Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
     21. Eduskunta
       90. Liikuntatoimi
       91. Nuorisotyö

Talousarvioesitys 2024

90. LiikuntatoimiPDF-versio

Selvitysosa:Liikuntapolitiikan päämääränä on väestön liikunnallisen elämäntavan lisääminen, liikunnan ja huippu-urheilun vastuullisuuden edistäminen, osallisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistaminen sekä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden parantaminen. Liikunnallinen elämäntapa tarkoittaa arjessa tapahtuvaa fyysistä aktiivisuutta ja liikunnan harrastamista. Liikunnallisen elämäntavan perusta luodaan perheissä, varhaiskasvatuksessa, koulussa ja liikuntaharrastuksissa. Liikuntaa edistetään liikuntaolosuhteita kehittämällä, arjen toimintaympäristöjä liikunnallistamalla sekä tukemalla liikuntajärjestöjä ja -seuroja sekä huippu-urheilua. Väestön liikunnallista elämäntapaa edistetään yhteistyössä eri hallinnonalojen toimenpiteillä. Liikuntapolitiikan tavoitteena on päätöksenteon perustaminen yhä vahvemmin tutkittuun tietoon sekä jatkuvaan seurantaan ja arviointiin.

Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa liikuntapolitiikan yleisestä johdosta, yhteensovittamisesta ja kehittämisestä sekä liikunnan yleisten edellytysten luomisesta valtionhallinnossa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö asettaa liikuntapolitiikalle seuraavat yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteet
  • — Hyvinvoiva, terve ja liikkuva väestö
  • — Liikunta lisää osallisuutta ja yhteisöllisyyttä
  • — Liikunta on tasa-arvoisesti ja yhdenvertaisesti saavutettavissa
  • — Liikunta ja huippu-urheilu on vastuullista
  • — Suomalainen huippu-urheilu on kansainvälisesti menestyvää ja kansallisesti arvostettua.
Liikuntatoimen toiminnalliset tavoitteet ja keskeiset toimenpiteet

Valtakunnallisia ja paikallisia liikuntaolosuhteita kehitetään suunnitelmallisesti. Liikuntapaikkarakentamisen avustamisessa painotetaan laajoille käyttäjäryhmille suunnattuja liikuntapaikkoja sekä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden, esteettömyyden ja saavutettavuuden sekä kestävän kehityksen edistämistä.

Tuetaan liikunnan kansalaistoiminnan elinvoimaisuutta ja vastuullisuutta. Tuetaan liikunnan kansalaisjärjestötoimintaa sekä kaikille avointa paikallista seuratoimintaa. Edistetään kansalaistoiminnan vastuullisuutta. Tuetaan liikunnan koulutuskeskusten vapaatavoitteista koulutustoimintaa ja sen laadun kehittämistä. Vahvistetaan liikuntajärjestöjen edellytyksiä hakea ja järjestää kestäviä kansainvälisiä urheilun suurtapahtumia ja liikuntajärjestöjen kansainvälisiä yhteistyö- ja vaikuttamismahdollisuuksia.

Liikunnallinen elämäntapa lisääntyy eri ikä- ja väestöryhmissä. Tuetaan valtakunnallista Liikkuvat-kokonaisuutta liikunnallisen elämäntavan edistämiseksi eri ikä- ja väestöryhmissä (Liikkuva perhe-, Liikkuva varhaiskasvatus-, Liikkuva koulu-, Liikkuva opiskelu-, Liikkuva aikuinen- ja Ikiliikkuja). Avustetaan Liikkuvat-kokonaisuuden toimeenpanoa tukevia liikunnallisen elämäntavan -hankkeita.

Kehitetään huippu-urheilu-uran edellytyksiä ja huippu-urheilun vastuullisuutta. Huippu-urheilua edistetään tukemalla urheilijoiden valmentautumista sekä kehittämällä valmennusosaamista, kaksoisurapolkuja, huippu-urheilun koordinaatiota, huippu-urheilun tutkimus- ja innovaatiotoimintaa, huippu-urheilun rahoitusta ja kilpailu- ja harjoitteluolosuhteita. Vahvistetaan liikunnan ja huippu-urheilun vastuullisuutta avustamalla Suomen urheilun eettisen keskuksen (SUEK) toimintaa.

