Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
              21. Kansainvälinen yhteistyö
              22. Tutkimus ja kehittäminen
            (50.) Vesitalous
         (60.) Metsätalous
         63. Metsähallitus
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2015

01. (30.01, osa) Hallinto ja tutkimusPDF-versio

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Selvitysosa:Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan pääluokkaperusteluissa on esitetty toimialan yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet, joita hallinto ja tutkimus -luvussa budjetoidut virastot ja muu toiminta tukevat.

Tässä luvussa on budjetoitu maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan hallinnosta maa- ja metsätalousministeriön ja tutkimuksesta Luonnonvarakeskuksen menot.

Hallinnonalan tutkimus tuottaa ennakoivasti tietoa, osaamista ja innovaatioita päätöksenteon tueksi, elinkeinojen kilpailukyvyn kehittämiseksi ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Tutkimuksen aihealueet kattavat vastuulliseen ruokaketjuun, uusiutuvien luonnonvarojen kestävään käyttöön, maaseudun elinvoimaisuuteen ja elinkeinojen kilpailukykyyn sekä paikkatietoinfrastruktuurin kehittämiseen liittyvät kysymykset. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan tutkimus- ja asiantuntijatehtävät on pääosin keskitetty Luonnonvarakeskukseen ja Maanmittauslaitoksen yhteydessä toimivaan paikkatietokeskukseen.

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan laitosten (30.01.05, 30.20.02, 30.70.01) toimintamenomäärärahoja on siirretty 2,3 milj. euroa lisää opetus- ja kulttuuriministeriön ja valtioneuvoston kanslian pääluokkiin osana valtion tutkimuslaitosten rakenteiden ja rahoituksen kokonaisuudistusta. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan tutkimuslaitokset osallistuvat strategisen tutkimuksen rahoitukseen ja valtioneuvoston päätöksentekoa tukevaan hankerahoitukseen liittyviin avoimiin hakuihin pääluokkaperusteluissa esitettyjen toimialan yhteiskunnallisten vaikuttavuustavoitteiden tukemiseksi.

Maa- ja metsätalousministeriön toimialaan kuuluvia tehtäviä hoidetaan valtion aluehallinnossa (elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksissa ja aluehallintovirastoissa), joiden määrärahoja ei ole budjetoitu tässä pääluokassa. Maatalous- ja maaseutupolitiikan, kalastuspolitiikan, kasvinterveyden sekä maa- ja metsätalousministeriön toimialan vesitalouden toimeenpanotehtäviä valtion aluehallinnossa hoitavat elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset, niiden toimintamenot on budjetoitu työ- ja elinkeinoministeriön pääluokassa (32.01.02).

Maa- ja metsätalousministeriön toimialan henkilötyövuodet ja kustannukset politiikkasektoreittain ELY-keskusten toimintamenomomentilla (32.01.02)

  Toteutuma 2013 Muutostarve 2015
Politiikkasektorit htv milj. euroa htv milj. euroa
         
Maaseudun kehittäminen 113,3 7,849    
Maa- ja elintarviketalous 487,4 30,629 +71,01) 4,600
Luonnonvaratalous 274,2 18,546 +12,0 0,800
Yhteensä 874,9 57,024 83,0 5,400
ELY-keskukset yhteensä, josta 3 116,8 216,360    
MMM:n toimialan osuus, % 28 26    

1) Lisävoimavarojen tarve kohdentuu osin myös maaseudun kehittämisen politiikkasektorille.

Maatalous- ja kalatalousvalvonnan lisätarpeet perustuvat komission tarkastuksissa tehtyihin muutosvaatimuksiin ja myös yhteisen maatalouspolitiikan uudistuksen vaikutuksiin. Ne on tarpeen ottaa huomioon ELY-keskusten voimavarojen mitoituksessa ja kohdentamisessa rahoituskorjausuhan vähentämiseksi.

Maa- ja metsätalousministeriön toimialaan kuuluvia eläinten terveyden ja hyvinvoinnin sekä elintarviketurvallisuuden valvonnan tehtäviä valtion aluehallinnossa hoitavat aluehallintovirastot. Niiden toimintamenot on budjetoitu valtiovarainministeriön pääluokkaan, missä vuonna 2013 toimi noin 50 henkilötyövuotta vastaava henkilöstö eläinlääkintähuollon ja elintarvikevalvonnan tehtävissä. Vesitalouden tehtäviin käytetään edelleen myös pääluokassa 35 budjetoituja ympäristöhallinnon voimavaroja. Lisäksi Tulli suorittaa EU:n yhteisen maatalouspolitiikan edellyttämiä tarkastustehtäviä (toimintamenot momentilta 28.10.02).

Luvun nimike on muutettu.

01. Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 28 886 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös eläinkoelautakunnan menojen maksamiseen.

Selvitysosa:Maa- ja metsätalousministeriö tukee pääluokkaperusteluissa esitettyjen maa- ja metsätalousministeriön toimialan vaikuttavuustavoitteiden saavuttamista.

