Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Ulkoasiainhallinto
              74. Talonrakennukset
         10. Kriisinhallinta
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2024

01. UlkoasiainhallintoPDF-versio

Selvitysosa:Ulkoasiainhallinto palvelee koko valtionhallintoa, kansalaisia, yrityksiä, järjestöjä, mediaa ja muita yhteistyökumppaneita. Ulkoasiainhallinto edistää Suomen ja suomalaisten turvallisuutta ja hyvinvointia Suomen rajojen ulkopuolella. Ulkoministeriö huolehtii Suomen elintärkeistä, kansainvälisistä yhteyksistä ja lakisääteisistä konsulipalveluista ulkomailla tapahtuvissa avustustapauksissa sekä kriisitilanteissa. Ministeriön maahantulopalveluilla edistetään työperäistä ja estetään laitonta maahanmuuttoa.

Ulkoasiainhallinnon toiminta nojaa kattavaan edustustoverkkoon. Muuttuva ympäristö vaatii ulkoasiainhallinnolta ennakointia, seurantaa, analyysiä, strategista viestintää ja joustavaa resurssien käyttöä. Ulkoasiainhallinnon keskeiset vaikuttamisen välineet ovat tehokas kahden- ja monenvälinen diplomatia eri tasoilla sekä tuloksellinen viestintä. Ulkoasiainhallinto hyödyntää toiminnassaan enenevästi digitaalisia ratkaisuja.

Toiminnalliset tulostavoitteet

  2022
toteutuma/arvio
2023
arvio
2024
arvio
       
Työperäisen maahanmuuton lupaprosessit      
— Edustustoissa vireytettyjen työntekijän oleskelulupahakemusten (TTOL) määrä 8 300 8 300 8 300
Kriisivalmius      
— Tilannekuvatoiminnan aloittaminen tilanneorganisaation käynnistämistä koskevasta päätöksestä (aloitusaika enintään, h) 1 1 1
Vientivalvonta      
— Vientilupien käsittelyaika enintään 15 pv (osuus lupahakemuksista, %) 80 80 80
— Vientivalvontaa koskevat tiedustelut (vastausaika enintään, pv) 14 14 14
Pakotteiden hoito      
— Yritys-, kansalais- ja viranomaistiedustelut (vastausaika enintään, pv) 84 95 28
— Poikkeuslupia koskevat päätösesitykset/lisätietopyynnöt (käsittelyaika enintään, pv) 112 168 42

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

  2022
toteutuma
2023
ennakoitu
2024
tavoite
       
Henkilötyövuodet 2 421 2 396 2 393
— Ulkoministeriö 868 874 869
— Ulkomaanedustus 605 612 611
— Paikallisesti palkatut 948 910 913
Työtyytyväisyysindeksi 3,7 3,7 3,7
Eläköitymisikä 66 66 66
Sairauspoissaolot, pv/htv 5,0 5,0 5,0

01. Ulkoasiainhallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 257 647 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) ulkoasiainhallinnon toimialaan liittyvien tutkimusapurahojen maksamiseen

2) Suomeen suuntautuvien ministerivierailujen menojen ja niihin liittyvän tilapäisen työvoiman palkkioiden ja työnantajamaksujen maksamiseen.

Selvitysosa:

Ulkoasiainhallinnon toimintamenot vuonna 2023 (euroa)

   
Ministeriö 78 790 000
Toimintamenot 10 205 000
Henkilöstömenot 68 585 000
   
Edustustot, 93 toimipistettä1) 152 007 000
Toimintamenot2) 70 484 000
Henkilöstömenot 81 523 000
   
Hallinnonalan toimialavastaavat menot 26 850 000
Yhteensä 257 647 000

1) Toimipisteiden lukumäärä alueittain: Eurooppa 30, Itä 7, Aasia ja Amerikka 29, Afrikka ja Lähi-itä 22 ja pysyvät ja erityisedustustot 5 toimipistettä. Lähetettyä henkilökuntaa 88 toimipisteessä.

2) Lisäksi kehitysyhteistyöedustustojen turvallisuus- ja kiinteistömenoihin arvioidaan käytettävän momenttien 24.30.66 ja 24.30.69 määrärahoja yhteensä 11 000 000 euroa.

