Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Ulkoasiainhallinto
         10. Kriisinhallinta
              23. Etyj-puheenjohtajuus
              50. Eräät valtionavut
              95. Kurssivaihtelut
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2024

90. Ulkoministeriön hallinnonalan muut menotPDF-versio

20. Itämeren, Barentsin ja arktisen alueen yhteistyö (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 1 600 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) Itämeren, Barentsin ja arktisen alueen monenvälisiin hankkeisiin

2) pohjoisen ulottuvuuden politiikkaa tukeviin hankkeisiin

3) kansainvälisten järjestöjen, rahoituslaitosten ja näitä vastaavien organisaatioiden yhteydessä toimivien rahastojen tukemiseen

4) kansainvälisissä järjestöissä, rahoituslaitoksissa tai näitä vastaavissa organisaatioissa toimivien asiantuntijoiden rahoittamiseen

5) hallituksen ulkopoliittisten linjausten mukaisiin Venäjään liittyviin hankkeisiin

6) Itämeren, Barentsin ja arktisen alueen yhteistyöhön sekä Venäjää koskeviin hankkeisiin liittyvien valtion siirtomenojen maksamiseen

7) enintään viittä henkilötyövuotta vastaavan henkilöstömäärän, myös virkaan nimitetyn henkilöstön, palkkausmenojen rahoittamiseen valtion virastojen ja laitosten Itämeren, Barentsin ja arktisen alueen hankkeissa.

Selvitysosa:Alueelliseen yhteistyöhön osallistuminen on Suomelle tärkeä keino edistää vakautta, turvallisuutta, kestävää kehitystä ja taloudellisia yhteistyömahdollisuuksia Itämeren, Barentsin ja arktisella alueella. Suomen asemaa aktiivisena ilmastotoimijana ja puhtaan siirtymän edistäjänä tuetaan ja vastataan nouseviin haasteisiin. Keskeisiä yhteistyömekanismeja ovat alueneuvostot (Arktinen neuvosto, Barentsin euroarktinen neuvosto ja Itämeren valtioiden neuvosto) ja pohjoisen ulottuvuuden kumppanuudet. Lisäksi rahoituksella tuetaan mahdollisuuksien mukaan Venäjän kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytyksiä.

Suomen osallistumista monenkeskiseen alueelliseen yhteistyöhön ohjaavat Suomen arktisen strategian, Euroopan unionin arktisen politiikan, Suomen Itämeren alueen strategian, Euroopan unionin Itämeren alueen strategian ja pohjoisen ulottuvuuden politiikan tavoitteet. Tavoitteena on edistää kansainvälisen rahoituksen ohjautumista Suomelle tärkeisiin hankkeisiin.

Määrärahan käytöstä arvioidaan kulutusmenojen osuudeksi 1 100 000 euroa ja siirtomenojen osuudeksi 500 000 euroa.

Määrärahasta käytetään arviolta 400 000 euroa tutkimus- ja kehittämistoimintaan.

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Arktisen ja Barentsin alueen yhteistyö 800 000
Itämeren alueen ja pohjoisen ulottuvuuden yhteistyö 680 000
Venäjään liittyvät hankkeet 120 000
Yhteensä 1 600 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Momentin määrärahatason pysyvä alentaminen (HO 2023) -1 400
Yhteensä -1 400

2024 talousarvio 1 600 000
2023 talousarvio 3 000 000
2022 tilinpäätös 4 800 000

23. Etyj-puheenjohtajuus (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 2 840 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) Suomen Etyj-puheenjohtajuuden johdosta välttämättömän enintään 15 henkilötyövuotta vastaavan määräaikaisen lisähenkilöstön palkkauksiin ja korvauksiin sekä Etyj-puheenjohtajakauden valmistelun kannalta muihin välttämättömiin kulutusmenoihin

2) Suomen Etyj-puheenjohtajuuden johdosta järjestettävien kokouksien ja muiden niitä vastaavien Etyj-puheenjohtajuuteen välittömästi liittyvien tilaisuuksien suunnittelusta ja toteutuksesta aiheutuviin menoihin.

Selvitysosa:Suomi on valittu marraskuussa 2021 Etyjin puheenjohtajaksi vuonna 2025. Puheenjohtajuuteen liittyvä troikkakausi kestää Etyjissä yhteensä kolme vuotta, myös puheenjohtajuutta edeltävän ja seuraavan vuoden. Valmistautuminen puheenjohtajuuteen on aloitettu vuonna 2023.

Määrärahasta maksetaan keskitetysti Etyj-puheenjohtajuudesta ja siihen valmistautumisesta aiheutuvat menot, kuten henkilöstömenot ja matkat sekä lisätilojen vuokramenot. Lisäksi määrärahasta maksetaan Etyj-puheenjohtajuuskauteen liittyvien kokousten ja muiden tilaisuuksien järjestelyjen suunnittelusta ja toteutuksesta aiheutuvat menot.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Etyj-puheenjohtajuuden valmistelu 1 271
Yhteensä 1 271

2024 talousarvio 2 840 000
2023 talousarvio 1 569 000

50. Eräät valtionavut (kiinteä määräraha)

Momentille myönnetään 1 641 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää valtionavustusten maksamiseen ulkoministeriön toimialaan liittyville järjestöille.

