Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         02. Tillsyn
         03. Forskning och utveckling
         30. Sjukförsäkring
         40. Pensioner
         50. Stöd till veteraner

Statsbudgeten 2024

90. Understöd för främjande av hälsa och social välfärdPDF-versio

Förklaring:Understöd beviljas på ansökan och efter prövning till allmännyttiga sammanslutningar och stiftelser.

Social- och hälsoorganisationernas understödscentral (STEA), som finns i anslutning till social- och hälsovårdsministeriet, behandlar ansökningarna om understöd och utarbetar understödsförslag. Dessutom administrerar centralen utbetalningen av understöd, utövar tillsyn över hur understöden används och utför resultatövervakning av de verksamheter som understöds. Understödsbesluten fattas av social- och hälsovårdsministeriet, i regel en gång om året.

År 2023 beviljades av Veikkaus Ab:s avkastning sammanlagt 373,6 miljoner euro i understöd till allmännyttiga sammanslutningar och stiftelser för främjande av hälsa och social välfärd. Av avkastningen användes också 2,9 miljoner euro för verksamheten vid Social- och hälsoorganisationernas understödscentral. Då Statskontoret dessutom med stöd av 22 § 2 mom. i lotterilagen anvisades 12,0 miljoner euro för ersättningar för skada ådragen i militärtjänst, 17,0 miljoner euro för driftskostnader för krigsinvalidernas inrättningar, 20,0 miljoner euro för rehabilitering av frontveteraner och 0,6 miljoner euro för rehabilitering av personer som tjänstgjort i vissa uppdrag under Finlands krig, uppgick den använda avkastningen till sammanlagt 426,1 miljoner euro.

Till följd av reformen av finansieringsmodellen kommer intäkterna från Veikkaus Ab:s penningspelsverksamhet från och med den 1 januari 2024 att intäktsföras som allmänna medel som finansierar alla statliga utgifter. Samtidigt blir finansieringsmodellen för föreningar och stiftelser inom social- och hälsovården samt för krigsveteraner budgetfinansierad.

Avsikten är att sammanlagt 383,588 miljoner euro ska användas för de understöd som Social- och hälsoorganisationernas understödscentral (STEA) delar ut år 2024. Av det anslaget kommer 357,8 miljoner euro från budgeten. Resten, uppskattningsvis 25,788 miljoner euro, utgör oanvänd avkastning från Veikkaus Ab:s spelverksamhet under tidigare år som frigörs och som med stöd av övergångsbestämmelserna i lotterilagen ska användas senast den 31 december 2026.

Ur ramfinansieringen beviljas allmännyttiga föreningar och stiftelser understöd för främjande av hälsa och social välfärd så att sammanlagt 383,588 miljoner euro kan fördelas under moment 33.90.50.

50. Understöd till sammanslutningar och stiftelser för främjande av hälsa och social välfärd (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 383 588 000 euro.

Anslaget får användas för de ändamål som nämns i 3 § 1 mom. i lagen om finansiering av föreningar och stiftelser inom social- och hälsovården (284/2023).

Förklaring:

Strategiska mål för verksamhet som understöds
  • — att minska ojämlikhet och öka likställdhet och jämlikhet samt delaktighet, med beaktande av livssituation och bakgrund
  • — att stärka samhörighet och tolerans samt förbättra bemötandet och den ömsesidiga förståelsen mellan olika slags människor
  • — att stärka människors resurser och hjälpa dem att ta hand om sig själva, varandra och miljön.
Understödshelheter

1) Att trygga organisationernas verksamhetsförutsättningar

Understödshelheten omfattar organisationernas styrande funktioner och påverkansverksamhet såsom kommunikation och påverkansarbete, intressebevakning, utvecklingarbete, utvärdering och forskning samt stöd till medlemsorganisationer.

2) Främjande av hälsa samt stärkande av arbets- och funktionsförmågan

Understödshelheten omfattar verksamhet som främjar hälsa och arbets- och funktionsförmågan samt verksamhet som främjar människors självständiga livshantering. Vid planering av verksamheten är det viktigt att uppmärksamma människor med nedsatt funktionsförmåga som har svårt att få stöd eller människor som inte själv kan söka hjälp.

Till denna understödshelhet hör också understödsprogrammet för sysselsättning av partiellt arbetsföra och ungdomar, Platsen är ledig II.

3) Stöd för delaktighet, aktörskap och vardagshantering

Understödshelheten omfattar möjliggörandet av delaktighet och bemötande av människor samt stärkande av social förmåga.

Understödshelheten omfattar också verksamhet till stöd för boendemöjligheter och boendefärdigheter för grupper med särskilda behov samt avhjälpande av bostadslöshet. Grupperna med särskilda behov definieras i Understödsguiden.

4) Krishjälp och främjande av säkerhet i vardagen.

Understödshelheten omfattar åtgärder som hjälper människor i olika krissituationer och förebygger problem som äventyrar vardagssäkerheten. Understödshelheten omfattar även frivillig räddningstjänst och därtill anknuten utbildning av volontärer.

Av anslaget används uppskattningsvis 8 miljoner euro för forsknings- och utvecklingsverksamhet.

Utfall/uppskattning 2022—2024 (mn euro) för understödshelheterna inom understödsverksamheten

  2022
utfall
2023
uppskattning
2024
uppskattning
       
Stärkande av organisationernas verksamhetsförutsättningar 99 97 100
Främjande av hälsa samt stärkande av arbets- och funktionsförmåga 105 114 115
Stöd för delaktighet, aktörskap och vardagshantering 115 122 124
Krishjälp och främjande av säkerhet i vardagen 43 41 45
Sammanlagt 362 374 384

Användningen av understödsanslaget enligt slag av understöd åren 2022—2024 (mn euro) utfall/uppskattning

  2022
utfall
2023
uppskattning
2024
uppskattning
       
Allmänna understöd 65 66 65
Riktade verksamhetsunderstöd 188 220 230
Investeringsunderstöd 5 9 8
Projektunderstöd 104 79 81
Sammanlagt 362 374 384

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Andel av vinstmedlen som frigörs 25 788
Nedskärning av statsunderstöden (regeringsprogr. 2023) -25 000
Nivåförändring 9 200
Sammanlagt 9 988

Momentets rubrik har ändrats.


2024 budget 383 588 000
2023 budget 373 600 000
2022 bokslut 362 440 000