Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         02. Valvonta
         20. Työttömyysturva
         30. Sairausvakuutus
         40. Eläkkeet
         50. Veteraanien tukeminen
              50. Rintamalisät
              (51.) Sotilasvammakorvaukset
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2024

50. Veteraanien tukeminenPDF-versio

Selvitysosa:Luvun menot muodostuvat lähinnä sotainvalideille ja heidän puolisoilleen, sotilasinvalideille sekä rintamaveteraaneille maksettavista korvauksista, etuuksista ja kuntoutuksesta.

Sotilasvammakorvausten tavoitteena on korvata sodassa tai asepalveluksessa saatujen vammojen ja sairauksien aiheuttama haitta sekä turvata mahdollisuus itsenäiseen selviytymiseen. Tavoitteena on myös turvata toimeentulo niille sotainvalideille, jotka eivät muutoin saa riittävää toimeentuloa. Kuntoutustoiminnan tavoitteena on tukea itsenäistä selviytymistä ja siten lisätä sotainvalidien ja heidän puolisoiden mahdollisuuksia asua kotona mahdollisimman pitkään.

Edunsaajien määrät vuosina 2022—2024

  2022
toteutunut
2023
arvio
2024
arvio
       
Sotainvalidien määrä 370 260 180
Sotilasinvalidien määrä 1 415 1 330 1 250
Rintamaveteraanien määrä (pl. sotainvalidit) 2 500 1 630 1 030
Sota- ja sotilasinvalidien omaisten määrä (= huoltoeläkkeensaajat) 1 990 1 610 1 290
Eräissä sotiin liittyvissä tehtävissä palvelleiden määrä 1 200 912 675
Puolisokuntoutukseen oikeutettujen leskien ja puolisoiden määrä 1 420 1 122 864

Sotilasvammalaki koskee sekä Suomen sodissa vuosina 1939—1945 vammautuneita (sotainvalidit) että varusmiespalveluksessa ennen vuotta 1991 loukkaantuneita tai vammautuneita henkilöitä (sotilasinvalidit). Teksteissä käytetään usein ilmaisua ”sotainvalidi”. Ilmaisu pitää sisällään myös sotilasinvalidit, jotka ovat sotilasvammalain mukaan oikeutettuja samoihin etuuksiin ja palveluihin kuin sotainvalidit heille määritellyn työkyvyttömyysasteen (haitta-asteprosentin) mukaisesti.

30. Valtion korvaus sodista kärsineiden huoltoon (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 700 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää siirtoväen huollon järjestämiseen siten kuin siitä on säädetty valtioneuvoston asetuksessa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta (675/2008).

Selvitysosa:Sosiaali- ja terveydenhuollon laitoksiin sijoitettujen sotasiirtolaisten määrän arvioidaan vuonna 2024 olevan alle kymmenen. Määräraha jakautuu sekä korvausennakoiden että loppuerien maksamiseen.


2024 talousarvio 700 000
2023 talousarvio 700 000
2022 tilinpäätös 550 623

50. Rintamalisät (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 3 900 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) rintamasotilaseläkelain (119/1977) mukaisen rintamalisän maksamiseen

2) ulkomaille maksettavasta rintamalisästä annetun lain (988/1988) mukaisen rintamalisän maksamiseen.

Selvitysosa:

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tarvearvion muutos -1 800
Yhteensä -1 800

2024 talousarvio 3 900 000
2023 talousarvio 5 700 000
2022 tilinpäätös 6 929 312

(51.) Sotilasvammakorvaukset (arviomääräraha)

Selvitysosa:Momentti ehdotetaan poistettavaksi talousarviosta.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Asiakaskunnan luonnollinen poistuma, palautus 2 630
Avopalveluiden käyttö arvioitua suurempi 350
Odotettua nopeammin laskeneet avohuoltoennakot -1 900
Sotainvalidien määrän väheneminen -4 450
Veikkaus Oy:n tilitysten muutos 1.1.2024 lähtien (siirto momentille 33.50.52) -29 630
Yhteensä -33 000

2023 talousarvio 33 000 000
2022 tilinpäätös 39 362 994

52. Sotilasvammalain mukaiset korvaukset (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 42 630 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) sotilasvammalain (404/1948) ja muiden siihen liittyvien lakien nojalla suoritettavien korvausten maksamiseen

2) kuntoutus ja sairaanhoitokulujen asiantuntijapalkkioiden maksamiseen

3) neuvontapalvelutoimintaan suoritettavan korvauksen maksamiseen sekä sotainvalidien neuvontapäivien ja muun neuvontapalvelutoiminnan kulujen maksamiseen.

