Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2024

12.1. Valtion kokonaistuotto- ja kululaskelma ajalta 1.1.—30.6.2023PDF-versio

Valtio, talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot ja valtion liikelaitoskonsernit eivät laadi virallista välitilinpäätöstä kesäkuun lopun tilanteesta. Ajanjakson 1.1.—30.6.2023 kokonaistuotto- ja kululaskelman kulujäämä ei siten ole suoraan vertailukelpoinen koko vuodelta kertyvien tuottojen ja kulujen erotuksen kanssa. Esimerkiksi eräitä loppuvuodesta maksuun tulevia menoja ei ole jaksotettu kuluiksi alkuvuodelle.

Alkuvuoden 2023 kokonaislaskelmissa on nähtävissä hyvinvointialueiden 1.1.2023 alkanut toiminta. Sosiaali- ja terveyshuollon ja pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyi kunnilta ja kuntayhtymiltä hyvinvointialueille. Uudistuksen myötä kuntien verotuloja siirrettiin valtiolle hyvinvointialueiden rahoittamiseksi. Valtion saamat verot ja veroluontoiset maksut kasvoivat yhteensä 5 893 milj. eurolla, siirtotalouden kulut hyvinvointialueille kasvoivat 12 304 milj. eurolla ja vastaavasti siirtotalouden kulut paikallishallinnolle pienenivät 4 260 milj. eurolla.

Kaikkien kokonaislaskelmien osakokonaisuuksien (valtion talousarviotalous, talousarviotalouden ulkopuoliset valtion rahastot ja liikelaitoskonsernit) yhteenlaskettu kulujäämä on kasvanut rahastotaloutta lukuun ottamatta alkuvuonna 2023 suhteessa vertailukauteen merkittävästi. Suurimpana osakokonaisuutena talousarviotalouden vaikutus kokonaislaskelmiin on keskeinen. Valtion kokonaistuotto- ja kululaskelman kulujäämä 1.1.—30.6.2023 oli 6 899 (2 014) milj. euroa ja se on kasvanut 4 885 milj. euroa.

Kokonaistuotto- ja kululaskelman kulujäämä on kokonaislaskelmassa tehtävien eliminointien takia 696 (678) milj. euroa suurempi kuin valtion talousarviotalouden, rahastojen ja liikelaitoskonsernien erillisraportoinnista suoraan yhteenlaskettu kulujäämä.

Tuotto- ja kulujäämät tarkasteluajanjaksoilta 1.1.—30.6.2023 ja 1.1.—30.6.2022 (milj. euroa)

  Talousarviotalouden kulujäämä Rahastojen
tuottojäämä
Liikelaitoskonsernien voitto Kokonaislaskelmien kulujäämä
         
1—6/2022 -2 091 644 111 -2 014
1—6/2023 -6 966 689 75 -6 899

Kokonaistuotto- ja kululaskelmassa esitetään erillisinä osakokonaisuuksien tuotto- ja kululaskelmat, joissa on huomioitu kokonaisuuksien sisäisten kirjanpitotapahtumien vaikutus, ja näiden yhdistelmä. Laskelmassa esitetään omassa sarakkeessaan kokonaisuuksien välisten kirjanpitotapahtumien eliminoinnit.

Valtion kokonaistuotto- ja kululaskelma 1.1.—30.6.2023 (1 000 euroa)1)

  Talousarviotalous Rahastot Liikelaitoskonsernit Eliminoinnit 1.1.—30.6.2023 1.1.—30.6.2022
             
TOIMINNAN TUOTOT            
Maksullisen toiminnan tuotot 426 742 27 090 208 187 5 944 656 075 801 844
Vuokrat ja käyttökorvaukset 15 020 1 642 474 130 410 066 80 726 58 022
Muut toiminnan tuotot 433 825 1 193 176 5 512 437 899 1 194 614 1 345 754
             
TOIMINNAN KULUT            
Aineet, tarvikkeet ja tavarat            
Ostot tilikauden aikana 333 406 93 121 75 019 2 689 498 857 592 900
Varastojen lisäys (-) tai vähennys (+) 254 -73 460 1 112   -72 093 30 833
Henkilöstökulut 2 847 268 5 915 80 023 422 309 2 510 897 2 329 622
Vuokrat 456 460 2 189 59 993 410 066 108 576 86 992
Palvelujen ostot 1 693 004 37 587 203 565 18 530 1 915 627 1 642 755
Muut kulut 944 458 5 292 54 699 316 1 004 134 686 323
Valmistevaraston lisäys (-) tai vähennys (+) 31       31 -49
Valmistus omaan käyttöön -55 619   -2 776   -58 394 -51 944
Poistot 656 805 7 865 126 312   790 982 772 714
             
