Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Verotus ja tulli
         20. Palvelut valtioyhteisölle
              11. Verkkomaksaminen
         50. Eläkkeet ja korvaukset
         90. Kuntien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2024

88. Senaatti-konsernin liikelaitoksetPDF-versio

Momentille ei myönnetä määrärahaa.

1. Palvelu- ja muut toimintatavoitteet

Senaatti-konsernin liikelaitoksille asetetaan seuraavat palvelu- ja toimintatavoitteet:

Senaatti-kiinteistöt

  • — Senaatti-kiinteistöjen tehtävänä on tuottaa tilapalveluja ja niihin välittömästi liittyviä muita palveluja tukemaan sekä asiakkaidensa että valtion rakenteellisia ja toiminnallisia muutoksia.
  • — Varmistaa yhteiskuntavastuullinen toiminta huomioiden taloudelliset, ympäristöön liittyvät ja sosiaaliset näkökulmat. Edistää omalta osaltaan yhteiskunnan muutosta kohti hiilineutraalisuutta. Keskeisenä tavoitteena on varmistaa toimitilojen turvallisuus ja terveys käyttäjille.
  • — Varautuu omassa toiminnassaan poikkeusoloihin ja normaaliolojen häiriöihin sekä tukee asiakkaita toimitilojen varautumisen tason nostamisessa.
  • — Tuottaa ja ylläpitää valtion toimitiloihin liittyviä tietoja päätöksenteon ja seurannan tueksi.
  • — Toteuttaa valtiolle tarpeettoman omaisuuden myynnit avoimin ja syrjimättömin menettelyin.

Puolustuskiinteistöt

  • — Puolustuskiinteistöjen tehtävänä on tuottaa itse tai ostaa markkinoilta tilapalveluja ja niihin välittömästi liittyviä muita palveluja tukemaan Puolustusvoimien suorituskykyä kaikissa turvallisuustilanteissa annettujen valmiusvaatimusten mukaisesti.
  • — Puolustuskiinteistöt edistää Puolustushallinnon rakenteellisia ja toiminnallisia muutoksia tehokkaan toimitilarakenteen aikaansaamiseksi.
  • — Tuottaa ja ylläpitää Puolustusvoimien toimitiloihin liittyviä tietoja päätöksenteon ja seurannan tueksi. Osana Senaatti-konsernia Puolustuskiinteistöt mahdollistaa valtion toimitilakannan keskitetyn ja tehokkaan johtamisen.
  • — Varmistaa yhteiskuntavastuullinen toiminta huomioiden järjestelmän kriisinsietokyky, huoltovarmuus ja energian omavaraisuus sekä taloudelliset, ympäristöön liittyvät ja sosiaaliset näkökulmat. Puolustuskiinteistöt tuottaa ympäristöpalveluita koko valtiokonsernille. Puolustuskiinteistöt edistää osana Senaatti-konsernia yhteiskunnan muutosta kohti hiilineutraalisuutta. Keskeisenä tavoitteena on varmistaa toimitilojen turvallisuus ja terveys käyttäjille.
2. Investoinnit

Senaatti-konsernin liikelaitosten investoinneista saa aiheutua menoja vuonna 2024 enintään 750 milj. euroa. Lisäksi Senaatti-konsernin liikelaitokset saavat tehdä sitoumuksia, joista saa aiheutua menoja seuraavina varainhoitovuosina enintään 750 milj. euroa.

Investoinnit kohdistuvat pääosin valtion tehtävien hoidon kannalta tarpeelliseen, sisäolosuhteita parantavaan, toimitilatehokkuutta kasvattavaan ja viranomaisten toimintaedellytykset turvaavaan rakentamiseen. Investointivaltuus ei sisällä maankäyttömaksuja eikä varainsiirtoveroja.

Senaatti-konsernin liikelaitokset saavat antaa vastavakuutta vaatimatta omavelkaisia takauksia tytäryhtiöiden lainoista yhteensä enintään 50 milj. euron arvosta.