Selvitysosa:Pääosa sotilasvammakorvauksista muodostuu elinkoroista, täydennyskoroista, sota- ja sotilasinvalidien leskille ja lapsille maksettavasta huoltoeläkkeistä, avopalveluista sekä laitoshoidon ja laitoskuntoutuksen kustannuksista.

Elinkoron ja huoltoeläkkeiden saajia arvioidaan vuoden 2024 alussa olevan noin 3 200, joista elinkoron saajia on 1 600.

Sotainvalidien ohella laitoksissa kuntoutetaan sekä hoidetaan myös muita asiakasryhmiä. Kuntoutus- ja hoitolaitoksille maksetaan korvaus toteutuneiden hoitopäivien tai käyntikertojen perusteella. Kilpailutuksella sekä laitosauditoinneilla hillitään hoitopäivä- ja käyntikertahintojen nousua sekä huolehditaan kuntoutus- ja hoitopalvelujen laatuun liittyvistä tavoitteista. Hankintasopimuksessa on sovittu kuntoutus- ja hoitolaitosten hoitopäivähinnat.

Sotilasvammalain mukaiset korvaukset (1 000 euroa)

  2024
arvio
   
Sotilasvammalain (404/1948) ja muiden siihen liittyvien lakien nojalla suorittavat korvaukset 41 820
— TEL-indeksiin sidotut korvaukset (elinkoron lisäosineen, täydennyskorot, huoltoeläkkeet ja hautausavustukset) 14 900
— Invalidien kulukorvaukset 1 550
— Korvausten maksut hyvinvointialueille (laitoshoito ja kotona asumista tukevat palvelut) 10 700
— Laitoskuntoutuksen kustannukset 1 700
— Laitoshoidon kustannukset 12 970
Kuntoutus ja sairaanhoitokulujen asiantuntijapalkkiot 10
Neuvontapalvelutoimintaan suoritettava korvaus sekä sotainvalidien neuvontapalvelupäivien ja muiden neuvontapalvelutoiminnan kulut 800
Yhteensä 42 630

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Laitosasiakkaiden nettopoistuma kasvanut oletettua nopeammin, tarkentunut -1 010
Sotainvalidien määrän väheneminen -1 640
Sotainvalidien määrän väheneminen ja siirtyminen avokuntoutukseen, tarkennus -1 350
Veikkaus Oy:n tilitysten muutos 1.1.2024 lähtien (siirto momentilta 33.50.51) 29 630
Yhteensä 25 630

Momentin nimike ja määrärahalaji on muutettu.


2024 talousarvio 42 630 000
2023 talousarvio 17 000 000
2022 tilinpäätös 20 000 000

53. Valtionapu sotainvalidien puolisoiden kuntoutustoimintaan (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 1 080 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) sotainvalidien puolisoiden ja vaikeavammaista sotainvalidia hoitaneiden leskien sekä sotaleskien kuntoutustoimintamenojen maksamiseen valtioneuvoston vahvistamien perusteiden mukaan

2) kuntoutuskustannuksiin liittyvien asiantuntijapalkkioiden maksamiseen.

Selvitysosa:Puolisokuntoutukseen oikeutettujen sotainvalidien puolisoiden ja leskien määrän arvioidaan vuoden 2024 alussa olevan n. 1 100. Kuntoutusjakson pituus on kaksi viikkoa kuntoutettavaa kohti ja avokuntoutuksen hoitosarja 15 kertaa kuntoutujaa kohden.

Kilpailutuksella sekä laitosauditoinneilla hillitään kuntoutuslaitosten hoitopäivähintojen nousua sekä huolehditaan kuntoutuspalvelujen laatuun liittyvistä tavoitteista.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Sotainvalidien leskien ja puolisoiden väheneminen, tarkennus -280
Yhteensä -280

2024 talousarvio 1 080 000
2023 talousarvio 1 360 000
2022 tilinpäätös 1 690 000

54. Rintama-avustus eräille ulkomaalaisille vapaaehtoisille rintamasotilaille (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 9 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) valtioneuvoston vahvistamien perusteiden mukaan rintama-avustuksen maksamiseen eräille vaikeissa olosuhteissa Virossa ja muualla entisen Neuvostoliiton alueella eläville, Suomen puolustusvoimissa vuosien 1939—1945 sotiin osallistuneille ulkomaalaisille vapaaehtoisille rintamasotilaille

2) rintama-avustuksen myöntämiseen myös Suomessa pysyvästi asuville vapaaehtoisille rintamasotilaille.

