Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2019

30. SyyttäjätPDF-versio

Selvitysosa:Syyttäjälaitoksen yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet ovat seuraavat:

Syyttäjälaitos on arvostettu ja luotettava toimija, joka vaikuttaa rikoksille kielteisen yleisen mielipiteen muodostumiseen. Oikeusturva toteutuu käytännössä, rikosvastuu toteutuu tehokkaasti sekä rikollisuus ja sen haitat vähenevät ja turvallisuus ja sen tunne lisääntyvät.

Asianosaisen kannalta keskeisiä, mitattavissa olevia laatuun ja yhdenvertaisuuteen vaikuttavia tekijöitä ovat käsittelyn nopeus ja erot syyttäjänvirastojen välisissä syyteharkinta-ajoissa.

Rikosprosessin laatua ja nopeutta parannetaan kehittämällä syyttäjän ja esitutkintaviranomaisen yhteistyötä, syyttäjien osaamista ja erikoistumista sekä käyttämällä tarkoituksenmukaisinta prosessimenettelyä. Rikosasioiden käsittelytapojen uudistamisella pyritään nopeampaan ja yhden­mukaisempaan käsittelyyn.

Paikallissyyttäjille saapui v. 2017 yhteensä 82 793 asiaa. Ratkaistuja asioita oli 83 076 kappaletta. Lisäksi ratkaistiin 33 329 rangaistusmääräysasiaa. Saapuvien asioiden kokonaismäärään ei ole odotettavissa laskua. Syyttäjille saapuvien asioiden kokonaismäärässä esiintyy kausittaista vaihtelua, mikä johtuu mm. poliisin tutkintaresursseissa tapahtuvista muutoksista. Saapuvien asioiden vaativuuden ja ns. painotetun työmäärän arvioidaan edelleen kasvavan rikosasioiden oikeudellisten kysymysten monimutkaistumisen, rikollisuuden kansainvälistymisen ja digitalisoitumisen (kyberrikollisuus) myötä.

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen syyttäjälaitoksen organisaatiorakenteiden uudistamiseksi. Uudistuksen tavoitteena on vahvistaa syyttäjälaitoksen kykyä rikosvastuun toteuttamiseen tulevaisuudessa sekä yhdenmukaistaa syyttäjäkäytäntöjä valtakunnallisesti.

Syyttäjälaitoksessa vahvistetaan terrorististen rikosten torjuntaa ja parannetaan valmiuksia terrorismirikosten hoitamiseksi. Vuoden 2016 lopulla voimaan tulleen uuden sakkomenettelylain ja 1.6.2019 muuttuvan lain soveltamisalan vaikutuksia syyttäjien työmäärään seurataan.

Tietoja henkilöstöstä

  2017
toteutuma
2018
arvio
2019
arvio
       
Syyttäjälaitos      
Henkilötyövuodet 531 523 520
— joista syyttäjiä1) 375 369 366
— joista paikallissyyttäjät 357 351 348
Työtyytyväisyysindeksi 3,5 3,5 3,5
Sairauspoissaolot, työpäivää/htv 6,2 7,0 7,0

1) Syyttäjiin lasketaan myös valtakunnansyyttäjän toimiston (/-viraston) neuvotteleva virkamies, ylitarkastajat ja lakimies.

01. Syyttäjälaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 45 554 000 euroa.

Selvitysosa:Viitaten momentin 25.10.03 selvitysosaan hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laeiksi rikoslain 17 luvun, ulkomaalaislain 185 §:n ja aluevalvontalain 44 §:n muuttamisesta.

Talousarvioesityksen valmistelun yhteydessä oikeusministeriö on asettanut syyttäjälaitoksen toiminnalle vuodelle 2019 alustavasti seuraavat tavoitteet:

  2017
toteutuma
2018
arvio
2019
tavoite
       
Joutuisuus      
— keskimääräinen syyteharkinta-aika, kk 1,9 2,0 2,0
— yli 6 kk syyteharkinnassa olleita asioita avoinna 2 401 2 200 2 000
— yli vuoden syyteharkinnassa olleita asioita avoinna 232 320 300
Tuottavuus      
— ratkaistut asiat (painotettu työmäärä/htv, koko henkilöstö1) 874 899 904
— ratkaistut asiat (painotettu työmäärä/htv, syyttäjät) 1 238 1 263 1 270
Taloudellisuus      
— toimintamenot/ratkaisu (painotettu työmäärä), euroa 96,0 98,1 97,5

1) Painotetussa työmäärässä on otettu huomioon se, että tietyt juttutyypit ovat toisia työläämmät ja sitovat enemmän resursseja. Painotettu työmäärä lasketaan ratkaistuista jutuista, joiden aiheuttama työmäärä arvioidaan rikosnimikkeidensä perusteella keskimääräisen työmäärän mukaan. Painotettuun työmäärään vaikuttavat myös vähintään viisi istuntopäivää kestäneet käräjäoikeuskäsittelyt.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2017
toteutuma
2018
varsinainen
talousarvio
2019
esitys
       
Bruttomenot 45 063 44 232 45 854
Bruttotulot 302 40 300
Nettomenot 44 761 44 192 45 554
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 11 056    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 11 043    

Määrärahan arvioitu käyttö (1 000 euroa)

   
Valtakunnansyyttäjän toimisto 4 362
Alueellinen toiminta 37 063
Yhteiset menot 4 129
Yhteensä 45 554

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Maahantulokiellon rikkomista koskevat jutut 138
Maksukyvyttömyysrekisterin kehittäminen (v. 2018 rahoitus) (siirto momentille 25.01.05) 13
Rangaistusmääräysten käyttöalan laajentaminen (HO 2015) -250
Siviilitiedustelulainsäädännön vaikutus asiamääriin 153
Valtorin palvelumaksujen nousu 145
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -12
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) -8
Palkkausten tarkistukset 1 383
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) -12
Sisäinen turvallisuus ja oikeudenhoito (HO 2015) -20
Toimintamenojen tuottavuussäästö -206
Toimintamenosäästö (HO 2015) -40
Toimitilamenosäästö (HO 2015) -160
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -125
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen 369
Vuokramenojen indeksikorotus 27
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö -33
Yhteensä 1 362

2019 talousarvio 45 554 000
2018 I lisätalousarvio 850 000
2018 talousarvio 44 192 000
2017 tilinpäätös 44 748 000