Maa- ja metsätalousministeriö asettaa toiminnalleen vuoden 2015 talousarvioesityksen valmisteluun liittyen alustavasti seuraavat tulostavoitteet:

Toiminnallinen tuloksellisuus
Toiminnallinen tehokkuus
  • — Ministeriön toimintatapoja kehitetään ja tuottavuutta parannetaan.
Taloudellisuus

Taulukossa on maa- ja metsätalousministeriön koko toiminnan kustannukset, tuotot ja henkilötyövuodet (myös muut kuin momentin 30.01.01).

Maa- ja metsätalousministeriön päätoimintojen kustannukset, tuotot ja henkilötyövuodet

  2013 toteutuma 2014 arvio 2015 arvio
  Kust.
1 000 €
Tuotot
1 000 €
Htv Kust.
1 000 €
Tuotot
1 000 €
Htv Kust.
1 000 €
Tuotot
1 000 €
Htv
                   
Maaseudun kehittäminen 7 181 2 490 48 5 100 720 37 5 211 700 38
Maa- ja elintarviketalous 17 275 457 142 17 600 465 137 17 982 455 138
Luonnonvaratalous 12 924 205 96 12 280 220 101 10 427 1 604 100
Maanmittaus ja paikkatietovarannot 584 2 5 1 050 1 11 1 073 1 12
Yhteensä1) 37 964 3 154 291 36 030 1 406 286 34 693 2 760 288

1) Momentin 30.01.01 henkilötyövuosikiintiöt: 281 htv TA 2013, 278 htv TA 2014 ja 280 htv TAE 2015.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2013
toteutuma
2014
varsinainen
talousarvio
2015
esitys
       
Bruttomenot 30 661 31 796 31 646
Bruttotulot 3 153 1 200 2 760
Nettomenot 27 508 30 596 28 886
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 2 488    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 5 931    

Määrärahasta käytetään 1 100 000 euroa Maanmittauslaitokselta hankittaviin IT-palveluihin.

Tuottavuussäästöjen tilapäiseen käyttöön tarkoitettua määrärahaa käytetään Kieku-järjestelmän kehittämisen menoihin (1 htv).

Henkilötyövuosien määrä vähenee viidellä tuottavuustoimien johdosta.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Kala- ja riistatalouden erillismenot (siirto momentille 30.40.22) (-3 htv) -560
Kertaluonteisen vähennyksen poisto (EK) 100
Siirto momentille 23.01.02 -75
Siirto momentille 30.40.62 -1 560
Siirto momentilta 30.01.(02) (10 htv) 850
Tuottavuussäästöjen kertaluonteisen käytön poisto (-1 htv) -70
Tuottavuussäästöjen käyttö (1 htv) 40
Palkkaliukumasäästö -46
Palkkausten tarkistukset 115
Toimintamenojen lisäsäästö -341
Toimintamenojen tuottavuussäästö -154
Valtion vahingonkorvaustoiminnan keskittäminen (siirto momentille 28.20.01) -2
Valtion vahingonkorvaustoiminnan keskittäminen (siirto momentille 28.50.50) -2
Vuokramenojen indeksikorotus 38
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö -43
Yhteensä -1 710

2015 talousarvio 28 886 000
2014 I lisätalousarvio -963 000
2014 talousarvio 30 596 000
2013 tilinpäätös 30 951 000

Täydentävä talousarvioesitys HE 247/2014 vp (20.11.2014)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 23 818 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Muutos talousarvioesityksen 28 886 000 euroon nähden on 5 068 000 euroa, missä on otettu huomioon vähennyksenä 5 159 000 euroa (-17 htv) valtioneuvoston hallintoyksikön perustamisesta aiheutuvana siirtona momentille 23.01.01, 50 000 euroa yhden henkilötyövuoden palkkausmenojen siirtona momentille 30.01.05, 67 000 euroa yhden henkilötyövuoden palkkausmenojen siirtona momentille 32.01.02 sekä lisäyksenä 200 000 euroa siirtona maa- ja metsätalousministeriön toimintaedellytysten turvaamiseksi momentilta 30.40.62 ja 8 000 euroa palkkausten tarkistuksista johtuen.


2015 talousarvio 23 818 000
2014 III lisätalousarvio 210 000
2014 I lisätalousarvio -963 000
2014 talousarvio 30 596 000
2013 tilinpäätös 30 951 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 23 818 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös eläinkoelautakunnan menojen maksamiseen.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 101/2015 vp (29.10.2015)

Momentille myönnetään lisäystä 56 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys on siirtoa momentilta 23.01.01 ja aiheutuu valtioneuvoston hallintoyksikön perustamisen johdosta tehtävistä palkkaus- ja muiden menojen resurssitarkistuksista.


