Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Poliisitoimi
         20. Rajavartiolaitos
         40. Maahanmuutto
              22. Vapaaehtoinen paluu
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2024

40. MaahanmuuttoPDF-versio

Selvitysosa:Maahanmuuttopolitiikalla pyritään hallittuun ja väärinkäytökset estävään maahanmuuttoon. Maahanmuuttovirasto vastaa, että lupa- ja kansalaisuusprosessit ovat ennakoitavia ja laadukkaita sekä hakemukset käsitellään niille asetetuissa tavoiteajoissa.

Hädänalaisimpia autetaan ensisijaisesti lähtöalueilla. Euroopan rajojen ylittämiseen ja turvapaikan hakemiseen Suomesta perustuva turvapaikkamekanismi minimoidaan. Suomen turvapaikkapolitiikka saatetaan keskeisten säädösten osalta yleispohjoismaiselle tasolle hallitusohjelman mukaisesti. Suomi auttaa täysimääräisesti Ukrainasta sotaa paenneita ja jatkaa heidän suojeluaan yhdessä muiden EU-maiden kanssa.

Turvapaikanhakujärjestelmää tehostetaan ja sen laatua kehitetään. Tavoitteena on, että apu kohdentuu yhä tehokkaammin kaikkein hädänalaisimmille ja järjestelmän väärinkäyttö estetään. Turvapaikkahakemukset käsitellään kuuden kuukauden määräajassa. Lähtökohtaisesti kielteisen päätöksen saaneet palaavat tai heidät palautetaan. Vastaanoton piirissä arvioidaan olevan keskimäärin 40 000 henkilöä vuonna 2024. Kiintiöpakolaisten määrä on 500 henkilöä vuonna 2024.

Suomen talouskasvun ja palvelujen turvaamisen kannalta tärkeää työperusteista maahanmuuttoa sujuvoitetaan, hallitaan ja väärinkäytökset estetään. Työvoiman maahanmuuton on vahvistettava julkista taloutta ja huoltosuhdetta sekä turvattava osaltaan osaavan työvoiman saatavuutta työvoimapula-aloilla. Työperusteisten oleskelulupien osalta tavoitellaan kuukauden enimmäiskäsittelyaikaa. Työperusteinen oleskelulupa Suomessa perustuu oikeuteen ja velvoitteeseen tehdä työtä. Valvontaa lisätään ja väärinkäytökset estetään.

Hallitus uudistaa ulkomaalaislain vaalikauden aikana vaiheittain. Tavoitteena on tasapainoinen kokonaisuus: maahantulo, oleskelu, lupien jälkivalvonta ja maasta poistaminen. Hallitus ottaa käyttöön EU:n määritelmä-, menettely- ja paluudirektiivien mahdollistamat tiukennukset ja parhaat käytänteet, jotka tukevat hallituksen tavoitteita tiukentaa turvapaikkapolitiikkaa. Lisäksi kansainvälinen suojelu muutetaan luonteeltaan väliaikaiseksi, ja kansainvälisen suojelun lupien pituus lyhennetään EU-oikeuden mahdollistamaan minimiin sekä kansainvälisen suojelun asema lakkautetaan.

Turvapaikkapolitiikan tiukentamisen olennaisena osana on, että kielteisen päätöksen saaneet palaavat tai heidät palautetaan lähtömaihin mahdollisimman nopeasti.

Osana avun parempaa kohdistamista hädänalaisille maahantulosäännösten kiertämistä koskeva sääntely uudistetaan sekä ulkomaalaislain henkilöllisyyden todentamista koskevat säännökset selkeytetään. Järjestelmän väärinkäytöksiä pyritään estämällä kauttaaltaan poistamalla esteet viranomaisten tietojenvaihdolta ja luodaan tehokas valvontamalli.

Turvapaikkahakemusten käsitteleminen kuuden kuukauden määräajassa edellyttää resurssien käytön näkökulmasta, että perusteettomat uusintahakemukset estetään ja uusintahakemusten tekemisen edellytyksiä kiristetään.

Pysyvän oleskeluluvan ja kansalaisuuden ehtoja kiristämällä varmistetaan Suomeen tulijoiden halu integroitua vastaanottavaan yhteiskuntaan sekä sen normeihin ja sääntöihin.