JÄÄMÄ I -6 000 481 1 143 399 89 882   -4 767 200 -3 884 526
             
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT            
Rahoitustuotot 805 004 383 784 7 248 86 290 1 109 746 1 331 172
Rahoituskulut -1 633 415 -60 993 -54 840 6 290 -1 742 958 -1 049 938
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta2)     495   495 4 583
             
SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT            
Satunnaiset tuotot 188 964 532   -173 232 16 263 43 592
Satunnaiset kulut -905 -173 232   173 232 -905 -1 682
             
JÄÄMÄ II -6 640 834 1 293 490 42 785   -5 384 559 -3 556 798
             
SIIRTOTALOUDEN TUOTOT JA KULUT            
Tuotot            
Paikallishallinnolta 7 227       7 227 7 059
Euroopan unionin toimielimiltä ja muilta elimiltä 794 258       794 258 755 368
Muut siirtotalouden tuotot 1 094 405   32 045 1 095 245 31 205 114 387
Kulut            
Paikallishallinnolle pl. hyvinvointialuehallinto 3 890 137 16 401     3 906 538 8 167 017
Hyvinvointialuehallinnolle 12 303 449 216     12 303 665  
Sosiaaliturvarahastoille 7 904 561       7 904 561 7 381 207
Elinkeinoelämälle 1 335 209 51 364   32 045 1 354 528 1 343 510
Voittoa tavoittelemattomille yhteisöille 1 667 015 58 726     1 725 741 1 604 410
Kotitalouksille 2 452 124 3 609     2 455 734 2 315 092
Euroopan unionin toimielimille ja muille elimille 1 148 376 252 329     1 400 704 1 576 277
Ulkomaille 534 103       534 103 421 441
Muut siirtotalouden kulut 2 897 746 346 265   344 900 2 899 111 2 788 885
             
JÄÄMÄ III -38 877 664 564 581 74 830   -39 036 553 -28 277 824
             
TUOTOT VEROISTA JA PAKOLLISISTA MAKSUISTA            
Verot ja veronluonteiset maksut 31 802 803 124 156   -101 885 32 028 844 26 135 617
Muut pakolliset maksut 108 809       108 809 127 866
  31 911 612 124 156   -101 885 32 137 653 26 263 483
Vähemmistöosuus2)     22   22 14
             
TILIKAUDEN TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ -6 966 052 688 736 74 852 696 415 -6 898 878 -2 014 327

1) Valtio, valtion talousarvion ulkopuoliset rahastot ja liikelaitokset eivät laadi välitilinpäätöstä kesäkuun lopun tilanteesta, minkä vuoksi kokonaislaskelmissa saattaa ilmetä jaksotuksen eriaikaisuuden aiheuttamia täsmäämättömyyksiä.

2) Rivit Osuus osakkuusyritysten tuloksesta, Vähemmistöosuus: sisältää liikelaitoskonsernien tiedot.

Valtion kokonaistuotto- ja kululaskelman erien keskeisimmät muutokset verrattaessa alkuvuotta 2023 vuoden 2022 vastaavaan ajankohtaan:

  • — Toiminnan tuotot vähenivät 274 milj. euroa ja olivat 1 931 (2 206) milj. euroa.
  • — Toiminnan kulut kasvoivat 608 milj. euroa ja olivat 6 699 (6 090) milj. euroa. Suurin kasvu oli muissa kuluissa 318 milj. euroa, missä eniten kasvoivat maanpuolustuskalustojen hankinnat. Myös palvelujen ostot olivat lievästi kasvaneet.
  • — Rahoituskulut kasvoivat 693 milj. euroa ja ne olivat 1 743 (1 050) milj. euroa. Suurimmat vaikutukset olivat korkokuluissa ja emissiotappioissa.
  • — Rahoitustuotot vähenivät 221 milj. euroa ja olivat 1 110 (1 331) milj. euroa. Tähän vaikutti saatujen osinkojen ja muun voitonjaon pienentyminen 341 milj. eurolla.
  • — Siirtotalouden kulujen vertailukelpoisuus muuttui hyvinvointialueiden ja siitä johtuvan sektorijaon muutoksen myötä. Siirtotalouden kulut kasvoivat yhteensä 8 887 (-228) mrd. euroa edellisvuodesta.
  • — Tuotot veroista ja veronluonteisista maksuista kasvoivat 5 893 milj. euroa ja olivat 32 029 milj. euroa, mikä aiheutui pääosin ansio- ja pääomatuloverojen, yhteisöverojen sekä arvonlisäverojen verotuottojen kasvusta. Merkittävin kasvu johtuu hyvinvointialueiden rahoitukseen liittyvästä verotulojen vuoden 2023 ansio- ja yhteisöverojen jako-osuuksien muutoksesta.
  • — Senaatti Kiinteistöt olivat tehneet arvonalennuksia yhteensä 54 milj. eurolla, jonka vuoksi sen tulos painui 1,3 milj. euroa alijäämäiseksi.