2015 IV lisätalousarvio 56 000
2015 talousarvio 23 818 000
2014 tilinpäätös 29 843 000
2013 tilinpäätös 30 951 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 16/2015 vp (25.11.2015)

Momentille myönnetään lisäystä 56 000 euroa.

(02.) Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Selvitysosa:Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus (Tike) lakkautetaan 1.1.2015 lukien ja sen tehtävät siirretään hallinnonalan muihin virastoihin. Kun vuoden 2014 talousarvion nettomäärärahasta 6 153 000 eurosta vähennetään maatalouden rakennetutkimuksen kertameno 150 000 euroa, jää muille momenteille siirrettäväksi 6 003 000 euroa. Tike on toteuttanut vuosien 2005—2015 tuottavuusohjelmissa sovitut henkilötyövuosivähennykset yhteensä 59 henkilötyövuotta vuoden 2014 loppuun mennessä. Täten Tikestä muihin virastoihin siirtyvien henkilövuosien kokonaismäärä on 164.

Vuoden 2014 käyttämättä jäänyttä siirtomäärärahaa on tarkoitus käyttää vastaaviin tehtäviin Maanmittauslaitoksessa.

Momentti ehdotetaan poistettavaksi talousarviosta.

Määrärahan ja henkilötyövuosien siirrot

  1 000 euroa Htv
     
Maa- ja metsätalousministeriöön siirtyvät (siirto momentille 30.01.01) -850 -10
Luonnonvarakeskukseen siirtyvät (siirto momentille 30.01.05) -2 430 -23
Elintarviketurvallisuusvirastoon siirtyvät (siirto momentille 30.20.02) 0 -2
Maaseutuvirastoon siirtyvät (siirto momentille 30.20.03) 0 -5
Maanmittauslaitokseen siirtyvät (siirto momentille 30.70.01) -2 723 -124
Yhteensä -6 003 -164

2014 talousarvio 6 153 000
2013 tilinpäätös 6 064 000

(04.) Lautakuntien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Selvitysosa:Momentti ehdotetaan poistettavaksi talousarviosta.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Maaseutuelinkeinojen valituslautakunnan asioiden siirto hallinto-oikeuksiin (siirto momentille 25.10.03) (7 htv) -544
Siirto momentille 30.20.02 -40
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO) -16
Palkkausten tarkistukset 3
Yhteensä -597

2014 I lisätalousarvio -597 000
2014 talousarvio 597 000
2013 tilinpäätös 893 000

05. Luonnonvarakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 90 311 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) maksullisen toiminnan hintojen alentamiseen valiotaimituotannon osalta enintään 80 000 euroa

2) sijoitusmenoiksi luettaviin talonrakennus-, maa- ja vesirakennustöihin sekä kalanviljelylaitosten ja tutkimusasemien perusparannuksiin

3) kasvinsuojeluaineiden tarkastus- ja testaustoiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen

4) EU-rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen

5) virastojen ja laitosten osallistumisesta kehitysyhteistyöhön annetussa laissa (382/1989) tarkoitettujen hankkeiden toteuttamiseksi määrärahan siirtoon ulkomaille vähäisten rahoitusennakoiden maksamiseen kehitysyhteistyön kohdemaille edellyttäen, että vastaava meno veloitetaan momentin 24.30.66 määrärahasta.

Selvitysosa:Hallitus on antanut eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen Luonnonvarakeskusta koskevaksi lainsäädännöksi (HE 33/2014 vp).

Luonnonvarakeskuksen tehtävänä on toimialallaan:

1) harjoittaa tieteellistä tutkimus- ja kehittämistoimintaa

2) tuottaa tietoa ja asiantuntijapalveluita yhteiskunnallisen päätöksenteon sekä viranomaistoiminnan tueksi

3) harjoittaa tiedon ja teknologian siirtoa

4) tuottaa toimialaansa kuuluvia tilastoja, jollei tehtävä kuulu muulle viranomaiselle

5) ylläpitää toiminnassaan tarvittavia rekistereitä

6) hoitaa geenivarojen monimuotoisuuden säilyttämiseen liittyviä tehtäviä

7) edistää kansainvälistä yhteistyötä

8) hoitaa muut sille laissa tai sen nojalla säädetyt tehtävät

9) hoitaa maa- ja metsätalousministeriön sille erikseen määräämät tehtävät.

Luonnonvarakeskus toimii tilastolaissa (280/2004) tarkoitettuna tilastoviranomaisena.

Luonnonvarakeskus tukee pääluokkaperusteluissa esitettyjen maa- ja metsätalousministeriön toimialan yhteiskunnallisten vaikuttavuustavoitteiden saavuttamista tuottamalla tutkimukseen perustuvaa tietoa, osaamista, ratkaisumalleja ja asiantuntijapalveluita.

