Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2024

12.2. Valtion kokonaistase 30.6.2023PDF-versio

Kokonaistaseen omaisuusrakenne poikkeaa valtion talousarviotalouden taseen omaisuusrakenteesta. Liikelaitoskonsernien omaisuuserät, kuten rakennukset ja maa-alueet, näkyvät talousarviotalouden taseessa sijoituksina liikelaitoskonsernien peruspääomiin, kun taas kokonaistaseessa ne raportoidaan omaisuuserän luonteen mukaisesti.

Alkuvuonna 2023 edellisvuoden tavoin kasvanut kokonaislaskelman kulujäämä on rahoitettu pääasiassa valtion velanottoa lisäämällä ja rahavaroista maksamalla. Valtion kokonaistaseen loppusumma on kasvanut 30.6.2022 ja 30.6.2023 välillä 4 244 (3 314) milj. euroa. Vieraan pääoman määrä kasvoi 13 894 (6 352) milj. euroa ja rahoitusvarat pienenivät 4 757 (2 246) milj. euroa vertailukauteen nähden. Toisaalta muiden euromääräisten sijoitusten, jotka muodostuvat sekä vakuudellisista että vakuudettomista sijoituksista, määrä kasvoi 5,9 mrd. euroa ollen yhteensä 10,9 mrd. euroa. Nämä sijoitukset sisältävät valtion koronvaihtosopimusten vastapuolille annetut käteisvakuudet.

Kokonaistaseessa esitetään sekä erillisinä osakokonaisuuksien taseet, joissa on huomioitu kokonaisuuksien sisäisten kirjanpitotapahtumien vaikutus, että näiden yhdistelmä. Laskelmassa esitetään omassa sarakkeessaan kokonaisuuksien välisten kirjanpitotapahtumien eliminoinnit.

Valtion kokonaistase 30.6.2023 (1 000 euroa)1)

  Talousarviotalous Rahastot Liikelaitoskonsernit Eliminoinnit 30.6.2023 30.6.2022
             
VASTAAVAA            
KANSALLISOMAISUUS        
Maa- ja vesialueet 56 773   1 050 945 1 731 1 105 987 1 076 503
Rakennusmaa- ja vesialueet 16 397   32 296   48 693 54 279
Rakennukset 423 955   261 306   685 261 665 151
Muu kansallisomaisuus 62 389       62 389 60 807
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 42 183       42 183 25 587
             
KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET            
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET            
Aineettomat oikeudet 33 460 109 203   33 772 29 881
Muut pitkävaikutteiset menot 755 594   11 573   767 168 784 831
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 436 750   3 124   439 873 424 860
             
AINEELLISET HYÖDYKKEET        
Maa- ja vesialueet 8 476 1 182 2 891 716   2 901 374 2 905 000
Rakennusmaa- ja vesialueet 1 177 121   410 230   1 587 351 1 580 359
Rakennukset ja rakennelmat 238 366 3 697 2 984 569   3 226 632 3 213 977
Rakenteet 17 864 495   66 219   17 930 713 18 133 172
Koneet ja laitteet ja kalusteet 644 967 12 095 13 249   670 310 640 253
Muut aineelliset hyödykkeet 11 011 35 978 104 404   151 393 149 787
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 1 549 284   711 344 54 210 2 206 418 1 560 734
             
KÄYTTÖOMAISUUSARVOPAPERIT JA MUUT PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET            
Käyttöomaisuusarvopaperit 15 008 003 333 696 5 282   15 346 982 15 213 815
Liikelaitoskonsernien peruspääomat ja muun oman pääoman ehdoin sijoitetut pääomat 6 080 092     6 080 092   -354
Euromääräiset sijoitukset 6 322 693 14 385 720     20 708 413 19 308 749
Valuuttamääräiset sijoitukset   5 363 217     5 363 217 5 169 232
Osuudet omistusyhteysyrityksissä2)     238 520   238 520 276 628
Saamiset omistusyhteysyrityksiltä 2)            
             
KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET YHTEENSÄ 50 130 313 20 135 694 7 440 433   71 572 138 69 390 923
             
VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS            
VAIHTO-OMAISUUS          
Aineet ja tarvikkeet 563 156       563 156 519 603
Keskeneräinen tuotanto 4 732       4 732 5 124
Valmiit tuotteet/Tavarat 76 274 1 485 795 13 489   1 575 558 1 568 083
Muu vaihto-omaisuus     29 098   29 098 27 240
             
PITKÄAIKAISET SAAMISET            
Pitkäaikaiset saamiset 4 995 707 18 777 42 280 1 570 045 3 486 720 3 720 811
             