Liikunnan tietopohjaa vahvistetaan ja tietoa hyödynnetään päätöksenteossa tehokkaasti. Tuetaan ja kehitetään liikunta-alan tutkimus- ja tiedonvälitystoimintaa liikuntapoliittisen päätöksenteon tarpeiden suuntaisesti. Vahvistetaan tiedon hyödyntämistä toimialan avustusvalmisteluissa sekä toimenpiteiden vaikuttavuuden seurantaa ja arviointia. Kehitetään valtion liikuntaneuvoston toteuttamaa liikuntapolitiikan arviointitoimintaa.

Liikuntaa edistetään eri hallinnonalojen toimenpiteillä. Edistetään liikunnan laaja-alaisten yhteiskunnallisten yhteyksien tunnistamista. Liikuntapolitiikan koordinaatioelin koordinoi ja yhteen sovittaa liikunnan edistämisen toimia eri ministeriöissä. Vahvistetaan liikunta- ja liikkumisvaikutusten arviointia sekä liikunnan edistämisen poikkihallinnollista huomioimista eri hallinnonaloilla ja -tasoilla.

Liikuntapolitiikan tunnuslukuja

  2018
toteutuma
2022
toteutuma
2024
arvio
       
Urheiluseuroissa harrastavien lasten ja nuorten osuus, %1)      
9-vuotiaat      
— tytöt 65 65 65
— pojat 68 66 66
11-vuotiaat      
— tytöt 72 71 71
— pojat 70 69 69
13-vuotiaat      
— tytöt 58 53 53
— pojat 59 57 57
15-vuotiaat      
— tytöt 42 38 38
— pojat 46 47 47
Liikuntapalveluiden käyttö, %2)      
Aikuiset (20—69-vuotiaat)      
Naiset      
— omatoimisesti 92 95 95
— kunnan liikuntapalvelut 23 21 21
— liikunta- tai urheiluseura 18 19 19
— liikunta-alan yritykset 39 35 35
Miehet      
— omatoimisesti 93 94 94
— kunnan liikuntapalvelut 20 17 17
— liikunta- tai urheiluseura 23 23 23
— liikunta-alan yritykset 26 29 29
Ikääntyneet (70 v. ja vanhemmat)      
Naiset      
— omatoimisesti - 90 90
— kunnan liikuntapalvelut - 39 39
— liikunta- tai urheiluseura - 12 12
— liikunta-alan yritykset - 31 31
Miehet      
— omatoimisesti - 97 97
— kunnan liikuntapalvelut - 27 27
— liikunta- tai urheiluseura - 13 13
— liikunta-alan yritykset - 20 20
Kansallisten liikkumissuositusten mukaisesti liikkuvien osuudet, %3)      
9-vuotiaat      
— tytöt 44 36 36
— pojat 66 59 59
11-vuotiaat      
— tytöt 38 25 42
— pojat 46 42 47
13-vuotiaat      
— tytöt 15 7 30
— pojat 24 26 35
15-vuotiaat      
— tytöt 6 3 3
— pojat 16 16 16
Aikuiset (20—69-vuotiaat)      
— naiset 25 27 27
— miehet 21 24 24
Ikääntyneet (70 v. ja vanhemmat)      
— naiset - 17 17
— miehet - 16 16
       
Koululaisten Move!-mittausten 20 m juoksutestin mediaanitulos (min:sek)4)      
11-vuotiaat      
— tytöt 4 min 05 s 3 min 37 s 3 min 37 s
— pojat 4 min 33 s 4 min 26 s 4 min 26 s
15-vuotiaat      
— tytöt 4 min 40 s 4 min 12 s 4 min 12 s
— pojat 6 min 06 s 5 min 47 s 5 min 47 s
       
Varusmiespalvelukseen astuvien miesten Cooper-juoksutestin keskiarvo (metriä)5) 2 403 2 376 2 376
       
Dopingtestien määrä/rikkomusten määrä (SUEK)6) 3104/10 3169/4 -
       
Suomen sijoitus kansainvälisessä huippu-urheiluvertailuissa (GSN Global Cup/GSN per capita cup/WRCES)7) 30/11/20 29/8/24  

1) Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa LIITU 2018 sekä 2022 -tutkimukset (harrastan säännöllisesti ja aktiivisesti sekä harrastan silloin tällöin), lisäanalyysi KIHU 18.4.2023.