Maa- ja metsätalousministeriö asettaa vuoden 2015 talousarvioesityksen valmisteluun liittyen Luonnonvarakeskukselle seuraavat alustavat tulostavoitteet:

Toiminnallinen tuloksellisuus
Toiminnallinen tehokkuus
  • — Vahvistetaan asiakas- ja sidosryhmäyhteistyötä sekä toiminnan kansainvälistä ulottuvuutta.
  • — Jatketaan valtionhallinnon yhteisten järjestelmien ja palvelujen asiakkaana ja osallistutaan valtionhallinnon muihin yhteisiin kehittämishankkeisiin sekä laajennetaan niiden käyttöä.
  • — Sopeudutaan julkisen tutkimusrahoituksen rakennemuutokseen, valtionhallinnon säästötoimenpiteisiin sekä laitoksen käynnistymisvaiheeseen liittyvään lisärahoitustarpeeseen.
  • — Hyödynnetään Lynet-yhteistyön (Luonnonvara- ja ympäristötutkimuksen yhteenliittymä) ja yliopistoyhteistyön mahdollisuudet toiminnan tehostamisessa.
  • — Hyödynnetään julkisten tietovarantojen avaamista ja hyödyntämistä.
  • — Uudistetaan luonnonvara- ja muita seurantoja niiden tehokkuuden ja vaikuttavuuden lisäämiseksi.
  • — Osallistutaan valtion yhteisten tietojärjestelmien käyttöönottoon sekä aletaan hankkia palveluja valtion yhteisestä ICT-palvelukeskuksesta (Valtori). Varaudutaan Kiekun käyttöönottoon vuonna 2016.

Seuraavassa taulukossa on esitettynä Luonnonvarakeskuksen koko toiminnan kustannukset, tuotot ja henkilötyövuodet (myös muut kuin momentti 30.01.05).

Luonnonvarakeskuksen päätoimintojen kustannukset, tuotot ja henkilötyövuodet

  2013 toteutuma 2014 arvio 2015 arvio
  Kust.
1 000 €
Tuotot
1 000 €
Htv Kust.
1 000 €
Tuotot
1 000 €
Htv Kust.
1 000 €
Tuotot
1 000 €
Htv
                   
Maa- ja elintarviketalouden tutkimus- ja muut tehtävät (MTT) 56 513 21 971 751 55 200 22 640 751 56 280 23 240 740
Metsätalouden tutkimus- ja muut tehtävät (Metla) 54 599 11 596 668 56 641 11 500 656 54 500 11 800 629
Riista- ja kalatalouden tutkimus- ja muut tehtävät (RKTL) 26 002 7 004 274 24 050 4 740 272 23 550 5 937 262
Tilastotoimen tehtävät (Tike) 1 896 30 27 2 050 20 27 2 450 20 23
Yhteensä1) 139 010 40 601 1 720 137 941 38 900 1 706 136 780 40 997 1 654

1) Momentin 30.01.05 henkilötyövuosikiintiö vuonna 2015 on 1 602.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2015
esitys
   
Bruttomenot 134 068
Bruttotulot 43 757
Nettomenot 90 311

Bruttomenot ovat yhteensä 134 068 000 euroa. Tästä siirtona otetaan huomioon 56 731 000 euroa momentilta 30.20.(01), 21 608 000 euroa momentilta 30.40.(01), 52 710 000 euroa momentilta 30.(60.01) ja 2 450 000 euroa momentilta 30.01.(02). Bruttomenoissa otetaan huomioon lisäävinä erinä 517 000 euroa palkkausten tarkistuksista, 14 000 euroa vuokramenojen indeksikorotuksesta, 2 402 000 euroa yhteisrahoitteisen toiminnan kasvusta ja 197 000 yhteistoiminnan menojen kasvusta johtuen ja vähentävinä erinä 1 187 000 euroa atk-menosäästön II kohdennuksesta, 448 000 euroa toimintamenojen tuottavuussäästöstä, 176 000 euroa palkkaliukumasäästöstä ja 750 000 euroa HO-säästöstä johtuen.

Bruttotulot ovat yhteensä 43 757 000 euroa, tästä on yhteisrahoitteisen toiminnan tuloja 29 200 000 euroa, maksullisen toiminnan tuloja 9 140 000 euroa, EU-maataloustukia 1 100 000 euroa sekä muita tuloja 4 317 000 euroa.

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus (1 000 euroa)

  2015
esitys
   
Julkisoikeudelliset suoritteet  
Maksullisen toiminnan tuotot  
— suoritteiden myyntituotot 100
Tuotot yhteensä 100
   
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset  
— erilliskustannukset 60
— osuus yhteiskustannuksista 40
Kustannukset yhteensä 100
   
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -
Kustannusvastaavuus, % 100
   
Muut suoritteet  
Maksullisen toiminnan tuotot  
— suoritteiden myyntituotot 9 120
— muut tuotot 20
Tuotot yhteensä 9 140
   
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset  
— erilliskustannukset 5 160
— osuus yhteiskustannuksista 4 060
Kustannukset yhteensä 9 220
   
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -80
Kustannusvastaavuus, % 99
   
Hintatuki 80
   
Kustannusvastaavuus hintatuen jälkeen, % 100

Kotimaisen marjakasvien tuotannon turvaamiseksi sekä ilmastonmuutoksen ja ulkomaisten kasvintuhoojien riskien hallitsemiseksi tarvitaan puhdasta taimiaineistoa. Varmennetun valiotaimiaineiston tuotannon jatkuminen edellyttää hintatukea, joka on enintään 80 000 euroa.

Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2015
esitys
   
Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot  
— muilta valtion virastoilta saatava rahoitus 16 000
— EU:lta saatava rahoitus 3 500
— muu valtionhallinnon ulkopuolinen rahoitus 9 700
Tuotot yhteensä 29 200
   
Hankkeiden kokonaiskustannukset 57 200
   
Omarahoitusosuus (tuotot - kustannukset) -28 000
Omarahoitusosuus, % 49

Määrärahasta käytetään vähintään 168 000 euroa hevostalouden tutkimukseen, mikä on otettu huomioon määrärahassa totopelien tuotto-osuutena momentille 12.30.20 kertyvistä varoista.

Määrärahasta käytetään 400 000 euroa Maanmittauslaitokselta hankittaviin IT-palveluihin.

Määrärahasta noin 600 000 euroa käytetään kalakantojen hoitamiseksi arvokalojen sopimuskasvatukseen ja istutuksiin.

Tuloina otetaan huomioon muut kuin momenteille 12.30.32 ja 12.30.99 kertyvät Luonnonvarakeskuksen toiminnan tulot. Puutarhakasvien jalostusmaksuina vuonna 2015 kertyvät tulot 80 000 euroa on merkitty momentille 12.30.32 ja pääomaluonteiset tulot momentille 12.30.99.

Henkilötyövuosissa ei ole otettu huomioon vähennyksenä TORI-hankkeen yhteydessä tapahtuvaa ICT-henkilöstön mahdollista siirtymistä yhteiseen palvelukeskukseen. Tällä ei ole toteutuessaan vaikutusta määrärahoihin.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
HO-säästö -750
Siirto momentilta 30.01.(02) (23 htv) 2 430
Siirto momentilta 30.20.(01) (725 htv) 31 333
Siirto momentilta 30.40.(01) (250 htv) 15 868
Siirto momentilta 30.60.(01) (604 htv) 42 710
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO) -1 187
Palkkaliukumasäästö -176
Palkkausten tarkistukset 517
Toimintamenojen tuottavuussäästö -448
Vuokramenojen indeksikorotus 138
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö -124
Yhteensä 90 311

2015 talousarvio 90 311 000

Täydentävä talousarvioesitys HE 247/2014 vp (20.11.2014)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 90 392 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys talousarvioesityksen 90 311 000 euroon nähden on 81 000 euroa, mistä 50 000 euroa aiheutuu yhden henkilötyövuoden palkkausmenojen siirrosta momentilta 30.01.01 ja 31 000 euroa palkkausten tarkistuksista.


2015 talousarvio 90 392 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 37/2014 vp (12.12.2014)

Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus, Metsäntutkimuslaitos, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos sekä maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen tilastotoimi yhdistyvät vuoden 2015 alussa Luonnonvarakeskukseksi. Tavoitteena on, että tiiviimpi laitosrakenne helpottaa tutkimusinfrastruktuurien ylläpitoa ja kehittämistä sekä tehostaa tietovarantojen hyödyntämistä ja jalostamista.

Valiokunta toteaa, että pääsääntöisesti toiminnan käynnistämisestä muodostuu lisäkustannuksia ja yhdistymisen hyödyt toteutuvat vasta myöhemmin. Luonnonvarakeskuksen toimintamenoja esitetään kuitenkin vähennettäväksi noin 4,7 milj. euroa verrattuna yhdistyvien tahojen rahoitukseen vuonna 2014. Vuoteen 2019 mennessä rahoitusta leikataan yhteensä 24 prosenttia, josta tutkimusrahoituksen kokonaisuudistuksen (valtioneuvoston periaatepäätös 5.9.2013) vaikutus on 19,1 milj. euroa ja 3,7 milj. euroa koostuu valtion muista säästötoimenpiteistä.

Luonnonvarakeskus arvioi kompensoivansa kolmanneksen leikattavasta rahoituksesta kasvattamalla uusien ja perinteisten rahoitusinstrumenttien käyttöä. Määrärahaleikkaukset ovat kuitenkin niin suuria, että henkilöstöä arvioidaan vähennettävän noin 200 henkilöllä vuoteen 2017 mennessä. Myös toimipaikkaverkostoa joudutaan supistamaan.

