Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
     21. Eduskunta
       30. Syyttäjät
       50. Vaalimenot

Talousarvioesitys 2019

03. Muiden tuomioistuinten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 249 819 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista annetusta laista (715/2011) aiheutuviin menoihin ja siirtomenojen maksamiseen asianajajayhdistykselle lain 24 §:n 2 momentin mukaisesti.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta suoriteperustetta vastaavalla perusteella.

Nettobudjetoinnissa ei oteta tuloina huomioon tuomioistuinmaksulain (1455/2015), oikeusministeriön asetuksen eräistä tuomioistuinten hakemusmaksuista (1744/2015) ja oikeusministeriön asetuksen tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista mukaisesti perittäviä maksuja eikä menoina näistä johtuvia poistoja.

Selvitysosa:Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laeiksi rikoslain (39/1889) 17 luvun, ulkomaalaislain (301/2004) 185 §:n ja aluevalvontalain (755/2000) 44 §:n muuttamisesta. Hallituksen esityksessä ehdotetaan maahantulokiellon rikkomisesta lisättäväksi rikoslain 17 lukuun uusi 7 b §, jonka mukaan teosta tuomittaisiin sakkoa tai enintään yksi vuosi vankeutta. Nykyisin tekoon sovelletaan lähes yksinomaan ulkomaalaisrikkomusta koskevaa ulkomaalaislain 185 §:n 1 momentin 4 kohtaa, jonka nojalla voidaan määrätä vain sakkorangaistus. Hallituksen esityksen mukaan vuosittaiset kustannusvaikutukset vuodesta 2019 alkaen olisivat oikeusministeriön hallinnonalalla yhteensä 585 000 euroa momenteilla 25.01.20, 25.10.03, 25.10.50, 25.30.01 ja 25.40.01.

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Esityksestä aiheutuu määrärahavaikutuksia momentille 28.30.03.

Laki sakon ja rikesakon määräämisestä annetun lain muuttamisesta (95/2018) ja laki ajokorttilain muuttamisesta (96/2018) tulevat voimaan 1.6.2019. Sakkomenettelyn tosiasiallinen käyttöala laajenee, kun toimivalta ajokieltoseuraamusten määräämisestä siirretään kaikilta osin poliisille. Muutos vähentää tuomioistuimiin tulevien rikosasioiden määrää.

Hovioikeuksien osalta alueellisia käsittelyaikaeroja koskevana tavoitteena on, ettei yksittäisen hovioikeuden käsittelyaika ole yli 2 kuukautta koko maan keskiarvoa pidempi. Tavoitteena on myös, että yli vuoden vireillä olleiden asioiden osuus vireillä olevista asioista on alle 6 %.

Tavoitteena on estää asioiden kokonaiskäsittelyajan pitkittyminen. Pitkään esitutkinnassa, syyteharkinnassa ja käräjäoikeusvaiheessa viipyneiden asioiden kokonaiskäsittelyaika tulee ottaa huomioon. Hovioikeudet pyrkivät siihen, että aiemmissa vaiheissa yli kolme vuotta kestäneiden asioiden käsittelyaika hovioikeusvaiheessa on enintään 12 kuukautta.

Käräjäoikeuksien pääkäsittelyssä ratkaistavien laajojen riita-asioiden osalta tavoitteena on, että asioista 35 % ratkaistaan alle 6 kuukaudessa ja enintään 35 prosentissa käsittelyaika on yli vuoden.

Rikosasioiden osalta tavoitteena on, ettei minkään käräjäoikeuden keskimääräinen käsittelyaika ole yli 3 kuukautta koko maan keskiarvoa pidempi. Lisäksi tavoitteena on, että 45 prosentissa rikosasioista käsittelyaika on enintään 2 kuukautta, ja että käsittelyaika ylittää 9 kuukautta enintään 10 prosentissa rikosasioista. Tavoitteena on estää asioiden kokonaiskäsittelyajan pitkittyminen. Pitkään esitutkinnassa ja syyteharkinnassa viipyneiden asioiden kokonaiskäsittelyaika tulee rikosasioissa ottaa huomioon.

Hallinto-oikeuksien osalta alueellisia käsittelyaikaeroja koskevana tavoitteena on, että kunkin hallinto-oikeuden käsittelyaika on enintään 3 kuukautta koko maan keskiarvoa pidempi.

Ulkomaalaisasiat muodostavat merkittävän osan hallinto-oikeuksiin saapuvista asioista. Turvapaikka-asiat kuuluvat ulkomaalaisasioiden ryhmään. Tavoitteena on, että turvapaikka-asiat käsitellään joutuisasti siten, että keskimääräinen käsittelyaika näissä asioissa on alle 6 kuukautta.