Maahanmuuttoviraston vaikuttavuus

Tunnusluvut ja mittarit 2022
toteutuma
2023
arvio
2024
tavoite
       
Indeksi keskeisten tulostavoitteiden osalta 1,9 4 4
Maahanmuuttoviraston päätösten pysyvyys muutoksenhaussa % (laintulkinta- ja menettelyvirheet) 98,7 97 97

01. Maahanmuuttoviraston ja valtion vastaanottokeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 101 327 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös maahanmuuttohallinnon toiminnan kehittämiseen ja vastaanottojärjestelmän kehittämisestä aiheutuvien menojen maksamiseen.

Määrärahasta on varattu 2 000 000 euroa maailmanluokan automaatiota hyödyntävä digitaalinen infrastruktuuri osaajien maahanmuuton tueksi -investointikokonaisuuteen (RRF pilari3) osana elpymis- ja palautumissuunnitelmaa.

Selvitysosa:Sisäministeriö ohjaa ja kehittää maahanmuuttohallintoa ja vastaa maahanmuuttopolitiikan sekä maahanmuuttoa ja kansalaisuutta koskevan lainsäädännön valmistelusta ja edustaa maahanmuuttoasioissa Suomea Euroopan unionissa ja kansainvälisessä yhteistyössä. Sisäministeriö yhteensovittaa maahanmuuttoasioihin liittyvää toimintaa hallinnonalojen välillä. Työvoiman maahanmuuton ohjauksesta ja kehittämisestä vastaa työ- ja elinkeinoministeriö yhteistyössä sisäministeriön kanssa.

Maahanmuuttovirasto käsittelee ja ratkaisee ulkomaalaisten maahantuloon, maassa oleskeluun, pakolaisuuteen ja kansalaisuuteen liittyviä asioita. Maahanmuuttoviraston organisaatioon kuuluvat myös Helsingin, Oulun ja Joutsenon vastaanottokeskukset. Helsingin ja Joutsenon keskusten yhteydessä toimivat ulkomaalaisten säilöönottoyksiköt. Joutsenon vastaanottokeskuksen yhteydessä toimii lisäksi ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmä. Virasto vastaa valtion vastaanottokeskuksissa majoittuneiden turvapaikanhakijoiden vastaanoton, ulkomaalaisten säilöönottoyksiköiden ja ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän käytännön toiminnasta, ohjauksesta, suunnittelusta ja valvonnasta. Lisäksi Maahanmuuttovirasto vastaa turvapaikanhakijoiden vastaanoton yleisestä kehittämisestä ja ohjauksesta.

Momentin määrärahasta 2 000 000 euroa aiheutuu EU:n elpymisvälineen tuloilla rahoitettavista menoista. Maailmanluokan automaatiota hyödyntävä digitaalinen infrastruktuuri osaajien maahanmuuton tueksi -investointikokonaisuus edistää elpymis- ja palautumissuunnitelman tavoitetta työllisyys- ja työmarkkinat (RRF pilari3).

Maahanmuuttovirastolle asetetaan seuraavat alustavat toiminnalliset tulostavoitteet:

  • — Tavoitellaan työperusteisten oleskelulupien käsittelyn kuukauden enimmäisaikaa. Yli 4 000 euroa kuukaudessa ansaitsevien erityisasiantuntijoiden kohdalla tavoitellaan viikon enimmäiskäsittelyaikaa.
  • — Turvapaikkahakemusten tavoitekäsittelyaika lyhennetään korkeintaan kuuteen kuukauteen.
  • — Toimeenpannaan tehokkaasti vapaaehtoisen paluun ja maasta poistumisen paketti.

Toimintamenojen kohdentuminen (%)1)

  2022
toteutuma
2023
arvio
2024
tavoite
       
Henkilöstömenot 84 81 84
Toimitilamenot 17 17 14
ICT-menot 15 15 16
Muut menot 26 28 22
Tulot -42 -40 -36
Yhteensä 100 100 100

1) Luvut sisältävät myös siirrettyjen määrärahojen käytön.