2) Liikuntaraportti. Suomalaisten mitattu liikkuminen, paikallaanolo ja fyysinen kunto 2018—2022 sekä lisäanalyysi UKK-instituutti 14.4.2023.

3) Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa 2018 sekä 2022 tutkimukset (liikemittarilla mitattu liikkumissuosituksen saavuttaminen). Liikuntaraportti. Suomalaisten mitattu liikkuminen, paikallaanolo ja fyysinen kunto 2018—2022 sekä lisäanalyysi UKK-instituutti 14.4.2023. (liikkumisen suosituksen toteutuminen kyselytietojen mukaan).

4) 5.- ja 8.-luokkalaisten fyysisen toimintakyvyn Move!-mittaustulokset.

5) Varusmiespalveluksen aloittaneiden miesten kuntotestien tulokset. Puolustusvoimat.

6) Suomen urheilun eettisen keskuksen (SUEK) tekemät kaikki dopingtestit sekä dopingrikkomusten määrä SUEKin kansallisessa dopingtestausohjelmassa.

7) Suomen sija maiden välisessä vertailussa koko urheilun menestysmittareilla: https://www.worldsportranking.info/ ja https://greatestsportingnation.com/

20. Liikuntatoimen yhteiset menot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 8 026 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) liikuntalakiin (390/2015) perustuvien sekä muiden urheilun ja liikuntakasvatuksen edistämiseen tarkoitettujen avustusten maksamiseen valtionavustuslain (688/2001) mukaisesti

2) kokeilu-, kehittämis-ja selvitystoiminnan menoihin

3) yhteisöjen ja valtionhallinnon kansainvälisen liikunta-alan yhteistyön, liikuntatieteellisen toiminnan, valtion liikuntaneuvoston sekä korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja tutkijoiden liikuntatieteellisten tutkimushankkeiden ja näiden kanssa yhteistyössä toteutettavien tietojärjestelmä- ja muiden hankkeiden menoihin

4) enintään kahdeksaa henkilötyövuotta vastaavan määräaikaisen henkilöstön palkkaamisesta aiheutuvien menojen maksamiseen.

Kohdassa 4) tarkoitettujen henkilöiden osalta työnantajalle maksetut sairausvakuutuksen mukaiset etuudet otetaan nettobudjetoitaessa tuloina huomioon.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Kansainvälinen yhteistyö 268 000
Liikunnan osaaminen ja tietopohja 7 758 000
Liikunnan yleisiin kehittämishankkeisiin 500 000
Liikuntatiede ja tutkimus 3 862 000
— josta Suomen Akatemia (1,5 htv) 120 000
Tutkimus- ja kehitysyhteisöt sekä koulutustoiminta 3 170 000
Valtion liikuntaneuvosto 226 000
Yhteensä 8 026 000

Määrärahan käytöstä arvioidaan siirtomenojen osuudeksi 7 219 000 euroa ja kulutusmenojen osuudeksi 807 000 euroa.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Kv-yhteistyö, liikuntatiede ja tutkimus, tutkimus- ja kehitysyhteisöt, koulutus sekä liikunnan yleiset kehittämishankkeet (siirto momentilta 29.90.51) 157
Liikuntatieteen tutkimus (siirto momentille 29.40.51) -847
Liikuntatieteeseen ja tutkimuksiin, tutkimus- ja kehitysyhteisöille, koulutukseen, OKM:n käytettäväksi ja Valtion liikuntaneuvoston henkilöstö-, vuokra- ja tukipalvelumenoihin sekä kv- yhteistyöhön (siirto momentilta 29.90.50) 8 970
Valtion liikuntaneuvoston henkilöstö-, vuokra- ja tukipalvelumenot (siirto momentille 29.01.01) -254
Yhteensä 8 026

2024 talousarvio 8 026 000

30. (29.90.52) Valtionosuudet kunnille ja liikunnan koulutuskeskuksille (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 37 462 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) liikuntalakiin (390/2015), opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettuun lakiin (1705/2009) ja vapaasta sivistystyöstä annettuun lakiin (632/1998) perustuvien valtionosuuksien maksamiseen

2) enintään 300 000 euroa vapaasta sivistystyöstä annetun lain (632/1998) 14 §:n mukaisiin opintoseteliavustuksiin.

