Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Kansanedustajat
         10. Eduskunnan kanslia
              29. Arvonlisäveromenot
         20. Eduskunnan oikeusasiamies
         90. Eduskunnan muut menot
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2024

10. Eduskunnan kansliaPDF-versio

01. Eduskunnan kanslian toimintamenot (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 65 140 000 euroa.

Selvitysosa:Määrärahaan sisältyy eduskunnan kansliaan palvelussuhteessa olevien kansanedustajien avustajien palkkaus- ja henkilöstömenoja sekä matkakustannuksia yhteensä 2 950 000 euroa. Eduskuntaryhmien palveluksessa olevien avustajien tukirahaa varten on momentti 21.10.51.

Määrärahasta käytetään arviolta 235 000 euroa tutkimus- ja kehittämistoimintaan.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Avustajatuki (siirto momentille 21.10.51) -276
Htv 767
ICT-menot 350
Kansainvälinen toiminta 874
Kertaluonteiset menot -900
Toimintamenot 265
Toimitilamenot 798
Palkkausten tarkistukset 2 140
Yhteensä 4 018

2024 talousarvio 65 140 000
2023 II lisätalousarvio
2023 talousarvio 61 122 000
2022 tilinpäätös 57 111 208

29. Arvonlisäveromenot (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 6 200 000 euroa.

Selvitysosa:Momentille on budjetoitu koko pääluokan arvonlisäveromenot lukuun ottamatta momenteille 21.30.29 ja 21.40.29 budjetoituja arvonlisäveromenoja.

Määräraha on kehyksen ulkopuolinen.


2024 talousarvio 6 200 000
2023 talousarvio 6 200 000
2022 tilinpäätös 5 112 599

51. Avustajatuki eduskuntaryhmille (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 7 220 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää kansliatoimikunnan ns. ryhmäkansliamallia koskevien päätösten (4.3.2015 § 3 ja 7.3.2019 § 19) mukaisen tuen maksamiseen niille eduskuntaryhmille, joiden kansanedustajien avustajat ovat siirtyneet ryhmäkanslioiden palvelukseen.

Kansliatoimikunta antaa tarvittaessa tarkentavia ohjeita ryhmäkansliamalliin liittyvän tuen suuruudesta, siirtymisen ehdoista ja ajankohdista sekä muista malliin liittyvistä periaatteista.

Selvitysosa:Ryhmäkansliamallin tukisummaa tarkistetaan vuosittain siihen sisältyvien palkkaus- ja henkilöstösivukulujen, luontoisetujen, matkakustannusten ja hallintokulujen muutosten mukaisesti. Tarkistukset tehdään virkatyönä. 1.5.2023 tarkistuksesta lukien tukisumma on 4 218 euroa edustajaa kohden kuukaudessa. Vuoden 2024 arviossa on varauduttu tiedossa olevaan työehtosopimuksen mukaiseen palkankorotukseen sekä luontoisetujen, matkakulujen ja hallintokulujen kompensaation kasvuun. Avustajatukeen oikeutetut eduskuntaryhmät on arvioitu nykyisen tilanteen mukaisesti.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Avustajatuki 674
Avustajatuki (siirto momentilta 21.10.01) 276
Yhteensä 950

2024 talousarvio 7 220 000
2023 talousarvio 6 270 000
2022 tilinpäätös 6 214 578

70. Tietohallinnon laitehankinnat ja kehittämishankkeet (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 5 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää tietohallinnon uusien tai nykyisiä sovelluksia korvaavien kehittämishankkeiden maksamiseen sekä tietohallinnon palvelin- ja laitehankintoihin.


2024 talousarvio 5 000 000
2023 talousarvio 5 000 000
2022 tilinpäätös 5 000 000