Maahanmuuttoviraston toiminnalliset tulostavoitteet

  2022
toteutuma
2023
arvio
2024
arvio
       
Toimintatapojen ja -prosessien muutos; itsearviointi Migri-SM-TEM, asteikko 1—5 2,5 4 4
Prosessikohtainen tuottavuus1) (pts/htv)      
— Osaratkaisua edellyttävä työnteko TTOL 1 010 1 300 1 430
— Erityisasiantuntijat 1 161 1 500 1 650
— Opiskelu 1 043 1 100 1 210
— EU-rekisteröinnit 523 590 649
— Kansalaisuushakemukset 348 470 494
— Turvapaikkahakemukset - 35 36
Käsittelyajat2) (kokonaiskäsittelyaika ka, vrk)      
— Osaratkaisua edellyttävä työnteko TTOL 1. lupa (kok) 80 30 30
— Erityisasiantuntijat + Eryt sininen kortti, 1. lupa 9 14 14
— Opiskelija 1. lupa 23 30 30
— Kansalaisuushakemus 419 365 365
— Turvapaikkahakemus 260 180 180
— Tilapäinen suojelu 17 10 10
Asiakastyytyväisyys, asteikko 1—5 3,4 3,8 4,0

1) Lupaprosessissa tehdyt päätökset yhteensä (1. ja jatkoluvat) jaettuna lupaprosessiin kohdennetulla tehollisella työajalla henkilötyövuosina yhteensä tarkastelujakson aikana. Tehollinen työaika sisältää vain ko. lupaprosessiin käytetyn työajan, eikä sisällä esimerkiksi lomiin ja muihin poissaoloihin sisältyvää työaikaa. Turvapaikkahakemusten osalta ei vielä vuonna 2022 pystytty saamaan luotettavaa tietoa.

2) Käsittelyajat ovat kokonaiskäsittelyaikoja vireille tulosta päätökseen pl. työntekijän ja kausityön oleskeluluvat, joissa voidaan laskea erikseen TE-toimiston tekemän osaratkaisun jälkeen Migrissä hakemuksen käsittelyyn kuluva aika.

Maahanmuuttovirasto ja valtion vastaanottokeskukset ja säilöönottoyksiköt

2022
toteutuma
2023
arvio
2024
tavoite
       
Tuotokset      
Ratkaistut asiat1) 209 000 208 000 200 000
Panokset      
Toimintamenot (1 000 euroa) Maahanmuuttovirasto ml. valtion vastaanottokeskukset ja säilöönottoyksiköt 75 786 64 865 100 886
Taloudellisuus      
Päätöksen omakustannushinta (nettomenot euroa/päätös) 344 372 394

1) 2024 ratkaistujen asioiden määrä alempi, koska tilapäisen suojelun hakijoiden määrän arvioidaan vähenevän edellisiin vuosiin verrattuna.

Vireille tulleet ja ratkaistut asiat

  2022
toteutuma
vireille
tulevat
2022
ratkaistut
(%)
2023
arvio
vireille
tulevat
2024
arvio
vireille
tulevat
         
Oleskelulupa-asiat yhteensä, joista keskeisimmät 130 000 95 128 000 134 000
— työperusteiset1) oleskelulupahakemukset (1. lupa ja jatkolupa) 36 000 94 35 000 36 000
— opiskelijoiden oleskelulupahakemukset (1. lupa ja jatkolupa) 14 000 93 10 000 9 000
— perhesideperusteiset oleskelulupahakemukset (1. lupa ja jatkolupa) 32 000 90 32 000 34 000
— muut asiat2) 48 000 100 51 000 55 000
Turvapaikkahakemukset 6 000 67 5 000 5 000
Tilapäinen suojelu 47 000 97 25 000 10 000
Muu kansainvälinen suojelu 3 000 89 2 000 2 000
Maasta poistaminen 4 000 118 5 000 5 000
Kansalaisuusasiat 16 000 85 16 000 17 000
Passit ja matkustusasiakirjat 18 000 85 15 000 15 000
Yhteensä 224 000 94 196 000 188 000

1) Mm. elinkeinon harjoittaminen, osaratkaisua edellyttävä työnteko, tieteellinen tutkimus, harjoittelija, urheilu ja valmentaminen, erityisasiantuntija, muu työnteko, kausityö, start up-yrittäjä.