Kunnan liikuntatoiminnan valtionosuuden perusteena käytettävä yksikköhinta on 12,00 euroa asukasta kohden.

Alueellisten liikunnan koulutuskeskusten yksikköhinta on 16,60 euroa opiskelijapäivää kohden.

Valtakunnallisten liikunnan koulutuskeskusten valtionosuuden perusteena olevien opiskelijavuorokausien enimmäismäärä on (256 329). Enimmäismäärän estämättä määrärahaa saa käyttää valtionosuuksien oikaisupäätöksistä aiheutuviin menoihin.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Valtionosuudet kuntien liikuntatoimintaan 19 722 000
Valtionosuudet valtakunnallisille liikunnan koulutuskeskuksille 16 868 000
Valtionosuudet alueellisille liikunnan koulutuskeskuksille 572 000
Liikunnan koulutuskeskusten opintoseteliavustuksiin 300 000
Yhteensä 37 462 000

Määrärahan mitoituksessa käytetty valtakunnallisten liikunnan koulutuskeskusten arvonlisäveroton keskimääräinen yksikköhinta on 95,07 euroa ja arvonlisäverollinen keskimääräinen yksikköhinta on 101,26 euroa opiskelijavuorokautta kohden.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Indeksitarkistus (3,0 %), valtakunnalliset koulutuskeskukset 561
Liikunnan koulutuskeskusten valtionrahoituksen vähentäminen (HO 2023) -1 500
Valtionosuudet liikunnan koulutuskeskusten toimintaan sekä opintoseteli- laatu ja kehittämisavustukset (siirto momentilta 29.90.50) 4 547
Valtionosuus kuntien liikuntatoimintaan (asukasmäärän muutos) 56
Yhteensä 3 664

2024 talousarvio 37 462 000
2023 talousarvio 33 798 000
2022 tilinpäätös 53 776 292

50. Liikunnan ja urheilun edistäminen (kiinteä määräraha)

Momentille myönnetään 56 971 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) liikuntalakiin (390/2015) perustuvien sekä muiden urheilun ja liikuntakasvatuksen edistämiseen tarkoitettujen avustusten maksamiseen valtionavustuslain (688/2001) mukaisesti

2) enintään 2 300 000 euroa urheilijoiden valmennus- ja harjoitteluapurahojen maksamiseen

3) liikunnan ja huippu-urheilun eettisen ja dopinginvastaisen toiminnan, testaustoiminnan ja dopingin vastaisen kasvatuksen tehostamisen menoihin

4) enintään 400 000 euroa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain mukaisen avustuksen maksamiseen Suomen Urheilumuseosäätiölle

5) enintään 16 ylimääräisistä urheilijaeläkkeistä annetun lain (1419/2014) mukaista täyttä eläkettä vastaavan eläkkeen myöntämiseen

6) liikunnan aluehallinnon toiminnan menoihin

7) enintään 30 000 euroa Pro Urheilu -tunnustusten maksamiseen

8) enintään 11 henkilötyövuotta vastaavan määräaikaisen henkilöstön palkkaamisesta aiheutuvien menojen maksamiseen.

Kohdan 5) määräraha budjetoidaan maksuperusteisena.

Kohdassa 8) tarkoitettujen henkilöiden osalta työnantajalle maksetut sairausvakuutuksen mukaiset etuudet otetaan nettobudjetoitaessa tuloina huomioon.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Liikuntaan ja urheiluun osallistuminen:  
Liikunnan kansalaistoiminta 42 000 000
Huippu-urheilu 9 121 000
Liikunnan ja urheilun eettinen toiminta 4 950 000
Liikunnan osaaminen ja tietopohja, 900 000
josta Suomen Urheilumuseosäätiö (enintään) 400 000
ja liikunnan aluehallinto 500 000
Yhteensä 56 971 000

