Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
     21. Eduskunta
            50. Eräät avustukset
       90. Liikuntatoimi
       91. Nuorisotyö

Talousarvioesitys 2024

06. (29.40.02) Kansallisarkiston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 21 320 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) Kansallisarkiston kansainvälisen yhteistyön edellyttämien järjestöjen ja ohjelmien maksujen ja rahoitusosuuksien maksamiseen

2) EU:n hyväksymien hankkeiden menojen maksamiseen.

Selvitysosa:Kansallisarkisto on asiantuntija- ja palveluorganisaatio sekä humanistisen ja yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen infrastruktuuri, jonka toiminnan tavoitteena on, että yhteiskunnan ja yksilön kannalta merkittävä arkistoaines säilyy suppeassa ja käyttökelpoisessa muodossa ja on tehokkaasti käytettävissä asiakaslähtöisesti. Kansallisarkiston tehtävänä on osaltaan varmistaa kansalliseen kulttuuriperintöön kuuluvien asiakirjojen säilyminen ja niiden käytettävyys, tukea tutkimusta ja tiedon avoimuutta sekä kehittää arkistotointa digitaalisuutta edistämällä.

Toiminnallinen tuloksellisuus
  • — Kansallisarkisto tehostaa toimintaansa digitaalisilla toimintatavoilla.
  • — Kansallisarkisto toimii laadukkaasti, tehokkaasti ja taloudellisesti ottaen huomioon valtiontalouden toiminnalle asettamat reunaehdot.
Henkisten voimavarojen hallinta
  • — Kansallisarkisto kehittää ja johtaa työyhteisöään tavoitteena henkilöstön hyvä työkyky ja -hyvinvointi, asiantuntijuus, vahva osaaminen ja sen kehittäminen, liikkuvuuden edistäminen sekä valtion työnantajakuvan uudistaminen.

Tulot maksullisesta palvelutoiminnasta perustuvat opetus- ja kulttuuriministeriön asetukseen Kansallisarkiston suoritteiden maksullisuudesta (1190/2021).

Tuloksellisuuden tunnuslukuja

  2021
toteutuma
2022
toteutuma
2023
arvio
2024
arvio
         
Yhteiskunnallinen vaikuttavuus        
Arkistoaineiston kokonaismäärä (hyllykilometriä) - 210,4 211 211,5
Digitoidun aineiston kokonaismäärä (milj. tiedostoa/v) 121 162 230 285
Verkkopalveluiden käyttö (milj. käyntikertaa/v) 2,25 1,9 2,2 2,5
Alkujaan digitaalisten aineistojen siirrot (kpl/v) 7 13 25 35
         
Toiminnallinen tuloksellisuus        
Käsitellyt tietopyynnöt (kpl) 33 774 28 656 26 000 26 000
Verkkopalveluiden asiakastyytyväisyys (min 1—max 5) - - 6 8
         
Henkisten voimavarojen hallinta        
Työtyytyväisyysindeksi (VMBaro) 3,6 - 3,7 3,7
Henkilötyövuodet 225 230 225 225

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2022
toteutuma
2023
varsinainen
talousarvio
2024
esitys
       
Bruttomenot 22 930 25 555 24 172
Bruttotulot 2 658 2 500 2 852
Nettomenot 20 272 23 055 21 320
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 1 770    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 1 666    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Kertaluonteisten lisäysten poistuminen -2 600
Kv-toiminta (siirto momentilta 29.40.53) 200
Sähköisen arkistoinnin kehittäminen (v. 2023 rahoitus) (siirto momentille 28.70.20) -1 467
Sähköisen arkistoinnin kehittäminen (v. 2024 rahoitus) (siirto momentilta 28.70.20) 1 505
Palkkausten tarkistukset 627
Yhteensä -1 735

2024 talousarvio 21 320 000
2023 talousarvio 23 055 000
2022 tilinpäätös 20 168 000