2) Mm. EU-oleskeluoikeus, ihmiskaupan uhreille myönnettävä harkinta-aika, oleskelutodistukset ja -ilmoitukset, pysyvät oleskeluluvat, voimassa olevaa lupaa koskevat asiat.

Käsittelyn tavoiteajat ja asetetussa tavoiteajassa ratkaistut hakemukset

  2022
tavoite
(vrk)
2022
ratkaistu
tavoiteajassa
(%)
2023
tavoite
(vrk)
2024
tavoite
(vrk)
         
1. työntekijän oleskelulupa, (sis. TE-toimiston osapäätöksen) 601) 55 30 30
— josta käsittelyaika Maahanmuuttovirastossa 30 70 15 15
1. opiskelijan oleskelulupa 60 91 30 30
Kansainvälinen suojelu1) 1801) 49 1801) 1801)
Kansalaisuus 365 54 365 365

1) Lakisääteinen

Henkiset voimavarat, Maahanmuuttovirasto ml. valtion vastaanottokeskukset ja säilöönottoyksiköt

  2022
toteutuma
2023
arvio
2024
tavoite
       
Henkilötyövuodet 1 190 1 283 1 410
Sairauspoissaolot (työpäivää/htv) 9,7 7,1 7,1
Työtyytyväisyysindeksi (1—5)1) - 3,7 -

1) Työtyytyväisyyskysely toteutetaan joka toinen vuosi.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2022
toteutuma
2023
varsinainen
talousarvio
2024
esitys
       
Bruttomenot 111 673 96 419 136 959
Bruttotulot 32 867 31 554 35 632
Nettomenot 78 806 64 865 101 327
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 28 114    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 25 094    

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2022
toteutuma
2023
varsinainen
talousarvio
2024
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot 28 299 27 637 29 835
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 15 438 15 000 14 101
— osuus yhteiskustannuksista 26 518 20 500 24 222
Kustannukset yhteensä 41 956 35 500 38 323
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -13 657 -7 863 -8 488
Kustannusvastaavuus, % 67 78 78

Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2022
toteutuma
2023
varsinainen
talousarvio
2024
esitys
       
Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot      
— muilta valtion virastoilta saatava rahoitus 3 372 2 476 5 133
— EU:lta saatava rahoitus 1 246 784 634
— muu valtionhallinnon ulkopuolinen rahoitus - 657 30
Tuotot yhteensä 4 618 3 917 5 797
       
Hankkeiden kokonaiskustannukset 6 617 3 917 6 743
       
Omarahoitusosuus (tuotot - kustannukset) -1 999 - -946
Omarahoitusosuus, % 30 - 14

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
EU tietojärjestelmien yhteentoimivuus (interoperability-hanke, IO) ml. SIS recast -1 378
Helsingin vastaanottokeskuksen siirto Maahanmuuttovirastolle (siirto momentilta 26.40.21) 200
Henkilöstöresurssit 4 150
Henkilötunnusten uudistaminen (HETU-hanke) -190
Kansainvälisen suojelun väliaikaistaminen ja lupien pituuden lyhentäminen (HO 2023) 3 000
Kertaerän poistuminen (siirto momentilta 26.30.03) 250
Käsittelyaikojen lyhentäminen automatisaatiota lisäämällä (HO 2023) 21 000
Maailmanluokan automaatiota hyödyntävä digitaalinen infrastruktuuri osaajien maahanmuuton tueksi (RRF pilari3) -1 800
Pakolaiskiintiön laskeminen 500 henkilön tasolle (HO 2023) -228
Pääkaupunkiseudun säilöhankkeen siirtyminen 310
Rajanylitystietojärjestelmän (EES) ja Euroopan matkustustieto- ja lupajärjestelmän (ETIAS) käyttöönotosta aiheutuvat kustannukset -60
Single Digital Gateway -asetuksen toimet 500
Säilöönoton pidentäminen ja mahdollistaminen yjt-perusteella (HO 2023) 5 509
Työntekijän oleskeluluvan osapäätös Migrille 500
Työperäisten lupien jälkivalvonta ja automatisaation lisääminen jälkivalvonnassa (HO 2023) 6 800
Ukrainasta pakenevien vaikutukset Migrin resursseihin (maahanmuuttokokonaisuus) -6 142
UMA-järjestelmän pien- ja jatkokehitys, kertaerän poistuminen -1 000
Valtorin laskutuksen muutos 426
Valtorin tuotteistettujen palveluiden tietoturva 15
Vapaaehtoisen paluun ja maasta poistumisen paketin toimeenpano (HO 2023) 2 000
Palkkausten tarkistukset 2 600
Yhteensä 36 462

Määräraha on osittain kehyksen ulkopuolinen.