Valiokunta toteaa, että uuden tutkimuslaitoksen perustaminen yhdistettynä rahoituksen voimakkaaseen vähentämiseen on vaikea yhdistelmä. Valiokunta pitää tärkeänä, että Luonnonvarakeskuksen voimavaroista huolehditaan siten, että se pystyy vahvistamaan metsäsektorin, maa- ja elintarviketalouden sekä riista- ja kalatalouden tutkimusta ja vastaamaan osaltaan biotalouden kasvutavoitteiden saavuttamiseen.

Lisäksi valiokunta kiinnittää huomiota Helsingin yliopiston ja Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen muodostamaan tutkijaverkostoon, ns. Luomuinstituuttiin. Verkosto tukee toiminnallaan kotimaisen luomutuotannon vahvistamista koko elintarvikeketjussa monitieteisen tutkimuksen, koulutuksen, kehityshankkeiden ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen keinoin.

Valiokunta lisää momentille 50 000 euroa Luomuinstituutin toimintaan.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 90 442 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) maksullisen toiminnan hintojen alentamiseen valiotaimituotannon osalta enintään 80 000 euroa

2) sijoitusmenoiksi luettaviin talonrakennus-, maa- ja vesirakennustöihin sekä kalanviljelylaitosten ja tutkimusasemien perusparannuksiin

3) kasvinsuojeluaineiden tarkastus- ja testaustoiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen

4) EU-rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen

5) virastojen ja laitosten osallistumisesta kehitysyhteistyöhön annetussa laissa (382/1989) tarkoitettujen hankkeiden toteuttamiseksi määrärahan siirtoon ulkomaille vähäisten rahoitusennakoiden maksamiseen kehitysyhteistyön kohdemaille edellyttäen, että vastaava meno veloitetaan momentin 24.30.66 määrärahasta.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 101/2015 vp (29.10.2015)

Momentille myönnetään lisäystä 550 000 euroa.

Selvitysosa:Luonnonvarakeskuksen toiminnan sopeuttaminen vähenevien määrärahojen edellyttämällä tavalla edellyttää mm. toiminnan tuottavuuden lisäämistä. Merkittävä tuottavuutta lisäävä toimenpide on toimipaikkarakenteen tiivistämiseen liittyvä geenivarakokoelmien siirtäminen ja säilytystapojen kehittäminen, joiden turvaamiseksi ehdotetaan momentille lisäystä 550 000 euroa.

Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen (MTT) hallinnassa olleet (noin 130 ha) määräalat myytiin 30.12.2014 tehdyllä kaupalla ja vastaavasti vuonna 2014 momentille 12.30.99 tuloutettiin 559 000 euroa.


2015 IV lisätalousarvio 550 000
2015 talousarvio 90 442 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 16/2015 vp (25.11.2015)

Momentille myönnetään lisäystä 550 000 euroa.

21. Kansainvälinen yhteistyö (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille myönnetään 669 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) niiden kulutusmenojen maksamiseen, jotka aiheutuvat yhteistyöstä kansainvälisten järjestöjen puitteissa, solmituista kansainvälisistä ja valtioiden välisistä sopimuksista ja muusta alan kansainvälisestä yhteistyöstä

2) kansainvälisen taloudellis-teknologisen yhteistyön edistämiseen tähtäävien soveltuvuustutkimusten yms. selvitysten hankkimiseen

3) kansainväliseen toimintaan liittyviin valtionapuihin.

Määrärahaa saa käyttää enintään kahta henkilötyövuotta vastaavan määräaikaisen henkilöstön palkkausmenojen maksamiseen.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.


2015 talousarvio 669 000
2014 talousarvio 669 000
2013 tilinpäätös 669 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille myönnetään 669 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) niiden kulutusmenojen maksamiseen, jotka aiheutuvat yhteistyöstä kansainvälisten järjestöjen puitteissa, solmituista kansainvälisistä ja valtioiden välisistä sopimuksista ja muusta alan kansainvälisestä yhteistyöstä

2) kansainvälisen taloudellis-teknologisen yhteistyön edistämiseen tähtäävien soveltuvuustutkimusten yms. selvitysten hankkimiseen

3) kansainväliseen toimintaan liittyviin valtionapuihin.

Määrärahaa saa käyttää enintään kahta henkilötyövuotta vastaavan määräaikaisen henkilöstön palkkausmenojen maksamiseen.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.

 

I lisätalousarvioesitys HE 362/2014 vp (12.2.2015)

Momentille myönnetään lisäystä 1 600 000 euroa.

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös Suomen ja Kiinan välillä vientitodistuksia välittävän sähköisen järjestelmän kehittämiseen enintään 800 000 euroa ja muuhun elintarvikkeiden viennin edistämiseen enintään 800 000 euroa.

Lisäksi momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää enintään kolmea henkilötyövuotta vastaavan määräaikaisen henkilöstön palkkausmenojen maksamiseen.

Momentin määräraha muutetaan kolmevuotiseksi siirtomäärärahaksi.