Selvitysosa:Tavoitteena on tukea vaatimattomissa taloudellisissa oloissa elävien veteraanien toimeentuloa.

Toiminnan laajuus 2022—2024

  2022
toteutunut
2023
toteutunut
2024
arvio
       
Avustusta saavien lukumäärä 8 5 4
Avustus euroa/henkilö 2 000 2 000 2 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Saajien määrän väheneminen -4
Yhteensä -4

2024 talousarvio 9 000
2023 talousarvio 13 000
2022 tilinpäätös 24 000

55. Eräät kuntoutustoiminnan menot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 400 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) eräissä Suomen sotiin liittyneissä tehtävissä palvelleiden kuntoutuksesta annetun lain (1039/1997) nojalla kuntoutuksesta aiheutuvien menojen maksamiseen

2) kuntoutuskustannuksiin liittyvien asiantuntijapalkkioiden maksamiseen.

Selvitysosa:Kuntoutusta järjestetään laitos- ja avokuntoutuksena pääsääntöisesti samoissa kuntoutuslaitoksissa kuin veteraanikuntoutustakin. Kilpailutuksella sekä laitosauditoinneilla hillitään hoitopäivähintojen nousua sekä huolehditaan kuntoutuksen laatuun liittyvistä tavoitteista. Eräissä Suomen sotiin liittyvissä tehtävissä palvelleiden henkilöiden lukumäärän arvioidaan vuoden 2024 alussa olevan noin 900.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Korvausten saajien määrän väheneminen ja avokuntoutuksen yleistyminen -200
Yhteensä -200

2024 talousarvio 400 000
2023 talousarvio 600 000
2022 tilinpäätös 400 000

(56.) Rintamaveteraanien kuntoutustoiminnan menot (siirtomääräraha 2 v)

Selvitysosa:Momentti ehdotetaan poistettavaksi talousarviosta.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Rintamaveteraanien määrän väheneminen ja siirtyminen edullisempaan avokuntoutukseen -3 000
Veikkaus Oy:n tilitysten muutos 1.1.2024 lähtien (siirto momentille 33.50.58) -17 000
Yhteensä -20 000

2023 talousarvio 20 000 000
2022 tilinpäätös 23 000 000

(57.) Valtionapu rintamaveteraanien kuntoutustoimintaan (siirtomääräraha 2 v)

Selvitysosa:Momentti ehdotetaan poistettavaksi talousarviosta.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Veikkaus Oy:n tilitysten muutos 1.1.2024 lähtien (siirto momentille 33.50.58) -8
Yhteensä -8

2023 talousarvio 8 000
2022 tilinpäätös 8 000

58. Rintamaveteraanien kuntoutus ja kotona asumista tukevat palvelut (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 85 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää rintamaveteraanien kuntoutuksesta annetun lain (1184/1988) nojalla rintamaveteraanien kotona asumista tukevien palvelujen maksamiseen.

Määrärahaa saa käyttää enintään 9 000 000 euroa:

1) rintamaveteraanien kuntoutuksesta annetun lain (1184/1988) nojalla rintamaveteraanien kuntoutuksen maksamiseen

2) rintamaveteraanikuntoutuksen tutkimus- ja kehittämishankkeiden sekä matkakulujen maksamiseen

3) kuntoutuskustannusten asiantuntijapalkkioiden maksamiseen.

Selvitysosa:Rintamaveteraanien (pl. sotainvalidit) lukumäärän arvioidaan vuoden 2024 alussa olevan noin 1 700 henkeä.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Kotona asumista tukevat palvelut lakisääteisiä 1.11.2019 lähtien, tarkennus -18 320
Määräraha-arvioiden tarkentuminen 6 312
Veikkaus Oy:n tilitysten muutos 1.1.2024 lähtien (siirto momentilta 33.50.56) 17 000
Veikkaus Oy:n tilitysten muutos 1.1.2024 lähtien (siirto momentilta 33.50.57) 8
Yhteensä 5 000

Momentin nimike on muutettu.


2024 talousarvio 85 000 000
2023 talousarvio 80 000 000
2022 tilinpäätös 95 200 000