2024 talousarvio 101 327 000
2023 II lisätalousarvio 2 930 000
2023 talousarvio 64 865 000
2022 tilinpäätös 75 786 000

21. Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanotto (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 320 570 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta annetun lain (746/2011) (vastaanottolaki) 7 §:n mukaisesti vastaanotto- ja järjestelykeskusten perustamis- ja ylläpitokustannusten sekä palveluntuottajalle vastaanottopalveluiden järjestämisestä aiheutuvien kustannusten korvaamiseen, ilman kotikuntalaissa (201/1994) tarkoitettua kotikuntaa Suomessa olevan ihmiskaupan uhrin auttamisesta aiheutuvien kulujen korvaamiseen vastaanottorahaa lukuun ottamatta ja alaikäisen, jolla ei ole oleskelulupaa Suomessa, edustajan palkkion maksamiseen sekä kansainvälistä suojelua hakevien yleisen oikeudellisen neuvonnan kustannuksiin

2) säilöönottoyksiköstä annetun lain (116/2002) 3 luvun mukaisen toimeentulon ja huolenpidon järjestämiseen säilöön otetuille ulkomaalaisille käyttörahaa lukuun ottamatta

3) vastaanottopalveluna järjestettyyn työ- ja opintotoimintaan osallistuvien henkilöiden vastaanottolain 30 §:n mukaisten tapaturmakorvausten ja ryhmävastuuvakuutusten sekä Valtiokonttorin näistä perimien hoitokulujen maksamiseen

4) vastaanoton toteuttamiseksi erityistilanteissa tarpeellisten palvelujen hankkimisesta aiheutuvien menojen maksamiseen ja EU:n rahoittamiin hankkeisiin koskien EU:n sisäisiä siirtoja sekä vastaanottojärjestelmän kapasiteetin lisäämistä

5) turvapaikkatutkinnan ja -puhuttelujen tulkkaus- ja käännösmenoihin

6) perhesiteen selvittämiseksi tehtävien DNA-testien ja oikeuslääketieteellisten testien kustannuksiin sekä kotipaikan tai kansalaisuuden selvittämiseksi tehtävien kielianalyysien kustannuksiin

7) kotoutumisen edistämisestä annetun lain (1386/2010) 86 §:n mukaisesti kiintiöpakolaisten ja heidän perheenjäsentensä maahantulomatkojen järjestämisestä, lähtömaassa suoritettavista terveystarkastuksista ja koulutuksesta (kulttuuriorientaatiosta) sekä vastaanottoa edistävän koulutuksen ja tiedotustoiminnan järjestämisestä aiheutuvien menojen maksamiseen

8) erityisellä humanitaarisella perusteella tai kansainvälisten velvoitteiden täyttämiseksi ulkomaalaislain (301/2004) 93 §:n mukaisesti Suomeen otettavien henkilöiden vastaanottopalveluiden järjestämisestä sekä näiden henkilöiden majoittamista varten vuokrattavista lisätiloista aiheutuvien kustannusten korvaamiseen

9) tilapäisen suojelun direktiivin 2001/55/EY perusteella suoritettavien (tilapäistä suojelua saavien) siirtojen järjestämisestä aiheutuviin kustannuksiin.

Määräraha budjetoidaan ennakkomaksujen ja niiden tasausten osalta maksatuspäätösperusteisena.

Vuoden 2024 pakolaiskiintiö on 500 henkilöä.

