Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
     21. Eduskunta
            50. Eräät avustukset
       90. Liikuntatoimi
       91. Nuorisotyö

Talousarvioesitys 2024

10. (29.80.01) Taiteen edistämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 6 966 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös EU-rahoitteisten hankkeiden omarahoitusosuutena ja sitä koskevien menojen maksamiseen.

Selvitysosa:Taiteen edistämiskeskus on taiteen asiantuntija- ja palveluvirasto, jonka tehtävänä on edistää taidetta ja kulttuuria kansallisesti ja kansainvälisesti. Viraston tehtävänä on edistää taiteilijoiden työtä ja toimeentuloa, vahvistaa yhteiskunnan demokraattista ja tasa-arvoista kehitystä taiteen ja kulttuurin avulla sekä seurata ja arvioida keskuksen toimialan kehitystä ja tehdä kehittämisehdotuksia.

Taiteen edistämiskeskus rahoittaa taiteilijoiden työtä ja erilaisten yhteisöjen toimintaa. Virasto kehittää asiantuntijapalveluilla, kehittämisohjelmilla ja määräaikaisten taiteen edistäjien avulla toimialaa, taiteen ja taiteilijoiden asemaa, taiteen, kulttuurin ja kulttuuripalveluiden saavutettavuutta sekä osallisuutta kulttuuriin.

Viraston yhteydessä toimii luottamuselimiä, joita ovat valtion taidetoimikunnat, alueelliset taidetoimikunnat sekä kirjailija- ja kääntäjäapurahalautakunta ja kuvataiteen apurahalautakunta. Niiden tehtävänä on myöntää vertaisarviointiin perustuen apurahoja, toimia oman toimialansa asiantuntijana ja osallistua viraston strategian laadintaan. Lisäksi viraston yhteydessä toimii esittävän taiteen valtionosuuslautakunta, jonka tehtävänä on antaa opetus- ja kulttuuriministeriölle lausunto valtionosuuskelpoisuutta koskevista hakemuksista.

Viraston yhteydessä toimii taideneuvosto. Sen tehtävänä on päättää valtion taidetoimikuntien määrästä, niiden tarkemmista nimistä ja toimialoista. Taideneuvosto myös nimeää jäsenet valtion taidetoimikuntiin ja alueellisiin taidetoimikuntiin ja esittää taiteen akateemikon arvonimeä.

Taiteen edistämiskeskuksen tehtävä yhteiskunnallisten vaikuttavuustavoitteiden toteuttamisessa on:

  • — edistää taiteilijoiden toimeentuloa ja työllisyyttä sekä vahvistaa toimialan rakenteita.
  • — vahvistaa demokraattisen ja tasa-arvoisen yhteiskunnan kehitystä taiteen ja kulttuurin avulla.

Opetus- ja kulttuuriministeriö asettaa Taiteen edistämiskeskukselle seuraavan toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteen:

  • — jatketaan Taiteen edistämiskeskuksen ja sen yhteydessä olevien luottamuselinten toiminnan ja rakenteen uudistamisen valmistelua vuonna 2020 valmistuneen arvioinnin perusteella ja osana Sivistyshallinto 2030 -hanketta.

Tuloksellisuuden tunnusluvut

  2021
toteutuma
2022
toteutuma
2023
tavoite/arvio
2024
tavoite/arvio
         
Valtionavustus- ja apurahahakemukset 28 7771) 23 7151) 20 000 15 000
Myönteiset valtionavustus- ja apurahapäätökset 14 2271) 9 7091) 4 500 3 000
Apuraha-/avustushakemuksen käsittelyaika (keskimäärin viikkoa) 12,5 13 13 13
Tukimuotojen lukumäärä 191) 221) 20 9
Toimielinten lukumäärä 24 24 24 24
Henkisten voimavarojen hallinta        
Henkilötyövuodet2) 68,2 70,6 80 80
Työtyytyväisyysindeksi (VMBaro) 3,5 3,5 3,6 3,7

1) Sisältää koronaepidemian aikana käsitellyt hakemukset.

2) Sisältää määräaikaiset taiteenedistäjät, joiden palkkakulut on maksettu momentilta 29.80.52 vuoteen 2023 asti sekä hankerahoituksella palkattuja määräaikaisia virkahenkilöitä vuosina 2022—2024.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2022
toteutuma
2023
varsinainen
talousarvio
2024
esitys
       
Bruttomenot 56 524 4 457 6 973
Bruttotulot 31 7 7
Nettomenot 56 493 4 450 6 966
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 18 811    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 928    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Taiteen edistämisen henkilöstön (määräaikaiset enintään 42 henkilöä) palkkausmenot ja muut yleiskustannukset (siirto momentilta 29.80.52) 2 270
Valtorin tuotteistettujen palveluiden tietoturva 11
Palkkausten tarkistukset 235
Yhteensä 2 516

2024 talousarvio 6 966 000
2023 talousarvio 4 450 000
2022 tilinpäätös 38 610 000