Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         70. (29.70, osa) Opintotuki
         90. Liikuntatoimi
         91. Nuorisotyö
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2024

51. Liikunnallisen elämäntavan ja liikuntaolosuhteiden edistäminen (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään 64 430 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) liikuntalakiin (390/2015) perustuvien sekä muiden urheilun ja liikuntakasvatuksen edistämiseen tarkoitettujen avustusten maksamiseen valtionavustuslain (688/2001) mukaisesti

2) Liikuntapoliittisen selonteon (VNS 6/2018 vp) toimeenpanosta aiheutuvien avustusten ja menojen maksamiseen

3) enintään kuutta henkilötyövuotta vastaavan määräaikaisen henkilöstön palkkaamisesta aiheutuvien menojen maksamiseen, josta kolme henkilötyövuotta vastaavan määräaikaisen henkilöstön palkkaamiseen Suomi Liikkeelle -ohjelman valmistelu-, ohjaus- ja asiantuntijatehtäviin

4) enintään 20 000 000 euroa poikkihallinnollisesta valtioneuvostojohtoisesta Suomi Liikkeelle -ohjelmasta aiheutuvien menojen ja avustusten maksamiseen.

Kohdassa 3) tarkoitettujen henkilöiden osalta työnantajalle maksetut sairausvakuutuksen mukaiset etuudet otetaan nettobudjetoitaessa tuloina huomioon.

Selvitysosa:Poikkihallinnollisen valtioneuvostojohtoisen Suomi Liikkeelle -ohjelman tavoitteena on kääntää liikkuminen kasvuun jokaisessa ikäryhmässä. Määräraha on tarkoitettu eri hallinnonalojen käyttöön ja sitä on tarkoitus käyttää ohjelman toimeenpanon tukemiseen, kuten koordinointiin, vuorovaikutukseen, viestintään ja selvityksiin sekä eri ministeriöistä ja virastoista myönnettäviin valtionavustuksiin. Ohjelman toimeenpanoa ja siihen varattua määrärahaa seuraa ministerityöryhmä. Ohjelman toimenpiteiden vaikuttavuutta arvioidaan säännöllisesti.

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Liikunnan yhdenvertainen saavutettavuus: liikuntapaikkarakentamisen avustaminen, 26 940 000
josta Olympiastadionin perusparannus- ja uudistaminen 2 000 000
Liikuntaan ja urheiluun osallistuminen 12 250 000
Liikunnan kansalaistoiminta (seuratuki) 2 500 000
Huippu-urheilu, 6 250 000
josta kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskukselle ja Urheilijoiden ammatinedistämissäätiölle 2 015 000
ja urheiluakatemioille ja valmennuskeskuksille 4 235 000
Liikunnan ja urheilun suurtapahtumat 2 000 000
Koko väestön liikunnan edistäminen 6 240 000
Ikäihmisten liikkumishanke -pilotointiin 500 000
Suomi liikkeelle -ohjelma 20 000 000
Yhteensä 64 430 000

Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (milj. euroa)

  2024 2025 2026 2027 Yhteensä
vuodesta 2024
lähtien
           
Olympiastadionin perusparannus- ja uudistamishankkeen lisärahoitus (26 milj. euroa/LTA 2017)          
Ennen vuotta 2024 tehdyt sitoumukset 2,0 2,0 2,0 2,0 8,0
Menot yhteensä 2,0 2,0 2,0 2,0 8,0

Määrärahan käytöstä arvioidaan siirtomenojen osuudeksi 64 000 000 euroa ja kulutusmenojen osuudeksi 430 000 euroa.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Huippu-urheiluun, väestön liikunnan edistämiseen (Liikkuvat), liikunnan suurtapahtumat ja kansalaistoiminta (seuratukeen) sekä liikunnan yhdenvertainen saavutettavuus (liikuntapaikkarakentamisen avustukset (siirto momentilta 29.90.50) 42 587
Kv-yhteistyö, liikuntatiede ja tutkimus, tutkimus- ja kehitysyhteisöt, koulutus sekä liikunnan yleiset kehittämishankkeet (siirto momentille 29.90.20) -157
Liikunnan yhteiskuntavastuu (siirto momentille 29.90.50) -300
Liikuntapoliittisen selonteon toimeenpano (siirto momentilta 29.90.56) 3 800
Suomi Liikkeelle -ohjelman rahoitus (HO 2023) 20 000
Valtionavustussäästö (HO 2023) -1 500
Yhteensä 64 430

2024 talousarvio 64 430 000