Selvitysosa:Lisämäärärahasta 800 000 euroa on tarkoitus käyttää Suomen ja Kiinan välillä vientitodistuksia välittävän sähköisen järjestelmän kehittämiseen. Järjestelmän suunnitteluun ja toteutukseen arvioidaan tarvittavan yksi henkilötyövuosi. Vientiasiakirjojen sähköisellä käsittelyllä helpotetaan ja nopeutetaan vientitapahtumaa. Lisäksi sähköinen järjestelmä parantaa dokumenttien aitouden selvittämistä sekä mahdollistaa tietojen tallentamisen keskitetysti ja yhdenmukaisesti.

Venäjän 7.8.2014 vuoden ajaksi asettamat talouspakotteet ovat pysäyttäneet valtaosan Suomen elintarvikeviennistä Venäjälle. Viennin tyrehtyminen on vaikuttanut jo tuottajahintoja alentavasti. Tämä poikkeuksellinen tilanne edellyttää viennin edistämistoimenpiteiden tehostamista. Lisämääräraha 800 000 euroa on tarkoitus käyttää Suomen elintarvikeviennin edistämiseen.


2015 I lisätalousarvio 1 600 000
2015 talousarvio 669 000
2014 talousarvio 669 000
2013 tilinpäätös 669 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 55/2014 vp (13.3.2015)

Momentille myönnetään lisäystä 1 600 000 euroa.

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös Suomen ja Kiinan välillä vientitodistuksia välittävän sähköisen järjestelmän kehittämiseen enintään 800 000 euroa ja muuhun elintarvikkeiden viennin edistämiseen enintään 800 000 euroa.

Lisäksi momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää enintään kolmea henkilötyövuotta vastaavan määräaikaisen henkilöstön palkkausmenojen maksamiseen.

Momentin määräraha muutetaan kolmevuotiseksi siirtomäärärahaksi.

 

II lisätalousarvioesitys HE 9/2015 vp (17.6.2015)

Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää enintään 15 henkilötyövuotta vastaavan määräaikaisen henkilöstön palkkausmenojen maksamiseen.

Selvitysosa:Vuoden 2015 ensimmäisessä lisätalousarviossa momentin perusteluja muutettiin siten, että määrärahaa saa käyttää myös Suomen ja Kiinan välillä vientitodistuksia välittävän sähköisen järjestelmän kehittämiseen enintään 800 000 euroa ja muuhun elintarvikkeiden viennin edistämiseen enintään 800 000 euroa sekä siten, että määrärahaa saa käyttää enintään kolmea henkilötyövuotta vastaavan määräaikaisen henkilöstön palkkausmenojen maksamiseen. Määrärahalisäyksen 1 600 000 euroa perusteella lisättiin palkkausmenoihin käytettävää henkilötyövuosimäärää yhdellä. Kun toteuttamissuunnitelmat ovat valmistuneet määrärahan tehokas käyttö edellyttää valtion viranomaisten, lähinnä Elintarviketurvallisuusviraston, aiemmin arvioitua suurempaa työpanosta. Eläimistä saatavien elintarvikkeiden viennin käynnistäminen edellyttää usein Suomen ja määränpäämaan viranomaisten välillä käytäviä neuvotteluja, selvitysten tekemistä ja tietojen kokoamista. Määränpäämaa saattaa edellyttää maakohtaista auditointia ja vientilaitosten tarkastusta.

Henkilötyövuosimäärää lisätään 12 henkilötyövuodella, mistä Suomen ja Kiinan välillä vientitodistuksia välittävän järjestelmän kehittämiseen arvioidaan tarvittavan 2,5 henkilötyövuotta ja muun elintarvikkeiden viennin edistämiseen 9,5 henkilötyövuotta.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2015 II lisätalousarvio
2015 I lisätalousarvio 1 600 000
2015 talousarvio 669 000
2014 tilinpäätös 669 000
2013 tilinpäätös 669 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 4/2015 vp (30.6.2015)

Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää enintään 15 henkilötyövuotta vastaavan määräaikaisen henkilöstön palkkausmenojen maksamiseen.

22. Tutkimus ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 1 593 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) virastoilta, laitoksilta tai muilta organisaatioilta hankittavista, maa- ja metsätalousministeriön toimialan strategista ohjaamista ja kehittämistä tukevista tutkimuksista, selvityksistä sekä arvioinneista aiheutuviin palkkioihin ja muihin kulutusmenoihin

2) valtionapujen myöntämiseen.

Määrärahaa saa käyttää myös enintään 25 henkilötyövuotta vastaavan määräaikaisen henkilöstön palkkaamisesta aiheutuvien menojen maksamiseen.

Nettobudjetoinnissa on otettu huomioon tuloina valtion virastojen ja laitosten osuudet yhteistutkimushankkeisiin.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.

Selvitysosa:Määrärahalla hankitaan tutkimustietoa pääluokkaperusteluissa todettuja vaikuttavuustavoitteita ja toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteita tukevan päätöksenteon tueksi.

