Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         02. Valvonta
         20. Työttömyysturva
         30. Sairausvakuutus
         40. Eläkkeet
         50. Veteraanien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2024

90. Avustukset terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseenPDF-versio

Selvitysosa:Avustuksia myönnetään harkinnanvaraisina avustuksina yleishyödyllisille yhteisöille ja säätiöille hakemusten perusteella.

Sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimiva sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) käsittelee avustushakemukset, laatii avustusehdotuksen ja hallinnoi avustusten maksatusta, valvoo niiden käyttöä ja suorittaa avustetun toiminnan tuloksellisuusseurantaa. Avustuksista päättää sosiaali- ja terveysministeriö pääsääntöisesti kerran vuodessa.

Veikkaus Oy:n tuotoista myönnettiin vuonna 2023 avustuksia yhteensä 373,6 milj. euroa yleishyödyllisille yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen. Tuottoa käytettiin myös sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen toimintaan 2,9 milj. euroa. Kun lisäksi arpajaislain 22 §:n 2 momentin nojalla osoitettiin Valtiokonttorin käytettäväksi 12,0 milj. euroa sotilasvammakorvauksiin, 17,0 milj. euroa sotainvalidien laitosten käyttökustannuksiin, 20,0 milj. euroa rintamaveteraanien kuntoutukseen sekä 0,6 milj. euroa eräissä Suomen sotiin liittyneissä tehtävissä palvelleiden kuntoutukseen, tuoton käyttö oli yhteensä 426,1 milj. euroa.

Rahoitusuudistuksen myötä 1.1.2024 alkaen Veikkaus Oy:n rahapelitoiminnan tuotot tuloutetaan yleiskatteellisena rahoittamaan kaikkia valtion menoja. Samalla sosiaali- ja terveydenalan yhdistysten ja säätiöiden sekä sotaveteraanien rahoitusmalli muuttuu budjettirahoitteiseksi.

Määrärahaa on tarkoitus käyttää vuonna 2024 STEA avustuksiin yhteensä 383,588 milj. euroa. Määrärahasta 357,8 milj. euroa on budjetista tulevaa rahaa ja loppuosa arviolta 25,788 milj. euroa on tasepurkua aiemmilta vuosilta käyttämättä jääneestä Veikkaus Oy:n pelitoiminnan tuotoista, jotka on käytettävä arpalaislain siirtymäsäännösten nojalla 31.12.2026 mennessä.

Sosiaalisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen myönnetään avustuksia yleishyödyllisille yhdistyksille ja säätiöille kehysrahoituksesta siten, että jaettavaa on momentilla 33.90.50 yhteensä 383,588 milj. euroa.

50. Avustukset yhdistyksille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 383 588 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää sosiaali- ja terveysalan yhdistysten ja säätiöiden rahoituksesta annetun lain (284/2023) 3 §:n 1 momentissa mainittuihin tarkoituksiin.

Selvitysosa:

Avustetun toiminnan strategiset tavoitteet
  • — vähentää eriarvoisuutta ja lisätä yhdenvertaisuutta sekä osallisuutta elämäntilanne ja tausta huomioiden
  • — vahvistaa yhteisöllisyyttä ja suvaitsevaisuutta sekä lisätä erilaisten ihmisten kohtaamista ja keskinäistä ymmärrystä
  • — vahvistaa ihmisten voimavaroja ja auttaa pitämään huolta itsestä, toisista ja ympäristöstä.
Avustuskokonaisuudet

1) Järjestöjen toimintaedellytysten vahvistaminen

Avustuskokonaisuus sisältää järjestöjen ohjaavia ja vaikuttamiseen liittyviä toimintoja kuten viestintä ja vaikuttamistoiminta, edunvalvonta, kehittämistoiminta, arviointi ja tutkimus ja jäsenjärjestöjen tukeminen.

2) Terveyden edistäminen sekä työ- ja toimintakyvyn vahvistaminen

Avustuskokonaisuus sisältää terveyttä, työ- ja toimintakykyä ja ihmisten itsenäistä elämänhallintaa edistävää toimintaa. Toimintaa suunniteltaessa on tärkeä ottaa huomioon ihmiset, joiden on vaikea saada tukea toimintakykynsä vajeisiin tai jotka eivät osaa itse ohjautua avun piiriin.

Avustuskokonaisuuteen kuuluu Paikka auki II -osatyökykyisten ja nuorten työllistymisen avustusohjelma, jonka tavoitteena on edistää työelämävalmiuksia ja työllistymistä.

3) Osallisuuden, toimijuuden ja arjenhallinnan tukeminen

Avustuskokonaisuus sisältää ihmisten kohtaamisen ja osallisuuden mahdollistamista sekä sosiaalisten taitojen vahvistamista.

Avustuskokonaisuus sisältää erityisryhmien asumismahdollisuuksien ja -valmiuksien parantamista sekä asunnottomuuden poistamista. Erityisryhmät määritellään Avustusoppaassa.

4) Kriisiauttaminen ja arjen turvallisuuden edistäminen

Avustuskokonaisuus sisältää toimintaa, jolla autetaan ihmisiä erilaisissa kriisitilanteissa ja ehkäistään arjen turvallisuutta uhkaavia ongelmia. Avustuskokonaisuuteen sisältyy myös vapaaehtoinen pelastuspalvelu ja siihen liittyvä vapaaehtoisten koulutus.

Määrärahasta käytetään arviolta 8 milj. euroa tutkimus- ja kehittämistoimintaan.

Avustustoiminnan avustuskokonaisuuksien toteutunut/arvio 2022—2024 (milj. euroa)

  2022
toteutunut
2023
arvio
2024
arvio
       
Järjestöjen toimintaedellytysten vahvistaminen 99 97 100
Terveyden edistäminen sekä työ- ja toimintakyvyn vahvistaminen 105 114 115
Osallisuuden, toimijuuden ja arjenhallinnan tukeminen 115 122 124
Kriisiauttaminen ja arjen turvallisuuden edistäminen 43 41 45
Yhteensä 362 374 384

Avustusmäärärahan käyttö avustuslajeittain toteutunut/arvio vuosina 2022—2024 (milj. euroa)

  2022
toteutunut
2023
arvio
2024
arvio
       
Yleisavustukset 65 66 65
Kohdennetut toiminta-avustukset 188 220 230
Investointiavustukset 5 9 8
Hankeavustukset 104 79 81
Yhteensä 362 374 384

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Valtioavustusten tason leikkaus (HO 2023) -25 000
Voittovaroista purettava osuus 25 788
Tasomuutos 9 200
Yhteensä 9 988

Momentin nimike on muutettu.


2024 talousarvio 383 588 000
2023 talousarvio 373 600 000
2022 tilinpäätös 362 440 000