvu
 • — Työllisyysaste nousee
 • — Tuloerot pienenevät.
Valtionhallinto toimii hyvän hallinnon periaatteiden mukaisesti
 • — Valtionhallinto toimii kansalaislähtöisesti
 • — Julkisen hallinnon digitalisaatiokehitys ja hyvä tiedonhallinta tehostavat ja parantavat julkisia palveluita.
Sukupuolten välinen tasa-arvo

Valtiovarainministeriön pääluokan menoista noin 95 % on erilaisia säädös- tai sopimusperusteisia etuuksia, jäsenmaksuja ja tukia, joihin ei liity välittömiä sukupuolivaikutuksia.

Progressiivinen henkilöverotus pienentää nettotulojen eroja sukupuolten välillä. Henkilöverotus (ansio- ja pääomatuloverotus) kokonaisuudessaan tasaa sukupuolten välisiä tuloja verotuksen jälkeen siten, että naisten tulojen osuus miesten tuloista on verotuksen jälkeen keskimäärin 4,6 %-yksikköä korkeampi kuin ennen verotusta.

Peruspalvelujen valtionosuuksilla rahoitetaan kuntien järjestämiä sosiaali- ja terveydenhuollon sekä varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluita. Vuosina 2020 ja 2021 voimaan astuneilla tai astuvilla seuraavilla uudistuksilla voidaan arvioida olevan sukupuolten väliseen tasa-arvoon liittyviä vaikutuksia. Lastensuojelulain jälkihuollon laajentaminen koskee suurilta osin poikia, koska hallituksen esityksen mukaan poikien osuus jälkihuollon piirissä olevista on noin 89 %. Oppivelvollisuuden laajentaminen edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa pienentämällä erityisesti vailla toisen asteen tutkintoa jäävien nuorten miesten osuutta. Vanhuspalvelulain ehdotetut muutokset koskisivat ympärivuorokautista hoitoa, jonka piirissä naisten osuus on miehiä suurempi, samoin asiaan liittyvä työllisyysvaikutus koskee suurilta osin naisia.

Valtion työskentelytapojen digitalisointi ja etätyöskentelymahdollisuudet tukevat esimerkiksi kotoa tehtävää työtä. Joustavat työn tekemisen muodot tukevat etenkin pienten lasten vanhempien työllistymistä vähentämällä tarvetta perhevapaisiin. Tämän arvioidaan vaikuttavan sukupuolten välisen tasa-arvon kehittymiseen myönteisesti.

Valtiovarainministeriön hallinnonalalla otetaan huomioon sukupuolivaikutukset lainsäädännön valmistelussa, henkilöstö- ja työnantajapolitiikassa, hankkeissa, talousarvion valmistelussa ja virastojen tulosohjauksessa. Valtiovarainministeriö edistää hallituksen toimintasuunnitelman mukaisesti sukupuolitietoista budjetointia

Kestävä kehitys

Talousarvioesitykseen sisältyy useita verotulomomentteja, joiden voidaan katsoa edistävän hiilineutraaliustavoitetta. Näitä ovat erityisesti energiaverot, ajoneuvovero, autovero, eräiden juomapakkausten valmistevero sekä jätevero. Lisäksi progressiivinen henkilöverotus tasaa merkittävästi tuloeroja ja alentaa pienituloisten osuutta väestössä. Verotuksen tärkein tehtävä onkin turvata hyvinvointiyhteiskunnan rahoitus, joka mahdollistaa panostukset myös sosiaalisen kestävyyden edistämiseen.

Peruspalvelujen valtionosuuksilla rahoitetaan kuntien järjestämiä sosiaali- ja terveydenhuollon sekä varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluita. Aluehallintovirastot edistävät perusoikeuksien toteutumista julkisten palveluiden valvonnalla, jolla turvataan osaltaan ihmisten yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoisuutta. Digi- ja väestötietovirasto tuottaa digitaalisen yhteiskunnan edellyttämiä palveluita ja tukee kansalaisten yhdenvertaista toimimista digitalisoituvassa yhteiskunnassa. Valtion taloudellinen tutkimuskeskus tekee koulutukseen, sosiaaliturvaan, tulonjakoon, verotukseen ja ympäristöön liittyvää tutkimusta ja tukee siten päätöksentekijöiden mahdollisuuksia edistää kestävän kehityksen tavoitteiden ja sukupuolten tasa-arvon toteutumista tehokkailla ja hyvin kohdistetuilla politiikkatoimilla.

Valtiovarainministeriön keskeinen tehtävä liittyy kestävän julkisen talouden varmistamiseen, mitä voidaan pitää yhtenä edellytyksenä kestävän kehityksen toteutumiselle.

Valtion palveluiden ja työskentelytapojen digitalisoinnilla vähennetään ihmisten tarvetta matkustaa palveluiden ja työn vuoksi ja vähennetään toimitilatarpeita. Matkustamisen väheneminen ja vähäisemmät toimitilatarpeet pienentävät hiilijalanjälkeä. Lisäksi toiminnan digitalisointi vähentää tarvetta tulostamiselle ja paperin käytölle.

