Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
              21. Kansainvälinen yhteistyö
              50. Eräät avustukset
         70. (29.70, osa) Opintotuki
         90. Liikuntatoimi
         91. Nuorisotyö
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2024

14. (29.80.06) Kansallisen audiovisuaalisen instituutin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 7 407 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös enintään 260 000 euroa esitystoiminnan ja muun maksullisen palvelutoiminnan hintatukeen.

Selvitysosa:Kansallinen audiovisuaalinen instituutti (KAVI) tallettaa ja säilyttää elokuvia, televisio- ja radio-ohjelmia, entistää kokoelmissaan olevia aineistoja sekä edistää audiovisuaalisen kulttuurin tuntemusta ja saavutettavuutta. KAVI edistää mediakasvatusta, lasten mediataitoja ja lapsille turvallista mediaympäristöä. KAVI hoitaa kuvaohjelmalaissa säädettyjä luokittelu- ja valvontatehtäviä sekä vastaa kuvaohjelmaluokittelijoiden koulutuksesta. KAVI edistää ja harjoittaa toimialansa tutkimusta.

Kansallisen audiovisuaalisen instituutin tehtäviä yhteiskunnallisten vaikuttavuustavoitteiden toteuttamisessa kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti ovat:

  • — lisätä toimialansa kulttuuriperinnön tunnettuutta, saatavuutta ja käytettävyyttä kaikille kansalaisille yhdenvertaisesti
  • — tarjota elokuvakulttuuria ja -kasvatusta monipuolisesti erityisesti kouluille, lapsille ja nuorille
  • — edistää kriittistä medialukutaitoa ja mediakasvatusta sekä lapsille turvallista mediaympäristöä
  • — vahvistaa demokratiakehitystä ja kansallista resilienssiä informaatiovaikuttamista vastaan.

Opetus- ja kulttuuriministeriö asettaa Kansalliselle audiovisuaaliselle instituutille seuraavat tavoitteet:

  • —  KAVIn palveluita ja aineistoja kehitetään saavutettaviksi ja asiakaslähtöisiksi tutkimuksen ja tiedon sekä ymmärryksen lisäämiseksi audiovisuaalisesta kulttuuriperinnöstä.
  • — KAVI osallistuu osaltaan Kulttuuriperintöstrategian toimeenpanoon.
  • — KAVI edistää kansalaisten mediakasvatusta ja vahvistaa kriittistä medialukutaitoa osana kokonaisturvallisuutta ja yhteiskunnan turvallisuusstrategiaa.

Tuloksellisuuden tunnusluvut

2021
toteutuma
2022
toteutuma
2023
tavoite/arvio
2024
tavoite/arvio
         
Tuotokset ja laadunhallinta        
Vuoden aikana Elonet-suoratoistopalveluun lisätyt pitkät elokuvat 29 19 30 35
Maksullisten elokuvanäytösten katsojamäärä 17 713 34 403 33 000 35 000
Mediakasvatuksen verkkopalveluiden kävijämäärä - - - 250 000
Kuvaohjelmien tarjonnan valvontatapahtumat 142 64 54 54
Ohjelmatoistot Radio ja tv-arkisto (RTVA)-hakujärjestelmästä 46 522 57 425 60 000 62 000
         
Toiminnallinen tehokkuus        
Radio- ja TV-arkiston (RTVA:n) kokonaiskustannukset/tallennetut ja arkistoidut teratavut, euroa / teratavu 2 279 2 782 1 407 1 983
Luokittelijoiden valvonnan kustannukset, euroa/ohjelma1) 268 445 375 398
         
Henkisten voimavarojen hallinta        
Henkilötyövuodet 81 79 76 76
Työtyytyväisyysindeksi (VMBaro) 3,72 3,42 3,6 3,6

1) Uudelleenluokitellut.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2022
toteutuma
2023
varsinainen
talousarvio
2024
esitys
       
Bruttomenot 8 363 8 123 8 150
Bruttotulot 846 663 743
Nettomenot 7 517 7 460 7 407
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 1 216    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 938    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Digitaalisten palveluiden sekä tietokone- ja digitointilaitteiston hankinnat 155
Kertaluonteisen erän poistuminen -350
Mediakasvatuksen avustuksen siirto (siirto momentille 29.80.50) -84
Valtorin tuotteistettujen palveluiden tietoturva 5
Palkkausten tarkistukset 221
Yhteensä -53

2024 talousarvio 7 407 000
2023 II lisätalousarvio 139 000
2023 talousarvio 7 460 000
2022 tilinpäätös 7 239 000