Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
              50. Eräät avustukset
         10. Poliisitoimi
         20. Rajavartiolaitos
         40. Maahanmuutto
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2024

01. Sisäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 19 265 000 euroa.

Selvitysosa:Sisäministeriö on sisäisen turvallisuuden ja maahanmuuton ministeriö. Ministeriön tärkeimpiä tehtäviä ovat säädösvalmistelu sekä hallinnonalan toiminnan strateginen suunnittelu ja ohjaus sekä kansainväliset asiat.

Toimintamenojen kohdentuminen (%)1)

  2022
toteutuma
2023
arvio
2024
arvio
       
Henkilöstömenot 88 88 87
ICT-menot 3 3 4
Muut menot 9 9 9
Yhteensä 100 100 100

1) Luvut sisältävät siirrettyjen määrärahojen käytön.

Sisäministeriö asettaa toiminnalleen seuraavat alustavat toiminnalliset tulostavoitteet:

  • — Sisäministeriö toimii sisäisen turvallisuuden politiikka-alueen johtavana toimijana laaja-alaisen sisäisen turvallisuuden edistämisessä.
  • — Konsernitasoinen ohjaus parantaa hallinnonalan toiminnan vaikuttavuutta.
  • — Sisäministeriön ja sen hallinnonalan valmius- ja varautumisjärjestelmä perustuu kokonaisturvallisuuden yhteistoimintamalliin ja on yhteensovitettu hallinnonalan sisällä sekä muiden kumppaneiden kanssa.
  • — Sisäministeriön tiivis ja pitkäjänteinen kansainvälinen ja EU-yhteistyö tukee laajasti hallitusohjelman toteuttamista.

Henkisten voimavarojen hallinta

  2022
toteutuma
2023
arvio
2024
tavoite
       
Sisäministeriön henkilötyövuodet 230,6 235 237
— josta momentin 26.01.01 henkilötyövuodet 208,9 211 213
Sairauspoissaolot (pv/htv) 5,5 5,3 5,3
Työtyytyväisyysindeksi (1—5) 3,79 3,8 3,9

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2022
toteutuma
2023
varsinainen
talousarvio
2024
esitys
       
Bruttomenot 19 451 18 818 20 815
Bruttotulot 1 520 1 300 1 550
Nettomenot 17 931 17 518 19 265
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 3 235    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 3 326    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Erityisavustajan assistentin palkkaus, määräaikaisen siirron päättyminen (siirto momentilta 35.01.01) 21
Erityisavustajan kulut, määräaikaisen siirron päättyminen (siirto momentilta 35.01.01) 20
Kertaerän poistuminen (siirto momentilta 26.30.03) 100
Ministereiden, heidän valtiosihteereidensä ja erityisavustajiensa sihteereiden palkkamenot (siirto momentille 23.01.02) (HO 2023) -124
Määräaikaisen tehtäväjärjestelyn (tietohallinto) päättyminen (siirto momentille 26.01.21) -90
Nato-kustannukset 180
Poliittisen esikunnan määrän kasvu -169
Työperäisen hyväksikäytön ja ihmiskaupan mobiiliapplikaation tietoisuuden levittäminen -hanke ja sovelluksen ylläpito, määräaikaisen lisäyksen päättyminen -136
Ulkomaalaislain ja kansalaisuuslain uudistaminen (HO 2023) 800
Ulkomaalaislain ja kansalaisuuslain uudistamisen resurssit 75
VN yhteisen verkkojulkaisualustan (YJA) erillissivustojen ylläpito (siirto momentilta 23.01.01) 10
Palkkausten tarkistukset 1 060
Yhteensä 1 747

2024 talousarvio 19 265 000
2023 II lisätalousarvio 759 000
2023 I lisätalousarvio 55 000
2023 talousarvio 17 518 000
2022 tilinpäätös 18 022 000