Edustustojen henkilöstömenoissa on esitetty lähetetyn henkilökunnan peruspalkkojen lisäksi seuraavat ulkomaan edustautumisen korvaukset: paikallis-, puoliso- ja lapsikorvaus, olosuhdekorvaus, lasten koulutus- ja päivähoitokorvaukset, hautajais-, kotiloma- ja tapaamismatkat, varustaumiskorvaus sekä muuttokorvaus. Paikalta palkatun henkilöstön henkilöstömenot sisältyvät edustustojen toimintamenoihin.

Hallinnonalan yhteisillä menoilla katetaan vuoden mittaan mm. tieto- ja kiinteistöhallinnon sekä turvallisuuden ja koulutuksen menoja sekä ministeriössä että edustustoissa.

Hallinnonalan julkisoikeudellisista suoritteista saamat tulot kertyvät pääasiassa edustustoista saatavista passi- ja oleskelulupatuloista ja ne esitetään osana edustustojen nettobudjetoituja toimintamenoja.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2022
toteutuma
2023
varsinainen
talousarvio
2024
esitys
       
Bruttomenot 271 042 276 196 274 245
Bruttotulot 16 337 17 690 16 598
Nettomenot 260 705 258 506 257 647
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 48 914    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 55 431    

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, julkisoikeudelliset suoritteet (1 000 euroa)

  2022
toteutuma
2023
varsinainen
talousarvio
2024
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 10 818 11 610 10 813
— suoritteiden myyntituotot mom. 12.24.99 (viisumien käsittelymaksut) 7 389 6 500 9 972
Tuotot yhteensä 18 207 18 110 20 785
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 9 006 13 765 9 508
— osuus yhteiskustannuksista 32 173 20 824 33 568
Kustannukset yhteensä 41 179 34 589 43 076
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -22 972 -16 479 -22 291
Kustannusvastaavuus, % 44 52 48

Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon nettobudjetoitavina tuloina ulkoasiainhallinnon suoritteiden maksuista annetun asetuksen (377/2014) mukaiset tulot sekä edustustojen pankkitilien korkotulot. Vuodesta 2015 lähtien viisumien käsittelymaksut on bruttobudjetoitu momentille 12.24.99.

Määrärahasta käytetään arviolta 300 000 euroa tutkimus- ja kehittämistoimintaan.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Elintarvikeviennin erityisasiantuntija Suomen Soulin-suurlähetystössä (siirto momentille 30.20.47) -300
Energiapolitiikan ja alue- ja rakennepolitiikan erityisasiantuntijat Suomen pysyvässä edustustossa EU:ssa (siirto momentilta 32.01.01) 32
Erityisasiantuntija IAEA-hallintoneuvostokaudelle Suomen Wienin suurlähetystöön (siirto momentille 32.01.01) -38
Inflaation vaikutukset edustustoverkossa 1 000
Kansalliset asiantuntijat Natossa (Nato, Voluntary National Contribution, VNC) 472
Konsulipalvelujen asiakaspalvelutehtävien tuottaminen Hätäkeskuslaitoksessa (siirto momentille 26.30.02) -18
Kyberturvallisuuden kehittäminen; hankkeet -20
Ministereiden, heidän valtiosihteereidensä ja erityisavustajiensa sihteereiden palkkamenot (siirto momentille 23.01.02) (HO 2023) -555
Oikeusvaltio- ja demokratiatehtävien hoito (siirto momentilta 24.30.67) 56
Oleskelulupaprosessien resurssien määräaikainen kasvattaminen -1 235
Opetusalan erityisasiantuntija Suomen Lontoon-suurlähetystössä (siirto momentille 29.01.21) -179
Opetussektorin erityisasiantuntija Suomen Kiovan-suurlähetystössä (siirto momentilta 24.30.69) 68
Poliittisten esikuntien kasvu -102
Puolustussektorin erityisasiantuntija Suomen pysyvässä edustustossa EU:ssa (siirto momentilta 27.01.01) 131
Puolustussektorin erityisasiantuntijat Suomen Nato-edustustossa (siirto momentilta 27.01.01) 1 092
Sosiaali- ja terveysalan asiantuntija Suomen pääkonsulaatissa Pietarissa (siirto momentille 33.01.01) -259
Suomen Etyj-puheenjohtajuus 2025; vakinaisen henkilöstön menot 550
Team Finland Knowledge -erityisasiantuntija Suomen suurlähetystössä Moskovassa (siirto momentille 29.40.20) -270
Team Finland -verkoston vahvistaminen -7 000
Ulkoasiainhallinnon lisäresurssointi Suomen Nato-jäsenyyden johdosta 700
Virtual Finland -palvelualusta (RRF pilari2) -1 000
Ympäristöalan erityisasiantuntija Suomen suurlähetystössä Moskovassa (siirto momentille 35.01.01) -259
Palkkausten tarkistukset 6 275
Yhteensä -859

