Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
     21. Eduskunta
            50. Eräät avustukset
       90. Liikuntatoimi
       91. Nuorisotyö

Talousarvioesitys 2024

02. Opetushallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 64 034 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) kansainvälisiin jäsenmaksuihin ja kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksuihin

2) oppimateriaalin kehittämiseen ja tuottamiseen

3) enintään 620 000 euroa ruotsinkielisen ja muun vähälevikkisen oppimateriaalimyynnin liiketaloudellisten suoritteiden hintojen alentamiseen

4) enintään 80 000 euroa avustuksina jaettavaksi vähälevikkisen ruotsinkielisen oppimateriaalin tuottamiseen

5) 500 000 euroa avustuksena saamelaiskäräjille saamenkielisen oppimateriaalin tuottamiseen

6) EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen

7) enintään 14 706 000 euroa opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstökoulutuksesta aiheutuvien menojen ja avustusten maksamiseen

8) 524 000 euroa kielitutkintojen kehittämiseen ja toimeenpanoon, auktorisoitujen kääntäjien koulutukseen ja tutkintojen kehittämiseen sekä oikeustulkkirekisterin kehittämiseen ja toiminnan ylläpitokustannuksiin

9) 1 600 000 euroa suomalaisen koulutuksen tunnettuuden ja yhteistyön edistämiseen, erityisesti Suomen kielen ja kulttuurin opetuksen järjestämiseen ja tunnettuuden lisäämiseen mukaan lukien ulkomailla palvelevien yliopisto-opettajien sekä muiden asiantuntijoiden, yhteensä enintään 47 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamiseen

10) 2 870 000 euroa opiskelija-, harjoittelija-, opettaja-, nuoriso- ja asiantuntijavaihtoon sekä virkamiesvaihtoon myönnettäviin stipendeihin, apurahoihin ja avustuksiin

11) enintään 14 677 000 euroa tekijänoikeuslakiin (404/1961) perustuvien kopiointi- ja muiden käyttöoikeuskorvausten sekä kopiointia, tallennusta ja käyttöoikeuksia (ml. elokuvat) koskevan tiedotus- ja selvitystoiminnan menojen maksamiseen

12) enintään 2 842 000 euroa EU:n ja Pohjoismaiden ministerineuvoston rahoittamien hankkeiden ja ohjelmien kansalliseen rahoitukseen, EU-ohjelmien digitalisaation resurssikeskuksen toimintaan, monenkeskiseen ja kahdenväliseen yhteistyöhön, korkeakoulutuksen tunnetuksi tekemiseen ja kansainvälistämistä edistäviin apurahoihin sekä Saamelaisen korkeakoulun pohjoismaisen tutkimustoiminnan kansallisen rahoitusosuuden maksamiseen

13) enintään 291 000 euroa Luova Eurooppa -ohjelman hallinnoinnista aiheutuvien menojen maksamiseen ja kansalliseen vastinrahoitukseen

14) enintään 400 000 euroa MPASS-järjestelmän ylläpidosta aiheutuviin menoihin.

Momentille saa nettobudjetoida Euroopan unionin rahoittamien Erasmus+ ja Euroopan solidaarisuusjoukot -ohjelmien ja Pohjoismaiden ministerineuvoston rahoittamat Nordplus-ohjelman apurahoja koskevat tulot ja menot sekä muut hankkeet. Kansainväliseen toimintaan myönnettävät avustukset ja apurahat budjetoidaan maksupäätösperusteisina poiketen tulojen ja menojen kohdentamista koskevista yleisistä määräyksistä.

Selvitysosa:Opetushallitus toimii koulutuksen, varhaiskasvatuksen ja elinikäisen oppimisen kehittämis-, palvelu- ja hallintotehtävien sekä yhteiskunnan kansainvälistymisen edistämisen asiantuntijavirastona. Opetushallitus edistää osaamista ja sivistyksen vahvistumista, koulutuksellisen tasa-arvon ja kestävän hyvinvoinnin lisääntymistä sekä globaalissa ympäristössä ja tulevaisuuden työelämässä tarvittavien taitojen vahvistumista.

