Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Ministeriö ja hallinto
         30. Syyttäjät
         50. Vaalimenot
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2024

01. (25.10.04) Oikeusapu- ja edunvalvontapiirien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 92 964 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös Oikeuspalveluviraston perustamisen valmistelumenoihin sekä valtion oikeusapu- ja edunvalvontapiireistä annetussa laissa (477/2016) ja talous- ja velkaneuvonnasta annetussa laissa (813/2017) tarkoitettujen oikeusapu- ja edunvalvontapalveluiden ja talous- ja velkaneuvontapalveluiden ostamisesta valtiolle aiheutuvien menojen maksamiseen.

Nettobudjetoinnissa ei oteta tuloina huomioon valtion oikeusapu- ja edunvalvontapiireistä annetun lain 18 §:ssä tarkoitettuja yleisen edunvalvonnan päämiehen varoista perittäviä palkkioita ja korvauksia, oikeusapulain mukaisia oikeusapumaksuja ja korvauksia eikä valtion oikeusapu- ja edunvalvontapiireistä annetun lain 10 §:ssä tarkoitettuja korvauksia oikeusapupalveluista.

Selvitysosa:Oikeusaputoimistoihin arvioidaan saapuvan 47 800 asiaa (41 736 asiaa v. 2022 ja arvio 46 300 asiaa v. 2023). Oikeusaputoimistojen jonotusajan tavoite on keskimäärin 11 päivää v. 2024 (12 päivää v. 2022 ja 11 päivää v. 2023). Oikeusaputoimistoihin v. 2022 saapuneista asioista 86 % oli siviili- ja hallinto-oikeudellisia asioita ja 14 % rikosasioita.

Yleisen edunvalvonnan palveluja ostetaan kunnilta ja yksityiseltä palveluntuottajalta silloin, kun se on tarpeen palveluiden alueellisen saatavuuden turvaamiseksi. Ostopalvelun osuus on noin 8 % v. 2024.

Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen oikeusministeriö on alustavasti asettanut oikeusapu- ja edunvalvontapiireille seuraavat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2024:

Oikeusapu ja talous- ja velkaneuvonta

  2022
toteutuma
2023
arvio
2024
tavoite
       
Oikeusapu      
Käsitellyt asiat, kpl 41 585 46 300 47 200
Chat ja oikeusapuohjaus, kpl 12 363 11 000 11 500
Oikeusapupäätökset yksityisille asiamiehille, kpl 22 038 23 000 23 800
Taloudellisuus (euroa/painotettu työmäärä) 165 172 175
Tuottavuus (painotettu työmäärä/htv) 360 366 366
Talous- ja velkaneuvonta      
Käsitellyt asiat, kpl 30 008 32 600 33 400
Taloudellisuus (euroa/asia) 351 384 390
Tuottavuus (asia/htv) 155 154 151

Yleinen edunvalvonta

  2022
toteutuma
2023
arvio
2024
tavoite
       
Päämiesten määrä, kpl 43 725 45 500 46 300
— edunvalvontatoimisto 39 610 41 700 42 400
— edunvalvonta ostopalveluna 4 115 3 800 3 900
Taloudellisuus (bruttomeno/päämies) 786 820 825
Tuottavuus (päämiesmäärä/htv) 67 68 68

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2022
toteutuma
2023
varsinainen
talousarvio
2024
esitys
       
Bruttomenot 82 911 89 342 92 984
Bruttotulot 3 780 20 20
Nettomenot 79 131 89 322 92 964
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 18 699    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 23 994    

Oikeusavun palkkioista säädetään valtioneuvoston asetuksessa oikeusavun palkkioperusteista (290/2008). Palkkioita arvioidaan kertyvän noin 3 900 000 euroa momentille 12.25.14.

Valtion oikeusapu- ja edunvalvontapiireistä annetun lain (477/2016) mukaisesti perittävinä palkkioina arvioidaan kertyvän noin 32 144 000 euroa momentille 12.25.15.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Hallinnonalan virastojen hallinnollisten asioiden asiankäsittelyjärjestelmän uudistaminen (siirto momentilta 25.01.21) 44
Kuluttajariitalautakunnan toimintamenot (siirto momentille 25.01.03) -2 596
Lähestymiskiellon tehostaminen 90
Mielenterveyslain muuttaminen (BudjL) 42
Oikeudenhoidon resurssien varmistaminen (valtioneuvoston selonteko oikeudenhoidosta 2022) 3 200
Oikeusaputoimistojen htv-sidonnainen lisämäärärahatarve 80
Palvelukeskusmaksut (siirto momentille 25.01.03) -410
Rikosasioiden käsittely 300
Talousosaaminen (siirrot momenteille 25.01.01, 25.01.50, 25.01.66) -765
Valtorin laskutuksen muutos -43
Valtorin tuotteistettujen palvelujen tietoturva 158
Palkkausten tarkistukset 3 542
Yhteensä 3 642

Momentin nimike on muutettu.


2024 talousarvio 92 964 000
2023 II lisätalousarvio 2 354 000
2023 I lisätalousarvio -540 000
2023 talousarvio 89 322 000
2022 tilinpäätös 84 426 000