Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2024

30. Ulkopoliittinen instituuttiPDF-versio

01. Ulkopoliittisen instituutin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 4 805 000 euroa.

Selvitysosa:Arvioituina toiminnan tuloina on otettu huomioon tutkimukseen liittyvä ulkopuolinen hankerahoitus sekä kustannusten korvaukset yhteensä 1 000 000 euroa. Vuosien 2023—2025 tutkimusagenda koostuu neljästä ohjelmasta, jotka ovat Suomen ulkopolitiikka ja Pohjois-Euroopan turvallisuus -tutkimusohjelma, Euroopan unioni ja strateginen kilpailu -tutkimusohjelma, Venäjä, EU:n itäinen naapurusto ja Euraasia -tutkimusohjelma sekä Globaali turvallisuus ja hallinta -tutkimusohjelma. Lisäksi instituutissa toimii sekä Yhdysvaltojen politiikkaa ja valtaa tarkasteleva tutkimuskeskus että Globaalin järjestyksen ja Kiinan tutkimuskeskus. Uutena tutkimusalueena on käynnistetty strateginen ennakointitutkimus luotaamaan Suomen näkökulmasta keskeisiä kansainvälispoliittisia kehityskulkuja, ajureita ja trendejä.

Määrärahasta käytetään arviolta 4 805 000 euroa tutkimus- ja kehittämistoimintaan.

Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen

  2022
toteutuma
2023
tavoite
2024
tavoite
       
Henkilötyövuodet 54,8 53,5 54,5
Sairauspoissaolot, pv/htv 7,7 5,0 5,0
Naisten osuus henkilöstöstä, % 46,3 50 50

Työhyvinvointia ja työn kuormittavuutta mittaavan kyselyn tulokset olivat instituutin osalta hieman parempia kuin kyselyn vertailuryhmällä.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2022
toteutuma
2023
varsinainen
talousarvio
2024
esitys
       
Bruttomenot 5 562 5 242 5 805
Bruttotulot 1 498 933 1 000
Nettomenot 4 064 4 309 4 805
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 1 102    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 1 120    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Htv 87
Kansainvälinen ulko- ja turvallisuuspolitiikan konferenssi 80
Toimitilamenot 30
Palkkausten tarkistukset 299
Yhteensä 496

2024 talousarvio 4 805 000
2023 talousarvio 4 309 000
2022 tilinpäätös 4 082 000

29. Arvonlisäveromenot (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 260 000 euroa.

Selvitysosa:Määrärahaa käytetään instituutin toimintamenoista aiheutuvien arvonlisäveromenojen maksamiseen.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tasomuutos 30
Yhteensä 30

Määräraha on kehyksen ulkopuolinen.


2024 talousarvio 260 000
2023 talousarvio 230 000
2022 tilinpäätös 255 280