Määrärahalla rahoitetaan EU:n ERA-NET -ohjelmiin liittyviä kansallisia tutkimushankkeita ja muiden EU:n strategioiden ja toimintasuunnitelmien toimeenpanoon liittyvien tutkimushankkeiden kansallisia osuuksia. Muiden valtion virastojen ja laitosten rahoitusosuudet tästä määrärahasta rahoitettaviin maa- ja metsätalousministeriön kokonaisvastuulla oleviin yhteistutkimushankkeisiin tuloutetaan tälle momentille. Tulokertymäksi arvioidaan 100 000 euroa.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Biotalouslaitoksiin liittyvät selvitykset 250
Tuottavuussäästöjen tilapäisen käytön poisto -1 452
Yhteensä -1 202

2015 talousarvio 1 593 000
2014 talousarvio 2 795 000
2013 tilinpäätös 3 853 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 1 593 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) virastoilta, laitoksilta tai muilta organisaatioilta hankittavista, maa- ja metsätalousministeriön toimialan strategista ohjaamista ja kehittämistä tukevista tutkimuksista, selvityksistä sekä arvioinneista aiheutuviin palkkioihin ja muihin kulutusmenoihin

2) valtionapujen myöntämiseen.

Määrärahaa saa käyttää myös enintään 25 henkilötyövuotta vastaavan määräaikaisen henkilöstön palkkaamisesta aiheutuvien menojen maksamiseen.

Nettobudjetoinnissa on otettu huomioon tuloina valtion virastojen ja laitosten osuudet yhteistutkimushankkeisiin.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.

29. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille myönnetään 28 539 000 euroa.

Selvitysosa:

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Valtori (siirto momentille 28.01.29) -1 961
Yhteensä -1 961

2015 talousarvio 28 539 000
2014 talousarvio 30 500 000
2013 tilinpäätös 28 900 035

Täydentävä talousarvioesitys HE 247/2014 vp (20.11.2014)

Momentille myönnetään 27 729 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan.

Vähennys 810 000 euroa talousarvioesityksen 28 539 000 euroon nähden on siirtoa momentille 23.01.29.


2015 talousarvio 27 729 000
2014 talousarvio 30 500 000
2013 tilinpäätös 28 900 035

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille myönnetään 27 729 000 euroa.

66. Eräät jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille myönnetään 3 514 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää maa- ja metsätalousministeriön toimialaan liittyvien jäsenmaksujen ja vapaaehtoisten rahoitusosuuksien maksamiseen muissa maissa ja Suomessa toimiville kansainvälisille organisaatioille sekä muihin kansainvälisistä sitoumuksista aiheutuviin maksuihin.

Selvitysosa:

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Kertaluonteisen lisäyksen poisto (EK) -400
Järjestöjen tuki- ja jäsenmaksusäästö (HO) -200
Yhteensä -600

2015 talousarvio 3 514 000
2014 talousarvio 4 114 000
2013 tilinpäätös 3 514 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 37/2014 vp (12.12.2014)

Euroopan metsäinstituutti on kansainvälinen organisaatio, jonka jäseniä on 25 Euroopan maassa ja jolla on lähes 130 jäsenorganisaatiota. Sen tarkoituksena on vahvistaa kansainvälistä metsäntutkimusta Euroopassa. Instituutin kokonaisrahoitus vuodelle 2015 on 13 milj. euroa. Suomen perusrahoitusosuus on 1,0 milj. euroa, josta noin kolmannes on vuodesta 2013 alkaen käytetty Joensuun päämajan kohonneisiin vuokra- ja ylläpitokuluihin.

Valiokunta toteaa, että Euroopan metsäinstituutin rooli on kasvanut Euroopan metsiin kohdistuvien odotusten kasvaessa. Myös EU:n roolin myötä jäsenmaiden tarve koordinoida metsäntutkimusta ja siihen liittyvää politiikkatukea on selvästi lisääntynyt.

Valiokunta lisää momentille 200 000 euroa Euroopan metsäinstituutin rahoitusosuuden korottamiseen.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille myönnetään 3 714 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää maa- ja metsätalousministeriön toimialaan liittyvien jäsenmaksujen ja vapaaehtoisten rahoitusosuuksien maksamiseen muissa maissa ja Suomessa toimiville kansainvälisille organisaatioille sekä muihin kansainvälisistä sitoumuksista aiheutuviin maksuihin.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 101/2015 vp (29.10.2015)

Momentille myönnetään lisäystä 30 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys käytetään kattamaan valuuttakurssimuutosten aiheuttamaa kasvua maa- ja metsätalousministeriön maksamiin jäsenmaksuihin ja rahoitusosuuksiin.


2015 IV lisätalousarvio 30 000
2015 talousarvio 3 714 000
2014 tilinpäätös 4 114 000
2013 tilinpäätös 3 514 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 16/2015 vp (25.11.2015)

Momentille myönnetään lisäystä 30 000 euroa.