Selvitysosa:Kansainvälistä suojelua hakevien ja tilapäistä suojelua saavien vastaanottopalvelut järjestää vastaanottokeskus vastaanottolain (746/2011) 13 §:n nojalla. Maahanmuuttovirasto sopii kuntien, kuntayhtymien ja muiden yhteisöjen tai säätiöiden kanssa vastaanottopalvelujen järjestämisestä ja siitä aiheutuvien kustannusten korvaamisesta kuitenkin siten, että sopimuksista voidaan irrottautua nopeasti ja joustavasti.

Majoituskapasiteetti pyritään mitoittamaan siten, että kapasiteetti vastaa majoitustarvetta. Vastaanottokeskusten ylläpidon ja palveluiden tuottamisessa pyritään parantamaan entisestään kustannustehokkuutta mm. majoitusvuorokauden hinnassa.

Vastaanottolain 6 §:ssä säädetään erityistarpeiden huomioon ottamisesta hakemuksen käsittelyn ajan ja lisäksi vastaanottolain 19 §:ssä täydentävästä vastaanottorahasta kattamaan erityisistä tarpeista tai olosuhteista johtuvia tarpeellisiksi harkittuja menoja.

Turvapaikkapuhuttelujen tulkkaus- ja käännöskustannukset vaihtelevat turvapaikanhakijoiden määrän ja hakijoiden kielen mukaan. Turvapaikkahakemuslomakkeella selvitetään hakemuksen perusteet ennen turvapaikkapuhuttelua. Hakijan täyttämä lomake sekä hakijan vieraskieliset asiakirjat ja selvitykset käännetään Maahanmuuttovirastossa. Maahanmuuttoviraston turvapaikkatutkinnassa ja turvapaikkapuhuttelussa käytetään hakijan äidinkieltä tai hänen ymmärtämänsä kielen tulkkausta.

Ulkomaalaislain (301/2004) 97 b §:n mukaan hakijalle järjestetään tämän suostumuksella lääkärintarkastus aiempaan vainoon tai vakavaan haittaan viittaavien seikkojen selvittämiseksi, jos se on tarpeen kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen arvioimiseksi. HE 218/2014 mukaan kyseessä on lääkärintarkastus, joka järjestetään Maahanmuuttoviraston aloitteesta ja valtion varoin, kun virasto pitää lääkärintodistuksen saamista tarpeellisena ennen kansainvälistä suojelua koskevan päätöksen tekemistä.

Ulkomaalaislain (301/2004) 65 §:n mukaan Maahanmuuttovirasto voi varata hakijalle ja perheenkokoajalle tilaisuuden osoittaa biologinen sukulaisuus toteen valtion varoista kustannettavan DNA-tutkimuksen avulla, jos biologiseen sukulaisuuteen perustuvasta perhesiteestä ei muutoin voida saada riittävää selvitystä ja jos DNA-tutkimuksen avulla on mahdollista saada olennaista näyttöä perhesiteestä. Ulkomaalaislain 6 a §:n mukaan oleskelulupaa hakevan ulkomaalaisen tai perheenkokoajan iän selvittämiseksi voidaan tehdä oikeuslääketieteellinen tutkimus, jos on olemassa ilmeisiä perusteita epäillä hänen itsestään antamien tietojen luotettavuutta. Ulkomaalaislain 6 b §:ssä säädetään oikeuslääketieteellisen tutkimuksen tekemisestä. Turvapaikanhakijoille ja perheenkokoajille, joiden henkilöllisyyttä ei ole voitu varmistaa, voi olla tarpeen joissakin tapauksissa osana henkilöllisyyden selvittämistä tehdä kielianalyysi hakijan kielellisen identiteetin ja taustan ja sitä kautta kotiseudun selvittämiseksi. Kielianalyysin avulla selvitetään muun muassa, täyttyvätkö perheenyhdistämisen edellytykset perheenyhdistämishakemusten käsittelyn yhteydessä.

Kiintiössä otettavat pakolaiset voidaan valita talousarviovuonna ja he voivat saapua maahan sinä vuonna sekä sitä seuraavien kahden vuoden aikana. Kiintiöstä valittujen pakolaisten maahantulomatkat järjestetään ostopalveluna. Vastaanoton erityistilanteissa korvataan erityispalveluja, kuten matkan aikana tarvittavat lääkäripalvelut tai kauttakulku- tai maasta poistumiseen vaadittavien viisumien kustannukset.

