Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
     21. Eduskunta
       30. Syyttäjät
       50. Vaalimenot

Talousarvioesitys 2019

02. Korkeimman hallinto-oikeuden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 11 966 000 euroa.

Nettobudjetoinnissa ei oteta tuloina huomioon tuomioistuinmaksulain (1455/2015), oikeusministeriön asetuksen eräistä tuomioistuinten hakemusmaksuista (1744/2015) ja oikeusministeriön asetuksen tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista mukaisesti perittäviä maksuja eikä menoina näistä johtuvia poistoja.

Selvitysosa:Korkein hallinto-oikeus ratkaisee hallintopäätöksistä tehdyt valitukset ylimpänä oikeusasteena. Korkein hallinto-oikeus myös valvoo hallintolainkäyttöä.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisemista asioista lähes 90 % koskee alueellisten hallinto-oikeuksien antamia päätöksiä. Lisäksi korkein hallinto-oikeus ratkaisee muun muassa markkinaoikeuden sekä valtioneuvoston ja ministeriöiden päätöksistä tehdyt valitukset. Korkeimpaan hallinto-oikeuteen saapuvista asioista suurimpia asiaryhmiä ovat ulkomaalaisasiat, sosiaali- ja terveydenhuolto, rakentaminen ja ympäristö, verotus, valtio-oikeus ja yleishallinto sekä taloudellinen toiminta kuten kilpailuasiat ja julkiset hankinnat. Ulkomaalaisasioista suurin osa koskee hallinto-oikeuden kielteistä ratkaisua turvapaikkaa koskevissa asioissa. Vuonna 2015 kansainvälistä suojelua hakevien määrä kasvoi huomattavasti. Turvapaikkaa koskevien valitusten määrän oletetaan olevan edelleen suuri korkeimmassa hallinto-oikeudessa v. 2019. Ulkomaalaisasiat, joissa valituslupaa ei myönnetä, pyritään ratkaisemaan keskimäärin alle 3 kuukaudessa. Valitusluvan saavien ulkomaalaisasioiden osalta tavoitteena on, että käsittelyaika on enintään 6 kuukautta.

Tavoitteena on, että asioista 30 % ratkaistaan alle 6 kuukaudessa ja 20 % 6—9 kuukaudessa. Yli 24 kuukauden käsittelyaikoja voi olla vain poikkeuksellisesti, lähinnä Euroopan unionin tuomioistuimen ennakkoratkaisua odottavissa asioissa.

Tunnuslukutaulukko

  2017
toteutuma
2018
arvio
2019
tavoite/arvio
       
Ratkaistut asiat, kpl 6 638 6 300 5 700
— Ulkomaalaisasiat 3 703 3 400 3 000
— Muut asiat 2 935 2 900 2 700
Keskimääräinen käsittelyaika (kk) 6,7 7,0 7,0
— Ulkomaalaisasiat 2,9 3,5 3,5
— Muut asiat 11,5 11,0 11,0
Toiminnallinen tehokkuus      
— taloudellisuus (€/ratkaistu asia) 1 881 1 900 2 000
— tuottavuus (ratkaistut asiat/htv) 55 49 49

Korkeimman hallinto-oikeuden suoritteista tuomioistuinmaksulain (1455/2015), oikeusministeriön asetuksen eräistä tuomioistuinten hakemusmaksuista (1744/2015) ja oikeusministeriön asetuksen tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista mukaisesti perittävinä maksuina arvioidaan kertyvän 600 000 euroa momentille 12.25.10.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2017
toteutuma
2018
varsinainen
talousarvio
2019
esitys
       
Bruttomenot 12 512 13 452 11 986
Bruttotulot 23 5 20
Nettomenot 12 489 13 447 11 966
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 4 173    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 4 393    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Asiamäärien vähentyminen KHO:ssa (HO 2015) -700
Sisäinen turvallisuus ja oikeudenhoito -2
Turvapaikanhakijoiden oikeusturva ja perheenyhdistäminen -1 130
Valtorin palvelumaksujen nousu 37
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -2
Palkkausten tarkistukset 382
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) -4
Toimintamenojen tuottavuussäästö -52
Toimintamenosäästö (HO 2015) -10
Toimitilamenosäästö (HO 2015) -48
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -35
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen 84
Vuokramenojen indeksikorotus 8
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö -9
Yhteensä -1 481

2019 talousarvio 11 966 000
2018 I lisätalousarvio 115 000
2018 talousarvio 13 447 000
2017 tilinpäätös 12 709 000