Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Anslag

Statsbudgeten 2016

REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM KOMPLETTERING AV TILLÄGGSBUDGETPROPOSITIONEN FÖR 2016 (RP 9/2016 rd)

Med hänvisning till den allmänna motiveringen och förklaringarna till detaljmotiveringen i denna proposition föreslås,

att Rikdsdagen måtte besluta godkänna bifogande proposition om komplettering av regeringens proposition om en tilläggsbudget för 2016.

Helsingfors den 17 mars 2016

Vid förhinder för statsministern, kommun- och reformminister

ANU VEHVILÄINEN

Budgetråd, biträdande budgetchef Juha Majanen