Pääluokan valtuudet momenteittain (milj. euroa)

    2020
varsinainen
talousarvio

2021
esitys
       
28.30.03 Digi- ja väestötietoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)    
  — sopimusvaltuus 20,0 -
28.60.02 Erikseen budjetoidut palkkamenot (arviomääräraha)    
  — sopimusvaltuus 3,0 -
28.92 EU ja kansainväliset järjestöt    
  — sopimusvaltuus 4 586,0 4 586,0
28.92.68 Suomen osuus Kansainvälisen jälleenrakennus- ja kehityspankin sekä Kansainvälisen rahoitusyhtiön peruspääoman korottamisesta (arviomääräraha)    
  — valtuus 275,6 -

Hallinnonalan määrärahat vuosina 2019—2021

    v. 2019
tilinpäätös
1000 €
v. 2020
varsinainen
talousarvio
1000 €
v. 2021
esitys
1000 €
 
Muutos 2020—2021
    1000 € %
 
01. Hallinto 178 966 198 088 184 785 -13 303 -7
01. Valtiovarainministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 31 201 34 197 34 794 597 2
20. Valtion kiinteistöstrategian toteuttaminen ja hallinnonalan omistajaohjaus (siirtomääräraha 2 v) 445 545 345 -200 -37
21. Valtiovarainministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v) 646 3 306 3 306 0
25. Metallirahamenot (arviomääräraha) 2 350 890 -1 460 -62
29. Valtiovarainministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 130 594 133 320 134 000 680 1
66. Kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (siirtomääräraha 2 v) 1 000 1 000 0
69. Suomen Pankin eräiden sijoitustuottojen siirto Kreikan valtiolle (siirtomääräraha 3 v) 16 080 23 370 10 450 -12 920 -55
10. Verotus ja tulli 631 647 632 527 647 605 15 078 2
01. Verohallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 406 887 425 448 433 353 7 905 2
02. Tullin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 168 168 166 099 175 752 9 653 6
03. Kansallisen tulorekisterin toimintamenot (siirtomääräraha 3 v) 11 980 11 980 12 500 520 4
63. Takaisin maksetut verot (arviomääräraha) 25 407 8 000 3 000 -5 000 -62
95. Verotukseen liittyvät korkomenot (arviomääräraha) 13 537 15 000 15 000 0
97. Autoveron vientipalautus (arviomääräraha) 5 669 6 000 8 000 2 000 33
20. Palvelut valtioyhteisölle 41 149 50 864 52 524 1 660 3
01. Valtiokonttorin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 24 682 28 314 27 924 -390 -1
02. Keskitettyjen valuuttatilien kurssierot (arviomääräraha) 467 50 600 550 1100
03. Huoltovarmuuspankin palvelumaksu (arviomääräraha) 1 500 1 500 0
07. Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v) 2 000 2 000 2 000 0
09. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 3 000 5 000 5 000 0
10. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen investointimenot (siirtomääräraha 2 v) 11 000 15 000 15 000 0
11. Verkkomaksaminen (siirtomääräraha 2 v) 500 500 0
88. Senaatti-kiinteistöt 0 0 0
30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto 87 113 111 290 111 722 432 0
01. Tilastokeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 48 843 48 577 50 932 2 355 5
02. Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 3 488 3 773 3 850 77 2
03. Digi- ja väestötietoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 29 024 53 940 49 940 -4 000 -7
04. Sähköinen tunnistautuminen (arviomääräraha) 5 758 5 000 7 000 2 000 40
40. Valtion alue- ja paikallishallinto 82 873 56 727 57 862 1 135 2
01. Aluehallintoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 54 604 56 505 57 642 1 137 2
(02.) Maistraattien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 26 417 0
03. Alue- ja paikallishallinnon tukitoimet (siirtomääräraha 3 v) 1 852 222 220 -2 -1
50. Eläkkeet ja korvaukset 5 032 397 5 175 367 5 224 163 48 796 1
15. Eläkkeet (arviomääräraha) 4 743 115 4 857 179 4 885 798 28 619 1
16. Ylimääräiset eläkkeet ja muut eläkemenot (arviomääräraha) 1 291 4 008 3 938 -70 -2
(17.) Muut eläkemenot (arviomääräraha) 1 249 0
50. Vahingonkorvaukset (arviomääräraha) 35 964 37 640 37 540 -100 0
63. Muiden eläkelaitosten vastattavaksi kuuluvat eläkemenot (arviomääräraha) 233 725 256 728 276 488 19 760 8
95. Muiden eläkelaitosten valtion puolesta maksamien eläkemenojen ja valtiolle maksamien ennakoiden korkomenot (arviomääräraha) 17 053 19 812 20 399 587 3
