Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2024

30. SyyttäjätPDF-versio

Selvitysosa:Syyttäjälaitoksen yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet ovat seuraavat:

Syyttäjälaitos on oikeusvaltiossa keskeinen kansalaisten oikeusturvan toteuttaja ja arvostettu sekä luotettu toimija, joka vaikuttaa rikoksille kielteisen yleisen mielipiteen muodostumiseen. Oikeusturva toteutuu käytännössä, rikosvastuu toteutuu tehokkaasti sekä rikollisuus ja sen haitat vähenevät ja turvallisuus ja sen tunne lisääntyvät.

Asianosaisen kannalta keskeisiä, mitattavissa olevia laatuun ja yhdenvertaisuuteen vaikuttavia tekijöitä ovat käsittelyn nopeus ja alueelliset erot syyteharkinta-ajoissa.

Syyttäjälaitoksen henkilöstömäärää lisätään toimintaedellytysten turvaamiseksi ja käsittelyaikojen nopeuttamiseksi. Rikosprosessin laatua ja nopeutta parannetaan kehittämällä syyttäjän ja esitutkintaviranomaisen yhteistyötä, syyttäjien osaamista ja erikoistumista sekä käyttämällä tarkoituksenmukaisinta prosessimenettelyä. Rikosprosessia uudistetaan erilaisin keinoin tavoitteena nopeuttaa ja sujuvoittaa prosessia huomioiden oikeusturva ja perusoikeudet. Rikosasioiden käsittelytapojen uudistamisella pyritään nopeampaan ja yhdenmukaisempaan käsittelyyn, missä otetaan huomioon myös kestävän kehityksen edistäminen. Syyttäjälaitoksen ja yleisten tuomioistuinten sähköinen asiankäsittelyjärjestelmä (AIPA) otetaan käyttöön rikosasioiden käsittelyä varten v. 2024.

Syyttäjien käsiteltäväksi saapui vuonna 2022 yhteensä 85 053 asiaa. Ratkaistuja asioita oli 84 185 kappaletta. Lisäksi ratkaistiin 29 251 summaarista sakkoasiaa. Poliisin resurssien lisääntymisen vuoksi Syyttäjälaitokselle saapuvien asioiden kokonaismäärään on odotettavissa kasvua. Saapuvien asioiden kokonaismäärässä esiintyy kausittaista vaihtelua, mikä johtuu mm. poliisin tutkintaresursseissa tapahtuvista muutoksista. Työn vaativuuden arvioidaan edelleen kasvavan rikosasioiden oikeudellisten kysymysten monimutkaistumisen, rikollisuuden kansainvälistymisen ja digitalisoitumisen (kyberrikollisuus) myötä.

01. Syyttäjälaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 63 201 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös Suomen osallistumisesta Euroopan syyttäjänviraston (EPPO) toimintaan annetussa laissa (66/2021) tarkoitettujen valtuutettujen Euroopan syyttäjien EPPO-palkan sivukulujen maksamiseen.

Selvitysosa:Talousarvioesityksen valmistelun yhteydessä oikeusministeriö on asettanut Syyttäjälaitoksen toiminnalle vuodelle 2024 alustavasti seuraavat tavoitteet:

Tunnuslukutaulukko

  2022
toteutuma
2023
arvio
2024
tavoite
       
Joutuisuus      
— keskimääräinen syyteharkinta-aika, kk 2,6 2,5 2,5
— yli 6 kk syyteharkinnassa olleita asioita avoinna 4 192 3 900 3 500
— yli vuoden syyteharkinnassa olleita asioita avoinna 1 586 1 400 1 200
Tuottavuus      
— saapuneiden tapausten vaativuus / htv (syyttäjät)1) 2 004 1 883 1 813
— saapuneiden tapausten vaativuus / htv (koko henkilöstö) 1 446 1 363 1 307
Taloudellisuus      
— toimintamenojen käyttö suhteessa tapausten vaativuuteen, euroa 64 71 75

1) Saapuneiden tapausten vaativuudessa on otettu huomioon se, että tietyt tapaukset ovat toisia haastavampia ja niiden käsittely sitoo enemmän resursseja. Painotetun vaativuuden pisteluku lasketaan yksittäisten saapuneiden tapausten perusteella sekä lisäämällä pistelukuihin pitkien tuomioistuinkäsittelyjen vaikutukset omilla kertoimillaan. Mitä suurempi pisteluku on, sitä vaativampaa työn voidaan katsoa olevan.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2022
toteutuma
2023
varsinainen
talousarvio
2024
esitys
       
Bruttomenot 55 530 57 257 63 401
Bruttotulot 231 200 200
Nettomenot 55 299 57 057 63 201
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 11 965    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 13 243    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Hallinnonalan virastojen hallinnollisten asioiden asiankäsittelyjärjestelmän uudistaminen (siirto momentilta 25.01.21) 18
Henkilöstövoimavarasiirto (siirto momentille 25.40.01) -14
Lapsiin kohdistuvien rikosten kiireellinen käsittely 712
Lähestymiskiellon tehostaminen 120
Oikeudenhoidon resurssien varmistaminen (valtioneuvoston selonteko oikeudenhoidosta 2022) 2 400
Rikosasioiden käsittely 330
Valtorin laskutuksen muutos -20
Valtorin tuotteistettujen palvelujen tietoturva 75
Palkkausten tarkistukset 2 523
Yhteensä 6 144

2024 talousarvio 63 201 000
2023 II lisätalousarvio 1 556 000
2023 I lisätalousarvio 425 000
2023 talousarvio 57 057 000
2022 tilinpäätös 56 577 000