Tunnusluvut ja mittarit

  2022
toteutuma
2023
arvio
2024
tavoite
       
Vastaanottojärjestelmässä asiakkaita keskimäärin 29 057 49 000 40 000
Vastaanottokeskuksissa majoitettujen osuus (%) 39 59 65
Säilöön otetut ulkomaalaiset keskimäärin 42 50 50
Vastaanottokeskusten käyttöaste keskimäärin (%) 84 80 75
Vastaanottokeskusten paikkaluku vuoden lopussa 27 000 29 000 23 000
Vastaanottokeskusten lukumäärä 112 110 90

Vastaanotto- ja säilöönottoyksiköiden kustannukset1) / euroa / vuosi

  2022
toteutuma
2023
arvio
2024
tavoite
       
Vastaanoton kokonaiskustannukset (1 000 eur) 280 093 517 245 441 245
— turvapaikanhakijoiden vastaanoton keskimääräiset kokonaiskustannukset/hlö/vrk (ilman alv) 26 28 29
— vastaanottokeskusten yksikkökustannus/hlö/vrk (ilman alv) 47 47 47
— alaikäisen kustannus ryhmäkodissa tai tukiasunnossa/hlö/vrk (ilman alv) 229 240 240
— säilöön otetun kustannus/hlö/vrk 467 360 360
— yksityismajoituksen kustannus/hlö/vrk (ilman alv) 11 16 16

1) Vastaanoton asiakasmenot (mom. 26.40.01 ja 26.40.21), vastaanoton ostopalvelut (mom. 26.40.01 ja 26.40.21), valtion vastaanottokeskukset ja säilöönottoyksiköt (mom. 26.40.01), vastaanottoraha (mom. 26.40.63).

Määrärahan arvioitu käyttö (1 000 euroa)

   
Vastaanoton asiakasmenot yhteensä 315 240
Lasten edustaminen 265
Muut maahantuloon liittyvät menot 2 651
Ihmiskaupan uhrien auttamispalvelut 1 464
Kiintiöpakolaisten maahantuloon liittyvät kustannukset 950
Yhteensä 320 570

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Helsingin vastaanottokeskuksen siirto Maahanmuuttovirastolle (siirto momentille 26.40.01) -200
Kansainvälistä suojelua koskevien valitusasioiden käsittelyn tehostaminen (HO 2023) -1 440
Pakolaiskiintiön laskeminen 500 henkilön tasolle (HO 2023) -665
Päivitetyt maahanmuuton olettamat -49 013
Säilöönoton pidentäminen ja mahdollistaminen yjt-perusteella (HO 2023) 736
Yhteensä -50 582

2024 talousarvio 320 570 000
2023 talousarvio 371 152 000
2022 tilinpäätös 272 307 000

22. Vapaaehtoinen paluu (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 2 318 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) vapaaehtoisesta paluusta aiheutuviin kuluihin

2) kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta annetun lain (746/2011) 31 §:n mukaisten matka- ja muiden avustusten maksamiseen

3) vapaaehtoista paluuta tukeviin EU:n rahoittamiin hankkeisiin

4) vastaanottotoiminnan kehittämistä tukeviin EU:n rahoittamiin hankkeisiin

5) vapaaehtoisen paluun ohjaukseen, suunnitteluun ja neuvontaan enintään kahta henkilötyövuotta vastaavan määräaikaisen henkilöstön palkkausmenojen maksamiseen.

Selvitysosa:Vapaaehtoisesta paluusta säädetään ulkomaalaislain 147 a §:ssä. Lain kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta 31 §:n nojalla vapaaehtoisen paluun tukemiseksi voidaan kansainvälistä suojelua hakeneelle kolmannen maan kansalaiselle, tilapäistä suojelua saaneelle ja ihmiskaupan uhrille, jolla ei ole kotikuntalain mukaista kotipaikkaa Suomessa sekä oleskeluluvan ulkomaalaislain 51 §:n nojalla saaneelle, korvata kohtuulliset matka- ja muuttokustannukset kotimaahan tai muuhun maahan, johon hänen pääsynsä on taattu. Tilapäistä suojelua saava tai ihmiskaupan uhri voi olla myös unionin kansalainen tai tähän rinnastettava. Vapaaehtoisen paluun järjestäminen toteutetaan ostopalveluna.

Kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta annetun lain 31 § pykälän mukaan Maahanmuuttovirasto voi myöntää asiakkaalle, joka ei ole rekisteröitynä vastaanottokeskukseen, vapaaehtoisen paluun avustuksen hakemuksesta. Hakemusten käsittelyä ja paluujärjestelyitä varten Maahanmuuttovirastolle voi syntyä kustannuksia asiakastapaamisten järjestämisestä, kuten esimerkiksi tulkkaus- ja käännöskustannuksia tai muista erityisjärjestelyistä asiakkaan hakemuksen käsittelyä varten, mikä on edellytys vapaaehtoisen paluun toteuttamiseksi. Lisäksi Maahanmuuttovirasto ohjaa, valvoo ja tukee vastaanottokeskusten lakisääteistä tehtävää vapaaehtoisen paluun järjestelyiden osalta tuottamalla materiaalia ja järjestämällä koulutusta vapaaehtoisen paluusta ja uudelleenkotoutumisesta, joka on edellytys vapaaehtoisten paluiden toteuttamiseksi. Toiminnasta voi koitua kustannuksia esimerkiksi viestintämateriaalin tuottamisesta ja käännättämisestä asiakasryhmien äidinkielelle tai koulutusten käytännön järjestelyistä ja niiden materiaalien tuottamisesta.

Määrärahan arvioitu käyttö (1 000 euroa)

   
Matka- ja muut avustukset 934
Ostopalvelut 1 384
Yhteensä 2 318

2024 talousarvio 2 318 000
2023 talousarvio 2 318 000
2022 tilinpäätös 2 318 000

63. Vastaanottotoiminnan asiakkaille maksettavat tuet (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 87 326 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää ulkomaalaiselle kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta annetun lain (746/2011) (vastaanottolaki) 19 §:n, säilöönottoyksiköstä annetun lain (116/2002) 12 §:n ja erityisellä humanitaarisella perusteella tai kansainvälisten velvoitteiden täyttämiseksi ulkomaalaislain (301/2004) 93 §:n perusteella myönnettävän vastaanottorahan, täydentävän vastaanottorahan, käyttörahan ja toimeentulotuen maksamiseen.

Selvitysosa:Kansainvälistä suojelua hakevalle ja tilapäistä suojelua saavalle sekä ihmiskaupan uhrille, jolla ei ole kotikuntalaissa tarkoitettua kotikuntaa Suomessa, myönnetään vastaanottoraha välttämättömän toimeentulon turvaamiseksi ja itsenäisen selviytymisen edistämiseksi, jos hän on tuen tarpeessa eikä voi saada toimeentuloa muulla tavalla. Jos vastaanottokeskus järjestää täyden ylläpidon, ilman huoltajaa olevalle lapselle myönnetään vastaanottorahan sijasta käyttöraha.

Säilöön otetulle ulkomaalaiselle annetaan käyttörahaa, jos hänellä ei ole käytettävissään omia varoja eikä hän voi saada käyttövaroja muulla tavalla. Säilöön otetulle ulkomaalaiselle voidaan poikkeuksellisesti myöntää täydentävää vastaanottorahaa siten kuin vastaanottolaissa säädetään tai toimeentulotukea siten kuin toimeentulotuesta annetussa laissa (1412/1997) säädetään.

Määrärahan arvioitu käyttö (1 000 euroa)

   
Vastaanottoraha 81 213
Täydentävä vastaanottoraha (ml. toimeentulotuki) 6 113
Yhteensä 87 326

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Kansainvälistä suojelua koskevien valitusasioiden tehostaminen (HO 2023) -360
Päivitetyt maahanmuuton olettamat 13 881
Säilöönoton pidentäminen ja mahdollistaminen ytj-perusteella (HO 2023) 47
Vastaanottorahan alentaminen perustuslain ja vastaanottodirektiivin sallimaan minimiin (HO 2023) -13 400
Yhteensä 168

2024 talousarvio 87 326 000
2023 II lisätalousarvio 25 600 000
2023 talousarvio 87 158 000
2022 tilinpäätös 66 124 963