Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         02. Valvonta
              50. Perhe-etuudet
              53. Sotilasavustus
              54. Asumistuki
              57. Perustoimeentulotuki
         20. Työttömyysturva
         30. Sairausvakuutus
         40. Eläkkeet
         50. Veteraanien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2024

50. Perhe-etuudet (arviomääräraha)PDF-versio

Momentille myönnetään 1 638 200 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) äitiysavustuslain (477/1993) mukaisten äitiysavustusten suorittamiseen, äitiyspakkauksiin liittyvien arvonlisäverojen ja yleiskulujen sekä pakkauksen suunnittelu- ja kehittämiskulujen maksamiseen

2) tuen maksamiseen kansainvälisestä adoptiosta aiheutuviin kustannuksiin

3) lapsilisälain (796/1992) mukaisten lapsilisien maksamiseen

4) lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain (1128/1996) 9 §:n mukaisten korvausten maksamiseen

5) elatustukilain (580/2008) mukaisten elatustukien maksamiseen.

Selvitysosa:Äitiysavustuksen perhe voi ottaa joko rahana tai äitiyspakkauksena ja se suoritetaan korotettuna perheelle, johon syntyy tai adoptoidaan samanaikaisesti useampi lapsi. Noin 68 % ottaa avustuksen äitiyspakkauksena muiden nostaessa avustuksen rahana.

Kansainvälisestä adoptiosta aiheutuvista kustannuksista osa korvataan adoptiovanhemmalle valtion varoista. Jos samalla kertaa nimetään tai sijoitetaan useampia lapsia samaan perheeseen, toisesta tai sitä useammasta lapsesta maksetaan kustakin 30 % edellä mainituista tuista.

Lapsilisää maksetaan alle 17-vuotiaista lapsista. Lapsilisät on porrastettu siten, että niiden määrä lasta kohti suurenee perheen lapsiluvun kasvaessa. Yksinhuoltajalle lapsilisä maksetaan korotettuna.

Lasten kotihoidon tukea maksetaan ulkomaille EY-asetuksen 883/2004 mukaisissa tilanteissa. Valtio korvaa ulkomaille maksetut tuet.

Elatusvelvollisilta perittävät takautumissaatavat ja takaisinperinnät tuloutetaan momentille 12.33.98.

Elatustuen ja lapsilisän osalta määräraha ei koske Ahvenanmaan maakuntaa.

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Äitiysavustus 10 000 000
Valtion tuki kansainväliseen adoptioon 600 000
Lapsilisä 1 396 700 000
Ulkomaille maksettava lasten hoidon tuki 900 000
Elatustuki 230 000 000
Yhteensä 1 638 200 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Alle 3-vuotiaiden lasten lapsilisän korotus 26 euroa/kk (BudjL) (HO 2023) 32 000
Lapsilisän 10 euron korotus 4. ja 5. lapsesta alkaen (BudjL) (HO 2023) 5 000
Lapsilisän määräaikaisen korotuksen poistuminen -9 000
Lapsilisän yksinhuoltajakorotus 10 euroa/lapsi (BudjL) (HO 2023) 22 000
Pakolaiskiintiön alentaminen 850:stä 500:aan (HO 2023) -200
Tarvearvion muutos -31 900
Tarvearvion muutos (maahanmuuton olettamat) 9 000
Yhteensä 26 900

2024 talousarvio 1 638 200 000
2023 talousarvio 1 611 300 000
2022 tilinpäätös 1 673 187 997