Määräraha budjetoidaan maksatuspäätösperusteisena.

Selvitysosa:Momentilta myönnettävien valtionavustusten tulee liittyä hallitusohjelman ulko- ja turvallisuuspoliittisiin linjauksiin ja Suomen kansainvälisiin sitoumuksiin sekä yleisesti ulkoministeriön toimialaan. Painopisteinä ovat sääntöpohjainen kansainvälinen yhteistyö, konfliktinehkäisy, kriisinhallinta ja rauhanvälitys, ihmisoikeudet ja inhimillinen turvallisuus, Euroopan unioni globaalina toimijana, laaja-alainen transatlanttinen yhteistyö sekä ilmastonmuutokseen liittyvät turvallisuusuhat. Määrärahasta 445 000 euroa on tarkoitus varata kansalaisjärjestöjen Eurooppa-tiedotukseen. Valtionavustuksista järjestetään erilliset hakukierrokset.

Momentilta myönnettäviin valtionavustuksiin sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001).

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Kansalaisjärjestöjen tukeminen; kertaluonteinen lisäys -600
Yhteensä -600

2024 talousarvio 1 641 000
2023 talousarvio 2 241 000
2022 tilinpäätös 2 421 373

51. Hädänalaisten avustaminen (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 45 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) konsulipalvelulain (498/1999) mukaan hädänalaisessa asemassa olevien henkilöiden kotiuttamisesta ja avustamisesta aiheutuvien menojen maksamiseen

2) edellisistä aiheutuviin tileistä poistoihin

3) avustuksien maksamiseen ulkomailla

4) konsulipalvelulain 41 c §:n mukaisen Suomen ulkopuolella annettavan konsulipalvelun menoihin.


2024 talousarvio 45 000
2023 talousarvio 45 000
2022 tilinpäätös 11 917

66. Eräät jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 149 800 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) ulkoministeriön toimialaan liittyvien järjestöjen jäsenmaksujen ja vapaaehtoisten rahoitusavustusten maksamiseen

2) Euroopan rauhanrahaston vähimmäistalletusjärjestelmän ennakkomaksuihin.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Maksuosuus Pohjoismaiden ministerineuvoston talousarvioon 28 133 000
Maksuosuus YK:n talousarvioon 11 169 000
Maksuosuus YK:n rauhanturvajoukoille 24 627 000
Maksuosuudet muille YK:n alaisille järjestöille ja rahastoille 5 495 000
Kemiallisen aseen kieltojärjestön jäsenmaksu (OPCW) 300 000
Maksuosuudet Euroopan Neuvostolle 4 650 000
Maksuosuudet Natolle 8 931 000
OECD:n jäsenmaksu 3 455 000
WTO:n jäsenmaksu 959 000
Maksuosuudet Etyjin talousarvioihin 5 435 000
Maksuosuus Europan rauhanrahastoon 50 840 000
Muut maksuosuudet EU:lle 245 000
Ydinkoekieltosopimus; Suomen maksuosuus valmistelukomitean kustannuksista 512 000
Maksuosuus kansainväliselle rikostuomioistuimelle (ICC) 1 420 000
Muut jäsenmaksut ja rahoitusosuudet 3 629 000
Yhteensä 149 800 000

Määrärahasta käytetään arviolta 150 000 euroa tutkimus- ja kehittämistoimintaan.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Maksuosuudet Etyjin talousarvioihin 100
Maksuosuudet Euroopan Neuvostolle 100
Maksuosuudet muille YK:n alaisille järjestöille ja rahastoille -30
Maksuosuus Euroopan rauhanrahastoon 38 168
Maksuosuus kansainväliselle rikostuomioistuimelle (ICC) 120
Maksuosuus Pohjoismaiden ministerineuvoston talousarvioon 138
Maksuosuus YK:n rauhanturvajoukoille 1 415
Maksuosuus YK:n talousarvioon 202
Muut jäsenmaksut ja rahoitusosuudet -2 117
Muut maksuosuudet EU:lle 29
Naton kokonaisvaltainen Ukraina-rahasto (CAP) 4 800
OECD:n jäsenmaksu 189
Valuuttakurssimuutokset (voitto) -3 485
WTO:n jäsenmaksu 61
Yhteensä 39 690

2024 talousarvio 149 800 000
2023 talousarvio 110 110 000
2022 tilinpäätös 98 463 000

(87.) Pääomasijoitus Instex S.A.S.:lle (siirtomääräraha 3 v)

Selvitysosa:Momentti ja sen määräraha ehdotetaan poistettavaksi talousarviosta.


2023 talousarvio 300 000
2022 tilinpäätös 300 000

95. Kurssivaihtelut (arviomääräraha)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 500 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) valtiolla käytössä olevien taloushallinnon tietojärjestelmien valuuttatietojen ja pankkien virallisten päivänkurssien välisten laskennallisten kurssierojen kattamiseen

2) muiden valuuttamääräisten ulkomaisten maksujen laskennallisten kurssierojen kattamiseen.


2024 talousarvio 500 000
2023 talousarvio 500 000
2022 tilinpäätös -517 166