3. Lainanotto

Senaatti-konsernin liikelaitokset oikeutetaan ottamaan vuoden 2024 aikana toimintansa rahoittamiseksi valtion liikelaitoksista annetun lain (1062/2010) 5 §:n 1 momentissa tarkoitettua lainaa nettomääräisesti enintään 600 milj. euroa.

Selvitysosa:Valtiovarainministeriö on huomioon ottaen palvelu- ja muut toimintatavoitteet asettanut alustavasti Senaatti-konsernin liikelaitosten yhteenlasketuksi vuokrauksen (sisältäen palvelut) tulostavoitteeksi 23 milj. euroa vuodelle 2024.

Vuonna 2024 Senaatti-konsernin liikelaitokset tulouttavat valtion talousarvioon yhteensä 45,8 milj. euroa takausmaksuina, lainan korkoina ja lyhennyksinä sekä vuoden 2023 voiton tuloutuksena. Vuoden 2024 rahoitussuunnitelmassa valtion lainojen korkojen ja lainanlyhennysten osuudeksi on arvioitu 10,7 milj. euroa, takausmaksujen suuruudeksi 0,1 milj. euroa ja voiton tuloutukseksi 35 milj. euroa sisältäen 3 milj. euroa Puolustuskiinteistöjen tuloutusta. Lähinnä investointien rahoittamiseen tarvittavan lainanoton määrä on nettomääräisesti enintään 600 milj. euroa.

Senaatti-konsernin maksuvalmiuteen vaikuttaa merkittävästi kiinteistöjen realisoinneista saatava kassavirta. Kiinteistökaupoista syntyvän kassavirran toteutuminen riippuu kulloisesta markkinatilanteesta ja sisältää siten Senaatti-konsernin ulkopuolisia epävarmuustekijöitä.

Tulos- ja rahoitussuunnitelmaan perustuva alustava investointisuunnitelma vuodelle 2024 (milj. euroa)

   
Senaatti-kiinteistöt 515
Puolustuskiinteistöt 235
Yhteensä 750

Tunnuslukutaulukko (sis. myyntivoitot ja -tappiot)

  Senaatti-kiinteistöt Puolustuskiinteistöt
  2023
TA
2024
TAE
2023
TA
2024
TAE
         
Liikevaihto, milj. euroa 600 650 343 367
— Suora vuokraus 464 504 286 302
— Edelleenvuokraus 108 116 8 11
— Palvelut 28 31 49 54
Liiketoiminnan muut tuotot 27 30 - -
Vuokraustoiminnan käyttökate 194 216 97 106
— % liikevaihdosta 32 33 28 29
Poistot (sis. arvonalentumiset) 155 163 87 91
Liikevoitto, milj. euroa 52 70 9 15
— % liikevaihdosta 9 11 3 4
Tilikauden tulos, milj. euroa 29 38 2 4
— % liikevaihdosta 5 6 1 1
Taseen loppusumma 5 168 5 531 1 339 1 460
Kiinteistöjen myynnin tulos 12 16 - -
Tuloutus valtion talousarvioon 38 35 - -
Sijoitetun pääoman tuotto, % 1,3 1,2 0,7 0,7
Oman pääoman tuotto, %, vuokraustoiminta, valtioasiakkaat 0,2 0,4 0,2 0,4
Omavaraisuusaste, % 58 54 60 55
Henkilöstömäärä 578 595 715 715

Liikelaitosta koskevat tulomomentit (milj. euroa)

  2022
toteutuma
2023
ennakoitu
2024
arvio
       
Tuloutus tulomomenteille      
12.28.99 Takausmaksut 0,5 0,3 0,1
13.01.04 Korot valtion lainoista 2,8 2,0 1,6
13.05.01 Voiton tuloutus 35,0 38,0 35,0
15.01.02 Takaisinmaksut valtion lainoista liikelaitoksille 21,5 11,5 9,1
Yhteensä 59,8 51,8 45,8

2024 talousarvio
2023 II lisätalousarvio
2023 talousarvio
2022 tilinpäätös