2024 talousarvio 257 647 000
2023 II lisätalousarvio 4 583 000
2023 I lisätalousarvio -270 000
2023 talousarvio 258 506 000
2022 tilinpäätös 267 222 000

20. Tiede- ja kulttuuri-instituuttikiinteistöjen menot (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 1 102 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) ulkomailla sijaitsevien tiede- ja kulttuuri-instituuttikiinteistöjen ylläpitomenojen maksamiseen

2) ulkomailla sijaitsevien tiede- ja kulttuuri-instituuttikiinteistöjen investointimenojen maksamiseen rakennus- ja korjaushankkeissa.

Momentilta voidaan maksaa myös ennakkomaksuja. Niiden osalta määräraha budjetoidaan maksuperusteisena.

Selvitysosa:Ulkomailla sijaitsevat valtion omistamat tiede- ja kulttuuri-instituuttikiinteistöt ovat Villa Lante ja asunto Roomassa, Suomen Ranskan instituutti Pariisissa, Pohjoismaiden paviljonki (kolmasosa) ja Suomen Aalto-paviljonki Venetsian biennaalialueella sekä Suomen Ateenan instituutti asuntoloineen. Kiinteistöt on vuokrattu suomalaisille tiede- ja kulttuurisäätiöille niiden toimintaan ulkomailla.

Instituuttikiinteistöistä saatavat vuokratulot on budjetoitu momentille 12.24.20.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Kiinteistöjen vuokrantarkistukset 97
Yhteensä 97

2024 talousarvio 1 102 000
2023 II lisätalousarvio 1 300 000
2023 talousarvio 1 005 000
2022 tilinpäätös 3 266 000

29. Ulkoministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 14 220 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös kehitysyhteistyöhön käytettyjen ja kotimaasta hankittujen palvelujen ostoihin sisältyvien arvonlisäveromenojen maksamiseen.

Selvitysosa:Arvonlisäverolain mukaan ministeriöiden kehitysyhteistyötä varten kotimaasta ostamat palvelut ovat arvonlisäverollisia. Jotta arvonlisäverolla ei rasiteta Suomen kehitysyhteistyötä, arvonlisäveromenot budjetoidaan erikseen.

Määräraha on kehyksen ulkopuolinen.


2024 talousarvio 14 220 000
2023 talousarvio 14 220 000
2022 tilinpäätös 13 833 491

74. Talonrakennukset (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 12 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) ulkoasiainhallinnon toimitilojen rakennus- ja korjaushankkeiden menojen maksamiseen

2) valtiolle vuokrattujen tilojen peruskorjausluonteisten korjaus- ja muutostöiden maksamiseen.

Momentilta voidaan maksaa myös ennakkomaksuja. Niiden osalta määräraha budjetoidaan maksuperusteisena.

Selvitysosa:Määrärahassa on otettu huomioon Suomen Nato-edustuston muuton Naton päämajaan aiheuttamiin tilakustannuksiin 4 000 000 euroa. Nato-edustuston muuton lisäksi ulkoministeriön investointisuunnitelma sisältää noin 30 muuta ulkoministeriön omistaman tai vuokraaman kiinteistön perusparannus- tai korjaushanketta v. 2024.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Suomen erityisedustuston Natossa muutto Naton päämajaan; tilakustannukset -500
Yhteensä -500

2024 talousarvio 12 000 000
2023 talousarvio 12 500 000
2022 tilinpäätös 11 300 000