60. Valtionhallinnon yhteiset henkilöstömenot 16 813 18 865 19 015 150 1
02. Erikseen budjetoidut palkkamenot (arviomääräraha) 13 15 115 100 667
10. Työturvallisuuden edistäminen (siirtomääräraha 2 v) 800 850 900 50 6
12. Osaamisen kehittäminen (arviomääräraha) 16 000 18 000 18 000 0
70. Valtionhallinnon kehittäminen 264 260 76 772 68 840 -7 932 -10
01. Julkisen hallinnon ICT:n ohjaus ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 4 700 42 700 8 700 -34 000 -80
02. Valtion talous-, henkilöstö- ja toimitilahallinnon tietojärjestelmät (siirtomääräraha 3 v) 5 500 5 500 8 600 3 100 56
(05.) Maakunta- ja sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen valmistelun ja toimeenpanon tuki ja ohjaus (siirtomääräraha 3 v) 222 215 0
20. Tuottavuuden edistäminen (siirtomääräraha 3 v) 4 745 13 872 37 740 23 868 172
(21.) Kansallisen tulorekisterin toteutus (siirtomääräraha 3 v) 19 000 1 000 -1 000 -100
(22.) Hallinnon palveluiden digitalisoinnin tuki (siirtomääräraha 3 v) 0
23. Valtionavustustoiminnan kehittämis- ja digitalisointihanke (siirtomääräraha 3 v) 5 600 5 700 100 2
40. Turvallisuusviranomaisten viestintäverkot (siirtomääräraha 3 v) 8 100 8 100 8 100 0
80. Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle 268 639 282 719 307 618 24 899 9
30. Ahvenanmaan tasoitusmaksu (arviomääräraha) 244 311 249 719 191 818 -57 901 -23
31. Verohyvitys Ahvenanmaan maakunnalle (arviomääräraha) 11 745 20 000 12 000 -8 000 -40
33. Arpajaisveron tuoton palauttaminen Ahvenanmaan maakunnalle (arviomääräraha) 12 583 13 000 10 000 -3 000 -23
34. Ahvenanmaan verotasoitus (arviomääräraha) 93 800 93 800 0
90. Kuntien tukeminen 8 764 251 9 383 555 9 275 120 -108 435 -1
(20.) Julkisen sektorin yhteisen tietohallinnon ja tiedon hallinnan kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 0
(22.) Hallinto- ja palvelurakenteiden kehittäminen ja tukeminen (siirtomääräraha 3 v) 200 0
30. Valtionosuus kunnille peruspalvelujen järjestämiseen (arviomääräraha) 8 730 424 7 074 155 7 390 720 316 565 4
31. Kuntien yhdistymisen taloudellinen tuki (arviomääräraha) 3 627 400 10 400 10 000 2500
32. Valtionavustus kuntien kannustinjärjestelmiin (siirtomääräraha 3 v) 30 000 40 000 10 000 -30 000 -75
(34.) Valtionavustus sairaanhoitopiireille koronaviruspandemiasta aiheutuviin kustannuksiin (siirtomääräraha 2 v) 0
35. Valtion korvaus kunnille veroperustemuutoksista aiheutuvista verotulojen menetyksistä (kiinteä määräraha) 2 269 000 1 864 000 -405 000 -18
91. Työllisyyden ja elinkeinoelämän tukeminen 280 051 270 000 270 000 0
41. Energiaverotuki (arviomääräraha) 280 051 270 000 270 000 0
92. EU ja kansainväliset järjestöt 2 098 762 2 130 953 2 459 700 328 747 15
03. Rahoitusvakausviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 3 953 3 633 3 397 -236 -6
20. Euroopan unionin osallistuminen matkamenojen korvauksiin (siirtomääräraha 2 v) 2 600 2 300 2 500 200 9
40. Isäntämaakorvaus Pohjoismaiden Investointipankille (kiinteä määräraha) 12 312 12 600 12 950 350 3
60. Siirto rahoitusvakausrahastoon (siirtomääräraha 3 v) 9 174 9 174 0
67. Kansainvälisille rahoituslaitoksille annettujen sitoumusten lunastaminen (arviomääräraha) 0 170 170 0
68. Suomen osuus Kansainvälisen jälleenrakennus- ja kehityspankin sekä Kansainvälisen rahoitusyhtiön peruspääoman korottamisesta (arviomääräraha) 14 200 14 509 309 2
69. Maksut Euroopan unionille (arviomääräraha) 2 069 000 2 087 000 2 417 000 330 000 16
(87.) Suomen osuus Aasian infrastruktuuri-investointipankin peruspääomasta (arviomääräraha) 10 898 11 050 -11 050 -100
99. Erikseen budjetoidut valtionhallinnon menot 14 665 15 200 21 000 5 800 38
95. Satunnaiset säädösperusteiset menot (arviomääräraha) 0 300 300 0
96. Ennakoimattomat menot (siirtomääräraha 3 v) 2 000 2 000 2 000 0
97. Valtion saatavien turvaaminen (arviomääräraha) 98 300 300 0
98. Kassasijoitusten riskienhallinta (arviomääräraha) 12 568 12 600 18 400 5 800 46
(99.) Kehysvaraukset 0
Yhteensä 17 761 586 18 402 927 18 699 954 297 027 2
  Henkilöstön kokonaismäärä 12 343 12 271 12  347