Määrärahan käytöstä arvioidaan siirtomenojen osuudeksi 55 831 000 euroa ja kulutusmenojen osuudeksi 1 140 000 euroa.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Arpajaisveron väliaikaisen alentamisen päättyminen -11 778
Huippu-urheiluun, väestön liikunnan edistäminen (Liikkuvat), liikunnan suurtapahtumat ja kansalaistoiminta (seuratukeen) sekä liikunnan yhdenvertaiseen saavutettavuuteen (liikuntapaikkarakentamisen avustukset (siirto momentille 29.90.51) -42 587
Liikunnan rahoituksen vahvistaminen (kertaluonteinen) -3 100
Liikunnan yhteiskuntavastuu (siirto momentilta 29.90.51) 300
Liikuntapoliittisen selonteon toimeenpano (siirto momentilta 29.90.56) 700
Liikuntatieteeseen ja tutkimuksiin, OKM:n käytettäväksi ja Valtion liikuntaneuvoston henkilöstö-, vuokra- ja tukipalvelumenoihin sekä kv-yhteistyöhön (siirto momentille 29.90.20) -8 970
Parlamentaarisesti sovittu taso 40 581
Tuottoarvion muutos 1 472
Valtionosuudet kuntien liikuntatoimintaan ja liikunnan koulutuskeskusten toimintaan sekä opintoseteli, laatu- ja kehittämisavustukset (siirto momentille 29.90.30) -37 407
Veikkaus Oy:n tuottoennusteen muutos 2 356
Yhteensä -58 433

Momentin nimike ja määrärahalaji on muutettu.


2024 talousarvio 56 971 000
2023 I lisätalousarvio 5 000 000
2023 talousarvio 115 404 000
2022 tilinpäätös 101 459 828

51. Liikunnallisen elämäntavan ja liikuntaolosuhteiden edistäminen (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 45 930 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) liikuntalakiin (390/2015) perustuvien sekä muiden urheilun ja liikuntakasvatuksen edistämiseen tarkoitettujen avustusten maksamiseen valtionavustuslain (688/2001) mukaisesti

2) Liikuntapoliittisen selonteon (VNS 6/2018 vp) toimeenpanosta aiheutuvien avustusten ja menojen maksamiseen

3) enintään kolmea henkilötyövuotta vastaavan määräaikaisen henkilöstön palkkaamisesta aiheutuvien menojen maksamiseen.

Kohdassa 3) tarkoitettujen henkilöiden osalta työnantajalle maksetut sairausvakuutuksen mukaiset etuudet otetaan nettobudjetoitaessa tuloina huomioon.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Liikunnan yhdenvertainen saavutettavuus: liikuntapaikkarakentamisen avustaminen, 26 940 000
josta Olympiastadionin perusparannus- ja uudistaminen 2 000 000
Liikuntaan ja urheiluun osallistuminen 12 250 000
Liikunnan kansalaistoiminta (seuratuki) 4 000 000
Huippu-urheilu, 6 250 000
josta kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskukselle ja Urheilijoiden ammatinedistämissäätiölle 2 015 000
ja urheiluakatemioille ja valmennuskeskuksille 4 235 000
Liikunnan ja urheilun suurtapahtumat 2 000 000
Koko väestön liikunnan edistäminen 6 240 000
Ikäihmisten liikkumishanke -pilotointiin 500 000
Yhteensä 45 930 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Huippu-urheiluun, väestön liikunnan edistämiseen (Liikkuvat), liikunnan suurtapahtumat ja kansalaistoiminta (seuratukeen) sekä liikunnan yhdenvertainen saavutettavuus (liikuntapaikkarakentamisen avustukset (siirto momentilta 29.90.50) 42 587
Kv-yhteistyö, liikuntatiede ja tutkimus, tutkimus- ja kehitysyhteisöt, koulutus sekä liikunnan yleiset kehittämishankkeet (siirto momentille 29.90.20) -157
Liikunnan yhteiskuntavastuu (siirto momentille 29.90.50) -300
Liikuntapoliittisen selonteon toimeenpano (siirto momentilta 29.90.56) 3 800
Yhteensä 45 930

2024 talousarvio 45 930 000

(56.) Liikunnan ja huippu-urheilun edistäminen (siirtomääräraha 3 v)

Selvitysosa:Määräraha ehdotetaan poistettavaksi talousarviosta.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Kertamenon poistuminen (Liikkuva varhaiskasvatus) -1 500
Liikuntapoliittisen selonteon toimeenpano (siirto momentille 29.90.50) -700
Liikuntapoliittisen selonteon toimeenpano (siirto momentille 29.90.51) -3 800
Yhteensä -6 000

2023 talousarvio 6 000 000
2022 tilinpäätös 4 700 000