Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
              (25.) Terveet tilat 2028
              29. Arvonlisäveromenot
         10. Omistajaohjaus
         30. Oikeuskanslerinvirasto
         90. Muut menot
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2024

01. Valtioneuvoston kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 158 679 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös talousneuvostosta, ruotsinkielenlautakunnasta, arvonimilautakunnasta, lainsäädännön arviointineuvostosta tai muista vastaavista lautakunnista aiheutuviin kuluihin.

Valtuus

Valtioneuvoston kanslia oikeutetaan tekemään vuokrasopimus valtioneuvoston korttelit 1 ja 2 -hankkeen tiloista siten, että siitä aiheutuu menoja vuonna 2026 ja sen jälkeen enintään 1 300 000 000 euroa.

Selvitysosa:

Toiminnallinen tuloksellisuus

Valtioneuvoston kanslian yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet vuodelle 2024 on esitetty valtioneuvoston kanslian pääluokan 23 perusteluissa.

Määrärahasta käytetään arviolta 600 000 euroa tutkimus- ja kehittämistoimintaan.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2022
toteutuma
2023
varsinainen
talousarvio
2024
esitys
       
Bruttomenot 150 386 155 189 160 679
Bruttotulot 1 778 2 000 2 000
Nettomenot 148 608 153 189 158 679
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 14 689    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 11 269    

Määrärahan arvioitu käyttö (1 000 euroa)

   
Valtioneuvoston johtaminen ja politiikkavalmistelu 13 399
Valtioneuvoston ja sen ministeriöiden yhteiset hallinto- ja palvelutehtävät 137 185
VN toimitilojen kokoaminen ja uudistaminen (Korttelit 1 ja 2 -hankkeen valmistelevat työt) 1 250
Leo Mechelin -hanke 200
Suomalaisten vaiheet Venäjällä vuoden 1917 lokakuun vallankumouksen jälkeen -tutkimushanke 400
Valtioneuvoston tilannekuvajärjestelmä (kyber) 1 100
Pilvipalveluiden perustan rakentaminen (Yhdessä-hanke) 1 705
Perustietotekniikan yhtenäistäminen (VNID ja PÄLKÄ) -hanke 3 440
Yhteensä 158 679

Toimintamenojen kohdentuminen (%)

  2022
toteutuma
2023
arvio
2024
tavoite
       
ICT-menot 29 27 27
Vuokramenot 26 26 27
Henkilöstömenot 28 27 29
Muut toimitila- ja turvallisuusmenot 9 12 9
Muut tukipalvelut 6 6 6
Johtaminen ja politiikkavalmistelu 2 2 2
Yhteensä 100 100 100

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Arkiston järjestämisen loppuun saattaminen (siirto momentilta 33.01.01) 70
Erityisavustajien ja johdon assistenttien määrän kasvu -77
Keskitetty komiteoiden tuki -300
Meritullinkatu 8 vuokrankorotus 187
Ministereiden, heidän valtiosihteereidensä ja erityisavustajiensa sihteereiden palkkamenot (siirto momentille 23.01.02) (HO 2023) -528
Nato-kustannusvaikutukset 1 456
Palkkausten tarkistukset (siirto momentille 23.01.02) -527
Perustietotekniikan yhtenäistäminen (VNID ja Pälkä) (v. 2023 rahoitus) (siirto momentille 28.70.20) -3 790
Perustietotekniikan yhtenäistäminen (VNID ja Pälkä) (v. 2024 rahoitus) (siirto momentilta 28.70.20) 3 440
Säätytalon korjauksen suunnittelu, väistömuutot ja hankinnat 225
TEM arkistojen järjestäminen (siirto momentille 32.01.01) -158
Tutkimus- ja innovaationeuvosto 350
TUVE-puhelimien käyttökustannusten lisäys 165
UH-tietoturvaratkaisujen yhtenäistäminen valtioneuvostossa 730
Ulkomaanedustustojen tietoliikennekapasiteettien kasvatus 420
Valtioneuvoston tilannekuvajärjestelmä -900
Valtion vierastalon peruskorjaus ja vuokrankorotus -800
Valtorin hinnoittelumuutokset 612
Valtti-palveluiden hinnankorotukset 100
VN konesalin palvelinkapasiteetin elinkaaripäivitys 1 425
VN toimenpiteet kyberturvallisuusuhkiin varautumisessa -75
VN toimitilojen kokoaminen ja uudistaminen (Korttelit 1 ja 2 -hanke) 1 250
Yhdessä-hanke (v. 2023 rahoitus) (siirto momentille 28.70.20) -2 335
Yhdessä-hanke (v. 2024 rahoitus) (siirto momentilta 28.70.20) 1 705
YJA-palvelumaksut (siirto momentilta 31.01.01) 36
YJA-ylläpitokustannukset (siirto momenteille 25.01.01, 26.01.01, 32.01.01 ja 33.01.01) -119
Palkkausten tarkistukset 2 945
Vuokrankorotuksen kompensaatio -17
Yhteensä 5 490

2024 talousarvio 158 679 000
2023 II lisätalousarvio 1 946 000
2023 I lisätalousarvio 148 000
2023 talousarvio 153 189 000
2022 tilinpäätös 145 188 000