Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Poliisitoimi
         20. Rajavartiolaitos
         40. Maahanmuutto
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2024

02. Suojelupoliisin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 66 752 000 euroa.

Selvitysosa:Suojelupoliisi on turvallisuus- ja tiedustelupalvelu, joka torjuu Suomeen kohdistuvia kansallisen turvallisuuden uhkia ja tuottaa tietoa uhkien ennalta ehkäisemiseksi. Suojelupoliisin tehtävänä on hankkia tietoa kansallisen turvallisuuden suojaamiseksi ja havaita, estää ja paljastaa ennalta toimintoja, hankkeita ja rikoksia, jotka voivat uhata valtio- ja yhteiskuntajärjestystä. Suojelupoliisi tuottaa myös Suomessa kaikki turvallisuusselvitykset puolustushallinnon turvallisuusselvityksiä lukuun ottamatta. Suojelupoliisin tuottama tiedustelutieto on oleellinen osa kansallisen turvallisuuden uhkien torjuntaa ja ulko- ja turvallisuuspoliittista päätöksentekoa. Suojelupoliisin tiedonhankintaa ja raportointia ohjaavat sisäministeriön asettamat siviilitiedustelun painopisteet, jotka yhteensovitetaan sotilastiedustelun kanssa päällekkäisyyksien välttämiseksi.

Strategiassaan suojelupoliisi haluaa parantaa erityisesti tiedonhankintaa, toimintakulttuuria ja yhteistyötä. Järjestelmällinen, tavoitteellinen ja kohdennettu tiedonhankinta on toiminnan perusta. Tieto on analysoitava ja tarjottava päätöksentekijöille oikeaan aikaan ja selkeässä muodossa. Suojelupoliisi hankkii tietoa, jota valtiojohto ja muut kumppanit eivät muualta saa.

Turvallisuusympäristö on jatkanut kehittymistään entistä ennakoimattomampaan suuntaan, mikä korostaa tiedustelulla hankitun analysoidun tiedon merkitystä valtionjohdon ulko- ja turvallisuuspoliittisessa päätöksenteossa. Nato-jäsenyys lisää suojelupoliisin kansainvälistä yhteistyötä erityisesti siviilitiedustelukomitean alaisessa yhteistyössä, mutta lisää vastuita myös esim. toimitilaturvallisuuden asiantuntijatehtävissä. Nato-jäsenyys edellyttää panostamista myös tietojärjestelmien hankkimiseen, rakentamiseen ja ylläpitoon sekä tiedonhallintaan.

Suojelupoliisin voimavaroilla mahdollistetaan siviilitiedustelulainsäädännön toimivaltuuksien tehokas ja asianmukainen käyttäminen, varmistetaan suojelupoliisin kyky vastata toimintaympäristön nopeaan muutokseen ja luodaan edellytykset kansallisen turvallisuuden täysipainoiselle suojaamiselle.

Suojelupoliisille asetetaan seuraavat alustavat toiminnalliset tulostavoitteet:

  • — Siviilitiedustelu on oikein kohdennettua ja suojelupoliisin suorituskyky vastaa turvallisuusympäristön vaatimuksia.
  • — Kansallisen turvallisuuden uhat torjutaan.
  • — Siviilitiedustelu kohdistuu lain edellyttämällä tavalla kansallista turvallisuutta vakavasti uhkaavaan toimintaan.
  • — Siviilitiedustelun sisäinen laillisuusvalvonta on suunnitelmallista, kattavaa, reaaliaikaista ja tehokasta.
  • — Suojelupoliisilla on tehtäviensä hoitamista ja tiedonvaihtoa tukevat suhteet kaikkiin olennaisiin kotimaisiin kumppaneihin ja ulkomaisiin turvallisuus- ja tiedustelupalveluihin.
  • — Suojelupoliisi tuottaa ennakoivaa tiedustelutietoa päätöksenteon tueksi.
  • — Valmiussuunnittelun kehittäminen, organisaation riskienhallinta on järjestetty hallinnonalan yleisohjauksen mukaisesti, uudistetun tietoturvakoulutuksen lanseeraaminen, sisäisen tarkastuksen toiminnan käynnistäminen, uusi toimitilahanke valmistuu suunnitelman mukaisesti vuoden 2024 loppuun mennessä. Henkilöstölle taataan terveelliset työskentelyolosuhteet.
  • — Suojelupoliisi osallistuu aktiivisesti julkiseen keskusteluun kansallisesta turvallisuudesta ja sen tuottama oikea-aikainen, analysoitu tieto vaikuttaa päätöksenteon tietopohjaan.

Toimintamenojen kohdentuminen (%)1)

2022
toteutuma
2023
arvio
2024
tavoite
       
Henkilöstömenot 56 59 48
Toimitilamenot 11 9 7
ICT-menot 26 23 34
Muut menot 7 9 11
Yhteensä 100 100 100

1) Luvut sisältävät myös siirrettyjen määrärahojen käytön.

Suojelupoliisin tuloksellisuus ja voimavarat

2022
toteutuma
2023
arvio
2024
tavoite
       
Toiminnan tuloksellisuus      
Kirjalliset raportit 123 120 120
Suulliset taustoitukset 326 320 320
Turvallisuusselvitykset, kpl1) 97 029 100 000 100 000
— Suppeat 35 289 35 000 35 000
— Perusmuotoiset 40 653 45 000 45 000
— Laajat 406 400 400
— Liitetyt 20 681 19 600 19 600
Kansalaisuusasialausunnot 103 110 120
Oleskelu- ja työlupa-asioita koskevat lausunnot 2 043 2 000 2 000
Viisumihakemuksia koskevat lausunnot 393 600 600
Turvapaikkalausunnot 3 5 5
       
Voimavarojen hallinta      
Henkilötyövuodet 511 535 555
Sairauspoissaolot, pv/htv 9,3 8,5 8
Työtyytyväisyysindeksi 3,7 3,7 3,7

1) Turvallisuusselvitysten suoritteiden kokonaismäärät sisältävät sekä maksulliset että maksuttomat suoritteet.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2022
toteutuma
2023
varsinainen
talousarvio
2024
esitys
       
Bruttomenot 63 701 55 252 76 642
Bruttotulot 9 796 9 840 9 890
Nettomenot 53 905 45 412 66 752
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 15 780    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 8 694    

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2022
toteutuma
2023
varsinainen
talousarvio
2024
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 8 238 7 859 8 475
— muut tuotot 330 300 300
Tuotot yhteensä 8 568 8 159 8 775
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 5 933 5 895 6 340
— osuus yhteiskustannuksista 2 363 2 260 2 431
Kustannukset yhteensä 8 296 8 155 8 771
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 272 4 4
Kustannusvastaavuus, % 103 100 100

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Kertaerän poistuminen (siirto momentilta 26.30.03) 350
Natoon liittyminen ja yhteistoimintavelvoitteet 840
Siviilitiedustelun teknisen infran kehittävä ylläpito 1 800
UTS-hanke/ICT-hankinnat 1 000
Uuden toimitilan ICT-varustaminen, muuton viivästyminen 15 500
Valtorin laskutuksen muutos 84
Valtorin tuotteistettujen palveluiden tietoturva 4
Varakonesalin määräaikaisten menojen vähennys -150
Palkkausten tarkistukset 1 912
Yhteensä 21 340

2024 talousarvio 66 752 000
2023 II lisätalousarvio 1 478 000
2023 talousarvio 45 412 000
2022 tilinpäätös 46 819 000