Tunnuslukutaulukko

  2017
toteutuma
2018
arvio
2019
tavoite/arvio
       
Hovioikeudet      
Ratkaistut asiat, kpl 8 269 8 500 8 500
Keskimääräinen käsittelyaika, kk 5,5 6,0 5,5
Taloudellisuus (€/työmäärä) 1 864 1 800 1 800
Tuottavuus (työmäärä/htv) 45 45 45
       
Käräjäoikeudet      
Ratkaistut asiat yhteensä, kpl 521 942 535 000 550 000
— Rikosasiat 51 076 52 000 50 000
— Laajat riita-asiat 8 972 9 000 9 000
— Summaariset asiat 375 951 410 000 420 000
       
Keskimääräinen käsittelyaika, kk      
— Rikosasiat 4,2 4,0 4,0
— Laajat riita-asiat 13,8 9,5 9,0
— Summaariset asiat 2,9 2,8 2,8
— Velkajärjestelyasiat 6,2 6,0 6,0
Taloudellisuus (€/työmäärä) 582 600 600
Tuottavuus (työmäärä/htv) 122 120 120
       
Hallinto-oikeudet      
Ratkaistut asiat, kpl 22 703 25 000 20 000
Keskimääräinen käsittelyaika, kk 8,1 8,0 7,0
Taloudellisuus (€/työmäärä) 985 1 000 1 000
Tuottavuus (työmäärä/htv) 77 75 75
       
Vakuutusoikeus      
Ratkaistut asiat, kpl 6 469 7 000 7 000
Keskimääräinen käsittelyaika, kk 11,8 11,0 11,0
Taloudellisuus (€/ratkaistu asia) 1 254 1 100 1 250
Tuottavuus (ratkaistut asiat/htv) 60 68 65
       
Markkinaoikeus      
Ratkaistut asiat, kpl 799 900 900
Keskimääräinen käsittelyaika, kk 8,6 6,0 6,0
Taloudellisuus (€/ratkaistu asia) 4 172 4 500 4 200
Tuottavuus (ratkaistut asiat/htv) 19 20 20
       
Työtuomioistuin      
Ratkaistut asiat, kpl 169 150 200
Keskimääräinen käsittelyaika, kk 6,3 6,0 6,0
Taloudellisuus (€/ratkaistu asia) 5 288 5 300 5 200
Tuottavuus (ratkaistut asiat/htv) 19 20 20

Tuomioistuinten suoritteista tuomioistuinmaksulain (1455/2015), oikeusministeriön asetuksen eräistä tuomioistuinten hakemusmaksuista (1744/2015) ja oikeusministeriön asetuksen tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista mukaisesti perittävinä maksuina arvioidaan kertyvän 44,88 milj. euroa momentille 12.25.10.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2017
toteutuma
2018
varsinainen
talousarvio
2019
esitys
       
Bruttomenot 248 784 250 575 251 319
Bruttotulot 1 490 500 1 500
Nettomenot 247 294 250 075 249 819
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 48 933    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 58 136    

Määrärahan arvioitu käyttö (1 000 euroa)

   
Yleiset tuomioistuimet 173 729
Hallintotuomioistuimet 52 000
Tietohallinto- ja muut menot 24 090
Yhteensä 249 819

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Aineistopankkihankkeen (AIPA) istuntosali-infra -1 000
Asiamäärän vähentäminen hallinto-oikeuksissa (HO 2015) -2 550
Hallintotuomioistuinten toiminnanohjaus- ja dokumentaationhallintajärjestelmähanke (HAIPA) (v. 2018 rahoitus) (siirto momentille 28.70.20) -3 713
Hallintotuomioistuinten toiminnanohjaus- ja dokumentaationhallintajärjestelmähanke (HAIPA) (v. 2019 rahoitus) (siirto momentilta 28.70.20) 4 533
Maahantulokiellon rikkomista koskevat jutut 304
Maksukyvyttömyysrekisterin kehittäminen (v. 2018 rahoitus) (siirto momentilta 25.01.05) 70
Rangaistusmääräysten käyttöalan laajentaminen (HO 2015) -1 450
Siviilitiedustelulainsäädännön vaikutus asiamääriin 400
Sotilastiedustelulainsäädännön vaikutus käräjäoikeuksien asiamääriin 80
Turvapaikanhakijoiden oikeusturva ja perheenyhdistäminen -4 960
Valtorin palvelumaksujen nousu 1 040
Velkomusasioiden joutuisa käsittely 2 000
Vesilainsäädännön mukaiset kuulemiset (siirto momentilta 28.40.01) 20
Viran siirto momentilta 25.01.01 (1 htv) 30
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -57
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) -45
Palkkausten tarkistukset 6 670
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) -60
Sisäinen turvallisuus ja oikeudenhoito (HO 2015) -5
Toimintamenojen tuottavuussäästö -1 166
Toimintamenosäästö (HO 2015) -180
Toimitilamenosäästö (HO 2015) -1 416
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -603
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen 1 752
Vuokramenojen indeksikorotus 228
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö -178
Yhteensä -256

2019 talousarvio 249 819 000
2018 I lisätalousarvio 1 940 000
2018 talousarvio 250 075 000
2017 tilinpäätös 256 497 000