Tuotokset ja laadunhallinta

Suoritteet ja julkishyödykkeet

Mittarit 2022
toteutuma
2023
arvio
2024
tavoite
       
Opintopolku-palvelun kävijämäärä (lkm) 24 363 224 18 500 000 18 500 000
Opintopolku-palvelussa julkaistujen koulutusten määrä (lkm) 13 245 30 000 30 000
Oma Opintopolussa tarjolla olevat palvelut (lkm) 5 8 8
KOSKI, kansalaisten kirjautumiset (lkm) 1 331 919 1 200 000 1 200 000
KOSKI, kansalainen jakanut tietojaan linkillä 252 777 230 000 230 000
VARDA, tietojen luovutus viranomaiskäyttöön 2 3 4
Asiakaspalveluratkaisussa käsiteltävät asiat (lkm) 41 800 35 000 35 000
Myynnissä olevien julkaisujen ja vähälevikkisten oppimateriaalien määrä (kpl) 408 500 500
Saatavilla olevien oppimista tukevien kustannettujen digimateriaalien määrä (kpl) 148 155 155
Maksullisten koulutusten ja tapahtumien koulutettavapäivät (kpl) 5 578 8 000 8 000
Julkaistujen opetussuunnitelmien määrä ePerusteet -palvelussa (lkm) 2 064 4 500 4 500
Palvelukyky ja laatu

Palvelukyky ja laatu

Tavoite/tehtävä Mittari Asteikko 2022
toteutuma
2023
arvio
2024
tavoite
           
Päätösten käsittelyaika Tutkinnon tunnustaminen Kk/pts 1,9 2,0 2,0
Asiakastyytyväisyys Kansainvälinen ohjelmatoiminta (joka 3. vuosi) 1—100 - - 96
  Maksullinen koulutus 1—5 4,2 4,1 4,1
  Hakijapalaute Opintopolusta 1—5 4,5 4,3 4,3
Toiminnallinen tehokkuus
  • — Opetushallitus kehittää koulutusta, varhaiskasvatusta ja jatkuvaa oppimista sekä edistää kansainvälisyyttä. Opetushallitus parantaa palvelujaan yhdessä asiakkaidensa ja kumppaneidensa kanssa. Opetushallitus varmistaa asiakkailleen sujuvan asioinnin ja laadukkaat asiantuntijapalvelut.
  • — Opetushallitus jatkaa johdonmukaista ja pitkäjänteistä uudistamistyötä vaikuttavuustavoitteidensa mukaisesti toiminnan tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden vahvistamiseksi.

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

Mittari Asteikko 2022
toteutuma
2023
arvio
2024
tavoite
         
Henkilötyövuodet 1) Htv 380 404 375
Henkilötyövuodet (perustoimintamenot) Htv 354 339 329
Johtajuusindeksi 1—5 3,5 3,6 3,6
Työtyytyväisyysindeksi 1—5 3,6 3,6 3,6
Henkilöstön lähtövaihtuvuus % 15,8 10,0 10,0
Sairauspoissaolot Työpäivää/htv 9,5 6,0 6,0

1) Eri momenteilta rahoitettavat yhteensä ei sisällä ulkomaan lehtoreita eikä Eurooppa koulujen opettajia.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 
2022
toteutuma
2023
varsinainen
talousarvio
2024
esitys
       
Bruttomenot 126 762 122 576 145 034
Bruttotulot 60 370 55 000 81 000
Nettomenot 66 392 67 576 64 034
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 12 858    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 10 817    

Maksullisen palvelutoiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, liiketaloudelliset suoritteet, vähälevikkinen oppimateriaalituotanto (1 000 euroa)

  2022
toteutuma
2023
varsinainen
talousarvio
2024
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot 1 661 1 200 1 200
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 1 183 1 320 1 320
— osuus yhteiskustannuksista 520 500 500
Kustannukset yhteensä 1 703 1 820 1 820
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -42 -620 -620
Kustannusvastaavuus, % 98 66 66
       
Hintatuki 620 620 620
       
Kustannusvastaavuus hintatuen jälkeen, % 134 100 100

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Jatkuvan oppimisen uudistus (RRF pilari3) -100
Kertaluonteisen lisäyksen poistuminen, luku- ja kirjoitustaidon parantamista edistävät toimenpiteet sekä Nuori Aleksis-raatien järjestäminen -1 550
Kertaluonteisen lisäyksen poistuminen (avustukset Saamelaiskäräjille) -200
Kertaluonteisen lisäyksen poistuminen (elokuviin liittyvien käyttölupien hankkiminen) -700
Kertaluonteisen lisäyksen poistuminen (elvytyskoulutus opettajille) -100
Kertaluonteisen lisäyksen poistuminen (toimintamenojen turvaamiseen) -1 650
Kertaluonteisen lisäyksen poistuminen (Työelämätoimintakuntatyön ja sihteeristön toimenpanosta aiheutuvien menojen maksaminen) -720
Luova Eurooppa (siirto momentille 29.80.31) -295
Luova Eurooppa -ohjelman hallinnointi ja kansallinen vastinrahoitus (siirto momentilta 29.80.52) 291
Valtorin tuotteistettujen palveluiden tietoturva 111
Palkkausten tarkistukset 871
Tasomuutos 500
Yhteensä -3 542

2024 talousarvio 64 034 000
2023 talousarvio 67 576 000
2022 tilinpäätös 64 351 000