LYHYTAIKAISET SAAMISET            
Myyntisaamiset 75 857 13 288 54 907 14 297 129 755 171 556
Lainasaamiset 231 675 1 624 553   245 000 1 611 228 1 414 679
Siirtosaamiset 32 260 145 210 54 948 108 226 124 192 81 034
Muut lyhytaikaiset saamiset 182 838 42 757 7 287 10 081 222 801 187 788
Ennakkomaksut 1 805 593 5 047     1 810 639 891 053
             
RAHOITUSOMAISUUSARVOPAPERIT JA MUUT LYHYTAIKAISET SIJOITUKSET          
Euromääräisten joukkovelkakirjalainojen ostot   196 818     196 818 289 821
Muut euromääräiset sijoitukset 10 936 503       10 936 503 5 056 916
Valuuttamääräisten joukkovelkakirjojen ostot            
             
RAHAT, PANKKISAAMISET JA MUUT RAHOITUSVARAT 2 520 368 6 182 237 288 280 6 008 112 2 982 774 7 739 868
             
VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS YHTEENSÄ 21 424 963 9 714 483 490 289   23 673 975 21 673 575
             
VASTAAVAA YHTEENSÄ 72 156 973 29 850 177 9 275 269 14 091 793 97 190 625 92 946 825
             
VASTATTAVAA            
OMA PÄÄOMA            
Valtion pääoma 1.1.1998 -30 048 198       -30 048 198 -30 048 198
Talousarvion ulkopuolella olevien valtion rahastojen pääomat   -23 893 578     -23 893 578 -22 417 951
Liikelaitoskonsernien pääomat     6 081 822 6 081 822    
Talousarviosiirrot   -718 300   -718 300    
Edellisten tilikausien pääoman muutos -56 588 355 53 306 923 908 707 -80 000 -2 292 726 1 000 647
Tilikauden tuotto-/kulujäämä -6 966 052 810 722 74 852 696 415 -6 898 878 -2 014 327
             
VÄHEMMISTÖOSUUS            
Vähemmistöosuus2)     4 631   4 631 4 683
             
RAHASTOJEN PÄÄOMAT            
Muut valtion rahastot ja lahjoitetut varat 10 701       10 701 10 155
             
VARAUKSET            
Varaukset     20 781   20 781 18 309
             
VIERAS PÄÄOMA            
PITKÄAIKAINEN            
Otetut euromääräiset lainat 127 908 467 349 023 1 642 952 1 559 948 128 340 493 119 579 267
Otetut valuuttamääräiset lainat 609       609 573
Pitkäaikaiset siirtovelat 66 323       66 323 84 005
Muut pitkäaikaiset velat 301 119       301 119 352 147
             
LYHYTAIKAINEN            
Seuraavana tilikautena maksettavat lyhennykset 5 832 866       5 832 866 5 204 666
Talousarvion ulkopuol. olevien valtion rahastojen yhdystilit 6 008 112     6 008 112    
Lyhytaikaiset lainat 18 259 529   281 585 255 097 18 286 017 13 524 373
Valtion hoitoon jätetyt vieraat varat 410 011       410 011 747 103
Saadut ennakot 331 296   76 810 54 210 353 896 316 126
Ostovelat 322 405 4 180 56 868 1 107 382 345 405 780
Siirtovelat 1 444 619 45 659 81 364 3 275 1 568 366 1 510 188
Muut lyhytaikaiset velat 4 863 525 67 534 44 897 230 107 4 745 849 4 669 340
Virhetilit -4       -4 -60
             
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 165 748 877 466 396 2 184 475 8 111 856 160 287 892 146 393 507
             
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 72 156 973 29 972 163 9 275 269 14 091 793 97 190 625 92 946 825

1) Valtio ei laadi välitilinpäätöstä kesäkuun lopun tilanteesta, minkä vuoksi kokonaislaskelmissa saattaa ilmetä jaksotuksen eriaikaisuuden aiheuttamia täsmäämättömyyksiä. Valtion talousarviotalouden ja liikelaitoskonsernien kirjaukset koskien liikelaitoskonsernien omaa pääomaa ja muuta omaa pääomaa eivät tästä syystä täsmänneet 30.6.2021 ja 30.6.2020, minkä vuoksi näille tileille jäi saldoa.

2) Rivit Osuudet omistusyhteysyrityksissä, Saamiset omistusyhteysyrityksiltä, Vähemmistöosuus: Sisältää liikelaitoskonsernien tiedot.