Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2024

4.5. Muiden tulojen arviotPDF-versio

Sekalaiset tulot (milj. euroa)

  2022
tilinpäätös
2023
varsinainen
talousarvio
2024
esitys
2023—2024
muutos, %
         
Sekalaiset tulot, milj. euroa 6 711 6 513 7 170 10
— siirto valtion eläkerahastosta 1 982 2 118 2 281 8
— EU-tulot 1 314 1 629 2 027 24
— Rahapelitoiminnan tuotto (STM, OKM, MMM) 748 777 0 -
— muut 2 667 1 989 2 862 44

Korkotulot ja voiton tuloutukset (milj. euroa)

  2022
tilinpäätös
2023
varsinainen
talousarvio
2024
esitys
2023—2024
muutos, %
         
Korkotulot ja voiton tuloutukset, milj. euroa 1 633 1 331 2 234 68
— korkotulot 69 54 256 474
— osinkotulot ja osakkeiden myyntitulot 1 393 1 023 1 150 12
— osuus rahapelitoiminnan voitosta 0 0 673 -
— osuus Suomen Pankin voitosta 26 100 10 -90
— valtion liikelaitosten voiton tuloutukset 145 154 145 -6

Valtion sekalaisiksi tuloiksi v. 2024 arvioidaan 7 170 milj. euroa, mikä on 657 milj. euroa vuoden 2023 varsinaista talousarviota enemmän. Eroa selittää ennen kaikkea Valtion asuntorahastosta tehtävä 500 milj. euron tuloutus v. 2024 investointiohjelman rahoittamiseksi. Merkittävimmän yksittäisen erän sekalaisista tuloista muodostaa valtion eläkerahastosta valtion budjettitalouteen tehtävä 2 281 milj. euron suuruinen tuloutus. Sekalaisiin tuloihin luetaan EU:lta saatavat tulot. EU:lta arvioidaan kertyvän sekalaisia tuloja 2 027 milj. euroa, mihin sisältyy EU:n elpymis- ja palautumistukivälineestä saatavat maksut, jotka ovat arviolta 703 milj. euroa v. 2024. Komissio arvioi kansalliset suunnitelmat ja ne hyväksytään EU-neuvostossa. Maksatukset perustuvat kansallisten suunnitelmien etenemiseen ja kun ohjelmissa esitettyjen tavoitteiden on osoitettu toteutuneen suunnitelmien mukaisesti.

Sekalaisiin tuloihin on aiemmin kirjattu myös rahapelitoiminnan voittovaroista opetus- ja kulttuuriministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön sekä maa- ja metsätalousministeriön saamat osuudet. Vuodesta 2024 eteenpäin tulot kirjataan yhteiselle momentille osaksi korkotuloja ja voiton tuloutusta. Valtion osuuden rahapelitoiminnan voitosta arvioidaan olevan 673 milj. euroa v. 2024. Kehitykseen vaikuttaa Veikkaus Oy:n tuloksen pieneneminen mm. pelihaittojen torjumiseen liittyvien toimenpiteiden myötä. Myös päästöoikeuksien huutokaupasta saatavat tulot muodostavat merkittävän sekalaisten tulojen kokonaisuuden, sillä tuloja arvioidaan kertyvän 548 milj. euroa v. 2024.

Korkotuloja ja voitontuloutuksia ennakoidaan kertyvän 2 234 milj. euroa, mikä on 903 milj. euroa vuoden 2023 varsinaista talousarviota vähemmän. Eroa selittää ennen kaikkea edellä mainittu rahapelitoiminnan tuottojen siirtyminen osaksi korkotuloja ja voitontuloutuksia. Suomen Pankista annetun lain mukaan Suomen Pankki tulouttaa valtiolle 50 % edellisen vuoden tuloksesta. Pankkivaltuusto voi päättää tätä suuremman osuuden tulouttamisesta. Tilikaudelta 2022 Suomen Pankin tulos oli 0 euroa, minkä vuoksi tilitettävää ei syntynyt. Vuodelle 2024 oletetaan tuloutukseksi 10 milj. euroa. Valtion liikelaitosten voitontuloutukseksi arvioidaan 145 milj. euroa, josta Metsähallituksen osuus on 110 milj. euroa ja Senaatti-kiinteistöjen 35 milj. euroa.